اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

انتصابات

 انتصابات

طی احکامی جداگانه از سوی ریاست دانشگاه انتصابات زیر صورت گرفت:

خانم دکتر مریم خلیلی جهانتیغ به سمت سرپرست دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

آقای دکتر علیرضا طاهری به سمت سرپرست دانشکده هنر ومعماری

آقای دکتر خشایار دانش نارویی به سمت سرپرست دانشکده صنعت ومعدن خاش

خانم دکتر زهرا حسین آبادی به سمت سرپرست حوزه معاونت آموزشی دانشکده هنر

خانم دکتر سمیه طبسی به سمت معاون آموزشی دانشکده صنعت ومعدن خاش

خانم دکتر مریم عرب عامری به سمت معاون آموزشی دانشکده ریاضی

 

روابط عمومی توفیق این عزیزان رادر انجام ماموریت محوله از در گاه ایزد منان مسالت دارد.

 

امتیاز به خبر :