كارشناسی , دبیری جغرافیا , دانشگاه اصفهان , 1364 ← 1368
كارشناسی ارشد , جغرافیا طبیعی _ اقلیم شناسی , دانشگاه اصفهان , 1368 ← 1372
دكترا , جغرافیا طبیعی _ اقلیم شناسی , دانشگاه تربیت مدرس , 1372 ← 1380


دروس ارائه شده1400

ناحيه بندي خشكسالي هاي ايران

چهارمين همايش ملي راهكارهاي پيش روي بحران آب در ايران و خاورميانه

پيمان محمودي, تقي طاوسي, راضيه كيخاحليم - 1400/12/22

تعيين احتمال اقليمي دوره هاي كوتاه مدت يخبندان با استفاده از مدل CA- Marcov؛ مطالعه موردي:خاش

پنجمين كنگره بين المللي توسعه كشاورزي، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري ايران

عليرضا رضاييان, تقي طاوسي, محمدرضا رضاييان - 1400/05/19
1398

مقايسه و ارزيابي دقت داده هاي شبكه اي بارش پايگاه CORDEX با داده هاي ايستگاهي مناطق بياباني موردكاوي: جنوب شرق ايران

ششمين كنفرانس بين المللي - منطقه اي تغيير اقليم

محمدرضا سالاري فنودي, محمود خسروي, تقي طاوسي, محسن حميديان پور - 1398/08/27
1397

مطالعه روند تغييرات پوشش گياهي در دشت هاي اقليمي خشك و فراخشك با استفاده از توليدات ماهواره ترا

دومين همايش بين المللي گرد و غبار

پيمان محمودي, تقي طاوسي, سيدمهدي امير جهانشاهي, فاطمه فيروزي - 1397/02/05
1396

تحليل روند جريان رودخانه هاي خروجي از ارتفاعات زردكوه بختياري، مطالعه موردي ايستگاه پل زمانخان و ايستگاه مرغك

اولين كنفرانس ملي انديشه ها و فناوري هاي نوين در علوم جغرافيايي

محمود خسروي, تقي طاوسي, كوهزاد رئيس پور, محبوبه اميدي قلعه محمدي - 1396/06/29
1395

تحليل توسعه صنايع دستي استان سيستان و بلوچستان جهت توسعه گردشگري

چهارمين كنفرانس علمي پژوهشي افق هاي نوين در علوم جغرافيا و برنامه ريزي، معماري و شهرسازي ايران

تقي طاوسي, حسين يغفوري, سميه راشدي - 1395/10/06
1394

تحليل بلند مدت و پيش بيني كوتاه مدت خشكسالي هاي ماهانه جنوب شرق ايران

نخستين كنگره ملي آبياري و زهكشي ايران

پيمان محمودي, حجت اله دانشمند, تقي طاوسي, اله بخش ريگي - 1394/02/23
1393

نقش تعاوني هاي صنايع دستي در توسعه كارآفريني و امنيت شهرهاي مرزي ايران

همايش ملي شهرهاي مرزي و امنيت، چالش ها و رهيافت ها

تقي طاوسي, سيروس قنبري - 1393/01/30
1392

آسايش دمايي شهر زابل و كاربرد آن در برنامه ريزي توريسم

نخستين كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران

تقي طاوسي, غلامعلي سالارزهي خاشعي - 1392/02/31

پهنه بندي اقليمي استان چهارمحال بختياري با استفاده از تحليل هاي چند متغيره آماري

نخستين كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران

تقي طاوسي, محسن عباس نيا, سيما پورهاشمي - 1392/02/31

تعيين شرايط زيست اقليمي برج هاي سال شهر چابهار

نخستين كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران

تقي طاوسي, رويا پوركريم برابادي, صفورا ابخشت, اميد سروري - 1392/02/31

شرايط اقليم گردشگري خرم آباد

نخستين كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران

تقي طاوسي, فريده باكفايت رودي, فاطمه بهاروند - 1392/02/31

ردپاي اقليم بر پايداري معماري و شهر (نمونه موردي طبس)

