اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

اولین فارغ التحصیل پسا دکتری مهندسی عمران

اولین فارغ التحصیل پسا دکتری مهندسی عمران

اولین فارغ التحصیل پسا دکتری مهندسی عمران، ازموضوع تحقیق خود دفاع کردند.

جناب آقای دکترسعید عظیمی بانظارت و راهنمایی آقای دکتر اژدری مقدم از موضوع تحقیق پسا دکتری خود تحت عنوان "بررسی وضعیت خشکسالی و طراحی سامانه مدیریت آب کشور ایران" در تاریخ 98/7/28 با موفقیت دفاع کردند. 

تاکنون  3 مقالهISI از دوره پسادکتری ایشان به چاپ رسیده است.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط