كارشناسی , روانشناسی عمومی , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1378 ← 1382
كارشناسی ارشد , روانشناسی عمومی , دانشگاه تهران , 1382 ← 1384
دكترا , روانشناسی , علیگر - هندوستان , 1385 ← 1388


1394

The Impact of Socio - demographic Variable on Self-Esteem of Students

1st international conference on applied psychology

بهمن كردتميني, فرهاد كهرازئي - 1394/12/13

the effectivness of problem solving skills training on anxiety reduction and make efficient coping skills among referred students to counseling centre

1st international confrence applied psychology

فرهاد كهرازئي, بهمن كردتميني - 1394/12/13

بررسي تاثير سوگيري ادراك بر ارزيابي تصميمات حسابرس

سيزدهمين همايش ملي حسابداري ايران

احمد ناصري, الهام علي زاده, بهمن كردتميني - 1394/02/31
1392

بررسي وضعيت توانمند سازي روانشناختي در ميان كاركنان شهرداري زاهدان

دومين همايش ملي علوم مديريت نوين

حبيب ا... سالارزهي, محمد عثمان حسين بر, بهمن كردتميني, سمانه محمدپور - 1392/06/14


بررسي مقايسه اي رابطه رضايت شغلي با كيفيت زندگي كاري و هوش هيجاني در بين كاركنان دانشگاه سيستان و بل

بهمن كردتميني - - مرکز مطالعات و همکاريهاي علمي بين المللي وزارت علوم تحقيقات و فناوري


نقش استفاده آسيب زا از تلفن همراه در حافظه روزمره و فرسودگي تحصيلي دانشجويان

هاجر سپهرم , [ بهمن كردتميني, فرهاد كهرازئي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

نقش واسطه اي راهبردهاي نظم جويي شناختي هيجان در رابطه تئوري ذهن و هيجانات منفي

كبري افشار , [ بهمن كردتميني, فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تحليل تاثير فضاهاي سبز و ورزشي در سلامت زنان با رويكرد شهر سالم مطاله موردي منطقه يك شهر زاهدان

فاطمه بهروج , [ حميدرضا رخشاني نسب, بهمن كردتميني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

نقش سبك هاي هويت و ويژگي هاي شخصيتي در خودتنظيمي دانش آموزان دختر تيزهوش مقطع متوسطه دوم شهرستان زاهدان

طاهره مهدوي زاهد , [ بهمن كردتميني, فرهاد كهرازئي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

نقش ويژگي هاي شخصيتي در حافظه روزمره و نشخوار فكري و مقايسه آنها در بين بيماران سكته مغزي، سكته قلبي و دياليزي شهر زاهدان

فاطمه باراني , [ بهمن كردتميني ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

نقش متغيرهاي جمعيت شناختي در حمايت سازماني ادراك شده،رضايت شغلي و ابقاي شغلي كاركنان شهرداري منطقه 1 تهران

الهام رجبلو , [ بهمن كردتميني ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

تاثير شناخت درماني از منظر آموزهاي ديني بر ميزان افسردگي ،اضطراب و استرس دانشجويان سيستان و بلوچستان

سكينه ايزانلو , [ سيدمحمدحسين موسوي, بهمن كردتميني, غلام رضا رضوي دوست ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

اثربخشي آموزش تنظيم هيجانات بركاهش پرخاشگري و ميزان خودكنترلي نوجوانان بزهكار

مرتضي جلمباداني , [ بهمن كردتميني ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

مقايسه عزت نفس،خودباوري و سلامت عمومي دانش آموزان و دانشجويان تحت پوشش كميته امداد و عادي

بهروز دهواري , [ فرهاد كهرازئي, بهمن كردتميني ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

نقش سبك زندگي و شيوه هاي بيان خشم در مشكلات بين فردي در پرستاران

عصمت يعقوبي فيض اباد , [ مهوش رقيبي, بهمن كردتميني ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

مقايسه ريختهاي شخصيتي ،تعهد سازماني و جهت گيري زندگي در پرستاران با گروههاي خوني مختلف

فاطمه شهركي , [ بهمن كردتميني ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي عوامل موثر بر ارتقاي عملكرد شهرداري خاش

خالد مرادزهي ريگي , [ حبيب ا... سالارزهي, بهمن كردتميني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

پيش بيني رضايت شغلي براساس مولفه هاي دلبستگي وسازگاري زناشويي در بين كاركنان دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

طيبه پاكدل , [ بهمن كردتميني, فرهاد كهرازئي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

نقش ميانجي كيفيت زندگي پرستاران در ارتباط كيفيت خواب با استرس،اضطراب و افسردگي

احمد رمرودي , [ بهمن كردتميني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

مقايسه باورهاي ديني ، بنيان هاي اخلاقي ، و مكانيسم هاي دفاعي در دو گروه (مجرمين جرايم اخلاقي و افراد عادي ) در مشهد "

سيدمرتضي خطيبي , [ بهمن كردتميني, فرهاد كهرازئي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

نقش ارزشهاي كاري در درگيري شغلي و تعهد سازماني معلمان

مليحه كرد , [ بهمن كردتميني ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

رابطه نگرش فرزند به والدين وسبك هاي فرزند پروري با خود ارزنده سازي در آزمون هاي ترسيمي كودكان

خديجه خوييني , [ بهمن كردتميني, فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

نقش رفتار جرات مندانه در خود كنترلي و خود تاب آوري در بين زنان معتاد

زهرا چشمه سنگي , [ بهمن كردتميني, فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي مقايسه اي بهزيستي ذهني ، انگيزش تحصيلي وخودناتوان سازي در نوجوانان عادي وتحت پوشش موسسات حمايتي

صديقه نوابي , [ مهوش رقيبي, بهمن كردتميني ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

نقش تيپ هاي شخصيتي در رفتار هاي پرخطر و خود پنداره دانش آموزان

رويا صمدي پور , [ بهمن كردتميني, فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

مقايسه استرس، افسردگي ، اضطراب و كيفيت زندگي ساكنان حاشيه فرودگاه شهرستان زاهدان و ساكنين سطح شهر

مصطفي ميربلوچ زهي پاك , [ بهمن كردتميني ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

تدوين راهبردهاي توسعه گردشگري روستايي در منطقه گردشگري تفتان

ابراهيم جمشيدزهي دجنگي , [ حبيب ا... سالارزهي, بهمن كردتميني, زهرا وظيفه ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

طراحي نظام ارزيابي كاركنان با رويكرد 360درجه

محمد مهدي عبدي , [ بهمن كردتميني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

مطالعه تاثير استفاده از فناوري اطلاعات بر خلاقيت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه هفتم (اول دبيرستان )شهر سراوان

حسن سرگزي , [ بهمن كردتميني, محمد قاسمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي نقش استرس شغلي در بهزيستي روانشناختي ودرگيري شغلي (مشاركت كاري معلمان )معلمان ابتداي دخترانه ناحيه 2 شهر زاهدان

صغري راهواره , [ بهمن كردتميني, فرهاد كهرازئي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

مقايسه معنويت ،سبك هاي مقابله ايوميزان خود تاب آوري در افرادداراي سابقه سوء مصرف الكل وافراددچار سوءمصرف الكل

توران برهاني , [ بهمن كردتميني, فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

رابطه عدالت سازماني با اثربخشي و فرسودگي شغلي كارمندان مخابرات زاهدان

سينا قادري زابلي , [ بهمن كردتميني ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

تاثير كاهش وزن در تصوير بدني ،مديريت بدن و نشانه هاي بي اشتهايي رواني

سميرا توكلي زاده , [ مهوش رقيبي, بهمن كردتميني ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي آثارسوگيري برداشت وفاصله انتظار بر ارزيابي تصميمات حسابرس

الهام علي زاده , [ احمد ناصري, بهمن كردتميني ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

رابطه فناوري اطلاعات و توامندسازي پرستاران بيمارستان نمازي شيراز

علي نوري , [ بهمن كردتميني ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بروز رفتارهاي پر خطر در دانش آموزان پسر مقاطع دبيرستانهاي شهر خاش

مريم حسن دوست , [ بهمن كردتميني, حبيب ا... سالارزهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي رابطه هوش سازماني با مديريت تعارض و عملكرد شغلي در كاركنان سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سيستان و بلوچستان

