اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

بازدیدمجتمع آموزشی دانشگاه (دختران دبیرستان دانشگاه) از مجتمع فناوری و نوآوری

بازدیدمجتمع آموزشی دانشگاه (دختران دبیرستان دانشگاه) از مجتمع فناوری و نوآوری

بازدیدمجتمع آموزشی دانشگاه (دختران دبیرستان دانشگاه) از پردیس علم وفناوری (مرکز رشد، خانه خلاق و مجتمع فناوری و نوآوری)دانشگاه سیستان و بلوچستان درتاریخ 1402/8/24 انجام گردید.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط