اعضای هیأت علمی


هيات علمي

فرزانه دادگر
فرزانه دادگر
dadgar.f@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
مربی
محسن راشكی
محسن راشكی
mrashki@eng.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
استادیار
1391 1400
كامبیز مشتاق گوهری
كامبیز مشتاق گوهری
kmgohari@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
مربی