وظایف و اختیارات هیات امناء موسسه


وظایف و اختیارات هیات امناء موسسه

وظایف و اختیارات هیأت امناء سازمان و موسسات عضو

 1.   تصویب آیین‌نامه داخلی.
 2.    تصویب سازمان اداری سازمان بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوط با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.
 3. بررسی و تصویب بودجه سازمان که از طرف رییس سازمان پیشنهاد می‌شود.
 4. ‌ تصویب بودجه تفصیلی سازمان.
 5. تصویب حساب ها و ترازنامه سالانه سازمان.
 6.  تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن.
 7. تعیین حسابرس و خزانه‌دار برای سازمان .
 8. کوشش برای جلب کمک‌­های بخش خصوصی و عوائد محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی، ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی.
 9. تصویب آیین‌نامه‌های مالی ومعاملاتی که برحسب مورد پس از تأیید وزارتخانه مربوط قابل اجرا می‌باشد.
 10.  پیشنهاد میزان فوق‌العاده‌های اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی که بر حسب مورد پس از تأیید وزارتخانه‌های‌ فرهنگ و آموزش عالی و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا می‌باشد.
 11. تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی و بهداشت و درمانی سازمان در چارچوب ضوابطی که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
 12. تعیین میزان پرداخت حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الترجمه، حق‌التألیف و نظایر آن.
 13.  بررسی گزارش سازمان که از طرف رییس سازمان ارائه می‌شود.
 14. تصویب مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی سازمان که به منظور هماهنگی پس از تأیید وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود

 

 •  مرجع: قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی