كارشناسی ارشد , روان شناسی تربیتی , دانشگاه الزهرا , 1375 ← 1377
دكترا , روان شناسی تربیتی , دانشگاه تهران , 1387 ← 1391


1397

predicting School Bullying witsh Regard Students Social Skill and Emotional Strucuture

دومين كنفرانس بين المللي روانشناسي ، مشاوره و علوم تربيتي

ابراهيم ميرشكار, افسانه مرزيه, عابده نظري - 1397/04/21


رابطه ي ارضانيازهاي خود تعيين گري وگوشه گيري در دانش آموزان با واسطه گري سبك اسنادي

تابنده مختاري ابپنگوييه , [ افسانه مرزيه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

رابطه ساختارهدفي كلاس با درگيري تحصيلي وسازگاري اجتماعي دانش آموزان باتاكيد بر نقش واسطه اي اهداف پيشرفت اجتماعي

سپيده الهياري , [ افسانه مرزيه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

تاثير آموزش برنامه فلسفه براي كودكان برارضاي نيازهاي روانشناختي در چهار چوب نظريه خود تعيين گري

شهره متقيان , [ افسانه مرزيه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

ارتباط بين اهداف پيشرفت با احساس تعلق به مدرسه ونشاط ذهني دانش آموزان

فايزه شريفي , [ افسانه مرزيه, حسين جناآبادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

تفكر انتقادي وارتباط آن با مداراي اجتماعي در دانشجويان

سميه نجفي , [ عبدالوهاب پورقاز, افسانه مرزيه ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

رابطه سبكهاي هويت وهويت علمي با عملكرد تحصيلي دانشجويان

عاليه نجاري , [ عبدالوهاب پورقاز, افسانه مرزيه ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

رابطه بين تجربه شيفتگي ونيروهاي انگيزشي در دانش آموزان

فريبا فقيهي , [ افسانه مرزيه, حسين جناآبادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

رابطه كمالگرايي سازگار وناسازگار با احساس خستگي شناختي، اجتماعي، جسماني

فريده خجسته , [ افسانه مرزيه, عبدالوهاب پورقاز ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

رابطه ساختار عاطفي دانش آموزان با فرسودگي تحصيلي

سميه بيكار , [ افسانه مرزيه, عبدالوهاب پورقاز ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

تاثير اجراي برنامه فلسفه براي كودكان بر افزايش خود كارآمدي ، شادي ،خوش بيني وتفكر انتقادي دانش آموزان

انيسه رهدار , [ عبدالوهاب پورقاز, افسانه مرزيه ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

پيش بيني زورگويي مدرسه اي با توجه به مهارت هاي اجتماعي وساختار عاطفي دانش آموزان

ابراهيم ميرشكار , [ افسانه مرزيه, عابده نظري ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

تاثير برنامه هنري تراكمي بر خلاقيت وخود شكوفايي دانش آموزان

محمد فيروزي ايرندگان , [ يحيي كاظمي, افسانه مرزيه ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

رابطه ي تفكر خلاق وكمال گرايي با تعهد اجتماعي

فاطمه مختاري , [ افسانه مرزيه, عبدالوهاب پورقاز ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

رابطه هويت علمي وانگيزش تحصيلي دانش آموزان با ميزان استفاده آنان از شبكه هاي مجازي

زهرا صحرانورد , [ افسانه مرزيه, حسين جناآبادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

رابطه اخلاق حرفه اي با درگيري شغلي و مديريت دانش

زينب شجاعي فر , [ افسانه مرزيه, ناصر ناستي زائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

تاثير آموزش راهبردهاي شناختي وفراشناختي بريادگيري دانش آموزان

يعقوب سپهري صدر , [ سيدرضا بلاغت, افسانه مرزيه ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

رابطه خوش بيني وانگيزش پيشرفت بامديريت زمان دانش آموزان

ليلا حسن پور , [ افسانه مرزيه, حسين جناآبادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

رابطه ي انگيزش تحصيلي وراهبردهاي خودتنظيمي با اضطراب درس آمار دانشجويان

سميه اردوني , [ افسانه مرزيه, عبدالوهاب پورقاز ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

رابطه مديريت مشاركتي و بهره وري سازماني مديران مدارس ابتدايي

زهرا برهان زهي , [ افسانه مرزيه ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

رابطه اهداف پيشرفت وباورهاي هوشي با جرات ورزي در دانش آموزان

مهري شيرزايي , [ افسانه مرزيه, عابده نظري ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

رابطه سبك هاي تدريس ادراك شده با پيشرفت وخودكارآمدي درس رياضي

صديقه سراواني , [ افسانه مرزيه, حسين جناآبادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

رابطه اخلاق حرفه اي با كفايت اجتماعي و عملكرد شغلي

فرزانه شاقوزايي , [ افسانه مرزيه, ناصر ناستي زائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

تاثير فناوري اطلاعات وارتباطات بر عملكرد آموزشي معلمان مقطع متوسطه چابهار

ليلا موسوي , [ افسانه مرزيه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

مقايسه سبك هاي تفكر ،خلاقيت هيجاني وسازگاري اجتماعي بين دانش آموزان تيز هوش وعادي

عبدالوهاب محمدي دادكان , [ حسين جناآبادي, افسانه مرزيه ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

رابطه هوش سازماني با مديريت نوآوري وارتقاي شغلي درسازمان.

عاطفه اويسي كهخا , [ عبدالوهاب پورقاز, افسانه مرزيه ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

(رابطه ميان انگيزش تحصيلي باسبك هاي هويت وراهبردهاي فراشناختي دانش آموزان)

طاهره گرگيچ سالم , [ افسانه مرزيه, عبدالوهاب پورقاز ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

رابطه ميان سبك هاي تدريس معلم باانگيزش ودرگيري تحصيلي دانش اموزان

اسما كيخا , [ افسانه مرزيه, حسين جناآبادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

رابطه ي يادگيري سازماني با بهره وري مديران مدارس

سجاد حيدري قرايي , [ افسانه مرزيه, ناصر ناستي زائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

رابطه بين استعدادمديريتي و مديريت زمان با بهره وري سازماني مديران

محمدحسين پورشنبه , [ افسانه مرزيه, عابده نظري ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

رابطه رهبري آموزشي خدمتگذار با انگيزش و اثربخشي معلمان مقطع متوسطه

علي غلامي پور , [ سيدعليقلي روشن, افسانه مرزيه ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

رابطه توسعه سازماني با كيفيت زندگي كاري كاركنان آموزشي

مليحه حدادي , [ عبدالوهاب پورقاز, افسانه مرزيه ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

رابطه سلامت سازماني با كيفيت زندگي كاري و سازگاري شغلي بين كاركنان

الياس ملازهي , [ عبدالوهاب پورقاز, افسانه مرزيه ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

رابطه عامل هاي شخصيتي با سبك هاي يادگيري و سازگاري اجتماعي دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان

مريم غني ظاهر , [ عبدالوهاب پورقاز, افسانه مرزيه ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي رابطه بين هوش چندگانه گاردنر، حافظه و يادگيري همگرا و واگرا

سعادت شمس الديني لري , [ عليرضا حيدرزادگان, افسانه مرزيه ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

ساخت و استانداردسازي پرسشنامه خويشتن داري دانشجويان شهر زاهدان

مريم محمدتقي زاده , [ يحيي كاظمي, افسانه مرزيه ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

مقايسه اثر موسيقي پاپ، رپ، سنتي و مذهبي بر سلامت روان و ميل به مطالعه دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان

معصومه پنهاني بهلولي , [ سيدرضا بلاغت, افسانه مرزيه ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي هوش معنوي به منظور ارائه الگوي تربيتي

فرحناز صفدري , [ يحيي كاظمي, افسانه مرزيه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90


1394

نظريه ها و رويكردهاي جديد در خلاقيت

افسانه مرزيه, غلامحسن پناهي - چشم انداز قطب - 1394

انگيزش تحصيلي و سبك تدريس در چارچوب نظريه خودتعيين گري

افسانه مرزيه, غلامحسن پناهي - - 1394


از تاریخ 1392/07/01 تا تاریخ 1397/11/12


1 - سپيده الهياري, افسانه مرزيه, غلامحسن پناهي
رابطه ي ساختار هدفي كلاس با درگيري تحصيلي و سازگاري اجتماعي با تأكيد بر نقش واسطه اي اهداف پيشرفت اجتماعي
(1400) مطالعات روانشناسي تربيتي. 18 148-170
2 - حسين جناآبادي, افسانه مرزيه, محدثه ابراهيمي
اثربخشي آموزش مهارت هاي مطالعه و يادگيري بر كاهش هيجانات منفي تحصيلي و خود ناتوان سازي تحصيلي دانش آموزان
(1399) راهبردهاي شناختي در يادگيري. 8 73-89
3 - محمد نوروزي امسال, عبدالوهاب پورقاز, افسانه مرزيه
نقش ميانجيگري كمال گرايي در رابطه جهت گيري هدفي با مسئوليت پذيري دانش آموزان
(1399) مطالعات روانشناسي تربيتي. 17 154-177
4 - فريده خجسته, افسانه مرزيه, عبدالوهاب پورقاز
Predicting Fatigue in University Students via Subtypes of Perfectionism
(1398) International Journal of Psychology(IPA). 13 8-42
5 - انيسه رهدار, عبدالوهاب پورقاز, افسانه مرزيه
The Impact of Teaching Philosophy for Children on Critical Openness and Reflective Skepticism in Developing Critical Thinking and Self-Efficacy
(1397) international journal of instruction. 11 539-556 مشاهده مقاله
6 - فرزانه شاقوزايي, افسانه مرزيه, ناصر ناستي زائي
رابطه اخلاق حرفه اي با كفايت اجتماعي و عملكرد شغلي مطالعه ي كاركنان سازمان فني و حرفه اي شهرستان زاهدان
(1397) پژوهش هاي مديريت عمومي. 11 113-134
7 - فريبا فقيهي, افسانه مرزيه, حسين جناآبادي
رابطه بين تجربه شيفتگي(فلو) و نيروهاي انگيزشي در دانش آموزان
(1397) مطالعات روانشناسي تربيتي. 15 177-208
8 - اسما كيخا, افسانه مرزيه, حسين جناآبادي
رابطه سبك تدريس معلم با انگيزش و درگيري تحصيلي دانش آموزان
(1397) پژوهش هاي آموزش و يادگيري. 15 37-48
9 - مهري شيرزايي, افسانه مرزيه, عابده نظري
نقش پيشبينيكنندگي اهداف پيشرفت و باورهاي هوشي در ارتباط با جرأت ورزي
(1396) راهبردهاي شناختي در يادگيري. 5 161-175
10 - محمد كهخايي, ناصر ناستي زائي, افسانه مرزيه
بررسي مقايسه اي نشاط سازماني اعضاي هيت علمي در موقعيت هاي استخدامي مختلف
(1396) آموزش در علوم پزشکي. 17 531-540
11 - زينب شجاعي فر, افسانه مرزيه, ناصر ناستي زائي
رابطه اخلاق حرفهاي با مديريت دانش و درگيري شغلي
(1396) اخلاق زيستي. 7 17-28
12 - سميه اردوني, افسانه مرزيه, عبدالوهاب پورقاز
رابطه انگيزش تحصيلي و راهبردهاي خود تنظيمي با اضطراب درس آمار دانشجويان
(1396) مطالعات روانشناسي تربيتي. 14 37-62
13 - سميه بيكار, افسانه مرزيه, عبدالوهاب پورقاز
ساختار عاطفي دانش آموزان و ارتباط آن با فرسودگي تحصيلي با تاكيد بر جنسيت
(1396) international journal of instruction. 11 183-194
14 - فايزه شريفي, افسانه مرزيه, حسين جناآبادي
رابطه اهداف پيشرفت با احساس تعلق به مدرسه و نشاط ذهني دانش آموزان
(1396) روانشناسي مدرسه. 6 99-119
15 - حسين جناآبادي, ناصر ناستي زائي, افسانه مرزيه
نقش حمايت اجتماعي ادراك شده و احساس تنهايي اجتماعي- عاطفي در عود اعتياد (مطالعه موردي معتادان خودمعرف به مراكز ترك اعتياد زاهدان)
(1396) اعتياد پژوهي. 11 91-106
16 - طاهره گرگيچ سالم, افسانه مرزيه, عبدالوهاب پورقاز
نقش پيش بيني كنندگي انگيزش تحصيلي در ارتباط با سبكهاي هويت و راهبردهاي فراشناختي دانش آموزان
(1395) مطالعات روانشناسي تربيتي. 13 83-112
17 - صديقه سراواني, افسانه مرزيه, حسين جناآبادي
نقش پيش بيني كننده ي ابعاد سبك تدريس ادراك شده در ارتباط با پيشرفت و خودكارآمدي درس رياضي
(1395) International Electronic Journal of Mathematics Education. 12 349-358
18 - عبدالوهاب پورقاز, افسانه مرزيه, سميه نجفي
تفكر انتقادي و ارتباط آن با مداراي اجتماعي در دانش آموزان
(1395) NEW EDUCATIONAL REVIEW. 49 91-100
19 - محمدحسين پورشنبه, افسانه مرزيه, عابده نظري
Predicting Managers’ Organizational Productivity with Regard to Managerial Talent and Time Management.
(1394) Mediterranean Journal of Social Sciences. 7 107-115
20 - زهرا برهان زهي, افسانه مرزيه
رابطه مديريت مشاركتي و بهره وري سازماني
(1394) Research Journal of Applied Sciences. 11 380-386
21 - حسين جناآبادي, افسانه مرزيه
Comparing Emotional Creativity and Social Adjustment of Gifted and Normal Students
(1393) Advances in Applied Sociology. 5 111-118
22 - عاطفه اويسي کهخا, عبدالوهاب پورقاز, افسانه مرزيه
Examining the Relationship of Organizational Intelligence with Innovation Management and Career Advancement in an Organization
(1393) BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES. 395-404
23 - جواد اژه اي, افسانه مرزيه
رابطه ابعاد سبك تدريس ادراك شده ،انگيزش خودمختار و خلاقيت ارائه مدل خلاقيت بر اساس رويكرد خودتعيين گري
(1392) مجله روانشناسي - انجمن ايراني روانشناسي. 17 350-364
24 - افسانه مرزيه
بررسي رابطه بين افسردگي و ميزان اعتقادات مذهبي در بين دانش آموزان پايه دوم دبيرستان هاي شهر زاهدان
(1384) مجله مطالعات روانشناسي تربيتي (دانشگاه سيستان و بلوچستان). -