نخستين كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران

تقي طاوسي, فريد قاسمي - 1392/02/31

تابش زمستاني خورشيد و شهرسازي در پيرانشهر

نخستين كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران

تقي طاوسي, نرگس عسگر كافي, ديمن كاشفي دوست - 1392/02/31

ارزيابي اقليم گردشگري جزاير ايران در خليج فارس، مطالعه موردي جزيره سيري

نخستين كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران

تقي طاوسي, سيد محمد حسيني, رويا پوركريم برابادي - 1392/02/31

نقش سامانه موسمي در تشديد بيماري مالاريا در جنوب استان سيستان و بلوچستان، مورد كاوي ايرانشهر

نخستين كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران

نسرين حسين ابادي, تقي طاوسي, فايقه الماسي - 1392/02/31

بررسي رابطه شاخص نوسان اطلس شمالي با دماي استان گستان

نخستين كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران

تقي طاوسي, سميرا ميرديلمي - 1392/02/31

تحليل بارش و دوره هاي مرطوب كوتاه مدت ايرانشهر با استفاده از مدل زنجيره ماركف

نخستين كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران

خالد قادري زه, تقي طاوسي, محمود خسروي, ناهيد اسمعيل زايي - 1392/02/31

تحليل آماري پديده گرد و غبار در جنوب شرق ايران طي دوره (2005 - 1991)، مطالعه موردي مركز و جنوب بلوچستان

نخستين كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران

خالد قادري زه, تقي طاوسي, ناهيد اسمعيل زايي, محمدعلي عزيزاقلي - 1392/02/31

بررسي نقش سيستم هاي كم فشار بريده در شكل گيري گرد وغبارهاي فراگير جنوب غرب ايران

نخستين كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران

كوهزاد رئيس پور, محمود خسروي, تقي طاوسي, محمد شريفي كيا - 1392/02/31
1391

پهنه بندي كليماتوريسم استان هرمزگان با استفاده از شاخص (TCI)

اولين همايش ملي گردشگري و طبيعت گردي ايران زمين

تقي طاوسي, اشكان ممقاني نسب, اميد سروري - 1391/12/17

تحليل دوره هاي خشك كوتاه مدت ايرانشهر طي دوره آماري (1385-1359) با استفاده از مدل زنجيره ماركف

پنجمين كنگره بين المللي جغرافيدانان جهان اسلام

تقي طاوسي, محمود خسروي, خالد قادري زه - 1391/07/18

نقش تعاونيهاي صنايع دستي در توسعه كار آفريني وامنيت شهرهاي مرزي

همايش ملي شهرهاي مرزي و امنيت؛ چالش ها و رهيافت ها

تقي طاوسي, فاطمه اسلام فرد, سيروس قنبري, مريم حسين پورقاسم ابادي - 1391/01/30

Architecture and Environment YAKH CHAL Architecture an Iranian Traditional Architecture

4th International Congress of The Society of South Asian Archaeology

تقي طاوسي, داوود نوابي اصل - 1391/01/27
1390

بررسي شدت سيل خيزي حوضه آبريز رودخانه كشكان لرستان

يازدهمين كنگره جغرافيدانان ايران

تقي طاوسي - 1390/06/26

بررسي تطبيقي گردشگري شهرستان همدان و بندر عباس با استفاده از روش اوانز

همايش گردشگري و توسعه پايدار

تقي طاوسي - 1390/04/11

آسايش دمايي شهرستان داراب و كاربرد آن در برنامه ريزي توريسم

اولين همايش ملي گردشگري و توسعه پايدار در استان سيستان و بلوچستان

تقي طاوسي - 1390/03/26

برنامه ريزي توريسم شهري در شهر خوانسار با بهره گيري از شاخص زيست محيطي

اولين همايش ملي گردشگري و توسعه پايدار در استان سيستان و بلوچستان

تقي طاوسي - 1390/03/26
1389

برنامه ريزي راهبردي توسعه محور شرق با استفاده از مدل Swot

جغرافيا، توسعه، دفاع و امنيت در جنوب شرق كشور

تقي طاوسي - 1389/03/25

پهنه بندي خشكسالي در استان كرمانشاه با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده (SPI) طي دوره آماري 2005-1996

همايش منطقه اي كاربرد جغرافياي طبيعي در برنامه ريزي

تقي طاوسي - 1389/03/11

بررسي وضعيت خشكسالي خرم آباد بر اساس شاخص هاي آماري خشكسالي در دوره ي (2003-1951)