فهيمه مير , [ بهمن كردتميني, مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

مقايسه اي منبع كنترل ، راهبردهاي مقابله با هيجان و بهزيستي روان شناختي بين پدران و مادران كودكان معلول

منا اكاتي , [ بهمن كردتميني, فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و معنويت با كيفيت زندگي در همسران افراد معلول

مهديه توكلي كوه جهري , [ فرهاد كهرازئي, بهمن كردتميني ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

مقايسه اي جهت گيري مذهبي و سلامت روان در افراد مبتلا به اختلال وسواس - اجبار و افراد سالم

ياسر جلالي فر , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي, بهمن كردتميني ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

رابطه احساس غربت با احساس تنهايي و گرايش به تعامل با غير هم جنس در دانشجويان غير بومي ساكن در خوابگاههاي دانشگاه سيستان و بلوچستان

صفورا خوشدل درياسري , [ بهمن كردتميني, فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي تاثير عوامل گرايش مشتريان بانك ملي به استفاده از خدمات خودپردازها- اداره امور شعب استان سيستان و بلوچستان

محمد حسن شهركي ميرزايي , [ بهمن كردتميني ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي رابطه بين هوش معنوي مديران و تغيير و تحول سازماني سازمانهاي دولتي شهر زاهدان

غلامرضا اربابي , [ حبيب ا... سالارزهي, بهمن كردتميني ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

نقش توانمند سازها در رفتار مشتري گرا در بين كاركنان شعب بانك مهر اقتصاد در شهر زاهدان

محمدرضا كيخامقدمي , [ بهمن كردتميني, الله يار بيگي فيروزي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي تاثير توانمند سازي روانشناختي كاركنان بر كيفيت ارائه خدمات بر اساس مدل سرو كوال

سمانه محمدپور , [ حبيب ا... سالارزهي, بهمن كردتميني, محمد عثمان حسين بر ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي فقهي حقوقي طلاق و علل آن در بين مراجعه كنندگان به دادگاههاي شهرستان زاهدان

محسن كرد تميني , [ اميرحمزه سالارزائي, بهمن كردتميني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي فقهي و حقوقي اطاله دادرسي درقانون مبارزه با مواد مخدر و قاچاق سوخت قبل و بعد از رسيدگي و اجراي حكم در حوزه قضايي شهرستان سراوان

پرويز كرد , [ اميرحمزه سالارزائي, بهمن كردتميني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

رابطه بهزيستي روانشناختي با تعهد سازماني و بهره وري سازماني در بين كاركنان اداره كل امور مالياتي زاهدان

احمد روستاخيز , [ باقر كرد, بهمن كردتميني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي مقايسه اي تاثير سيستم اتوماسيون اداري بر ارتباطات سازماني ،بهره وري سازماني و تصميم گيري در بانك هاي مسكن و ملي در چابهار

حسين قاسمي , [ بهمن كردتميني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

يررسي رابطه

سپيده اربابي , [ بهمن كردتميني, فرهاد كهرازئي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

ارتباط ميان

نرگس بامدي , [ فرهاد كهرازئي, بهمن كردتميني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

رابطه عدالت سازماني ودرگيي شغلي كارمندان بانك ملت استان سيستان و بلوچستان

عباس رستگارژاله , [ بهمن كردتميني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

امكان سنجي استقرار مديريت دانش در دانشگاه پيام نور استان البرز

فاطمه نورا , [ نورمحمد يعقوبي, بهمن كردتميني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

حضوروكيل در مراحل دادرسي و تاثير آن در پيشگيري از وقوع جرم در زاهدان

زهرا نامجو , [ اميرحمزه سالارزائي, بهمن كردتميني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي رابطه هوش معنوي و سخت رويي با كيفيت زندگي در كارمندان دانشگاه سيستان و بلو چستان

محدثه سرگزي , [ بهمن كردتميني, علي عرب ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

مقايسه طرحواره هاي ناسازگار اوليه واختلالات رواني در زندانيان زن وابسته و غير وابسته به مواد

زهرا رمضاني درميان , [ بهمن كردتميني, زهرا نيك منش ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

ارتباط بين پيوندوالديني و تجربه كودك آزاري با طرحواره هاي ناسازگار اوليه در بين زندانيان شهر زاهدان

