كارشناسی , جغرافیا طبیعی اقلیم شناسی , دانشگاه شهید بهشتی , 1374 ← 1378
كارشناسی ارشد , جغرافیا طبیعی اقلیم شناسی , دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركزی , 1382 ← 1385
دكترا , جغرافیا طبیعی اقلیم شناسی , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1386 ← 1391


1403

بررسي اثر تغييرات اقليمي و مولفه هاي اقتصادي-اجتماعي بر روي بهره وري نباتات علوفه اي در استان سيستان و بلوچستان با استفاده از تحليل رگرسيون ديتا پانل

هفتمين كنفرانس ملي حفاظت خاك و آبخيزداري با محوريت "پيامدهاي تغيير اقليم بر كشاورزي و منابع طبيعي"

سيدهادي طيب نيا, پيمان محمودي, ابراهيم مرادي, صفيه ريگي لادز - 1403/03/22
1402

مقايسه كمي نتايج هفت شاخص خشكسالي مبتني بر بارش جهت انتخاب مناسب ترين شاخص براي پايش خشكسالي هاي ايران

هجدهمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (آبخيزداري، بازيابي و احياي منابع آب و خاك)

پيمان محمودي, الله بخش ريگي - 1402/12/16

طراحي يك سامانه هشدار سريع مبتني بر آموزش ماشين ها جهت پيش بيني يخبندان هاي شبانه استان كردستان

سومين همايش ملي محاسبات نرم علوم مهندسي در صنعت و جامعه

پيمان محمودي, ابراهيم مسگري, يحيي كرد تمنداني - 1402/12/01

تحليل روند شدت خشكسالي هاي حوضه آبريز خليج فارس و درياي عمان در مقياس هاي زماني مختلف

هفتمين كنفرانس بين المللي تغيير اقليم

پيمان محمودي, ابراهيم فتاحي, محسن حيدري, اله بخش ريگي, عاطفه انصاري, عليرضا قائمي - 1402/11/09

كاربرد سنجش از دوري مدل توازن انرژي سطح (سبال) در برآورد تبخير و تعرق واقعي توت فرنگي در يك مقياس مزرعه اي در استان كردستان

كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين توت فرنگي

پيمان محمودي, هيرش سليم پور, فاطمه فيروزي - 1402/03/03

مدلسازي احتمال انتقال طبقات مختلف شاخص بارش استاندارد شده (SPI ) در يك مقياس ماهانه براي ايران

اولين كنفرانس ملي پژوهش ­هاي مهندسي آب

پيمان محمودي, تقي طاوسي, اله بخش ريگي - 1402/02/12
1401

ناحيه بندي ويژگي هاي بارشي حوضه آبريز هيلمند در افغانستان با استفاده از توليدات ماهواره اي TRMM

اولين همايش بين المللي و دومين همايش ملي مدل سازي وفناوري هاي جديد در مديريت آب

پيمان محمودي, فاطمه فيروزي - 1401/12/02
1400

ناحيه بندي خشكسالي هاي ايران

چهارمين همايش ملي راهكارهاي پيش روي بحران آب در ايران و خاورميانه

پيمان محمودي, تقي طاوسي, راضيه كيخاحليم - 1400/12/22

بررسي تغييرپذيري زماني-فضايي رطوبت خاك در دشت سيستان با استفاده از توليدات سنجش از دوري سنجنده ماديس ماهواره ترا

دوازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي رودخانه

پيمان محمودي, فاطمه فيروزي - 1400/11/04

بررسي روند تغييرات بلندمدت سري هاي زماني پوشش گياهي دشت سيستان در يك مقياس پيكسل مبنا با استفاده از توليدات سنجنده ماديس ماهواره ترا

دومين همايش بين المللي علم اطلاعات جغرافيايي: بنيادها و كاربردهاي بين رشته اي

پيمان محمودي, سيدمهدي امير جهانشاهي, فاطمه فيروزي - 1400/09/29

بررسي تغييرات روزانه شدت خشكسالي ها در ايران

دومين همايش ملي پژوهش هاي كشاورزي و زيست محيطي ايران

يوسفعلي عابديني, پيمان محمودي, نوشيروان نوشيرواني - 1400/08/26

اعتبارسنجي توليدات سنجش از دوري تبخير و تعرق سنجنده ماديس ماهواره ترا با روش هاي تجربي برآورد تبخير و تعرق براي مناطق كوهستاني ايران (مطالعه موردي: استان كردستان)

پنجمين كنگره ملي آبياري و زهكشي ايران

هيرش سليم پور, محمود خسروي, پيمان محمودي - 1400/04/02

مدل سازي آماري رابطه بين آلبيدو با دماي سطح زمين (LST) و شاخص نرمال شده تفاوت پوشش گياهي (NDVI) در دشت سيستان در شرق ايران

سومين كنفرانس ملي مهندسي و مديريت محيط زيست

پيمان محمودي, سيدمهدي امير جهانشاهي, فاطمه فيروزي, هيرش سليم پور - 1400/03/10
1398

اثر تغيير اقليم بر توزيع فضايي و زماني بارش در ايران

ششمين كنفرانس بين المللي-منطقه اي تغيير اقليم

پيمان محمودي, اله بخش ريگي چاهي - 1398/08/27

بررسي روند تغييرات شدت خشكسالي هاي ايران

كنفرانس بين المللي تغيير اقليم، پيامدها، سازگاري و تعديل

پيمان محمودي, محسن حميديان پور, مهدي سنائي, نيما دانشمند - 1398/03/21

تحليل روند تغييرات سري هاي زماني شاخص عمق اپتيكي آئروسل سنجنده ماديس ماهواره ترا براي حوضه آبريز جازموريان در جنئب شرق ايران در طول 2018-2000

كنفرانس بين الملي گرد و غبار در جنوب غرب آسيا

پيمان محمودي, اله بخش ريگي چاهي - 1398/02/03
1395

دورنمايي از تغييرات احتمالي ويژگي هاي يخبندان در استان كردستان

اولين كنفرانس بين المللي تغيير اقليم

پيمان محمودي, محمد دارائي - 1395/12/09
1394

كاربرد تبديل فوريه در شناسايي دوره هاي تناوب خشكسالي هاي جنوب شرق ايران

همايش ملي بحران آب و مديريت آن در مناطق خشك ايران

حجت اله دانشمند, پيمان محمودي - 1394/11/14

برآورد روند كمينه ها و بيشينه هاي سالانه دما با استفاده از مدل رگرسيوني امكاني فازي (مطالعه موردي: استان سيستان و بلوچستان)

پنجمين كنفرانس منطقه اي تغيير اقليم

حجت اله دانشمند, پيمان محمودي - 1394/11/05

اثر تغيير اقليم بر ميانگين دماي حداكثر فصل تابستان ايران

پنجمين كنفرانس منطقه اي تغيير اقليم

پيمان محمودي, محسن عباس نيا - 1394/11/05

طراحي يك شبكه عصبي مصنوعي براي پيش بيني وقوع اولين يخبندان هاي پاييزه و آخرين يخبندان هاي بهاره در استان كردستان

همايش بين المللي پژوهش هاي كاربردي در كشاورزي

حجت اله دانشمند, پيمان محمودي - 1394/03/21

تحليل بلند مدت و پيش بيني كوتاه مدت خشكسالي هاي ماهانه جنوب شرق ايران

نخستين كنگره ملي آبياري و زهكشي ايران

پيمان محمودي, حجت اله دانشمند, تقي طاوسي, اله بخش ريگي - 1394/02/23
1393

مدلسازي زنجيره ماركوف غيرهمگن براي پيش بيني كوتاه مدت خشكسالي هاي جنوب شرق ايران

همايش ملي راهكارهاي پيش روي بحران آب در ايران و خاورميانه

پيمان محمودي, حجت اله دانشمند, اله بخش ريگي - 1393/12/20

بررسي روند تغييرات فراواني روزهاي همراه با يخبندان هاي فراگير و نيمه فراگير ايران

كنفرانس بين المللي خلاقيت و نوآوري در برابر تغيير اقليم براي معيشت پايدار

پيمان محمودي - 1393/10/22

نگاشت ويژگي هاي آماري يخبندان ها در ايران

اولين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي اطلاعات مكاني

پيمان محمودي - 1393/08/24


1397

ويژگي هاي زماني-فضايي خشكسالي هاي ايران و روند آينده آنها تحت اقليم در حال تغيير

پيمان محمودي, رجيب مايتي, سيدمهدي امير جهانشاهي, كيرونمالا چاندا - 1397 -
1396

انتخاب بهترين توابع توزيع احتمالاتي براي محاسبه شاخص بارش استاندارد شده (SPI) در مقياس هاي زماني مخت

پيمان محمودي, سيدمهدي امير جهانشاهي, عليرضا قائمي, اله بخش ريگي - 1396 - دانشگاه سيستان و بلوچستان

آشكارسازي تغييرات پوشش زمين در بلوچستان (مشترك بين ايران، پاكستان و افغانستان) با استفاده از توليدات

پيمان محمودي, صفدر علي شيرازي, فاطمه فيروزي, سيدمهدي امير جهانشاهي, nausheen mazhar - 1396 -


ارزيابي عملكرد الگوريتم هاي يادگيري عميق و ماشين در بازسازي داده¬هاي مفقوده جريان رودخانه حوضه آبريز مناطق خشك (مطالعه موردي: بلوچستان جنوبي)

جواد اريان منش , [ حميد نظري پور, پيمان محمودي, پرويز خسروي, محمود خسروي, تقي طاوسي, حميدرضا رخشاني نسب ]
نيمسال دوم سال تحصيلي1401

بررسي عدم قطعيت پيش بيني خشكسالي هاي آينده ايران تحت اثر تغيير اقليم

عليرضا قائمي , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, عبدالحميد بحرپيما, محمد ذونعمت كرماني, پيمان محمودي, مهدي اژدري مقدم, بهاره پيرزاده, سيدعباس حق شناس, عليرضا حسين نژاددوين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 1401-1402

تغييرپذيري اقليمي وپيش بيني بارش هاي سالانه جنوب شرق ايران بااستفاده ازمدل سري هاي زماني تصادفي

فائزه ناظري , [ پيمان محمودي, سيدمهدي امير جهانشاهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 00-99

آسيب پذيري ايران به خشكسالي

عبدالرئوف شاهوزئي , [ پيمان محمودي, سيدمهدي امير جهانشاهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 00-99

بررسي روندتغييرات بلندمدت ازن تروپوسفري درسه استان جنوب شرق ايران(سيستان وبلوچستان ،كرمان،خراسان جنوبي )بااستفاده ازتوليدات سنجش ازدورماهواره اي

سمانه چكاوك گرگيج , [ محسن حميديان پور, پيمان محمودي, محمود خسروي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

طراحي ساماندهي هشدارسريع يخبندان هاي شبانه استان كردستان

ابراهيم مسگري , [ تقي طاوسي, سيدمهدي امير جهانشاهي, پيمان محمودي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

تغييراگوي خشكسالي هاي ايران

فيروزه مير , [ محمود خسروي, پيمان محمودي, سيدمهدي امير جهانشاهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

اثر تغيير اقليم بر امنيت غذايي در استان سيستان و بلوچستان

صفيه ريگي لادز , [ پيمان محمودي, ابراهيم مرادي, سيدهادي طيب نيا ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

بررسي اثرات تغيير كاريري اراضي كشاورزي برمعيشت پايدار خانوارهاي روستايي مورد مطالعه دشت سيستان

طيبه جهانگرد , [ سيدهادي طيب نيا, پيمان محمودي, فاطمه فيروزي ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

بررسي ويژگي هاي خشكسالي هاي محلي ومنطقه اي ايران بااستفاده ازتئوري گردش

زيور بلوچي , [ پيمان محمودي, محسن حميديان پور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

برآوردميزان تبخيروتعرق پتانسيل بااستفاده ازماهواره اي ومقايسه آن باروش هاي تجربي مطالعه موردي استان سيستان وبلوچستان

هيرش سليم پور , [ محمود خسروي, پيمان محمودي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

بررسي مكانيزم هاي انتقال رطوبت درياي عرب درزمان وقوع خشكسالي ها وترسالي هاي فراگيرايران

زاهد دلدارزهي , [ پيمان محمودي, محمود خسروي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

بررسي ساختارسه بعدي سيلكون هاي ورودي به غرب وشمال غرب ايران بامنشادرياي مديترانه دردوره سردسال

واحد رئيسي , [ پيمان محمودي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

پيش بيني احتمال انتقال طبقات مختلف خشكسالي هاي ايران بااستفاده ازمدلهاي لوگ خطي

امنه ملازهي كهن ملك , [ پيمان محمودي, سيدمهدي امير جهانشاهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي ارتباط بين شاخص پيوندازدوراقيانوس اطلس شمالي باخشكسالي هاوترسالي هاي فراگيرايران

سميرا رزم جو , [ پيمان محمودي, سيدمهدي امير جهانشاهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

ويژگيهاي همگرايي شاررطوبتي درزمان وقوع خشكسالي هاوترسالي هاي فراگيرايران

مهدي سنائي , [ پيمان محمودي, محسن حميديان پور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي تطبيقي شاخص هاي براورد شرايط شرجي در نيمه جنوبي ايران

مهديه ميري كمك , [ تقي طاوسي, پيمان محمودي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

دما رطوبت سنجي امواج گرمايي شاخص گرما ايران

افسانه پوريان , [ پيمان محمودي, حجت اله دانشمند ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي روند تغييرات زماني مكاني شاخص خشكي مبتني بر دما وبارش در ايران

علي كيخايي , [ غلامرضا نوري, پيمان محمودي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي نابهنجارهاي همديدمنجربه خشكسالي هاوترسالي هاي فراگيردرايران

صابره كردي تمنداني , [ تقي طاوسي, پيمان محمودي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

ناحيه بندي خشكسالي هاي ايران بااستفاده ازروش آماري چندمتغيره

راضيه كيخاحليم , [ تقي طاوسي, پيمان محمودي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي اثرات سرمازدگي ويخبندان برمحصولات كشاورزي حاشيه تفتان

بهروز كردي تمنداني , [ محمود خسروي, پيمان محمودي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

پيش بيني احتمال انتقال طبقات مختلف خشكسالي هاي فصلي درايران

الله بخش ريگي , [ تقي طاوسي, پيمان محمودي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي زماني مكاني روزهاي شرجي درنيمه جنوبي ايران

عبدالمجيد شباب مقدم , [ تقي طاوسي, پيمان محمودي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92


