اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

انتصابات

انتصابات

طی احکامی جداگانه از سوی ریاست دانشگاه انتصابات زیر صورت گرفت

آقای دکتر محمود اوکاتی صادق به سمت رئیس دانشکده برق وکامپیوتر

آقای دکتر حسین جنا آبادی به سمت رئیس دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی

 

روابط عمومی توفیق این عزیزان رادر انجام ماموریت محوله از در گاه ایزد منان مسالت دارد.

امتیاز به خبر :