مدیریت دانشکده


مدیریت دانشکده

محمدحسین دهقان
رئیس دانشکده
محمدحسین دهقان
mhdehghan@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1379 1398