همايش منطقه اي كاربرد جغرافياي طبيعي در برنامه ريزي

تقي طاوسي - 1389/03/11

بررسي تاثير طوفانهاي شن به عنوان يكي از مهمترين عوامل بازدارنده توسعه

همايش سراسري جغرافيا، توسعه، دفاع و امنيت در جنوب شرق كشور

كوهزاد رئيس پور, محمود خسروي, تقي طاوسي - 1389/03/04

بررسي خشكسالي به عنوان يكي از بحرانهاي محيطي بازدارنده توسعه در استان سيستان و بلوچستان و راهكارهايي جهت كاهش اثرات آن

همايش سراسري جغرافيا، توسعه، دفاع و امنيت در جنوب شرق كشور

كوهزاد رئيس پور, محمود خسروي, تقي طاوسي - 1389/03/04
1387

خشكسالي و پيامدهاي زيست محيطي آن در استان سيستان و بلوچستان

سومين همايش مقابله با سوانح طبيعي

كوهزاد رئيس پور, تقي طاوسي, محمود خسروي - 1387/10/04

تحليل سينوپتيكي پديده ي گرد و غبار در استان خوزستان طي دوره ي آماري 2005-1996

سومين همايش مقابله با سوانح طبيعي

تقي طاوسي, محمود خسروي, كوهزاد رئيس پور - 1387/10/04

تاثير خشكسالي بر درياچه هامون و افزايش طوفانهاي گرد و خاك در منطقه سيستان

سومين همايش مقابله با سوانح طبيعي

كوهزاد رئيس پور, محمود خسروي, تقي طاوسي - 1387/10/04
1386

بررسي وضعيت خشكسالي اهواز بر اساس شاخص هاي آماري خشكسالي طي دوره ي آماري (2005-1969)

همايش منطقه اي خشكسالي، پيامدها و راهكارهاي مقابله با آن

تقي طاوسي, كوهزاد رئيس پور - 1386/12/01


ارزيابي جنبه¬هاي تغيير اقليم در حوضه آبريز فلات مركزي ايران

سميرا مالكي , [ تقي طاوسي, حميد نظري پور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 01-00

تأثير الگوهاي پيوند از دور منطقه¬اي بر بارش جنوب شرق ايران

محمد معيني تبار , [ تقي طاوسي, حميد نظري پور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 01-00

سنجش عوامل موثربرتاب آوري اقليمي شهرستان جيرفت

صادق پرماه , [ محمود خسروي, تقي طاوسي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 00-99

طراحي ساماندهي هشدارسريع يخبندان هاي شبانه استان كردستان

ابراهيم مسگري , [ تقي طاوسي, سيدمهدي امير جهانشاهي, پيمان محمودي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

بررسي و شناسايي قابليت هاي شهر زاهدان به منظور توسعه فعاليت گردشگري مورد كاوي بازار

محبوبه تاجي , [ تقي طاوسي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

بازنگري طبقه بندي ومنطقه بندي اقليم استان سيستان وبلوجستان

نوراله نيلوفري , [ تقي طاوسي, حميد نظري پور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

مطالعه تطبيقي كاربردروشهاي گمبل وسري هاي جزئي براي پيش بيني سري هاي حدي (مطالعه موردي طوفان هاي شديدخاش )

يونس ريگي لادز , [ تقي طاوسي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

آينده نگري تغييرات بارشي مونسون تابستانه هنددرجنوب شرق ايران

محمدرضا سالاري فنودي , [ محمود خسروي, تقي طاوسي, محسن حميديان پور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

تاثير مبلمان شهري در جذب گردشگرمطالعه موردي منطقه 1 و 2 شهر زاهدان

راضيه دليرخمران , [ تقي طاوسي, سيروس قنبري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

بررسي سطح آگاهي مردم ازعلل وپيامدهاي تابش زيان بارفرابنفش مطالعه موردي كاركنان اداري شهرستان زهك

فرحناز خمري صادق , [ تقي طاوسي, حميد نظري پور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

مدل سازي خرداقليم شهري وآسايش حرارتي بيروني درشهرزاهدان (موردپژوهي كوي قدس)‏

نسرين پودينه , [ تقي طاوسي, حميد نظري پور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

پهنه بندي اقليم فلات بلوچستان پاكستان بااستفاده ازروش هاي آماري چندمتغيره

محمديوسف احمدپور , [ تقي طاوسي, حميد نظري پور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

