كارشناسی , روانشناسی بالینی , دانشگاه تبریز , 1362 ← 1366
كارشناسی ارشد , روان سنجی , دانشگاه علامه طباطبائی , 1371 ← 1373
دكترا , روانشناسی عمومی , vub بروكسل بلژیك , 1380 ← 1385


دروس ارائه شده1402

بررسي مقايسه اي اختالالت رواني درمردان مبتلا به سومصرف مواد مخدرسنتي با سومصرف كنندگان مواد مخدر صنعتي مراجعه كننده به مراكزترك اعتياد شهر زاهدان

چهارمين كنفرانس بين المللي و پنجمين همايش ملي يافته هاي نوين در مديريت روانشناسي و حسابداري

زهرا منصور خاني, مهرداد مظاهري دشت ارژندي, محمد حسن پيشهور مفرد - 1402/09/27

بررسي مقايسه اي ويژگي هاي شخصيتي زنان داراي سو مصرف به مواد با افراد عادي شهر زاهدان

1 st International Conference on Applied Psychology "Promoting Quality of Life and Mental Health in Developing Societies" Middle East, Indian Sub - Continent, and Asia Pacific

زهرا منصورخاني, مهرداد مظاهري دشت ارژندي - 1402/09/22

بررسي مقايسه اي خطوط برش مقياس هاي پرسشنامهMMPI در افراد عادي و زنداني

1 st International Conference on Applied Psychology "Promoting Quality of Life and Mental Health in Developing Societies" Middle East, Indian Sub - Continent, and Asia Pacific

محمد حسن پيشه ور مفرد, مهرداد مظاهري دشت ارژندي - 1402/09/22

مقايسه نمرات افراد مصرف كننده مواد مخدر سنتي و صنعتي در پرسشنامه چند وجهي شخصيت مينه سوتا ( MMPI )

اولين كنفرانس بين المللي روانشناسي علوم اجتماعي علوم تربيتي و فلسفه

زهرا منصور خاني, مهرداد مظاهري دشت ارژندي, مريم كريمي, محمد حسن پيشهور مفرد - 1402/02/21
1400

تاثير درمان ذهن آگاهي بر نگرش هاي ناكارآمد حاصل از بيماري كرونا

دومين همايش ملي آسيب شناسي رواني

زيبا كريمي, مهرداد مظاهري دشت ارژندي, ثنا نوري مقدم - 1400/09/24

بررسي مقايسه اي تاثير ميزان خشم نسبت به خود بر فعاليت بدني و خود درماندگي (انزواي اجتماعي) در بين افراد مبتلا به بيماري سرطان و سالم

هشتمين كنگره انجمن روانشناسي ايران

مهرداد مظاهري دشت ارژندي, انيس ميرزايي - 1400/08/26

اثر بخش توانبخشي شناختي بر كاركردهاي شناختي و سازگاري هيجاني سالمندان مبتلا به اختلال شناختي خفيف

هشتمين كنگره روانشناسي انجمن روانشناسي ايران

فاطمه قيصري, مهرداد مظاهري دشت ارژندي - 1400/08/26
1398

بررسي تاثير جنسيت بر درك روابط معنايي كودكان عادي در مقايسه با كودكان كم توان ذهني آموزش پذير فارسي زبان

كنفرانس ملي كودكان استثنايي از منظر روانشناسي علوم شناختي ، تربيتي و آسيب شناختي

عباسعلي آهنگر, مهرداد مظاهري دشت ارژندي, محدثه سلطاني نژاد - 1398/08/22
1397

افزايش انگيزه دانش آموزان پايه نهم آموزشگاه متوسطه اول ره پويان انقلاب به يادگيري واژگان و درك مفاهيم زبان انگليسي

يازدهمين كنفرانس بين المللي روانشناسي و علوم اجتماعي

فاطمه سرگزي, مهرداد مظاهري دشت ارژندي - 1397/04/11

بررسي باورهاي مذهبي با سبك زندگي سالم دانش آموزان متوسطه دوم روستاي رگنتك مهرستان

يازدهمين كنفرانس بين المللي روانشناسي و علوم اجتماعي

احمد باران زهي, مهرداد مظاهري دشت ارژندي - 1397/04/11
1395

ارتباط بين هوش هههيجاني، هوش معنوي و كيفيت زندگي در بيماران سرطاني

دومين همايش بين المللي سرطان

ام البنين خاقاني, مهرداد مظاهري دشت ارژندي, علي کرمي - 1395/07/07

بررسي درك شمول معنايي در كودكان كم¬توان ذهني آموزش¬پذير در مقايسه با كودكان عادي فارسي زبان

كنفرانس جهاني روان شناسي و علوم تربيتي، حقوق و علوم اجتماعي در آغازه هزاره سوم

عباسعلي آهنگر, مهرداد مظاهري دشت ارژندي, محدثه سلطاني نژاد - 1395/02/30
1388

بررسي مقايسه اي رابطه بين سبك هاي دلبستگي ورضايتمندي از زندگيدر دانشجويان دختروپسر

نخستين همايش ملي شادكامي

مهرداد مظاهري دشت ارژندي - 1388/12/11

ارتباط بين رضايتمندي از زندكي هويت جنسيتي واحساس رضايت ازجنسيت بررسي مقايسه اي دانشجويان دختروپسر

نخستين همايش ملي شادكامي

مهرداد مظاهري دشت ارژندي - 1388/12/11

بررسي ميزان پراكندگي احساس شادكامي دربين اعضاي خانواده

نخستين همايش ملي شادكامي

مهرداد مظاهري دشت ارژندي - 1388/12/11

نقش تربيت تولد در ميزان احساس شادكامي

نخستين همايش ملي شادكامي

مهرداد مظاهري دشت ارژندي - 1388/12/11

بررسي رابطه ي منبع كنترل دروني وبيروني وافكارزندگي در دانشجويان دانشگاه سيستان وبلوچستان

نخستين همايش ملي شادكامي

مهرداد مظاهري دشت ارژندي - 1388/12/11

نقش متقيرهاي تعديل كننده سن جنسيت تعداد فرزندان درميزان رضايتمندي از زندگي افراد متاهل

نخستين همايش ملي شادكامي

مهرداد مظاهري دشت ارژندي - 1388/12/11

برسي ارتباط بين فرهنگ سازماني رضايت شغلي ورضايتمندي اززندگي

نخستين همايش ملي شادكامي

مهرداد مظاهري دشت ارژندي - 1388/12/11

بررسي ارتبا ط بين سبك اسناد وشادكامي

نخستين همايش ملي شادكامي

مهرداد مظاهري دشت ارژندي - 1388/12/11

بررسي عوامل موثر بررضايتمندي زناشويي درقوم بلوچ

نخستين همايش ملي شادكامي

مهرداد مظاهري دشت ارژندي - 1388/12/11

بررسي مقايسه اي ميزان رضايتمندي از زندگي كودكان استثنايي ناشنواونابينا

نخستين همايش ملي شادكامي

مهرداد مظاهري دشت ارژندي - 1388/12/11

بررسي مقايسه اي بهزيستي روانشناختي ورزشكاران عضوباشگاهها ي ورزشي وداوطلبان غيرورزشكارشهرستان زاهدان

نخستين همايش ملي شادكامي

مهرداد مظاهري دشت ارژندي - 1388/12/11

نقش سبك هاي دلبستگي درپيش بيني احساس رضايتمندي از زندگي

نخستين همايش ملي شادكامي

مهرداد مظاهري دشت ارژندي - 1388/12/11

عوامل زمينه ساز سوگيري در فرايند اندازه گيري شادكامي

نخستين همايش ملي شادكامي

مهرداد مظاهري دشت ارژندي - 1388/12/11

Methodological sources of bias affecting on subjective well-being

IX ISQOLS Conference

مهرداد مظاهري دشت ارژندي, الهه حسيني - 1388/04/28

A Survey on the Relationship among Sexual Self-Schema Gender Satisfaction and Overall Satisfaction with Life A Comparison of Male and Female Undergraduate Students

IX ISQOLS Conference

مهرداد مظاهري دشت ارژندي, علي كاظمي پور - 1388/04/28

Structural equation modeling to predict life domain and subjective quality of life ratings

IX ISQOLS Conference

مهرداد مظاهري دشت ارژندي, الهه حسيني - 1388/04/28

WHOQOL-BREF to Measure Satisfaction with Life Overall and Satisfaction with Specific Life Domains A Comparison of Male and Female Undergraduate Students

IX ISQOLS Conference

مهرداد مظاهري دشت ارژندي - 1388/04/28

بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه پيرامون كيفيت تعامل دانشگاه و خانواده و ت ثير آن بر ابعاد روانشناختي، اجتماعي، فرهنگي و تحصيلي زندگي دانشجويان

اولين همايش ملي خانواده، دانشجو، دانشگاه

مهرداد مظاهري دشت ارژندي, الهه حسيني, گل افروز رمضاني اميرسالاري - 1388/02/23

ارتباط بين بلوغ عاطفي و حمايت خانواده در دانشجويان خوابگاهي دانشگاه سيستان و بلوچستان

اولين همايش ملي خانواده، دانشجو، دانشگاه

مهوش رقيبي, مهرداد مظاهري دشت ارژندي, علي كاظمي پور, محمدباقر روستا - 1388/02/23
1387

a comparison of unipolar and bipolar rating scales for measuring SWD

39th european mathematical psychology group meeting

مهرداد مظاهري دشت ارژندي, عبدالوهاب پورقاز - 1387/06/17

بررسي مقايسه اي وضعيت سلامت رواني دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي

چهارمين همايش سراسري بهداشت رواني دانشجويان

عبدالوهاب پورقاز, مهوش رقيبي, مهرداد مظاهري دشت ارژندي - 1387/03/01

بررسي مقايسه اي ويزگيهاي ورانشناختي معتادان مراجعه كننده به مراكز سرپايي ترك اعتياد شهرستان زاهدان با داوطلبان غير معتاد (دانشجويان دانشگاه سيتان وبلوچستان)

چهارمين كنگره سراسري اعتياد

مهرداد مظاهري دشت ارژندي - 1387/02/24
1386

on the content of HAPPINESS a cross cultures . a measurement invariance study of quality of life measures.

the 2007 ISQOLS conference

peter theuns, مهرداد مظاهري دشت ارژندي, joeri hofmans, fredrik van acker, oliver mairesse, lydia castiglione, jan L. bernheim - 1386/09/15

Structural Equation Modeling (SEM) for Satisfaction and Dissatisfaction Ratings multiple Group Invariance Analysis Across Scales with Different Response Format

ESRA Conference 2007

مهرداد مظاهري دشت ارژندي, peter Theuns - 1386/03/11
1385

Anamnestic Comparative Self-Assessment (Acsa) to measure Subjective Well-Being(Swb) a cross-cultural comparison of Iranians and Belgians

7th Conference of the International Sociey for Quality-of-Life Studies(ISQOLS)

مهرداد مظاهري دشت ارژندي, peter theuns - 1385/04/26

Effect of Variations in the Type of Response Format in Ratings Overall Life Satisfaction and Life Dissatisfaction

7th Conference of the International Sociey for Quality-of-Life Studies(ISQOLS)

مهرداد مظاهري دشت ارژندي, peter thuns - 1385/04/26
1384

bias in life satisfaction/dissatisfaction ratings due to the response format

first EASR confrence

مهرداد مظاهري دشت ارژندي, peter theuns, jan L.bernheim - 1384/04/27


1386

هنجاريابي آزمون WHOQOL (پرسشنامه احساس رضايتمندي سازمان بهداشت جهاني) بر روي دانشجويان دانشگاه س و ب

مهرداد مظاهري دشت ارژندي - 1386 -


بررسي تاثير پرورش گل و گياه آپارتماني و كيفيت محيط زندگي در ميزان افسردگي زنان خانه دار

ابوالفضل عباسي نژادبني اسدي , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 1402-1403

بررسي رابطه پايبندي مذهبي و نگرش به عشق بر رضايتمندي زناشويي متاهلين شهر زاهدان

هديه كياني , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 1402-1403

نقش سبك هاي فرزند پروري و كمال گرايي والدين در انگيزش تحصيلي و عزت نفس داوطلبان كنكور سراسري

