معاونت پژوهشی


DDR Menu

  معاونت پژوهشی

  محمدرضا كیخا
  معاون پژوهشی
  محمدرضا كیخا
  kaykha@hamoon.usb.ac.ir
  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
  دانشیار
  1384 1400

  شرح وظایف

  اجرای آئین نامه ها و مقررات پژوهشی مصوب

   - برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرایی لازم جهت اجرای مصوبات شورای پژوهشی و شورای انتشارات دانشگاه

   - نظارت بر اجرای برنامه های پژوهشی گروهها و کوشش جهت رفع مشکلات آنها

   - تهیه و تنظیم سیاستهای پژوهشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده

   - نظارت بر کلیه فعالیتهای تحقیقاتی اساتید و دانشجویان دانشکده

   - ارزشیابی عملکرد پژوهشی سالیانه اعضای هیات علمی دانشکده

   - ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران واحدهای تابعه حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستورالعمل های پژوهشی

   - ترغیب و تشویق اساتید دانشکده جهت تألیف، ترجمه و نگارش کتب و مقالات علمی و تخصصی جهت جذب بودجه تحقیقاتی مصوب

   - ایجاد هماهنگی و ارتباط با صنایع و خدمات ذیربط جهت جذب پروژه های تحقیقاتی آنها و فراهم نمودن مقدمات عقد قراردادهای تحقیقاتی و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه

   - نظارت بر حسن اجرای سمینارها و گردهمائیهای علمی

   -بررسی درخواستهای اساتید دانشکده جهت استفاده از بورسها و فرصتهای مطالعاتی و دوره های کوتاه مدت تنظیم معیارها و الویتها و اعلام مراتب به رئیس دانشکده

   - نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان پژوهشی دانشکده

   - تهیه و تنظیم گزارش سالیانه امور پژوهشی و پشتیبانی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده