اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

اطلاعیه برگزاری سمینار طرح پژوهشی پسا دکتری

اطلاعیه برگزاری سمینار طرح پژوهشی پسا دکتری

پژوهشگر پسادکتری  جناب آقای دکتر اسماعیل کوهستانیان روزشنبه 1400/6/20  ساعت 13 از سمینار طرح پژوهشی خود با عنوان "  بهینه سازی و بهبود ساختار فرآیند CO2CPU " دفاع خواهند کرد. استادمیزبان و مجری طرح آقای دکتر فرهاد شهرکی و اساتید ممتحن دکتر داود محبی کلهری و دکتر جعفرصادقی می باشند.                           

                                                                                                                    webinar2.usb.ir/eng  :لینک ورود                         

                                                                                                                                         Passcode: 2020eng

امتیاز به خبر :