كارشناسی , اقتصاد كشاورزی , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1377 ← 1381
كارشناسی ارشد , اقتصاد كشاورزی , دانشگاه زابل , 1381 ← 1383
دكترا , اقتصاد كشاورزی , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1387 ← 1393


1397

تدوين راهبردهاي موفقيت تعاوني هاي توليد كشاورزي در منطقه سيستان با استفاده از مدل swot

چهارمين كنفرانس بين المللي مهندسي محيط زيست با محوريت توسعه پايدار

منصور ميرشكاري, محمود هاشمي تبار - 1397/04/02

تاثير افزايش قيمت آب و كاهش منابع آب بر الگوي كشت در كشاورزان خرده مالك شهرستان قوچان با استفاده از رهيافت برنامه¬ريزي رياضي مثبت

يازدهمين كنفرنس دوسالانه اقتصاد كشاورزي ايران

احمد اكبري, محمود هاشمي تبار, علي رهنما - 1397/02/18

يازدهمين كنفرانس دو سالانه اقتصاد كشاورزي ايران

سيد محسن سيدان, امير دادرس مقدم, محمود هاشمي تبار, سيدمهدي حسيني - 1397/02/18
1387

Sect oral employment way s and the exchange rate evidence from Iran

هفتمين كنفرانس بين المللي روابط تجاري شرق و غرب آسيا

احمد اكبري, مهدي صفدري, محمود هاشمي تبار - 1387/08/13


1383

تأثير وام هاي كشاورزي بر توسعه كشاورزي استان سيستان و بلوچستان

محمدحسين كريم كشته, محمود هاشمي تبار - 1383 -


نقش انواع تسهيلات بانك كشاورزي در اشتغال ودرامد روستاييان (مطالعه موردي شهرستان خاش)

بهروز هاشم زهي , [ احمد اكبري, محمود هاشمي تبار, مهدي صفدري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

نقش سرمايه اجتماعي بر مديريت منابع طبيعي (مطالعه موردي :مراتع شهرستان خاش)

شعيب مومني , [ محمود هاشمي تبار ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تجزيه و تحليل زيربناها در سرمايه گذاري بخش كشاورزي استان سيستان و بلوچستان با استفاده از تكنيك داده- ستاده

مهديه شهرياري , [ محمود هاشمي تبار, رمضان حسين زاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

شناسايي و اولويت بندي پيشران هاي اثرگذار بر توسعه كارافريني محصول زرشك در استان خراسان جنوبي

علي سرزهي , [ زهرا وظيفه, محمود هاشمي تبار ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

تدوين راهبردهاي موفقيت تعاوني هاي كشاورزي در منطقه سيستان با استفاده از رهيافت (swot)

منصور ميرشكاري , [ محمود هاشمي تبار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي عوامل موثر بر امنيت غذايي با استفاده از شاخص هاي تنوع مواد غذايي و استراتژي مقابله (مطالعه موردي: منطقه جبالبارز)

مهسا دريني , [ احمد اكبري, محمود هاشمي تبار ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95


سرپرست دانشكده علوم زيست محيطي و كشاورزي

از تاریخ 1395/07/01 تا تاریخ 1398/06/22


1 - بتول مسلمي مهني, محمود هاشمي تبار, علي سردارشهركي
ارتباط ريسك و پذيرش نهاده هاي جديد در كشاورزي؛ مورد پژوهشي صيفي كاران استان كرمان
(1400) تحقيقات اقتصاد كشاورزي. 13 25-42
2 - زهرا غفاري مقدم, ابراهيم مرادي, محمود هاشمي تبار, علي سردارشهركي
تحليلي بر بحران آب در بخش كشاورزي منطقه سيستان در سناريوهاي مختلف: رهيافت آينده پژوهي
(1400) پژوهش آب در كشاورزي. 35 201-216
3 - علي سردارشهركي, محمود هاشمي تبار, ندا علي احمدي
ارزيابي اثرات خشكسالي بر توسعه اقتصادي و برنامه ريزي استراتژي بهينه معيشت پايدار در منطقه سيستان
(1399) برنامه ريزي منطقه اي. 10 51-65
4 - ندا علي احمدي, محمود هاشمي تبار, سيدمهدي حسيني
ارزيابي اثر تغيير اقليم بر توليد محصولات باغي با رويكرد توليد تصادفي مورد پژوهي : محصول خرما
(1399) تحقيقات اقتصاد كشاورزي. 12 57-82
5 - زهرا غفاري مقدم, محمود هاشمي تبار, ابراهيم مرادي
مديريت تقاضاي آب با استفاده از الگوريتم بهينه سازي كرم شب تاب پويا: مطالعه موردي رودخانه هيرمند
(1399) مهندسي منابع آب. 13 85-98
6 - مجتبي عباسيان, علي سردارشهركي, محمود هاشمي تبار
ارتباط توسعه مالي و تجارت بين الملل در كشورهاي منتخب چشم انداز 1404
(1398) سياست هاي راهبردي و كلان. 7 396-408
7 - علي رهنما, محمود هاشمي تبار, احمد اكبري
تأثير هدفمندسازي يارانه ها بر هزينه هاي غير خوراكي خانوارهاي روستايي به تفكيك استان هاي كشور
(1398) تحقيقات اقتصادي. 54 303-320
8 - امير دادرس مقدم, محمد قرباني, عليرضا كرباسي, محمدرضا كهنسال, محمود هاشمي تبار
عوامل موثر بر سهم برندهاي پنير در بازار مشهد با استفاده از اقتصادسنجي فضايي
(1398) پژوهشنامه بازرگاني - موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني. 28 1-20
9 - حسين بديع برزين, محمود هاشمي تبار, سيدمهدي حسيني
اثر روش هاي قيمت گذاري و سهميه بندي آب آبياري بر الگوي كشت و تقاضاي آب در دشت سيستان
(1398) پژوهش آب در كشاورزي. 33 463-478
10 - زهرا غفاري مقدم, ابراهيم مرادي, محمود هاشمي تبار
بررسي عوامل موثر بر شكاف بهره وري سيستم هاي آبياري در كشاورزي با استفاده از رهيافت اكساكا- بليندر
(1398) پژوهش هاي حفاظت آب و خاك. 26 239-245
11 - محمود هاشمي تبار, احمد اكبري, مهسا دريني
تحليل عوامل موثر بر امنيت غذايي در نواحي روستايي جنوب استان كرمان
(1397) اقتصاد فضا و توسعه روستايي. 7 1-18
12 - محمود هاشمي تبار, امير دادرس مقدم, سيدمهدي حسيني, ابراهيم مرادي
مدلسازي انواع شاخص بورس اوراق بهادار ايران با الگوريتم تقريب تابع ژنتيك
(1396) پژوهش هاي مديريت عمومي. 10 107-128
13 - نظر دهمرده قلعه نو, محمود هاشمي تبار
Government Expenditures and its Impact on Poverty Reduction (Empirical Form Sistan and Baluchestan Province of Iran
(1391) International Journal of Academic Research in Economics and Managment Sciences. 2 -
14 - نظر دهمرده قلعه نو, محمود هاشمي تبار
تحليل و ارزيابي كارايي فني تعاوني هاي صيد و صيادي با استفاده از تابع مرزي تصادفي مطالعه موردي منطقه چابهار
(1388) روستا و توسعه. 12 169-188
15 - محمود هاشمي تبار
ازمون نواوري القايي در كشاورزي ايران( يك تحليل هم انباشتگي)
(1387) Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika. 55 126-133
16 - محمود هاشمي تبار, عليرضا كرباسي, احمد اكبري
بررسي ارتباط وام با كارايي فني زارعان در استان سيستان وبلوچستان
(1384) روستا و توسعه. -


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 اقتصاد كشاورزي اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی درس(ت): سه شنبه 18:00-20:00 مکان: 918
2 اقتصادكشاورزي اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی درس(ت): سه شنبه 18:00-20:00
3 ماليه عمومي اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: 917
4 ماليه عمومي وتنظيم خط مشي مالي دولت اقتصاد،مدیریت و حسابداری حسابداری کارشناسی درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00 مکان: 920
5 كاربرد برنامه ريزي رياضي در كشاورزي اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 09:30-11:30 مکان: 914، درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: 917
6 اقتصاد محيط زيست پيشرفته اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی دکتری درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: 912، درس(ت): دو شنبه 18:00-20:00
7 كاربرد برنامه ريزي رياضي در كشاورزي پيشرفته اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی دکتری درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: 916، درس(ت): چهار شنبه 15:30-17:30

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 حضور
2 شنبه 11:30 15:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
3 يك شنبه 09:30 14:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
4 دو شنبه 07:30 14:30 مشاوره
5 سه شنبه 09:30 14:30 مشاوره
6 چهار شنبه 07:30 09:00 مشاوره
7 چهار شنبه 09:30 12:00 حضور جلسه گروه
8 چهار شنبه 12:30 14:30 مشاوره
9 پنج شنبه 07:30 14:30 حضور