تحليل نگرش ورفتارهاي شهروندان نهبنداني نسبت به مخاطره تابش فرابنفش

زهرا محمداكبري , [ تقي طاوسي, ابوذر پايدار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

نقش واداشت هاي مكانيكي كوهستان زاگرس بروقوع بارش هاي سنگين فراگيردرنيمه غربي ايران

محترم محمدياريان , [ تقي طاوسي, محمود خسروي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

مطالعه تطبيقي شرايط وارونگي دمادركلان شهرهاي ايران ( تهران ،تبريز،اصفهان )

نسرين حسين ابادي , [ تقي طاوسي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

تحليل زماني ومكاني تنش گرمايي ايران و ارتباط آن باالگوي پيوندازدورانسو

هاجر پاكباز , [ محمود خسروي, تقي طاوسي, پيمان محمودي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

تحليل آماري همديددي رگبارهاي بارش دراستان س وب

فهيمه ساراني , [ تقي طاوسي, محسن حميديان پور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

شناسايي خاستگاههاي گردوغبارشهرزاهدان بااستفاده ازسنجش ازدور

ناهيد رحمان زايي , [ تقي طاوسي, محسن حميديان پور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي توانهاي بالقوه اكو توريسمي

سودابه جمال پور , [ تقي طاوسي, سيروس قنبري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

مدلسازي سري زماني تغييرات مولفه هاي محيطي سطح زمين دشت سيستان

فاطمه فيروزي , [ تقي طاوسي, پيمان محمودي, سيدمهدي امير جهانشاهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تحليل آماري پديده رعدوبرق دراستان سيستان وبلوچستان

راشد دهاني , [ تقي طاوسي, محسن حميديان پور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي ميزان آگاهي مردم نسبت به علل افزايش تابش فرابنفش وپيامدهاي آن

علي فولادي گل , [ تقي طاوسي, ابوذر پايدار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

ارزيابي اقليم استان س.ب

زبيده پويش , [ تقي طاوسي, كوهزاد رييس پور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

جزيره حرارتي شهر،سنجش ازدور اقليم محلي كرج

اسداله قبادي , [ محمود خسروي, تقي طاوسي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي تطبيقي شاخص هاي براورد شرايط شرجي در نيمه جنوبي ايران

مهديه ميري كمك , [ تقي طاوسي, پيمان محمودي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

آب وهواگردوغبار،خرما خشكيدگي بم

علي نقوي پور , [ تقي طاوسي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي مخاطرات محيطي شهر كهنوج بااستفاده از ماتريس ريسك

مجتبي حاجب دهكهان , [ تقي طاوسي, صمد فتوحي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

تدوين برنامه راهبردي توسعه گردشگري صنايع دستي در استان سيستان و بلمچستان

سميه راشدي , [ تقي طاوسي, حسين يغفوري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

اثرتغيير اقليم برطول دوره هاي خشك درايران

سيدكرامت هاشمي عنا , [ محمود خسروي, تقي طاوسي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

اثراقليم بر ويژگي هاي زماني مكاني امواج گرمايي ايران

محسن عباس نيا , [ تقي طاوسي, محمود خسروي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

اثر تغيير اقليم بر ويژگيهاي زماني مكاني امواج گرمايي ايران

محسن عباس نيا , [ تقي طاوسي, محمود خسروي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

تبيين وتعديل پديده جزيره حرارتي شهري باتاكيدبرمديريت آلبدونمونه شهركرج

اسداله قبادي , [ تقي طاوسي, محمود خسروي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

اثرتغييراقليم برويژگي هاي زماني مكاني امواج گرمايي ايران

محسن عباس نيا , [ تقي طاوسي, محمود خسروي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

اثرتغيير اقليم بر ويژگي هاي زماني -مكاني امواج گرمايي ايران

محسن عباس نيا , [ تقي طاوسي, محمود خسروي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

ارزيابي همديدپيش نشانگرهاي اتمسفري براي پيش بيني رخدادهاي بزرگ زمين لرزه درخاورميانه

محمدرضا منصوري دانشور , [ تقي طاوسي, محمود خسروي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

اثرتغييراقليم برطول دوره هاي خشك درايران

سيدكرامت هاشمي عنا , [ محمود خسروي, تقي طاوسي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

