مدیریت

احسان سامانی
مدیر گروه
احسان سامانی
esamani63@lihu.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1390 1397