پذیرش بدون آزمون در سایر دانشگاه ها


پذیرش بدون آزمون در سایر دانشگاه ها

فراخوان های داخلی

     بازه زمانی: ۰۱/‏۰۹/‏۹۹‬ لغایت ۲۰/‏۰۹/‏۹۹

     بازه زمانی: ۰4/‏۰۹/‏۹۹‬ لغایت 30/‏۰۹/‏۹۹

  • بازه زمانی:لغایت 15/‏۰۹/‏۹9

 

فراخوان های خارجی

 

           بورسيه تحصيلي دولت مجارستان

                 لینک بورس دانشگاه مجارستان:                      https: / / stipendiumhungaricum.huapply

                لینک ثبت نام اولیه بورس دانشگاه مجارستان:      https://apply.stipendiumhungaricum.hu 

                فرم شماره 1 مورد نیاز جهت بورس :                                                   Form1

بازه زمانی: لغایت 26/‏10/‏۹۹ یا 15/01/2021 یا 15 ژانویه 2021

           بورسيه تحصيلي دولت مجارستان

                 لینک بورس دانشگاه :                      https://Campuschina.org

                لینک ثبت نام اولیه بورس چین:      https://grad.saorg.ir 

                فرم شماره 1 مورد نیاز جهت بورس :                                                   Form1

بازه زمانی: لغایت 20/‏10/‏۹۹ یا 9/01/2021 یا 9 ژانویه 2021