اعضای هیأت علمی


اعضا هيات علمي

سید علیرضا احمدی
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : Sa.ahmadi@math.usb.ac.ir
علیرضا احمدی لداری
شماره داخلی : 6371
شماره مستقیم : 31136371 54 98+
فکس : 33447166 54 98+
پست الکترونیک : ahmadi@hamoon.usb.ac.ir
مهدی الله دادی
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 33447166 54 98+
فکس : 33447166 54 98+
پست الکترونیک : m_allahdadi@math.usb.ac.ir
مجتبی باخرد
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : mojtaba.bakherad@yahoo.com
حمید باغانی
شماره داخلی : 6371
شماره مستقیم : 31136371 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : h.baghani@math.usb.ac.ir
هاله تجددی
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک :
جواد جمال زاده
شماره داخلی : 6275
شماره مستقیم : 31136275 51 98+
فکس : 33447166 54 98+
پست الکترونیک : jamalzadeh1980@gmail.com
علی حاتمی
شماره داخلی : 6247
شماره مستقیم : 31136247 54 98+
فکس : 33443388 54 98+
پست الکترونیک : ahatami@math.usb.ac.ir
فرانك حسين زاده سلجوقي
شماره داخلی : 6375
شماره مستقیم : 31136375 54 98+
فکس : -
پست الکترونیک : f_h_saljooghi@yahoo.com
حسین حسینی گیو
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : giv@math.usb.ac.ir
فرهاد حميدي
شماره داخلی : 6375
شماره مستقیم : 31136375 54 98+
فکس : 33447166 54 98+
پست الکترونیک : f_hamidi@math.usb.ac.ir
حبيب الله دهمرده
شماره داخلی : 6375
شماره مستقیم : 31136375 54 98+
فکس : 33447166 54 98+
پست الکترونیک : dahmardeh@hamoon.usb.ac.ir
غلامرضا رضايي
شماره داخلی : 6274
شماره مستقیم : 31136274 54 98+
فکس : 33447166 54 98+
پست الکترونیک :
پریسا رضایی
شماره داخلی : 6379
شماره مستقیم : 31136379 54 98+
فکس : 33447166 54 98+
پست الکترونیک : p_rezaei@math.usb.ac.ir
پرويز سرگلزايي
شماره داخلی : 6371
شماره مستقیم : 33431070 54 98+ ,31136371 54 98+
فکس : 33431070 54 98+
پست الکترونیک : sargolzaei@hamoon.usb.ac.ir
مرتضي سنجراني پور
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 33448523 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : sanjarani@math.usb.ac.ir or msanjarani@yahoo.co.uk
زهرا شعبانی سیاهکلده
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : zshabani@math.usb.ac.ir
امید ضابطی
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس : 33447166 54 98+
پست الکترونیک : o.zabeti@gmail.com
مريم عرب عامري
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : arabameri@math.usb.ac.ir
مریم علی پور کلائی
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : m.alipour@math.usb.ac.ir
اكبر گلچين
شماره داخلی : 6370
شماره مستقیم : 33447166 54 98+
فکس : 33447166 54 98+
پست الکترونیک : agdm@math.usb.ac.ir
رحمت الله لشكري پور
شماره داخلی : 6370
شماره مستقیم : 31136370 54 98+
فکس : 33447166 54 98+
پست الکترونیک : lashkari@hamoon.usb.ac.ir
مریم مجرب
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس : 985433447166
پست الکترونیک : ma_mojarrab@math.usb.ac.ir
حسين محمدزاده ثاني
شماره داخلی : 6375
شماره مستقیم : 31136375 54 98+
فکس : 33447166 54 98+
پست الکترونیک : hmsdm@math.usb.ac.ir
حسن میش مست نهی
شماره داخلی : 6377
شماره مستقیم : 31136377 54 98+
فکس : 33447166 54 98+
پست الکترونیک : hmnehi@hamoon.usb.ac.ir
عباسعلي نورا
شماره داخلی : 6375
شماره مستقیم : 31136375 54 98+
فکس : 33447166 54 98+
پست الکترونیک :
لیلا نوری
شماره داخلی : 6371
شماره مستقیم : 5433447166 98+
فکس : 5433447166 98+
پست الکترونیک : Leila_Nouri@math.usb.ac.ir
نادر کوهستاني
شماره داخلی : 6375
شماره مستقیم : 31136375 54 98+
فکس : 33447166 54 98+
پست الکترونیک : Nader_koohestani@yahoo.com