رضوانه محمدقاسمي , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي1401

بررسي همبستگي،سبكهاي دلبستگي و سبكهاي عاطفي در دانش آموزان دبيرستاني پسر و دختر شهرستان زاهدان

عماد ميرشكاري , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي1401

نقش پيش بيني كننده جنسيت،سن،ترم تحصيلي،رشته تحصيلي و سابقه ابتلا به كرونا در اضطراب كرونا در دوران بازگشايي دانشگاه

آرزو بزي شادپور , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 01-00

نقش پيش بيني كننده اضطراب، استرس و افسردگي در پيش بيني اضطراب كرونا بعداز بازگشايي و حضور در دانشگاه

يكتا جعفري , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 01-00

ننننن

فاطمه اميري ننيز , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 01-00

پروژه

مهدي عسكري , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 01-00

پروژه

فاطمه عزيزي يوسف ابادي , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 01-00

پروژه

سيده زهرا موسوي , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 01-00

پروژه

الهام خادمي , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 01-00

بررسي

انسيه ايلخاني , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 00-99

بررسي

ناهيد تخم افشان , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 00-99

بررسي

صالحه توكلي اله آبادي , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 00-99

بررسي

آسيه زارع , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 00-99

بررسي

سپيده صبح خيز , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 00-99

بررسي

عقيله عشقي زاده , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 00-99

بررسي

زهرا كيخاي فرزانه , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 00-99

بررسي

عارفه السادات موسوي , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 00-99

بررسي

سهيل سلطاني , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 00-99

بررسي

زهره اميري هنزائي , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

بررسي

فاطمه تجاره , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

بررسي

محمود سليمان پور , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

بررسي

سهيل سلطاني , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

بررسي

نسترن بلوچ جبالبارزي , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

بررسي

عاطفه جليلي , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

بررسي

محدثه خراشادي زاده , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

بررسي

مهسا راحتيان , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

بررسي

زينب شجاعي باغيني , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

بررسي

محدثه كريمي نيا , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

بررسي

انيس ميرزائي , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

پژوهش عملي - انفرادي در روانشناسي

مهرانگيز دهاني سوراني , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

پژوهش عملي - انفراي در روانشناسي

محبوبه طحاني , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

بررسي

الهه كخاء , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

بررسي

مطهره پسنديده , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

بررسي

سپيده سرحدي , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

بررسي

فرحناز رئيسي , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

بررسي

مرضيه نوري , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

بررسي

خديجه مير , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

بررسي

فريبا حق خواه طبس , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

بررسي

سپيده امير آبادي , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

بررسي

معصومه شيخ ويسي , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

بررسي

معصومه يحيائي , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي

نسرين رضايي كيخا , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي

مهرداد ريگي , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي

علي زيروك زاده , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي

سميه صفري , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي

آزيتا اصغري , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي

عبدالرشيد كدخدائي , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي

معصومه يحيائي , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي

سعيد پورجماد , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

پژوهشهاي عملي در روان شناسي

مينو شعرباف شاعر , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

پژوهشهاي عملي در روان شناسي

محمدمهدي سالاري سلاجقه , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

پژوهشهاي عملي در روان شناسي

فريده اسمعيلي آبدر , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

پژوهشهاي عملي در روان شناسي

نسرين كياني , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي88-87


پيش بيني اخلاق حرفه‌اي بر اساس خودكارآمدي شغلي و نشاط اجتماعي دبيران تربيت بدني مرد شهرستان زاهدان

محمد عيسي زهي , [ مرتضي نيكوفر, مهرداد مظاهري دشت ارژندي, محسن غفراني, محمود فاضل بخششي, مريم بان پروري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 1401-1402

بررسي رابطه بين تيپ هاي شخصيتي و ترس از كرونا در بين دختران دبستاني

محدثه فلاح نژاداول , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي, علي فرنام, مسعود رستمي, هادي اسماعيلي درميان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 1401-1402

تاثير آموزش مهارت هاي فرزند پروري والدين در افزايش مهارت هاي اجتماعي و هيجاني و كاهش اختلالات رفتاري كودكان در شهر زاهدان

مهشيد ميري قلعه نو , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 01-00

پيش بيني ميزان مقبوليت اجتماعي بر اساس خودارزشمندي و مهارت هاي ارتباطي با نقش ميانجي انگيزه پيشرفت در كاركنان بيمه ايران

كتايون السادات مهرابي , [ فرهاد كهرازئي, مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 01-00

مقايسه ميزان اضطراب كرونا و افسردگي در مهاجرين خارجي فارسي زبان و غيرمهاجرين در دوران همه گيري كوييد 19

علي نعيمي نظام اباد , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 01-00

ارتباط سبك هاي فرزندپروري و اختلال وسواس فكري عملي كودكان با ميانجيگري اضطراب كرونا در والدين

يوسف طلايي بسطامي , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي, علي فرنام, فرهاد كهرازئي, ناصر ناستي زائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 01-00

بررسي مقايسه¬اي ميزان رضايتمندي زناشويي، تاب¬ آوري و عملكرد كلي خانواده در زوجين بهبود يافته و زوجين فاقد سابقه كوويد – 19

ارش اژدانيان , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 01-00

نقش واسطه اي ادراك رنج در ارتباط بين اضطراب ناشي از كرونا و رفتارهاي خودمراقبتي در بيماران ديابت نوع2

هانيه حسين بر , [ ثنا نوري مقدم, مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 00-99

اثر بخشي آموزش مديريت استرس براساس ذهن اگاهي بر بهبود يافتگان كرونا شهرستان مشهد

سيدابوالفضل نيازي , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 00-99

اثر توانبخشي شناختي بر كاركردهاي شناختي، سازگاري هيجاني و افسردگي سالمندان مبتلا به اختلال شناختي خفيف

