رشته های تحصیلی

ادیان و عرفان تطبیقی کارشناسی

توضیحات : اديان و عرفان تطبيقي

مقطع: کارشناسی

تعداد دانشجو: ۱۱۰ نفر

آمار فارغ التحصیلان:۹۱ نفر

تعداد كل واحد : ۱۳۸ ، واحدهاي تخصصي : ۷۸ واحد ، پايه :۳۸واحد ، عمومي : ۱۲ واحد ، اختياري : ۸ واحد ، اختياري الزامي : ۲ واحد

سال ایجاد : ۱۳۸۹

فایل سیلابس: ادیان1

ادیان و عرفان تطبیقی کارشناسی ارشد

توضیحات : ادیان و عرفان تطبیقی

مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد دانشجو: ۲۹ نفر

آمار فارغ التحصیلان: ۱۳ نفر تعداد کل واحد دوره : ۳۲ واحد.

سال ایجاد : ۱۳۹۱

فایل سیلابس: ادیان2

 

DocumentsUSB