تبيين وتعديل پديده جزيره حرارتي شهري باتاكيدبرمديريت البدوونمونه موردي شهركرج

اسداله قبادي , [ محمود خسروي, تقي طاوسي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي نابهنجارهاي همديدمنجربه خشكسالي هاوترسالي هاي فراگيردرايران

صابره كردي تمنداني , [ تقي طاوسي, پيمان محمودي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

ناحيه بندي خشكسالي هاي ايران بااستفاده ازروش آماري چندمتغيره

راضيه كيخاحليم , [ تقي طاوسي, پيمان محمودي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

رابطه مخاطرات ناشي ازسيلابهاي شهري باعوامل ساختاري ومحيطي

ابوالفضل ابيل , [ تقي طاوسي, محمود خسروي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

اثراقليم برطول دوره هاي خشك درايران

سيدكرامت هاشمي عنا , [ محمود خسروي, تقي طاوسي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

تبيين وتعديل پديده جزيره حرارتي شهري باتاكيدبرمديريت آلبدونمونه موردي شهركرج

اسداله قبادي , [ محمود خسروي, تقي طاوسي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

ارزيابي همديدپيش نشانگرهاي اتمسفري

محمدرضا منصوري دانشور , [ تقي طاوسي, محمود خسروي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

اثراقليم برطول دوره هاي خشك درايران

سيدكرامت هاشمي عنا , [ تقي طاوسي, محمود خسروي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

ارزيابي همديدپيش نشانگرهاي اتمسفري براي پيش بيني رخدادهاي بزرگ زمين لرزه درخاورميانه

محمدرضا منصوري دانشور , [ تقي طاوسي, محمود خسروي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

ارزيابي همديدپيش نشانگرهاي اتمسفري براي پيش بيني رخدادهاي بزرگ زمين لرزه درخاورميانه

محمدرضا منصوري دانشور , [ تقي طاوسي, محمود خسروي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

رفتارسنجي آب هاي زيرزميني دشت لنجان باتوجه به تغييرات دبي رودخانه زاينده رود

محبوبه صادقي دهنوي , [ تقي طاوسي, محمود خسروي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي تغييرات سطح پوشش برف درارتفاعات زردكوه بختياري

محبوبه اميدي قلعه محمدي , [ محمود خسروي, تقي طاوسي, كوهزاد رييس پور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي تاثيرعناصراقليمي درشيوع بيماريهاي ريوي وتنفسي شهرستان زاهدان

محمود براهويي , [ محمود خسروي, تقي طاوسي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي زماني مكاني روزهاي شرجي درنيمه جنوبي ايران

عبدالمجيد شباب مقدم , [ تقي طاوسي, پيمان محمودي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

پيش بيني احتمال انتقال طبقات مختلف خشكسالي هاي فصلي درايران

الله بخش ريگي , [ تقي طاوسي, پيمان محمودي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

اقليم شناسي سينوپتيكي ماهواره اي گردوغبارهاي غرب وجنوبغرب ايران

كوهزاد رئيس پور , [ محمود خسروي, تقي طاوسي, محمد شريفي كيا ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

اقليم شناسي سينوپتيكي ماهواره اي گردوغبارهاي غرب وجنوبغرب ايران

كوهزاد رئيس پور , [ محمود خسروي, تقي طاوسي, محمد شريفي كيا ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

اقليم شناسي سينوپتيكي ماهواره اي گردوغبارهاي غرب وجنوبغرب ايران

كوهزاد رئيس پور , [ محمود خسروي, تقي طاوسي, محمد شريفي كيا ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

اقليم شناسي سينوپتيكي ماهواره اي گردوغبارهاي غرب وجنوبغرب ايران

كوهزاد رئيس پور , [ تقي طاوسي, محمود خسروي, محمد شريفي كيا ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي وتحليل مخاطرات اقليمي استان سيستان وبلوچستان

محمدرضا پودينه , [ حسين نگارش, تقي طاوسي, بهلول عليجاني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

دكتري

حجت اله دانشمند , [ تقي طاوسي, محمود خسروي, سيدسعيد توكلي افشاري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

تحليل آماري- همديد كمينه دما در نيمه شرقي ايران

حجت اله دانشمند , [ تقي طاوسي, محمود خسروي, سيدسعيد توكلي افشاري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

تحليل پارامترهاي زيست اقليمي شهرزابل به منظورطراحي معماري

غلامعلي سالارزهي خاشعي , [ تقي طاوسي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