1 - زاهد دلدارزهي, پيمان محمودي, محمود خسروي
سازوكارهاي انتقال رطوبت درياي عرب در خشكسالي ها و ترسالي هاي فراگير ايران
(1403) جغرافيا و برنامه ريزي محيطي. 35 45-72
2 - ابراهيم مسگري, پيمان محمودي, يحيي كرد تمنداني, تقي طاوسي, سيدمهدي امير جهانشاهي
ارزيابي تطبيقي قابليت سنجي انواع مختلف آموزش ماشين در پيش بيني هاي كوتاه مدت يخبندان هاي شبانه
(1403) Acta Geophysica. 72 2955-2973
3 - نوشين مظهر, محمد نصر و من الله, صفدر علي شيرازي, پيمان محمودي, فاطمه فيروزي
الگوهاي زماني-فضايي و پويايي حساسيت به شن زائي در سرزمين هاي خشك پنجاب جنوبي پاكستان
(1402) GEOJOURNAL. 89 1-16
4 - واحد رئيسي, پيمان محمودي
بررسي ساختار سه بعدي چرخند هاي موجد بارش هاي فراگير غرب و شمال غرب ايران با منشأ درياي مديترانه در دوره سرد سال
(1402) پژوهش هاي اقليم شناسي. 14 137-156
5 - عليرضا قائمي, سيد آرمان هاشمي منفرد, عبدالحميد بحرپيما, پيمان محمودي, محمد ذونعمت
Spatiotemporal variation of projected drought characteristics in Iran under climate change scenarios using CMIP5-CORDEX product
(1402) Journal of Water and Climate Change. 15 1054-1075
6 - عليرضا قائمي, سيد آرمان هاشمي منفرد, عبدالحميد بحرپيما, پيمان محمودي, ذونعمت محمد
Exploitation of the ensemble-based machine learning strategies to elevate the precision of CORDEX regional simulations in precipitation projection
(1402) Earth Science Informatics. 17 1373-1392
7 - پيمان محمودي, اله بخش ريگي
پيش بيني احتمالاتي خشكسالي در ايران با استفاده از زنجيره هاي ماركوف همگن و غير همگن
(1402) JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING. 28 1-15
8 - عليرضا قائمي, سيد آرمان هاشمي منفرد, عبدالحميد بحرپيما, پيمان محمودي, محمد ذونعمت كرماني
Spatio-temporal variation of precipitation projection based on bias-adjusted CORDEX-SA regional climate model simulations for arid and semi-arid region
(1402) CLIMATE RESEARCH. 19 121-144
9 - پيمان محمودي, صفدر علي شيرازي, سيدمهدي امير جهانشاهي, فاطمه فيروزي, نوشين مظهر
زيست اقليم شناسي ماهواره اي بلوچستان در جنوب غرب آسيا
(1402) Mausam. 75 73-88
10 - عليرضا قائمي, سيد آرمان هاشمي منفرد, عبدالحميد بحرپيما, پيمان محمودي, محمد ذونعمت كرماني
تغييرات مكاني- زماني ويژگي هاي خشكسالي پيش بيني شده ايران تحت سناريوهاي تغيير اقليم
(1401) هواشناسي و علوم جو. 5 68-80
11 - پيمان محمودي, محسن حميديان پور, مهدي سنايي
ويژگي هاي همگرايي شار رطوبتي در زمان وقوع خشكسالي ها و ترسالي هاي فراگير ايران
(1401) پژوهش هاي اقليم شناسي. 13 143-168
12 - پيمان محمودي, مايتي رجيب, سيدمهدي امير جهانشاهي, كيرونمالا چاندا
تغيير الگوهاي طيفي تمايل به خشكسالي بلندمدت در ايران با استفاده از شاخص مديريت خشكسالي مبتني بر اطمينان پذيري-انعطاف پذيري-آسيب پذيري
(1401) INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY. 42 4147-4163
13 - پيمان محمودي, تقي طاوسي, صابره كردي تمنداني
شناسايي الگوهاي ناهنجاري هاي همديدي منجر به خشكسالي ها و ترسالي هاي فراگير ايران
(1401) پژوهش هاي جغرافياي طبيعي. 54 1-20
14 - كمال اميدوار, معصومه نبوي زاده, احمد مزيدي, حميدرضا غفاريان مالميري, پيمان محمودي
حساسيت سنجي شاخص خشكي گياه (VDI) به بازتابش باندهاي گوناگون فروسرخ موج كوتاه در مناطق خشك و نيمه خشك (مطالعه موردي: استان سيستان و بلوچستان)
(1401) سنجش از دور و Gis ايران. 14 103-118
15 - يوكسيان پان, يانگ جينگ, ديليانگ چن, تاو ژو, كينگ باو, پيمان محمودي
پيش بيني فصلي ماهرانه آتش سوزي هاي تابستانه در آسياي مركزي
(1401) GLOBAL AND PLANETARY CHANGE. 221 1-12
16 - زيور بلوچي, پيمان محمودي, محسن حميديان پور
تحليل خشكسالي هاي محلي و منطقه اي ايران با استفاده از نظريه گردش ها و شاخص بارش استاندارد شده (SPI)
(1400) مطالعات جغرافياي مناطق خشك. 12 53-75
17 - باقر كرد, امين راحتي, پيمان محمودي, پرويز خسروي, حرير بيدار
اولويت بندي شهرستان هاي استان سيستان و بلوچستان در زمان وقوع خشكسالي ها در راستاي مديريت بهينه بودجه خشكسالي
(1399) تحليل فضايي مخاطرات محيطي. 7 1-20
18 - پيمان محمودي, صفدر علي شيرازي, فاطمه فيروزي, سيدمهدي امير جهانشاهي, نوشين مظهر
آشكارسازي تغييرات پوشش زمين در بلوچستان (مشترك بين ايران، پاكستان و افغانستان) با استفاده از توليدات پوشش زمين سنجنده ماديس
(1399) Arabian Journal of Geosciences. 13 1-14
19 - فاطمه فيروزي, نورالله نيكپور, زينب رخشاني, حميدرضا غفاريان مالميري, پيمان محمودي
پايش روند تغييرات تپه هاي ماسه اي با رويكرد سنجش از دور (مطالعه موردي: دشت سيستان)
(1399) پژوهش هاي ژئومورفولوژي كمي. 9 239-255
20 - سميرا رزمجو, پيمان محمودي, سيدمهدي امير جهانشاهي
بررسي ارتباط بين شاخص نوسان اطلس شمالي (NAO) با خشكسالي ها و ترسالي هاي ايران در دو مقياس ايستگاهي و منطقه اي
(1399) پژوهش هاي اقليم شناسي. 11 169-185
21 - پيمان محمودي, صفدر علي شيرازي, سيدمهدي امير جهانشاهي, فاطمه فيروزي, مظهر نوشين
آشكارسازي روند تخريب بلندمدت پوشش گياهي در بلوچستان در جنوب غرب آسيا با استفاده از توليدات NDVI سنجنده MODIS ماهواره TERRA
(1399) Environmental Engineering and Management Journal. 20 317-327
22 - پيمان محمودي, سيدمهدي امير جهانشاهي, نيما دانشمند, جبار رضايي
تحليل فضايي و زماني تغييرات ميانگين و فراواني دوره هاي خشك در ايران
(1399) Arabian Journal of Geosciences. 14 1-22
23 - سميرا رزم جو, پيمان محمودي, سيدمهدي امير جهانشاهي
همپوشاني دوره تناوب شاخص نوسان اطلس شمالي (NAO) با دوره تناوب خشكسالي و ترسالي هاي ايران
(1399) ژئوفيزيك ايران. 14 91-104
24 - فاطمه فيروزي, پيمان محمودي, سيدمهدي امير جهانشاهي, تقي طاوسي, Yong Liu, Zhihua Liang
مدل سازي روند سري زماني دماي سطح زمين (LST) با استفاده از توليدات سنجش از دور ماهواره اي
(1399) Arabian Journal of Geosciences. 13 1-14
25 - ابراهيم مسگري, تقي طاوسي, پيمان محمودي, سيدمهدي امير جهانشاهي
ارزيابي برخي توابع انتقال در شبكه هاي عصبي مصنوعي جهت پيش بيني كوتاه مدت دماي كمينه (مطالعه موردي، ايستگاه همديد سنندج)
(1399) هواشناسي كشاورزي. 8 40-50
26 - ابراهيم مسگري, تقي طاوسي, پيمان محمودي
مدلسازي توپو-اقليم شناسي و پهنه بندي شاخص هاي آماري يخبندان هاي استان كردستان
(1399) جغرافيا و برنامه ريزي. 24 357-383
27 - فاطمه فيروزي, تقي طاوسي, پيمان محمودي
بررسي حساسيت دو شاخص پوشش گياهي NDVI و EVI به خشكسالي ها و ترسالي ها در مناطق خشك و نيمه خشك، مطالعه موردي دشت سيستان ايران
(1398) اطلاعات جغرافيايي سپهر. 28 163-179
28 - فاطمه فيروزي, پيمان محمودي, سيدمهدي امير جهانشاهي, تقي طاوسي, Yong Liu
ارزيابي روش هاي مختلف تحليل روند تغيير پوشش گياهي با استفاده از اطلاعات ماهواره حذف صدا (مطالعه موردي: دشت سيستان در شرق ايران)
(1398) Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. 15 211-222
29 - پيمان محمودي, سيدمهدي امير جهانشاهي, زهره مرادي
مدلسازي رفتار روزهاي تر و خشك در ايران از ديدگاه زنجيره هاي ماركوف
(1398) Mausam. 1 551-566
30 - پيمان محمودي, تقي طاوسي, سيلوستر ورسكي, مهديه ميري كمك
Comparative evaluation of sultry indices in the mid-south of Iran
(1398) THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY. 137 3041-3053
31 - پيمان محمودي, الله بخش ريگي, مهديه ميري كمك
بررسي حساسيت شاخص هاي خشكسالي مبتني بر بارش به طول دوره هاي آماري مختلف
(1398) JOURNAL OF HYDROLOGY. 579 1-12
32 - پيمان محمودي, الله بخش ريگي, مهديه ميري كمك
A comparative study of precipitation-based drought indices with the aim of selecting the best index for drought monitoring in Iran
(1397) THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY. - 1-16
33 - فاطمه فيروزي, تقي طاوسي, پيمان محمودي
بررسي رابط آماري بين متغيرهاي اقليمي، هيدرولوژيك و پويايي پوشش گياهي در دشت سيستان
(1397) مديريت بيابان. 6 99-111
34 - هاجر پاكباز, محمود خسروي, تقي طاوسي, پيمان محمودي
تحليل الگوهاي فضايي طبقات شاخص عدم آسايش (DI) در ايران
(1397) تحليل فضايي مخاطرات محيطي. 2 73-90
35 - محمد دارائي, پيمان محمودي, بهروز ساري صراف, علي محمد خورشيد دوست
تعيين تابع توزيع احتمالاتي يخبندانهاي ايران طي 1981-2010
(1397) تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي. 18 1-15
36 - پيمان محمودي, حجت اله دانشمند
كاربرد تحليل موجك در شناسايي رفتار دوره اي خشكسالي هاي ايران
(1397) جغرافيا و مخاطرات محيطي دانشگاه فردو سي مشهد. 7 153-168
37 - پيمان محمودي, عبدالمجيد محمدي, حجت اله دانشمند
بررسي روند تغييرات ميانگين دماي سالانه در ايران
(1397) International Journal of Environmental Science and Technology. 1 1-14
38 - فاطمه فيروزي, تقي طاوسي, پيمان محمودي, سيدمهدي امير جهانشاهي
بررسي تغييرات زماني فضايي آلبيدوي سطح بر روي دشت سيستان در شرق ايران با استفاده از توليدات سنجش از دور سنجنده ماديس ماهواره ترا
(1397) سنجش از دور و Gis ايران. 10 71-86
39 - بهروز ساري صراف, خورشيد دوست علي محمد, پيمان محمودي, دارائي محمد
دورنمايي از تغييرات فراواني روزهاي يخبندان در ايران با مدل هاي گردش عمومي جو
(1396) پژوهش هاي جغرافياي طبيعي. 49 571-584
40 - دارائي محمد, يهروز ساي صراف, علي محمد خورشيد دوست, پيمان محمودي
شبيه سازي اثر تغيير اقليم بر جابه جايي زماني تاريخ وقوع اولين و آخرين يخبندان هاي پاييزه و بهاره ايران
(1396) جغرافيا و مخاطرات محيطي دانشگاه فردو سي مشهد. 6 81-96
41 - بهروز ساري صراف, علي محمد خورشيد دوست, پيمان محمودي, محمد دارائي
Impacts of climate change on the growing season in the Iran
(1396) Italian Journal of Agrometeorology-Rivista Italiana di Agrometeorologia. 18 15-30
42 - پيمان محمودي, تقي طاوسي, عبدالمجيد شباب مقدم
ارزيابي روند تغييرات فراواني روزهاي شرجي در نيمه جنوبي ايران
(1396) برنامه ريزي منطقه اي. 7 55-68
43 - پيمان محمودي, تقي طاوسي, عبدالمجيد شباب مقدم
بررسي رفتار زماني - مكاني روزهاي شرجي در نيمه جنوبي ايران
(1396) جغرافيا (برنامه ربزي منطقه اي). 7 89-101
44 - حجت اله دانشمند, پيمان محمودي
برآورد و سنجش پايداري زماني دوره هاي تناوب خشكسالي هاي ايران
(1396) WATER RESOURCES MANAGEMENT. 11 3413-3426
45 - پيمان محمودي, چکاوک خواجه اميري خالدي, محمدرضا سالاري فنودي
مطالعه امكان سنجي استحصال آب از رطوبت هوا در جنوب استان سيستان و بلوچستان
(1395) پژوهش هاي حفاظت آب و خاك. 23 253-265
46 - مجتبي شاکرياري, امير هوشنگ احساني, تورج نصرآبادي, پيمان محمودي
بررسي قابليت داده‌هاي سنجند لندست به‌منظور بررسي تغييرات پوشش اراضي (مطالع موردي: تالاب بين‌المللي ‌هامون)
(1395) مهندسي اكوسيستم بيابان. 5 69-84
47 - حجت اله دانشمند, پيمان محمودي
تحليل طيفي خشكسالي هاي ايران
(1395) ژئوفيزيك ايران. 10 28-47
48 - پيمان محمودي, محمود خسروي, سيد ابوالفضل مسعوديان, بهلول عليجاني
بررسي همديد وسيع ترين و مستمرترين يخبندان ايران در دوره 2004-1963
(1395) پژوهش هاي اقليم شناسي. 7 1-20
49 - بهلول عليجاني, پيمان محمودي, دوست محمد کليم
اقليم شناسي روزهاي ذوب-يخبندان ايران
(1395) فضاي جغرافيايي. 16 19-32
50 - پيمان محمودي, محمود خسروي, سيد ابوالفضل مسعوديان, بهلول عليجاني
ميانگين گردش جوي منجر به يخبندان هاي فراگير در ايران
(1395) مطالعات جغرافياي مناطق خشك. 6 66-86
