اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

دانشگاه سیستان و بلوچستان در میان برترین‌های نظام رتبه‌بندی جهانی تأثیر مؤسسۀ آموزش عالی تایمز در سال 2024

دانشگاه سیستان و بلوچستان در میان برترین‌های نظام رتبه‌بندی جهانی تأثیر مؤسسۀ آموزش عالی تایمز در سال 2024

بر اساس رتبه بندی تایمز، دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 2024 در میان دانشگاه های تأثیرگذار جهان قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز» در ویرایش 2024 رتبه‌بندی تأثیر خود، نام دانشگاه سیستان و بلوچستان را در سیاهۀ مؤسسه‌های برتر جهان منتشر کرده است. رتبه‌بندی تأثیر آموزش عالی تایمز تنها نظامی است که دانشگاه‌ها را بر پایة اهداف توسعه پایدار سازمان ملل ارزیابی می‌کند. این نظام از شاخص‌هایی که به دقت طراحی شده‌اند برای ارائه مقایسه‌های جامع و متوازن در چهار حوزه گسترده بهره‌برداری می‌کند: پژوهش، نظارت، انتقال دانش به جامعه، و آموزش. در این نظام رتبه‌بندی 17 هدف توسعة پایدار سازمان ملل (بدون فقر، بدون گرسنگی، سلامتی و رفاه خوب، آموزش با کیفیت، برابری جنسیتی، آب تمیز و بهداشتی، انرژی مقرون به صرفه و پاک، کار شایسته و رشد اقتصادی، صنعت، نوآوری و زیرساخت، کاهش نابرابری، شهرها و جوامع پایدار، مصرف و تولید مسؤولانه، اقدامات آب و هوا، زندگی در زیر آب، زندگی در خشکی، صلح، عدالت و نهادهای قوی، مشارکت برای اهداف) اندازه‌گیری می‌شود.

بر پایۀ این گزارش، دانشگاه سیستان و بلوچستان در جایگاه 22م ملی قرار گرفته است. در ویرایش 2024 نظام رتبه‌بندی جهانی تأثیر «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»، روی هم، نام 2152 مؤسسه از 125 کشور گوناگون جهان آمده است.

بهترین امتیاز دانشگاه در این نظام رتبه‌بندی در هدف نهم از اهداف توسعۀ پایدار سازمان ملل (یعنی «صنعت، نوآوری، و زیرساخت») به دست آمده است. در جدول ذیل بهترین امتیازها و رتبه‌های دانشگاه در چهار هدف از اهداف توسعۀ پایدار گزارش شده است.

 

جدول 1. بهترین امتیازها و رتبه‌های رتبۀ دانشگاه سیستان و بلوچستان

در نظام رتبه‌بندی جهانی تأثیر «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز» در ویرایش 2024 میلادی

اهداف توسعۀ پایدار

 

امتیاز کل

رتبة ملی

رتبة جهانی

صنعت، نوآوری، و زیرساخت

41.557.2

8

401600

کارهای شایسته و رشد اقتصادی

30.743.0

12

8011000

نرژی پاک و اقتصادی

0.133.4

15

800+

مشارکت در دستیابی به اهداف توسعۀ پایدار

1.736.8

14

1501+

 

 

 

 

 

امتیاز به خبر :