شبيه سازي تغييرات اقليمي استان خوزستان بااستفاده مدلهاي سه بعدي گردش عمومي جو

بهروز احمدي , [ تقي طاوسي, اكبر زهرائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

تحليل پارامترهاي اقليم معماري شهرنهبندان

جواد جوشندي , [ تقي طاوسي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

تحليل پارامترهاي آب وهوايي بادوتابش به منظوربرنامه ريزي اقليم معماري شهربيرجند

حميده اراسته , [ تقي طاوسي, عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

تحليل همديدتندبادهاي شرق شهرستان اصفهان

اكرم خدابنده , [ تقي طاوسي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي تاثيرخشكسالي برپديده مهاجرت درشهرستان گنابادمطالعه موردي كاخك

حسن نيك بخت ثاني كاخكي , [ تقي طاوسي, محمود خسروي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

تاثيرخشكسالي برآفت سطح آبهاي زيرزميني دشت جيرفت از 1390-1370

محمود امگزي , [ حسين نگارش, تقي طاوسي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

تحليل آماري-همديد كمينه دما در نيمه شرقي ايران

حجت اله دانشمند , [ تقي طاوسي, محمود خسروي, سيدسعيد توكلي افشاري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي وتحليل مخاطرات اقليمي استان سيستان وبلوچستان باتاكيدبرتهيه اطلس مخاطرات اقليمي

محمدرضا پودينه , [ حسين نگارش, تقي طاوسي, بهلول عليجاني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي وتحليل مخاطرات اقليمي استان سيستان وبلوچستان باتاكيدبرتهيه اطلس مخاطرات اقليمي

محمدرضا پودينه , [ تقي طاوسي, حسين نگارش, بهلول عليجاني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

SDS

صادق كريمي , [ تقي طاوسي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

كمينه دماتحليل آماري همديدنيمه شرقي ايران

حجت اله دانشمند , [ تقي طاوسي, محمود خسروي, سيدسعيد توكلي افشاري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي وتحليل مخاطرات اقليمي استان سيستان وبلوچستان باتاكيدبرتهيه اطلس مخاطرات اقليمي

محمدرضا پودينه , [ تقي طاوسي, حسين نگارش, بهلول عليجاني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

تاثيرسرمازدگي برمحصولات كشاورزي استان لرستان

ليلا مكرم , [ محمود خسروي, تقي طاوسي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

شبيه سازي استان سيستان وبلوچستان بااستفاده ازريزگرداني داده هاي مدل گردش عمومي جو

اكبر زهرايي , [ تقي طاوسي, محمود خسروي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

مكانيابي اكوتوريسم كرمانشاه اورامانات

دانا رحيمي , [ تقي طاوسي, محمود خسروي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

اقليم معماري بادتابش زاهدان دانشگاه سيستان وبلوچستان

زينب رخشاني , [ تقي طاوسي, عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

مدل سازي محصولات زراعي رگرسيون چندمتغيره گوجه فرنگي جيرفت

مريم مالكي , [ محمود خسروي, تقي طاوسي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي پديده يخبندان وتهيه اطلس آن دراستان فارس

سارا كريم پور , [ محمود خسروي, تقي طاوسي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

تحليل همديدي بادهاي شديدشهربوشهر

زينب لطفي پور , [ تقي طاوسي, محمود خسروي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي اثرات اقتصادي و زيست محيطي احداث سد دوستي نمونه موردي دهستان تجن شهرستان سرخس

الهام عابدي , [ سيروس قنبري, تقي طاوسي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي پيامدهاي توسعه تعاوني هاي صنايع دستي برگردشگري درايران

فاطمه اسلام فرد , [ تقي طاوسي, سيروس قنبري, مهدي جعفري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي ارتباطات بين گردش اتمسفري درمقياس همديدوتغييرات غلظت ازن تروپوسفري درمادرشهرتهران

صادق كريمي , [ حسين نگارش, بهلول عليجاني, تقي طاوسي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

نقش سيستمهاي مونسون در تشديد بيماري مالاريا در جنوب استان سيستان وبلوچستان

نسرين حسين ابادي , [ تقي طاوسي, محمود خسروي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي روندتطبيقي تغييرات كمينه دمايي استان كرمانشاه با استفاده از تحليل سري هاي زماني

