كارشناسی , علوم كامپیوتر , چندیگر - هندوستان , 1386 ← 1389
كارشناسی ارشد , علوم كامپیوتر , چندیگر - هندوستان , 1389 ← 1391
دكترا , علوم كامپیوتر , علیگر - هندوستان , 1391 ← 1395


كاهش مصزف انرژي در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده رويكرد الگوريتم گرگ خاكستري

معين شهيكي تاش , [ يحيي كرد تمنداني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

بهبود الگوريتم آتش بازي براي حل مسائل بهينه سازي عددي

سهيل رحمت طلب ضيابري , [ يحيي كرد تمنداني, امين راحتي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

انتخاب سرخوشه با استفاده از الگوريتم ازدحام ذرات براي شبكه هاي حسگر بي سيم

سيما سالارزائي , [ يحيي كرد تمنداني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97


1 - محمدعبدالله بخاري, Qahtan Makki Shallal, يحيي كرد تمنداني
كاهش زمان و قدرت مورد نياز براي رمزگذاري و رمزگشايي داده ها با استفاده از ماشين يادگيري K-NN
(1397) IETE JOURNAL OF RESEARCH. 65 227-235
2 - يحيي كرد تمنداني, محمدعبدالله بخاري, Qahtan Makki Shallal
سيستم منطق فازي دو مرحله اي براي دستيابي به بهبود انرژي و افزايش طول عمر شبكه هاي حسگر بي سيم
(1395) WIRELESS NETWORKS. 23 1889-1899
3 - يحيي كرد تمنداني
محاسبه ميانگين هندسي براي قرار دادن گره سينك (sink) با هدف گسترش طول عمر شبكه هاي حسگر بي سيم
(1395) egyptian informatics journal. 18 21-27
4 - يحيي كرد تمنداني, محمدعبدالله بخاري
پروتكل مسيريابي SEPFL مبتني بر منطق فازي براي گسترش طول عمر و توان شبكه هاي حسگر بي سيم
(1394) WIRELESS NETWORKS. 22 647-653


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 كامپايلر 1 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر علوم كامپیوتر کارشناسی
2 برنامه سازي پيشرفته ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر علوم كامپیوتر کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلآس 32، درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00 مکان: كلآس 31
3 نرم افزارهاي رياضي ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر علوم كامپیوتر کارشناسی
4 برنامه نويسي دستگاههاي سيار ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر علوم كامپیوتر کارشناسی درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: كلآس 28، درس(ت): چهار شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 27
5 شبكه هاي پيچيده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر علوم كامپیوتر کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: كلآس 37، درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 27
6 اصول سيستمهاي كامپيوتري ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر علوم كامپیوتر کارشناسی درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: كلآس 28، درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:30 مکان: كلآس 33
7 شبكه هاي پيچيده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر علوم كامپیوتر کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: كلآس 37، درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 27
8 اصول سيستمهاي كامپيوتري ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر علوم كامپیوتر کارشناسی درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: كلآس 28، درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:30 مکان: كلآس 33
9 مهندسي اينترنت ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر علوم كامپیوتر کارشناسی
10 شبكه هاي كامپيوتري ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر علوم كامپیوتر کارشناسی درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 27، درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00 مکان: كلآس 28
11 مهندسي اينترنت ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر علوم كامپیوتر کارشناسی
12 شبكه هاي كامپيوتري ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر علوم كامپیوتر کارشناسی درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 27، درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00 مکان: كلآس 28
13 كامپايلر 1 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر علوم كامپیوتر کارشناسی
14 برنامه سازي پيشرفته ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر علوم كامپیوتر کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلآس 32، درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00 مکان: كلآس 31
15 نرم افزارهاي رياضي ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر علوم كامپیوتر کارشناسی
16 برنامه نويسي دستگاههاي سيار ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر علوم كامپیوتر کارشناسی درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: كلآس 28، درس(ت): چهار شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 27

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 12:30 حضور
2 شنبه 07:30 12:00 حضور
3 شنبه 12:00 14:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
4 شنبه 12:30 14:30 مشاوره
5 شنبه 15:00 20:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
6 يك شنبه 07:30 12:30 حضور
7 يك شنبه 09:30 12:00 حضور
8 يك شنبه 12:00 14:30 مشاوره
9 يك شنبه 12:30 14:30 مشاوره
10 دو شنبه 07:30 12:00 حضور
11 دو شنبه 07:30 12:30 حضور
12 دو شنبه 12:00 14:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
13 دو شنبه 12:30 14:30 مشاوره
14 سه شنبه 07:30 12:00 حضور
15 سه شنبه 09:30 12:30 مشاوره
16 سه شنبه 12:00 14:30 مشاوره
17 سه شنبه 12:30 14:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
18 چهار شنبه 09:30 14:30 حضور
19 چهار شنبه 09:30 12:00 حضور
20 چهار شنبه 12:00 14:30 مشاوره
21 چهار شنبه 15:00 17:30 مشاوره
22 پنج شنبه 07:30 14:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
23 پنج شنبه 09:00 14:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
24 پنج شنبه 16:00 18:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد