مدیریت

امیرحمزه سالارزائی
مدیر گروه
امیرحمزه سالارزائی
amir_hsalar@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استاد
1375 1398