کارکنان

رئیس مرکز

مهری رجایی

کارشناس آموزش مدیریت فناوری اطلاعات

سمیرا رحیمی

کارشناس آموزشی روانشناسی

ساناز پاریزی