محمد جان ابادي , [ بهمن كردتميني, فرهاد كهرازئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

سنجش ميزان كيفيت زدگي كاري كاركنان و رابطه آن با رفتار شهروندي سازماني كاركنان سازمان تامين اجتماعي شهرستان جهرم

مهدي حياتي , [ حبيب ا... سالارزهي, بهمن كردتميني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي سرمايه گذاران و خطاهاي ادراكي آن ها در سرمايه گذاري در تالارهاي منطقه اي بورس اوراق بهادار شهرهاي منتخب(مطالعه موردي : زاهدان،مشهد،زنجان)

طيبه اديب نژاد , [ حبيب ا... سالارزهي, بهمن كردتميني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي رابطه بين معنويت سازماني و اخلاق كاري كاركنان از ديد ارباب رجوع (مطالعه موردي:بيمارستان تامين اجتماعي تربت حيدريه)

احمد مطلبي , [ بدرالدين اورعي يزداني, بهمن كردتميني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي رابطه سلامت رواني كاركنان و بهره وري نيروي انساني ( مطالعه موردي )

ساناز كيواني , [ مهدي كاظمي, بهمن كردتميني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

رابطه معنويت سازماني با تعهد سازماني و فرسودگي شغلي در پرستاران

مريم قنبرپور , [ بهمن كردتميني, زهرا نيك منش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

پيش بيني عوامل موثر در رشد پس از آسيب در بيماران سرطان سينه : معنويت - حمايت اجتماعي - عاطفه مثبت

نسرين ميرعبدالهي , [ زهرا نيك منش, بهمن كردتميني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي عوامل موثر بر فرسودگي شغلي معلمان مقطع ابتدايي

رضا كشاورزي , [ عبدالوهاب پورقاز, بهمن كردتميني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

رابطه بين عزت نفس و نياز به كسب موفقيت و خودشكوفايي در بين مديران آموزشي شهرستان زاهدان

محمد رفيع سپاهي , [ حسين جناآبادي, بهمن كردتميني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي رابطه بين اهمال كاري با عزت نفس و خود كار آمدي در كارمندان دانشگاه سيستان و بلوچستان

معصومه دولتي مقدم , [ بهمن كردتميني, زهرا نيك منش ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

رضايت شغلي به عنوان تابعي از تعهد سازماني و سلامت روان كارمندان دانشگاه علي گر مسلم و سيستان و بلوچستان

سوفيا خانقايي , [ بهمن كردتميني, مسعود رستمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي تاثير بيان نوشتاري بر ادراك خود

بتول بلوچ , [ زهرا نيك منش, بهمن كردتميني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي رابطه خويشتن شناسي و كيفيت زندگي كاري و سلامت سازماني مديران مقطع متوسطه شهر زاهدان

جليل صباغ , [ حسين جناآبادي, بهمن كردتميني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي مقايسه اي خودپنداره و سبك هاي مقابله با استرس در زندانيان با اعتقاد به دنياي عادلانه و ناعادلانه ، شهرستان زاهدان

رضا نظري , [ مهوش رقيبي, بهمن كردتميني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي ptsd و ptg در بيماران مبتلا به سرطان سينه

محبوبه نجف زاده , [ مهوش رقيبي, بهمن كردتميني ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

نقش رضايت مندي شغلي ورضايت مندي زندگي درفرسودگي شغلي كاركنان مجموعه پترو شيمي هاي فاز 1 عسلويه

محسن دربندي , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي, بهمن كردتميني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

بررسي اثرات معنويت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان (مطالعه موردي : شهرداري زاهدان)

مصطفي محمدي , [ حبيب ا... سالارزهي, بدرالدين اورعي يزداني, بهمن كردتميني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88