سعيده عيني , [ تقي طاوسي, سيدمهدي امير جهانشاهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

پهنه بندي آگروگليمايي كشت توت فرنگي بااستفاده ازسيستم اطلاعات مكاني ( مطالعه موردي استان كردستان)

سيدمحمد هاشمي , [ تقي طاوسي, منوچهر فرج زاده اصل ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي اثرسيستمهاي مانسون برسيل خيزي حوضه آبريزماشكيل

غلام رضا دهقان زهي ناهوك , [ حسين نگارش, تقي طاوسي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي تغييرات شاخص اقليم گردشگري ( T.C.I )

جعفر كريمي علون ابادي , [ تقي طاوسي, منوچهر فرج زاده اصل ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

يخبندانتابشي سيسيتان

محسن بستاني , [ تقي طاوسي, بهلول عليجاني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

بررسي ناهنجاريهاي عناصراقليمي دماوبارش مطالعه زاهدان

عبدالواحد جمالزهي , [ تقي طاوسي, حسين نگارش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

اثرآب وهواي موسمي هندبرطوفانهاي گردوغباري سيستان

نعمت الله صفرزايي , [ تقي طاوسي, محمد سليقه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

سيبري

هانيه شكيبا , [ تقي طاوسي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

بررسي پيش بيني حداقل دمابااستفاده ازشبكه هاي عصبي مصنوعي مورد : منطقه كرج

هانيه شكيبا , [ تقي طاوسي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

اقليم

محمدصادق رمضانيان , [ تقي طاوسي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87


