مسئولین دانشکده


مسئولین دانشکده

محمود اوكاتی صادق
رئیس دانشکده
محمود اوكاتی صادق
oukati@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1379 1395
مهری مهرجو
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
مهری مهرجو
mehrjoo@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1377 1397
محمدعلی منصوری بیرجندی
مدیر گروه
محمدعلی منصوری بیرجندی
mansouri@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1379 1400
محمدحسین سرگلزائی
مدیر گروه
محمدحسین سرگلزائی
mh.sargolzaei@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1394 1395
احمد بختیاری شهری
مدیر گروه
احمد بختیاری شهری
bakhtiyari@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1394 1400
حمیده دشتی خویدكی
مدیر گروه
حمیده دشتی خویدكی
h.dashti@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1393 1400