51 - بهلول عليجاني, پيمان محمودي, دوست محمد کليم
تحليل آماري زمينه هاي آب و هوايي بيابان زايي در ايران
(1394) فضاي جغرافيايي. 15 1-18
52 - پيمان محمودي, محمود خسروي, سيد ابوالفضل مسعوديان, بهلول عليجاني
رابطه بين الگوهاي پيوند از دور و يخبندان هاي فراگير ايران
(1394) جغرافيا و توسعه. 13 175-194
53 - پيمان محمودي, محمود خسروي, سيد ابوالفضل مسعوديان, بهلول عليجاني
طبقه بندي اقليمي – سينوپتيكي الگوهاي گردشي مرتبط با يخبندان هاي فراگير ايران
(1394) جغرافيا و برنامه ريزي محيطي. 26 219-246
54 - پيمان محمودي, محمود خسروي, سيد ابوالفضل مسعوديان, بهلول عليجاني
بررسي روند تغييرات فراواني روزهاي همراه با يخبندان هاي فراگير و نيمه فراگير ايران
(1394) جغرافيا و برنامه ريزي. 19 303-327
55 - پيمان محمودي, تقي طاوسي, حجت اله دانشمند, عبدالمجيد شباب مقدم
پهنه بندي روزهاي شرجي در نيمه جنوبي ايران
(1393) تحليل فضايي مخاطرات محيطي. 1 47-63
56 - پيمان محمودي
رهيافتي جديد جهت تعيين طول دوره رشد بالقوه در ايران
(1392) آب و خاك. 27 861-871
57 - پيمان محمودي
ناحيه بندي بارشي استان كردستان با استفاده از روش هاي آماري چند متغيره
(1392) پژوهش آب ايران. 7 213-218
58 - پيمان محمودي
مدل بندي رابطه بارش هاي سالانه و فصلي با عوامل زمين اقليم در استان كردستان
(1392) تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي. 13 93-112
59 - پيمان محمودي
پهنه بندي ايران بر اساس طول دوره هاي خشك
(1392) مطالعات جغرافيايي مناطق خشك. 13 85-106
60 - پيمان محمودي, محمود خسروي
اطلس اقليم شناسي ويژگي هاي آماري يخبندان هاي ايران
(1392) تحقيقات جغرافيايي. 28 55-66
61 - دوست محمد کليم, محمد رضا پيشوايي, پيمان محمودي
مطالعه امكان تأثير لكه هاي خورشيدي بر بارش در ايستگاه هاي منتخب جنوب ايران
(1392) فضاي جغرافيايي. 13 191-208
62 - پيمان محمودي, محمود خسروي, سيد ابوالفضل مسعوديان, بهلول عليجاني
نابهنجاري هاي همديدي منجر به يخبندان هاي فراگير ايران
(1391) جغرافيا و مخاطرات محيطي دانشگاه فردو سي مشهد. 1 17-34
63 - محمود خسروي, پيمان محمودي
پهنه بندي اقليمي غرب و شمال غرب ايران با رويكردي بر مديريت نوسازي راه
(1390) مجله فضاي جغرافيايي. 11 1-25


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 آب و هواشناسي جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا کارشناسی درس(ت): دوشنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 607
2 آمارواحتمالات جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 607
3 آب و هواشناسي كشاورزي جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا طبیعی- اقلیم شناسی کارشناسی ارشد درس(ت): چهارشنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 606

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 حضور
2 شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
3 شنبه 11:30 13:30 مشاوره
4 شنبه 13:30 14:30 حضور
5 يك شنبه 07:30 09:30 کلاس درس آمارواحتمالات (1028112_01)
6 يك شنبه 09:30 11:30 عدم دسترسي جلسه گروه
7 يك شنبه 11:30 14:30 حضور
8 دوشنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
9 دوشنبه 09:30 11:30 کلاس درس آب و هواشناسي (1028108_01)
10 دوشنبه 11:30 13:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
11 دوشنبه 13:30 14:30 حضور
12 سه شنبه 07:30 14:30 حضور
13 چهارشنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
14 چهارشنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
15 چهارشنبه 11:30 14:30 مشاوره
16 چهارشنبه 15:00 17:00 کلاس درس آب و هواشناسي كشاورزي (1014806_01)
17 پنج شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد در صورت نياز
18 پنج شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان دكتري در صورت نياز