فاطمه قيصري , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

نرم يابي مقياس ترس مربوط به بيماري كوويد 19 در جمعيت عادي و گروه درماني

سپيده تفقدي سبحاني , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

اثربخشي درمان ذهن آگاهي بروي نگرش هاي ناكارآمد، استرس و اضطراب كوويد 19

زيبا كريمي , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي, ثنا نوري مقدم ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

تاثير يوگا و آروماتراپي بر اپي نفرين ، كورتيزول و حالات خلقي زنان فعال

فاطمه رفعتي , [ مرتضي نيكوفر, مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

بررسي اثر بخشي آموزش زوج درماني طرحواره محور بر باورهاي ارتباطي وبي ثباتي زناشويي زوجين

هانيه شيخ , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي, مهوش رقيبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

رابطه ي كاركردهاي اجرايي ذهن با تعارضات زناشويي فرهنگيان متاهل شهر زاهدان

حسين هراتي درويشي , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي, علي فرنام, زهرا نيك منش, مسعود رستمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

نقش پيش بيني كننده احساس غربت و سرسختي روانشناختي در فرسودگي شغلي سربازان ستاد مرزباني شهرستان بجنورد

احمد علي ابادي , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي, مرتضي نيكوفر ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

تاثير تمرينات ورزشي بر انعطاف پذيري شناختي و توجه انتخابي بيماران اسكيزوفرني

احمد ابراهيمي محمدابادي , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي, مرتضي نيكوفر ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

نقش برنامه تمرينات ورزشي در بهبود عملكرد بيماران اسكيزوفني در ازمون بندر گشتالت II

سپيده عارفي , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي, مهوش رقيبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

تاثير يوگا و آروماتراپي بر اپي نفرين ، كورتيزول و حالات خلقي زنان فعال

فاطمه رفعتي , [ مرتضي نيكوفر, مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

نقش ادراك شايستگي بر خودآگاهي هيجاني و رفتارهاي قلدري و قرباني در دانش آموزان مقطع ابتدايي

ريحانه رخشاني نژاد , [ زهرا نيك منش, علي فرنام, محمود شيرازي, مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

تاثير هشت هفته تمرين ايروبيك پيشرفته بر سطح سرمي سروتونين ، سندرم متابوليك و افسردگي زنان غير ورزشكار

مريم فلاحتي , [ مرتضي نيكوفر, مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

نقش پيش بيني كننده سبك ازدواج در رضايت زناشويي،دلزدگي زناشويي و طلاق عاطفي

مرضيه سادات ميرئي , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

نقش متغيرهاي دموگرافيك و تنظيم هيجان در كيفيت زندگي گروه هاي ترك اعتياد با متادون و بوپره نورفين

فهيمه صوفي , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

نقش رضايت از زندگي و تنظيم هيجان در پيش بيني خشم در محيط مدرسه در مقطع متوسطه اول شهرستان سراوان

مرضيه ميرشكار , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

تاثير هشت هفته تمرينات TRXبر سروتونين ،شادكامي و نمره آزمون APFT سربازان مرزباني استان سيستان وبلوچستان

اكبر قايدرحمتي , [ مجيد وحيديان رضازاده, مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي نقش كيفيت خواب و الگوي تغذيه اي در ميزان شادكامي دانشجويان ساكن خوابگاه دانشگاه علوم پزشكي گناباد

سمانه مسعودي , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي, مجيد وحيديان رضازاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

نقش ويژگي هاي روانشناختي در اضطراب رقابتي با ميانجي گري مقابله مذهبي در ورزشكاران دختر

فاطمه وفايي راد , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي, مرتضي نيكوفر ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تاثير صفحات تناسب اندام و رژيم دراينستاگرام بر تصوير بدني،مديريت بدن خوددوستداري و خلق دانشجويان دختر دانشگاه سيستان و بلوچستان

فاطمه قاسمي , [ مهوش رقيبي, مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي مقايسه اي ارجاع در گفتمان روايي كودكان اوتيسمي و عادي فارسي زبان بر اساس رويكردي نقش گرا شناختي

ستاره مجاهدي رضائيان , [ عباسعلي آهنگر, مهرداد مظاهري دشت ارژندي, پيمان هاشميان ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

ارتباط بين هوش شناختي و رضايتمندي از زندگي در كودكان با نارسايي بينايي

حليمه اكبري , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي مهارتهاي ادراكي ،حركتي و ديداري دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدايي شهرستان چابهار

آزيتا جهانگرد , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

نقش نگرش ناكارآمد و كمال گرايي در ميزان شيوع اضطراب فراگير نوجوانان

طاهره پاتيمار , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

ارتباط بين مشكلات هيجاني و الگوي ترسيم در آزمون ديداري- حركتي بندرگشتالت (2)

محمدمهدي سالاري سلاجقه , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي مقايسه اي كودكان بدون اختلال يادگيري در آزمون ديداري- حركتي بندرگشتالت (2) "

اعظم اميني , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي درك برخي روابط معنايي در كودكان كم توان ذهني آموزش پذير در مقايسه با كودكان عادي فارسي زبان

محدثه سلطاني نژاد , [ عباسعلي آهنگر, مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي نقش نگرش معلمان دبيرستان هاي حاشيه شهر زاهدان در نگرش دانش آموزان نسبت به مواد مخدر

حسين رخشاني راد , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي مقايسه اي سبكهاي مقابله اي خودكارآمدي ،تصويربدني وكيفيت زندگي زنان مبتلا به سرطان سينه وجمعيت عادي

مژگان باقري مقيمي بهابادي , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

نقش هوش هيجاني وهوش معنوي در كيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان

ام البنين خاقاني , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

طرحواره هاي ناسازگارانه و رضايت زناشويي به عنوان پيش بيني كننده خيانت زناشويي

يلدا راجا , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

مقايسه پرسش نامه هاي كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني فرم كوتاه و sf – 36 در افراد با رفتارهاي پرخطر

جنت اميري , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي رابطه هوش سازماني با مديريت تعارض و عملكرد شغلي در كاركنان سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سيستان و بلوچستان

