اخبار

ارتقای توانمندیهای کارآفرینانه زنان

ارتقای توانمندیهای کارآفرینانه زنان

24 مهر 1400

کسب انگیزه ذهنیت و رفتار کارآفرینانه  

اولین جلسه در مرکز نوآوری اجتماعی احسان

اولین جلسه در مرکز نوآوری اجتماعی احسان

29 خرداد 1400

اولین جلسه در مرکز نوآوری اجتماعی احسان با نمایندگان دانشگاه سیستان و بلوچستان و نمایندگان بنیاد احسان ( اعضاء...

جلسه هم اندیشی در راستای همکاری دانشکده مهندسی با مجتمع فناوری و نوآوری

جلسه هم اندیشی در راستای همکاری دانشکده مهندسی با مجتمع فناوری و نوآوری

29 خرداد 1400

جلسه  هم  اندیشی مجتمع فناوری و نوآوری دانشگاه سیستان و بلوچستان با حضور معاونت محترم پژوهشی دانشگاه...

مرکز نوآوری اجتماعی احسان