خدمات مرکز

مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه خدمات ارزنده ای را ارائه می نماید که این خدمات شامل موارد زیر می باشند:

  1. برگزاری دوره های مجازی رسمی دانشگاهی در سامانه با آدرس اینترنتی vle.usb.ac.ir
  2. مدیریت سامانه کمک آموزشی دوره های رسمی دانشگاه در سامانه با آدرس اينترنتی vu.usb.ac.ir
  3. برگزاری آزمون های مجازی در دروسی که امکان ارزیابی از این طریق وجود دارد (اینجا)
  4. برگزاری دروس عمومی ترمهای تابستانی به شیوه ترکیبی (حضوری- الکترونیکی)
  5. برگزاری وب کنفرانس و وبینارهای مورد نیاز واحدهای مختلف دانشگاه
  6. مشاوره تخصصی به سازمانهای سطح استان
  7. تولید محتوای الکترونیکی استاندارد موردنیاز واحدهای مختلف