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 روانشناسي تربيتي علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس سمعي بصري1
2 روانشناسي شخصيت پيشرفته علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی ارشد درس(ت): چهارشنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس تكنولوري
3 روانشناسي تحول دينداري علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی ارشد درس(ت): چهارشنبه 18:00-20:00 مکان: كلاس تكنولوري
4 مباني نظري آزمون هاي رواني وآموزشي علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی ارشد درس(ت): پنج شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس تكنولوري

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:00 حضور امور بانوان
2 شنبه 09:30 15:00 حضور
3 يك شنبه 07:30 09:00 حضور امور بانوان
4 يك شنبه 09:30 15:00 مشاوره
5 دوشنبه 07:30 09:00 حضور امور بانوان
6 دوشنبه 09:30 15:00 مشاوره
7 سه شنبه 07:30 09:30 کلاس درس روانشناسي تربيتي (1814247_01)
8 سه شنبه 09:30 15:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
9 چهارشنبه 07:30 09:00 حضور امور بانوان
10 چهارشنبه 09:30 11:30 حضور جلسه گروه
11 چهارشنبه 11:30 15:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
12 چهارشنبه 15:00 17:00 کلاس درس روانشناسي شخصيت پيشرفته (1814926_0
13 چهارشنبه 18:00 20:00 کلاس درس روانشناسي تحول دينداري (1814928_01
14 پنج شنبه 09:30 11:30 کلاس درس مباني نظري آزمون هاي رواني وآموزشي