مدير گروه روانشناسي

از تاریخ 1395/07/01 - ادامه دارد


1 - سالم جعفري, بهمن كردتميني, فرهاد كهرازئي
اثر بخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر كاهش افسردگي و نشخوار ذهني زنان مبتلا به سرطان
(1400) مجله علوم پزشكي رازي. 28 210-219
2 - زينب شيرين تركشدوز, حسين جناآبادي, بهمن كردتميني
The Effectiveness of Gottman Couple Therapy on Intimacy and Marital Adjustment of Couples with Marital Problems
(1400) Razavi International Journal of Medicine. 9 44-49
3 - شيفته شهابي, حسين جناآبادي, بهمن كردتميني
The Mediating Role of Marital Commitment in the Relationship between Early Maladaptive Schemas and Distress Tolerance in Married People in Kerman
(1400) Razavi International Journal of Medicine. 9 79-84
4 - نسرين جنگي زهي شستان, بهمن كردتميني, فاطمه صغري کربلايي هرفته
پيش بيني ميزان خطرپذيري دانش آموزان دختر بر اساس نيازهاي اساسي روان شناختي و تنظيم هيجان
(1400) سلامت روان کودک. 8 141-154 مشاهده مقاله
5 - شيفته شهابي, حسين جناآبادي, بهمن كردتميني
مدل سازي ارتباط بين صميميت زناشويي و طرحواره هاي ناسازگار اوليه و تحمل پريشاني در افراد متأهل
(1400) مطالعات ناتواني. 11 1-10
6 - Nasrin Jangezahi Shastan, بهمن كردتميني, Fatemeh Soghara Karbalaei Hrafteh
The Role of Cognitive Emotion Regulation in Predicting High-Risk Behaviors Mediated by Welfare School for 14-17 Year Old Girls in Saravan
(1399) Iranian Journal of Educational Sociology. 4 86-94 مشاهده مقاله
7 - صفورا خوشدل درياسري, بهمن كردتميني, فرهاد كهرازئي
رابطه احساس غربت با احساس تنهايي و نگرش به ارتباط با غير هم جنس در دانشجويان غيربومي ساكن در خوابگاه هاي دانشگاه سيستان و بلوچستان
(1398) رويش روانشناسي. 8 77-89
8 - كبري افشار, بهمن كردتميني, فرهاد كهرازئي
نقش واسطه اي راهبردهاي نظم جويي شناختي هيجان دررابطه بين تئوري ذهن با هيجانات منفي(اضطراب، افسردگي، استرس) والدين كودكان استثنايي مراكز توانبخشي روزانه مشهد
(1398) روانشناسي شناختي. 7 1-18
9 - بهمن كردتميني, Narendra Kumar Chadha
Emotional Intelligence and Quality of Work Life between Iranian and Indian University Employees A CrossCultural Study
(1396) INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY. 12 91-117
10 - زهرا نيك منش, بهمن كردتميني, مهدي سرگزي
پيش بيني خود تعيين گري مذهبي بر اساس سبك هاي دلبستگي
(1395) مطالعات روانشناسي تربيتي. 13 139-159
11 - زهرا چشمه سنگي, بهمن كردتميني, فرهاد كهرازئي
نقش رفتار جرأتمندانه در خودتابآوري و خودكنترلي زنان معتاد
(1395) اعتياد پژوهي. 10 163-182
12 - رقيه نوري پور, بهمن كردتميني, پرستو عباسپور, مصطفي عليخاني
بررسي عملكرد خانواده و تنش والديني در بين افراد معتاد
(1394) International Journal of Mental Health and Addiction. 14 82-85
13 - مهوش رقيبي, بهمن كردتميني
هنجارسازي بين فرهنگي آزمون هاي اجراي كاركرد مغزي
(1394) Behavioral Psychology-Psicologia Conductual. 24 531-554
14 - Roya Samadipour, بهمن كردتميني
The Role of Personality Pattern Behaviors in Risk Behaviors of High School Students
(1394) international journal of high risk behaviors and addiction. 5 1-7
15 - بهمن كردتميني, Iman Lshani, Sakine Akbarifar
Group Training of Spiritual Positivism on Reduction of the Symptoms of Depression, Anxiety, and Stress in Prisoners
(1394) journal of health scope. 6 1-5
16 - Heshmatollah Ghawami, مهوش رقيبي, بهمن كردتميني, Behrooz Dolatshahi, Vafa Rahimi-Movaghar
هنجارسازي بين فرهنگي آزمون هاي اجراي كاركرد مغزي