فهيمه مير , [ بهمن كردتميني, مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

مقايسه اي جهت گيري مذهبي و سلامت روان در افراد مبتلا به اختلال وسواس - اجبار و افراد سالم

ياسر جلالي فر , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي, بهمن كردتميني ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

نقش سبكهاي دلبستگي و ويزگيهاي شخصيتي بعنوان پيش بيني كننده ي رفتار پر خطر سيگار كشيدن

محسن سرحدي , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي مقايسه ويژگي هاي شخصيتي افراد با رفتارهي پر خطر وگروه عادي

الهام فلاح , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

تاثير آموزش شادكامي بر كيفيت زندگي ،باورهاي غير منطقي ودشوارهاي تنظيم هيجان نوجوانان تحت پوشش بهزيستي

سحر نرماشيري خواجه احمد , [ مهوش رقيبي, مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

ترسهاي شايع كودكان و منبع آن

سپيده داودي كرماني , [ مهوش رقيبي, مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

كاربرد سيستم فازي در بهينه سازي تعداد سوالات پرسشنامه WHOQOL-BREF "

حميدرضا قنبري , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

رابطه بين ملاك هاي دوستي و كيفيت دوستي با سبكهاي هويت در بين دانش آموزان دختر و پسر

مهلا شجاعي , [ مهوش رقيبي, مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي ميزان افسردگي،كيفيت زندگي (ذهني ) و هوش معنوي در زنان زنداني شهر زاهدان

زهرا عسكرپوركريمي , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي, مهوش رقيبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي مقايسه اي نقش سبكها ي يادگيري در پيش بيني كيفيت زندگي دانش آموزان عادي و استثنايي شهر مشهد

اكرم فرجي , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي, مسعود رستمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

نقش سبك هاي يادگيري ونگرش به درس آمار درموفقيت دردرس آمار :مدل معادلات ساختاري

فريبا نديم نژاد , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي, فرامرز سابقي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

نقش شيوه هاي نا هماهنگ تربيتي والدين

اكرم نوروزي , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي, مهوش رقيبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي مقايسه اي ميزان حساسيت پرسشنامه هاي SF36 ، BREF- WHOQOL به اثربخشي فرايند درمان اختلالات رواني و جسماني

مرضيه عطابخش , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي ميزان حساسيت پرسشنامه كيفيت زندگي سازمان جهاني بهداشت به تفاوت هاي فرهنگي

نفيسه عباسي , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

ارتباط هوش معنوي و شادكامي در دانش آموزان پسر و دختر مقطع متوسطه شهرستان زاهدان

زينب كياني , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

مقايسه تصوير بدن. خودشيفتگي و هيجان خواهي

علي باراني , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي ميزان سلامت و رضايتمندي از زندگي وابعاد مختلف آن در گروههاي مختلف ترك اعتياد در طول دوره درمان

اصغر كارآمد , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي نقش ويژگيهاي شخصيتي در اثربخشي فرايند درمان در گروههاي مختلف ترك اعتياد

ناعمه علي بابايي , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي, مهوش رقيبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي رابطه بين نقشهاي رهبري آموزشي با سلامتي سازمان مدارس مقطع راهنمايي شهر زاهدان

فاطمه مشهدي عباس , [ عليرضا حيدرزادگان, مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي رابطه سطوح دينداري ، خودشكوفايي و سلامت روان در دانشجويان

ايمان لشني , [ مهوش رقيبي, مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي ارتباط بين فرهنگ سازماني وسيستم هاي اندازه گيري عملكرددرشركتهاي توليدي بورس اوراق بهادار تهران

سيدعلي جوادي , [ احمد ناصري, مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي تاثير ويدئوفيدبك در درمان فوبي اجتماعي

فاطمه نژادكوركي , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

مقايسه تصوير بدن ، خودشيفتگي و هيجان خواهي در نوجوانان بزهكار و غير بزهكار

علي باراني , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

نقش شيوه هاي ناهماهنگ تربيتي والدين در ايجاد سبك هويت دانش آموزان نوجوان شهرستان قائم شهر

اكرم نوروزي , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي, مهوش رقيبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

بررسي ارتباط بين راهكارهاي مقابله اي و علائم روان شناختي در بيماران ام اس

الهام عربي , [ مهوش رقيبي, مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

نقش رضايت مندي شغلي ورضايت مندي زندگي درفرسودگي شغلي كاركنان مجموعه پترو شيمي هاي فاز 1 عسلويه

محسن دربندي , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي, بهمن كردتميني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

اندازه گيري ميزان شادكامي دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدايي شهر گرگان

مرضيه مهاجربادكوبه , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

مقايسه سلامت روان درزوجيني كه توانايي بارداري دارند با زوجين نابارور

ريحانه محسنيان , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

بررسي مقايسه اي ارتباط بين باورهاي غير منطقي و ويژگي هاي شخصيت در دو گروه باليني و سالم

زهره حاتمي , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

بررسي عوامل موثر بر رضايتمندي زناشويي در قوم بلوچ

زيب النسا بليده ئي , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

رديابي اوليه نارسا خوانيبر اساس نشان هاي ترسيمي

فهيمه زارع , [ مهوش رقيبي, مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي88-87

بررسي ارتباط بين اختلالات شخصيت و وابستگي به مواد

ساغر مرشد , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي, مهوش رقيبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي88-87


1394

روش هاي آماري درعلوم رفتاري

مهرداد مظاهري دشت ارژندي, حميد رضا قنبري - فراانگيزش - 1394 ايران


معاون مركز آموزشهاي آزاد

از تاریخ 1393/07/01 تا تاریخ 1394/06/20


1 - زهرا بلوچي, ذبيح الله الهي, مهرداد مظاهري دشت ارژندي
بررسي اثربخشي يادگيري مشاركتي بر رفتارهاي كلامي دانش آموزان آسيب ديده بينايي
(1402) مطالعات آموزش و يادگيري. 15 1-15
2 - هانيه نوبخت, مهرداد مظاهري دشت ارژندي, فاطمه صغري كربلايي
The Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy on Emotion Self-regulation and its Components in Patients with Schizophrenia: A Semi-experimental Study
(1402) Jundishapur Journal of Chronic Disease Care. 12 1-7
3 - زيبا كريمي, ثنا نوري مقدم, مهرداد مظاهري دشت ارژندي
تاثير درمان ذهن آگاهي بر نگرش هاي ناكارآمد حاصل از بيماري كرونا
(1402) علوم پزشكي رازي. 30 150-161
4 - اميرعلي خوشخونژاد, عباسعلي آهنگر, پاكزاد يوسفيان, مهرداد مظاهري دشت ارژندي
نقش برخي تفاوت هاي فردي در درك استعاري زمان در زبان فارسي: رويكردي شناختي
(1401) زبان پژوهي. 14 213-243
5 - فاطمه قيصري, مهرداد مظاهري دشت ارژندي
تأثير توان بخشي شناختي بر وضعيت شناختي و افسردگي مردان سالمند مبتلا به اختلال شناختي خفيف ساكن در سراي سالمندان
(1401) سالمند. 17 522-535
6 - مهري مهرجو, مهرداد مظاهري دشت ارژندي, مهري رجائي, هادي اسماعيلي درميان, فرهاد شهركي, يحيي كاظمي, ناص
Experiences of a Group of Faculty Members in University of Sistan and Baluchestan on Decreased Fraud Solutions for E-Tests
(1400) Iranian Distance Education Journal. 4 9-20
7 - مهرداد مظاهري دشت ارژندي, فاطمه ژانوري
نقش فاكتورهاي شناختي توجه، سرعت پردازش و حافظه كاري در پيش بيني اختلال يادگيري رياضي كودكان دبستاني
(1400) مطالعات روانشناسي تربيتي. 18 171-187
8 - اميرعلي خوشخونژاد, عباسعلي آهنگر, پاكزاد يوسفيان, مهرداد مظاهري دشت ارژندي
بررسي شناختي تأثير مصنوعات فرهنگي بر درك استعاري مفهوم زمان در زبان فارسي
(1399) پژوهش هاي زباني. 11 73-94
9 - مهرداد مظاهري دشت ارژندي, مرضيه ميرشكار, مرتضي نيكوفر
نقش رضايت از زندگي در پيشبيني خشم در محيط مدرسه
(1399) مطالعات روانشناسي تربيتي. 17 145-158
10 - مجيد وحيديان رضازاده, اكبر قائدرحمتي, مهرداد مظاهري دشت ارژندي
تأثير تمرينات TRX بر سروتونين، شادكامي و نمره آزمون APFT سربازان مرزباني استان سيستان و بلوچستان
(1399) طب نظامي. 22 183-192
11 - امير كرمي, سيامك خدارحيمي, مهرداد مظاهري دشت ارژندي
Cognitive and perceptual functions in patients with occipital lobe epilepsy, patients with migraine, and healthy controls
(1398) EPILEPSY and BEHAVIOR. 97 265-268
12 - منيره محزوني, مهرداد مظاهري دشت ارژندي, مرتضي نيكوفر
كابرد درمان مبتني بر پذيرش و تعهد جهت كنترل عواطف در بيماران ديابتي نوع 2
(1398) پرستاري ديابت. 7 849-856
13 - ستاره مجاهدي رضائيان, عباسعلي آهنگر, پيمان هاشميان, مهرداد مظاهري دشت ارژندي
بازنمايي وضعيت شناختي ارجاع در گفتمان روايي كودكان با اختلال اتيسم فارسي زبان براساس سلسله مراتب مفروض بودگي
(1398) روانشناسي افراد استثنايي. 9 1-33
14 - ستاره مجاهدي رضائيان, عباسعلي آهنگر, پيمان هاشميان, مهرداد مظاهري دشت ارژندي
Assessing an Eliciting Narrative Tool Used for Studying the Development of Persian-speaking Childrens Narrative Discourse Skills
(1398) مجله توانبخشي نوين. 14 55-68
15 - مژگان باقري مقيمي بهابادي, مهرداد مظاهري دشت ارژندي
Study Of Coping Styles and Self-efficacy In Women With Breast Cancer For Women in the General
(1398) مجله سواد سلامت. 4 66-76
16 - زينب كياني, مهرداد مظاهري دشت ارژندي
بررسي مقايسه اي احساس شادكامي دانش آموزان دختر و پسردوره متوسطه دوم شهرستان زاهدان
(1397) مطالعات روانشناسي تربيتي. 15 199-216
17 - مهدي مدني فرد, مهرداد مظاهري دشت ارژندي, ايمانالله بيگدلي
ارزيابي كاركردهاي عص بشناختي و هيجاني در معتادان تحت درمان با متادون و بوپرنورفين
(1397) علوم اعصاب شفاي خاتم. 3 25-34
18 - مهدي مدني فرد, مهرداد مظاهري دشت ارژندي, ناديا جنت پور
ارزيابي كاركردهاي عصب شناختي اجرايي در افراد نوازنده و غير نوازنده
(1397) علوم اعصاب شفاي خاتم. 6 60-68
19 - مرتضي نيكوفر, مهرداد مظاهري دشت ارژندي
نقش ابعاد بالندگي سازماني در تعهد سازماني اعضاي هيات علمي دانشكده هاي تربيت بدني كشور
(1396) پژوهش هاي مديريت عمومي. 10 237-258
20 - مهوش رقيبي, مهرداد مظاهري دشت ارژندي, مهلا شجاعي, امير کرمي
مقايسة‌ سبك‌هاي هويت و كيفيت دوستي در دانش‌آموزان دختر و پسر شهرستان خاش
(1396) مطالعات روانشناسي تربيتي. 14 122-144
21 - مهوش رقيبي, مهرداد مظاهري دشت ارژندي, مهلا شجاعي, امير کرمي
مقايسه سبك هاي هويت و كيفيت دوستي در دانش آموزان دختر و پسر شهرستان خاش
(1396) مطالعات روانشناسي تربيتي. 14 123-144
22 - عباسعلي آهنگر, مهرداد مظاهري دشت ارژندي, محدثه سلطاني نژاد
مقايسه ي درك استعاره ي مفهومي كودكان عادي و كودكان كم توان ذهني آموزش پذير فارسي زبان
(1396) تازه هاي علوم شناختي. 19 28-42
23 - عباسعلي آهنگر, مهرداد مظاهري دشت ارژندي, محدثه سلطاني نژاد
Comparing Perception of Antonymy Between Persian-Speaking Educable Children With Intellectual Disabilities and Typically Developing Children
(1396) مجله توانبخشي نوين. 11 219-230
24 - ستاره مجاهدي رضائيان, عباسعلي آهنگر, پيمان هاشميان, مهرداد مظاهري دشت ارژندي
Character Reference Choice in the Narratives by Persian-speaking Children With Autism Spectrum Disorder
(1396) مجله توانبخشي نوين. 12 45-60
25 - الهام نجار پور محمدآبادي, بهرامعلي قنبري هاشم آباد, مهرداد مظاهري دشت ارژندي
اثر بخشي روان درماني كوتاه مدت روابط موضوعي بر كاهش حساسيت بين فردي، گوش بزنگي بين فردي و نياز به تاييد افراد داراي نشانگانشخصيت اجتنابي ،پژوهش تك آزمودني
(1396) فرهنگ مشاوره و روان درماني. 8 79-104
26 - سعيده خسروي, ايمان الله بيگدلي, مهرداد مظاهري دشت ارژندي
تعامل بين حافظه فعال ديداري و توجه ديداري اثر سرنخ پسگستر در بازشناسي اطلاعات
(1396) روانشناسي شناختي. 5 1-12
27 - الهام نجارپور محمدآبادي, بهرام علي قنبري هاشم آبادي, مهرداد مظاهري دشت ارژندي
اثربخشي روان درماني كوتاه مدت روابط موضوعي بر كاهش حساسيت بين فردي، گوش بزنگي بين فردي و نياز به تاييد افراد داراي نشانگان شخصيت اجتنابي پژوهش تك آزمودني
(1396) فرهنگ مشاوره و روان درماني. 8 79-104
28 - مهرداد مظاهري دشت ارژندي, سيده حکيمه بهراميان
پيص بي يٌ ب زْيستي ر اٍيً بر اساس عاطف هثبت ه فٌي خ دَكارآهدي هقابل اي
(1395) پژوهشنامه روانشناسي مثبت. 1 1-14
29 - عباسعلي آهنگر, مهرداد مظاهري دشت ارژندي, محدثه سلطاني نژاد
بررسي درك هم معنايي واژگاني كودكان باكم تواني ذهني آموزش پذير در مقايسه با كودكان عادي
(1395) پژوهش در علوم توانبخشي. 12 290-298
30 - مهدي مدتي فرد, مهرداد مظاهري دشت ارژندي, ايمان الله بيگدلي
Comparison of Sleep Problems in Opioid-Dependent Patients under Methadone and Buprenorphine Treatment
(1395) Journal of Sleep Sciences. 2 34-39
31 - مهرداد مظاهري دشت ارژندي, حميدرضا قنبري
كاربرد سيستم هاي فازي در اندازه گيري هاي آموزشي - تربيتي
(1394) مطالعات روانشناسي تربيتي. 12 145-170
32 - مرضيه عطابخش, مهرداد مظاهري دشت ارژندي
Responsiveness of the SF-36 Questionnaire to the Treatment Outcome: A Comparison of the Mental and the Physical Patients
(1394) Modern Applied Science. 10 183-187
33 - سحر نرماشيري, مهوش رقيبي, مهرداد مظاهري دشت ارژندي
تأثير آموزش شادكامي بر باورهاي غيرمنطقي نوجوانان دختر تحت پوشش سازمان بهزيستي
(1394) پژوهشنامه روانشناسي مثبت. 1 28-40
34 - مهرداد مظاهري دشت ارژندي, سيده حکيمه بهراميان
پيش بيني بهزيستي رواني بر اساس عاطفه مثبت و منفي و خودكارامدي مقابله اي
(1394) پژوهشنامه روانشناسي مثبت. 1 1-14
35 - مژگان باقري مقيمي بهابادي, مهرداد مظاهري دشت ارژندي
تصوير بدن و كيفيت زندگي در زنان با و بدون سرطان سينه
(1393) Journal of Midwifery and Reproductive Health. 1 285-292
36 - حميدرضا قنبري, مهرداد مظاهري دشت ارژندي, حسن ميش مست نهي
Application of Fuzzy System in Psychological Tests Optimize the Number of Questions for WHOQOL-BREF
(1393) INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY. 9 51-75
37 - حميدرضا قنبري, مهرداد مظاهري دشت ارژندي
تبيين تحول نظام آموزش و پرورش در فرآيند آنتروپيك فازي
(1392) پژوهشنامه مباني تعليم و تربيت. 3 151-172
38 - مهرداد مظاهري دشت ارژندي
آيا آزمون هاي تك سوالي چيز مشابه اي را اندازه گيري مي نمايند
(1391) European Journal od Humanities and Social Sciences. 29 1522-1535
39 - مهرداد مظاهري دشت ارژندي, ريحانه محسنيان
مقايسه سطح سلامت روان در زوجين با توانايي باروري و زوجين نابارور
(1391) مجله تحقيقات و علوم پزشكي زاهدان. 14 72-75
40 - مهرداد مظاهري دشت ارژندي
بررسي مقايسه اي سخترويي روانشناختي در دانشجويان ورزشكار وغير ورزشكار
(1390) EUROPEAN JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY. 5 1514-1516
41 - آتنا مهرپرور, امير مقدم, مهرداد مظاهري دشت ارژندي, مهوش رقيبي, فاطمه بهزادي
بررسي مقايسه اي سخترويي روانشناختي و راهبردهاي مقابله اي در دانشجويان زن ورزشكار وغير ورزشكار
(1390) international research journal of applied and basic sciences. 3 817-821
42 - زهرا حسن زاده, مهرداد مظاهري دشت ارژندي, معصومه خسروي
بررسي ارتباط بين سبك اسناد و احساس رضايتمندي از زندگي
(1390) فصلنامه رستمينه. 3 24-28
43 - معصومه خسروي, مهرداد مظاهري دشت ارژندي, زهرا حسن زاده, زينب حسن زاده
رابطه بين فرهنگ سازماني، رضايت شغلي و رضايتمندي از زندگي
(1390) فصلنامه رستمينه. 3 25-30
44 - مهرداد مظاهري دشت ارژندي, مرضيه مهاجربادكوبه
ويژگي روانسنجي پرسشنامه مقياس چند بعدي رضايت از زندگي دانش آموزان MSLSS
(1390) مطالعات روانشناسي تربيتي. 8 81-98
45 - فاطمه صغرا يعقوبي, محمدعلي مرادي, مهرداد مظاهري دشت ارژندي
Pathology of Accounting Systems and Financial Reporting of Small Business
(1390) International Journal of Business Administration. 2 75-83
46 - مهرداد مظاهري دشت ارژندي
Overall and Specific Life Satisfaction Domains Preliminary Iranian Students Norms
(1389) Iranian Journal of Public Health. 39 89-94
47 - مهرداد مظاهري دشت ارژندي
DASS to measure Depression Anxiety and Stress among Iranian Undergraduate Students
(1389) Indian Journal of Psychology and Mental Health. 4 55-60
48 - مهرداد مظاهري دشت ارژندي
آسيب شناسي سيستم هاي حسابرسي و گزارشات مالي شركت هاي كوچك
(1389) International Journal of Business Administration. 2 75-83
49 - مهرداد مظاهري دشت ارژندي
بررسي مقايسه اي بين فرهنگي پرسشنامه كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني روش ثبات اندازه گيري
(1388) QUALITY OF LIFE RESEARCH. 19 219-224
50 - مهرداد مظاهري دشت ارژندي
مقايسه بين فرهنگي پرسشنامه كيفيت زندگي يا سازمان بهداشت جهاني . رويكرد ثبات اندازه گيري
(1388) QUALITY OF LIFE RESEARCH. 19 219-224
51 - مهرداد مظاهري دشت ارژندي, peter theuns
effects of varying response formats on self-ratings of life-satisfaction
(1386) SOCIAL INDICATORS RESEARCH. -
52 - مهرداد مظاهري دشت ارژندي
The Potential of Anamnestic Comparative Self-Assessment (ACSA) to Reduce Bias in the Measurement of Subjective Well-Being
(1385) Journal of Happiness Studies. 7 -
53 - مهرداد مظاهري دشت ارژندي
A Comparison of Different formats of the Anamnestic Comparative Self Assessment (ACSA) for the Assessment of Subjective Well-being
(1385) Patient Reported Outcomes Newsletter. -
54 - مهرداد مظاهري دشت ارژندي, peter theuns
a study of how satisfaction and dissatisfaction with life overall relate to satisfaction and dissatisfaction in specific life domains
(1384) Patient Reported Outcomes. 37 24-31
55 - jean bernheim, peter theuns, مهرداد مظاهري دشت ارژندي, joeri hofmans, herbert flieghe, rose matthias
the potential of anamnestic comparative self assessment (ACSA) to reduce bias in the measurment of subjective well-being
(1384) Journal of Happiness Studies. 7 227-250
56 - مهرداد مظاهري دشت ارژندي, p theuns
anamestic comparative self-assesment (ACSA) to measure subjective well-being (SWB) a cross cultural comparison of iranians and belgians
(1383) Iranian Journal of Public Health. 36 -
57 - مهوش رقيبي, مهرداد مظاهري دشت ارژندي
بررسي علل دور شدن از معيارهاي اخلاقي در دانش آموزان دختر شهرستان زاهدان
(1382) مطالعات تربيتي و روانشناسي (عنوان قبلي مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد). 1 -
58 - jan L.bernheim, مهرداد مظاهري دشت ارژندي, peter theuns
bridging cultural relativity in qol assessment by anamestic comparative self assessment(ACSA)
(1382) QUALITY OF LIFE RESEARCH. 13 -
59 - مهرداد مظاهري دشت ارژندي
طرح،اجراو هنجاريابي آزمون تجسم فضايي
(1380) مجله علوم انساني دانشگاه سيستان و بلوچستان. 14 -


