اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

دفاع از طرح پژوهشی رساله دکتری (عصمت جعفری)

دفاع از طرح پژوهشی رساله دکتری (عصمت جعفری)

خانم "عصمت جعفری" دانشجوی دکتری مهندسی برق الکترونیک روز چهارشنبه 99/12/6ساعت 8 به صورت ویدئو کنفرانسی به آدرس http://webinar2.usb.ac.ir/ece از طرح پژوهشی رساله دکتری خود با عنوان "حسگرهای مبتنی بر فراسطح و کاربردهای آن" دفاع خواهند کرد. استاد راهنمای این پایان نامه دکتر محمدعلی منصوری بیرجندی می باشد.

امتیاز به خبر :