اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

دفاع از رساله دکتری در رشته مهندسی برق کنترل

تاریخ دفاع رساله دکتری: یک شنبه 1396/10/17

نام و نام خانوادگی فارغ التحصیل دوره دکتری: عباسعلی زمانی

استاد راهنما: دکتر سید سعید توکلی افشاری

عنوان رساله دکتری: ارائه ساختارهای کنترلی تطبیقی برای سازه های هوشمند جدا شده در پایه

رشته و گرایش: مهندسی برق، کنترل

داوران: دکتر ناصر پریز، دکتر محمدرضا سهرابی، دکتر حامد قوهانی عرب، دکتر سید مسعود برکاتی

امتیاز به خبر :