(1394) Behavioral Psychology-Psicologia Conductual. 24 531-555
17 - بهمن كردتميني, Mostafa Mirbaluchzahi Pak
Comparative Study of the Effect of Aircraft Noise on Emotional States Between Airport Neighboring and City Residents
(1394) shiraz e medical journal. 17 2-6
18 - بهمن كردتميني, زهرا نيك منش, مريم قنبرپور
بررسي رابطه معنويت سازماني با فرسودگي شغلي در بين پرستاران بيمارستانهاي دولتي زاهدان
(1393) پژوهش هاي مديريت عمومي. 7 141-152
19 - بهمن كردتميني, زهرا نيك منش, مريم قنبر پور
بررسي رابطه معنويت سازماني با فرسودگي شغلي در بين پرستاران بيمارستان هاي دولتي زاهدان
(1393) پژوهش هاي مديريت عمومي. 7 141-152
20 - سمانه محمد پور, محمد عثمان حسين بر, بهمن كردتميني, حبيب ا... سالارزهي
بررسي رابطه بين توانمند سازي روانشناختي كاركنان و كيفيت ارايه خدمات بر اساس مدل سروكوال (مطالعه موردي شهرداري زاهدان)
(1392) فصلنامه دانش ارزيابي. 5 69-90
21 - بهمن كردتميني, مريم سايگاني
سندرم فردا: رابطه سهل انگاري آموزشي با خود كارآمدي و بهزيستي روانشناختي دانش آموزان
(1392) مطالعات روانشناسي تربيتي. 10 167-180
22 - بهمن كردتميني, غلامرضا ميناخاني, فهيمه زارع
اهماكاري آموزشي و ارتباط آن با عزت نفس و رضايت زندگي
(1391) مجله روانشناسي. 7 87-104
23 - بهمن كردتميني, مهوش رقيبي, نورمحمد بخشاني
مطالعه سلامت روان و سازگاري زناشويي در بين افراد سيگاري و غير سيگاري
(1390) international journal of high risk behaviors and addiction. 2 55-60
24 - بهمن كردتميني, عبدالوهاب پورقاز, صوفيا خانقايي
مطالعه بين فرهنگي رضايت شغلي به عنوان تابعي از وفاداري به سازمان و سلامت روان در بين كاركنان دانشگاه سيستان و بلوچستان و دانشگاه مسلم عليگر هند
(1389) فصلنامه مطالعات شبه قاره. 7 53-70
25 - بهمن كردتميني, بدرالدين اورعي يزداني, فرشته بخشي بجد
كيفيت زندگي كاري به عنوان تابعي از تعهد سازماني و فرسودگي شغلي كاركنان بانك هاي خصوصي و دولتي
(1389) Social Sciences. 6 367-384
26 - بهمن كردتميني, فرشته بخشي بجد, سپيده يزداني
Love Types, Psychological Well-Being and Self-Concept
(1389) Journal of the Indian Academy of Applied Psychology. 37 169-178
27 - بهمن كردتميني, فرهاد كهرازئي
General Health and Life Satisfaction of Students in Polygamy and Monogamy Families
(1388) Journal of the Indian Academy of Applied Psychology. 36 307-310


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 روش هاي آمار استنباطي (2) علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی ارشد درس(ت): چهارشنبه 18:00-20:00 مکان: كلاس 603
2 روش هاي نمونه گيري علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی ارشد درس(ت): چهارشنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 603
3 متون روانشناسي به انگليسي 1 علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی کارشناسی درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 224
4 روانشناسي صنعتي وسازماني علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی کارشناسی درس(ت): دوشنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 603

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 يك شنبه 15:00 17:00 کلاس درس روانشناسي عمومي پيشرفته (3812001_0
2 يك شنبه 18:00 20:00 کلاس درس روانشناسي عمومي پيشرفته (3812001_0
3 دوشنبه 07:30 09:30 کلاس درس روانشناسي صنعتي وسازماني (1812315_
4 سه شنبه 07:30 09:30 کلاس درس متون روانشناسي به انگليسي 1 (18122
5 چهارشنبه 15:00 17:00 کلاس درس روش هاي نمونه گيري (1814945_01)
6 چهارشنبه 18:00 20:00 کلاس درس روش هاي آمار استنباطي (2) (1814941