افراد

آتنا شیرانزائی
آتنا شیرانزائی
ashiranzaei@eng.usb.ac.ir
دانشکده صنعت و معدن (شهرستان خاش)
استادیار