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 روان سنجي علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-08:30 مکان: كلاس 224، درس(ع): شنبه 08:30-09:30 مکان: كلاس 224
2 آمار استنباطي علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی کارشناسی درس(ت): چهارشنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 603، درس(ع): پنج شنبه 13:00-15:00
3 آزمون هاي روان شناختي 1 علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-10:30 مکان: كلاس سمعي بصري1، درس(ع): شنبه 10:30-11:30 مکان: كلاس سمعي بصري1
4 آزمون هاي روانشناختي 2 علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی کارشناسی

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 08:30 کلاس درس روان سنجي (1812002_01) مکان
2 شنبه 08:30 09:30 کلاس درس روان سنجي (1812002_01) مکان
3 شنبه 09:30 10:30 کلاس درس آزمون هاي روان شناختي 1 (1812317_0
4 شنبه 10:30 11:30 کلاس درس آزمون هاي روان شناختي 1 (1812317_0
5 شنبه 11:30 12:30 مشاوره
6 شنبه 13:00 14:30 حضور
7 يك شنبه 09:30 11:30 حضور
8 يك شنبه 11:30 13:00 حضور
9 يك شنبه 13:00 14:30 حضور
10 دوشنبه 09:30 11:30 حضور
11 دوشنبه 11:30 13:00 حضور
12 دوشنبه 13:00 14:30 حضور
13 سه شنبه 09:30 11:30 حضور
14 سه شنبه 11:30 13:00 حضور
15 سه شنبه 13:00 14:30 حضور
16 چهارشنبه 07:30 09:30 کلاس درس آمار استنباطي (1812207_01)
17 چهارشنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
18 چهارشنبه 11:30 13:00 حضور
19 چهارشنبه 13:00 14:30 حضور
20 پنج شنبه 13:00 14:30 حضور
21 پنج شنبه 13:00 15:00 کلاس درس آمار استنباطي (1812207_01)