اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

دفاع از رساله دکتری(عاطفه غلامی)

دفاع از رساله دکتری(عاطفه غلامی)

سرکار خانم"عاطفه غلامی" دانشجوی دکتری مهندسی مخابرات گرایش میدان روز دوشنبه 1401/04/13 ساعت 9 به صورت حضوری در اتاق شماره 506 از رساله دکتری خود با عنوان "بررسی و تحلیل پدیده فانو در ساختارهای پلاسمونی با استفاده از تئوری مد مشخصه" دفاع خواهند کرد. استاد راهنمای این رساله دکتر جواد احمدی شکوه و استاد مشاور دکتر حمیده دشتی خویدکی می باشند.

امتیاز به خبر :