كارشناسی , حسابداری , دانشگاه تهران , 1374 ← 1378
كارشناسی ارشد , حسابداری , دانشگاه تربیت مدرس , 1378 ← 1381
دكترا , حسابداری , دانشگاه علامه طباطبائی , 1388 ← 1394


1399

بررسي موانع و محدوديت هاي حسابداري و حسابرسي زيست محيطي در موسسات بخش عمومي

هجدهمين همايش ملي حسابداري ايران

احمد پيفه, فاطمه سعيدي, حامد دهقان‌زاده - 1399/09/20

كنترل بودجه سازمان هاي بخش عمومي در شرايط آشفتگي در بودجه

هجدهمين همايش ملي حسابداري ايران

احمد پيفه, پيام پيرايش شيرازي, حامد دهقان‌زاده - 1399/09/20

مالياتهاي اسلامي در ساختار نظام مالياتي ايران

ششمين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در مديريت و حسابداري و اقتصاد سالم در بانك، بورس و بيمه

احمد پيفه, جواد قنبري, حامد دهقان زاده - 1399/06/30
1398

مديريت تغيير، ابزاري براي پياده سازي مدل هاي سنجش عملكرد غيرمالي در دستگاه هاي دولتي

هفدهمين همايش ملي حسابداري ايران

احمد پيفه, ارمغان ناصر ترابي, حامد دهقان زاده - 1398/07/03
1397

بررسي تاثير بكارگيري حسابداري مديريت و حسابرسي در تحقق اهداف بخش عمومي (مطالعه موردي استان سيستان و بلوچستان)

حسابداران و بخش عمومي

مهدي فغاني, احمد پيفه, رضا ستوده - 1397/09/15

بررسي تاثير حسابداري پايداري در مسئوليت پاسخگويي بخش عمومي (مطالعه موردي: استان سيستان و بلوچستان)

حسابداران و بخش عمومي

مهدي فغاني, احمد پيفه, رضا ستوده - 1397/09/15

افزايش انتشار اوراق مشاركت دولتي و بحران بدهي ها با تاكيد بر نقش ديوان محاسبات كشور

حسابداران و بخش عمومي

احمد پيفه, مهدي ثقفي - 1397/09/15

استفاده از رويكرد نوين حسابرسي عملكرد در تهيه گزارش تفريغ بودجه ايران (تخلفات و محدوديت ها)

حسابداران و بخش عمومي

احمد پيفه, مجتبي رضايي - 1397/09/15

بررسي توانايي گزارشگري و پاسخگويي بخش عمومي از ديدگاه استفاده كنندگان (مطالعه موردي دستگاه هاي اجرايي استان سيستان و بلوچستان)

شانزدهمين همايش ملي حسابداري ايران

محمدعلي مرادي, احمد پيفه, مهدي فغاني, رضا ستوده - 1397/07/04
1396

مباني نظارت و حسابرسي از ديدگاه اسلام

پانزدهمين همايش ملي حسابداري ايران

احمد پيفه, حميد زارعي, الهام خادم - 1396/03/04
1395

اتخاذ رويكرد پيشگيرانه در حسابرسي توسط ديوان محاسبات و تأثير آن بر وقوع انحرافات مالي دستگاههاي اجرايي

اولين همايش ملي حسابرسي و نظارت مالي ايران

فرشته ولي نژاد, احمد پيفه - 1395/11/27

هنجارشناسي جذابيت رشته حسابداري از ديدگاه دانشجويان

چهاردهمين همايش ملي حسابداري ايران

احمد پيفه, مجتبي ابراهيمي رومنجان, محمد خراشادي, فاطمه زين الديني ميمند - 1395/03/05


تاثير معاملات بااشخاص وابسته بر ارزش شركت باتاكيد برمسئوليت اجتماعي شركتها

سيدمجتبي اسدي يوسف اباد , [ احمد پيفه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 00-99

تاثير اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها برعملكرد مالي شركت هاي آب منطقه اي كشور

مهسا قاسمي بهر آسمان , [ احمد پيفه, حامد دهقانزاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

رابطه كيفيت نظام راهبري شركتي واستراتژي كسب وكار

نرگس كلانتري , [ احمد پيفه, حامد احمدزاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

راهكارههاي بهينه سازي نظام عملكرد مالي دانشگاههاي استان

حجت حسني , [ احمد پيفه, مسلم سعيدي گراغاني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي ارتباط روش هاي بودجه بندي وروش هاي حسابرسي دربخش عمومي

فرشته شيردلي , [ احمد پيفه, فردين منصوري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي تطبيقي مباني نظري واستانداردهاي گزارشگري بخش عمومي وبخش بازرگاني كشور

فاطمه سادات هاشمي نسب , [ فردين منصوري, احمد پيفه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

ارزيابي روند تحقق حقوق بين دوره اي درشهرداري ها

فاطمه صديقي پور , [ احمد پيفه, مسلم سعيدي گراغاني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي ارتباط بين عملكرد پايداري با عملكرد مالي وارزش شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

حسين جعفري جم , [ احمد پيفه, مسلم سعيدي گراغاني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي تاثير شاخص هاي فرهنگي برروشهاي بودجه بندي بخش عمومي

حميد زارعي , [ احمد پيفه, كامران محمودپور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

آسيب شناسي سيستم هاي حسابداري وگزارشگري مالي در شركت هاي كوچك

فاطمه صغرا يعقوبي , [ محمدعلي مرادي, احمد پيفه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

بررسي عوامل موثربربكارگيري سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت

طه احمدزاده , [ حسين اعتمادي, احمد پيفه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88


معاون پشتيباني پارك علم و فناوري

از تاریخ 1395/11/01 - ادامه دارد


1 - عليرضا هيراد, مهدي فغاني, احمد پيفه, علي پايان
طراحي الگوي پايش بهره وري صنايع خودرو
(1400) پژوهش هاي مديريت عمومي. 14 201-224
2 - محمود رضا رخشاني, رامين زراعتگري, احمد پيفه, علي پايان
بررسي تاثير بكارگيري سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري بر عملكرد مديريت
(1400) پژوهش هاي مديريت عمومي. 14 169-198
3 - مهدي جاني, احمد پيفه, مهدي فغاني
مطالعه و بررسي چالشها و تنگناهاي سياسي و قانوني نظارت مالي ذيحسابان دستگاههاي اجرايي كشور با رويكرد اجراي مطلوب نظام حسابداري بخش عمومي
(1400) دانش حسابرسي. 21 181-208
4 - رضا ستوده, مهدي فغاني, احمد پيفه
ارزيابي توانايي ديوان محاسبات كشور براي انجام مسئوليت پاسخ گويي عملياتي
(1399) حسابداري سلامت. 9 72-89
5 - رضا ستوده, مهدي فغاني, احمد پيفه
بررسي توانايي ديوان محاسبات كشور از ديدگاه پاسخ گويي مالي به استفاده كنندگان
(1399) دانش حسابرسي. 20 59-84
6 - فاطمه صفري سرچاه, حسن يزدي فر, احمد پيفه
Privatization, Changes in Management Accounting Practices and their impacts on Financial Performance - Evidence from Iran
(1399) Iranian Journal of Finance. 4 18-48
7 - رضا ستوده, مهدي فغاني, احمد پيفه
بررسي توانايي فرايندهاي داخلي ديوان محاسبات كشور جهت مسئوليت پاسخگويي به استفاده كنندگان
(1399) حسابداري دولتي. 7 209-223
8 - محمدرضا غلامزاده, مهدي فغاني, احمد پيفه
كاربرد روشهاي گوسي و شعاعي در پيش بيني محدوديت مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
(1398) مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار. 10 286-311
9 - رضا ستوده, مهدي فغاني, احمد پيفه
بررسي توانايي نظام پاسخگويي ديوان محاسبات كشور از ديدگاه استفاده كنندگان (با رويكرد صيانت از حقوق مردم)
(1398) حقوق اداري. 7 167-198
10 - احمد پيفه, رخسانه ريگي, حميد زارعي, فريده صوفي
بررسي اثربخشي اجراي طرح پرداخت مبتني بر عملكرد در دانشگاه هاي علوم پزشكي استان سيستان و بلوچستان
(1398) حسابداري سلامت. 8 70-88
11 - فاطمه صفري سرچاه, حسن يزدي فر, احمد پيفه
The Effects of Intra- and Extra-Organizational Factors on Management Accounting Practices in the Privatization Processes: Evidence from Iran
(1398) International Journal of Finance and Managerial Accounting. 4 97-113
12 - حميد زارعي, احمد پيفه, محسن دهمرده قلعه نو
تأثير شاخصهاي آينده نگري و افراط گرايي در بودجه بندي بخش عمومي در كشورهاي عضو OECD و ايران
(1398) سياست هاي راهبردي و كلان. 7 1-25
13 - احمد پيفه, حميد زارعي, حسين جعفري جم
آيا شاخص هاي فرهنگ ملي هافستد بر بودجه بندي بخش عمومي تاثيرگذار است؟
(1395) حسابداري دولتي. 3 21-36
14 - احمد پيفه
موانع و نارسائيهاي سيستم حسابداري قيمت تمام شده محصولات كشاورزي در شركتهاي كشت و صنعت
(1384) مجله اقتصاد و مديريت (دانشگاه سيستان و بلوچستان). -


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 مباني حسابداري مديريت اقتصاد،مدیریت و حسابداری حسابداری کارشناسی درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: 920، درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: 910
2 مباني حسابداري بخش عمومي اقتصاد،مدیریت و حسابداری حسابداری کارشناسی درس(ت): جمعه 18:00-20:00
3 حسابداري وحسابرسي بخش عمومي اقتصاد،مدیریت و حسابداری حسابداری کارشناسی درس(ت): يك شنبه 15:00-16:30 مکان: 917، درس(ت): چهار شنبه 17:00-19:00 مکان: 920
4 حسابداري ابزار وعقود مالي اسلامي اقتصاد،مدیریت و حسابداری حسابداری کارشناسی درس(ت): جمعه 07:30-09:30
5 حسابداري بخش عمومي اقتصاد،مدیریت و حسابداری حسابداری کارشناسی ارشد درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00 مکان: 911، درس(ت): چهار شنبه 15:00-16:30 مکان: 921
6 مباني حسابداري مديريت اقتصاد،مدیریت و حسابداری حسابداری کارشناسی درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: 920، درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: 910
7 مباني حسابداري بخش عمومي اقتصاد،مدیریت و حسابداری حسابداری کارشناسی درس(ت): جمعه 18:00-20:00
8 حسابداري وحسابرسي بخش عمومي اقتصاد،مدیریت و حسابداری حسابداری کارشناسی درس(ت): يك شنبه 15:00-16:30 مکان: 917، درس(ت): چهار شنبه 17:00-19:00 مکان: 920
9 حسابداري ابزار وعقود مالي اسلامي اقتصاد،مدیریت و حسابداری حسابداری کارشناسی درس(ت): جمعه 07:30-09:30
10 حسابداري بخش عمومي اقتصاد،مدیریت و حسابداری حسابداری کارشناسی ارشد درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00 مکان: 911، درس(ت): چهار شنبه 15:00-16:30 مکان: 921

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 14:30 مشاوره
2 شنبه 08:00 14:00 حضور پارك علم و فناوري
3 يك شنبه 07:30 14:30 حضور
4 يك شنبه 08:00 11:00 حضور پارك علم و فناوري
5 يك شنبه 11:00 14:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
6 دو شنبه 07:30 14:30 مشاوره
7 دو شنبه 08:00 13:00 مشاوره
8 سه شنبه 07:30 14:30 مشاوره
9 سه شنبه 08:00 14:00 حضور پارك علم و فناوري
10 چهار شنبه 08:00 11:00 حضور پارك علم و فناوري
11 چهار شنبه 09:30 14:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
12 چهار شنبه 11:00 14:00 مشاوره
13 پنج شنبه 08:00 13:00 حضور پارك علم و فناوري