گروه برنامه و بودجه


گروه برنامه و بودجه

مدیر برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی

عبدالعلی کشته گر

تلفن :  ۳۱۱۳6249-۰۵۴

فکس : 

پست الکترونیک: alikeshtegar@yahoo.com
شرح وظایف رئیس گروه برنامه و بودجه

 

  • امور مربوط به تهيه وتنظيم بودجه پيشنهادي دانشگاه
  • تهيه مدارك ومستندات لازم جهت دفاع از بودجه پيشنهادي
  • تهيه وتنظيم بودجه تفصيلي هزينه اي وتملك داراييها وموافقت نامه هاي عمراني
  • تنظيم درخواست تخصيص بودجه هزينه اي وتملك داراييها وپيگيري تاحصول نتيجه
  • تهيه گزارش هاي مورد نياز جهت معاونان طرح وتوسعه وپشتيباني براي در جريان قرار گرفتن وضعيت بودجه دانشگاه
  • انجام امور مربوط به اصلاحات بودجه تفصيلي هزينه اي وتملك داراييهاوموافقت نامه هاي عمراني
  • هماهنگي مستمربا امور مالي دانشگاه جهت تهيه عملكرد مالي هر سه ماه يكبار
  • توزيع اعتبارات اختصاص يافته به واحدهاي دانشگاه با هماهنگي معاونت مربوطه
  • ارسال تخصيص هاي دريافتي براي كليه دانشكده ها وواحدهاي تابعه

uploads/M.pdf