1390

كاربرد اقليمي تابش خورشيدي در برنامه ريزي محيطي

تقي طاوسي - دانشگاه سيستان و بلوچستان - 1390 ايران
1394

بيابان و بيانزايي از نگاه آب و هواشناسي

تقي طاوسي - دانشگاه سيستان و بلوچستان - 1394 ايران
1397

آب و هواشناسي فيزيكي

تقي طاوسي - دانشگاه سيستان و بلوچستان - 1397 ايران


از تاریخ 1390/11/15 - ادامه دارد


1 - حميد نظري پور, تقي طاوسي
ارزيابي آسايش حرارتي فضاي باز همگاني با تأكيد بر تقويت مناسبات اجتماعي در محله هاي شهري(مطالعه موردي: كوي قدس، زاهدان)
(1400) جغرافياي اجتماعي شهري. 8 287-306
2 - محمديوسف احمدپور, تقي طاوسي, حميد نظري پور
جابه جايي مناطق اقليمي كوپن گايگر در فلات بلوچستان پاكستان و چالش هاي بالقوه آن بر ايران
(1399) جغرافياي طبيعي. 47 19-33
3 - فاطمه فيروزي, پيمان محمودي, سيدمهدي امير جهانشاهي, تقي طاوسي, Yong Liu, Zhihua Liang
مدل سازي روند سري زماني دماي سطح زمين (LST) با استفاده از توليدات سنجش از دور ماهواره اي
(1399) Arabian Journal of Geosciences. 13 1-14 مشاهده مقاله
4 - ابراهيم مسگري, تقي طاوسي, پيمان محمودي, سيدمهدي امير جهانشاهي
ارزيابي برخي توابع انتقال در شبكه هاي عصبي مصنوعي جهت پيش بيني كوتاه مدت دماي كمينه (مطالعه موردي، ايستگاه همديد سنندج)
(1399) هواشناسي كشاورزي. 8 40-50
5 - ابراهيم مسگري, تقي طاوسي, پيمان محمودي
مدلسازي توپو-اقليم شناسي و پهنه بندي شاخص هاي آماري يخبندان هاي استان كردستان
(1399) جغرافيا و برنامه ريزي. 24 357-383
6 - محمديوسف احمدپور, تقي طاوسي, حميد نظري پور
جابه جايي مناطق اقليمي كوپن-گايگر در فلات بلوچستان پاكستان و چالش هاي بالقوه آن بر ايران
(1399) جغرافياي طبيعي. 13 19-33
7 - محمدرضا سالاري فنودي, محمود خسروي, تقي طاوسي, محسن حميديان پور
مقايسه و ارزيابي دقت داده هاي بارش پايگاه كوردكس با داده هاي ايستگاهي(موردكاوي: بارش تابستانه جنوب شرق ايران)
(1399) پژوهش هاي اقليم شناسي. 11 15-32
8 - تقي طاوسي, چكاوك خواجه اميري خالدي, محمدرضا سالاري فنودي
بازنگري طبقه بندي اقليمي كشور ايران بر پايه متغيرهاي اقليمي
(1399) مديريت بيابان. 8 17-36
9 - ابوالفضل ابيل, تقي طاوسي, محمود خسروي
تحليل مناطق بالقوه در معرض مخاطره سيلاب شهري مطالعه موردي شهر زاهدان
(1398) جغرافيا و توسعه. 16 91-106
10 - تقي طاوسي, فائزه شجاع كلاته مير علي, الهه عسگري
بازنگري پهنه هاي اقليمي شمال شرق ايران بر پايه كاربرد تلفيقي تغييرات شاخص خشكي
(1398) مديريت بيابان. 7 117-134
11 - محترم محمدياريان, تقي طاوسي, محمود خسروي, محسن حميديان پور
ناحيه بندي رژيم بارش هاي حدي ايران
(1398) تحقيقات جغرافيايي. 34 183-192
12 - فاطمه فيروزي, تقي طاوسي, پيمان محمودي
بررسي حساسيت دو شاخص پوشش گياهي NDVI و EVI به خشكسالي ها و ترسالي ها در مناطق خشك و نيمه خشك، مطالعه موردي دشت سيستان ايران
(1398) اطلاعات جغرافيايي سپهر. 28 163-179
13 - نسرين حسين ابادي, تقي طاوسي, عباس مفيدي, محمود خسروي
بررسي روند وارونگي هاي دمايي كلان شهرهاي ايران (تهران، مشهد، و تبريز)
(1398) پژوهش هاي جغرافياي طبيعي. 51 693-713
14 - فاطمه فيروزي, پيمان محمودي, سيدمهدي امير جهانشاهي, تقي طاوسي, Yong Liu
ارزيابي روش هاي مختلف تحليل روند تغيير پوشش گياهي با استفاده از اطلاعات ماهواره حذف صدا (مطالعه موردي: دشت سيستان در شرق ايران)
(1398) Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. 15 211-222
15 - پيمان محمودي, تقي طاوسي, سيلوستر ورسكي, مهديه ميري كمك
Comparative evaluation of sultry indices in the mid-south of Iran
(1398) THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY. 137 3041-3053 مشاهده مقاله
16 - فاطمه فيروزي, تقي طاوسي, پيمان محمودي, سيدمهدي امير جهانشاهي
بررسي تغييرات زماني فضايي آلبيدوي سطح بر روي دشت سيستان در شرق ايران با استفاده از توليدات سنجش از دور سنجنده ماديس ماهواره ترا
(1397) سنجش از دور و Gis ايران. 10 71-86
17 - هانيه شكيبا, محمود خسروي, تقي طاوسي, مهدي اژدري مقدم
پيش بيني دماي كمينه ايستگاه كرج با استفاده از داده هاي شاخص هاي پيوند از دور و شبكه عصبي مصنوعي
(1397) جغرافياي طبيعي. 11 85-103
18 - اسداله قبادي, محمود خسروي, تقي طاوسي
Surveying of Heat waves Impact on the Urban Heat Islands Case study the Karaj City in Iran
(1397) Urban Climate. 24 600-615 مشاهده مقاله
19 - هاجر پاكباز, محمود خسروي, تقي طاوسي, پيمان محمودي
تحليل الگوهاي فضايي طبقات شاخص عدم آسايش (DI) در ايران
(1397) تحليل فضايي مخاطرات محيطي. 2 73-90
20 - تقي طاوسي
بررسي روند تغييرات بارندگي و شاخص خشكي يونپ در پهنه هاي آب و هوايي غرب و شمال غرب ايران
(1397) اطلاعات جغرافيايي سپهر. 27 85-96
21 - فاطمه فيروزي, تقي طاوسي, پيمان محمودي
بررسي رابط آماري بين متغيرهاي اقليمي، هيدرولوژيك و پويايي پوشش گياهي در دشت سيستان
(1397) مديريت بيابان. 6 99-111
22 - هانيه شكيبا, محمود خسروي, تقي طاوسي, مهدي اژدري مقدم
پيش بيني كمينه دما با استفاده از مدل شبكه هاي عصبي مصنوعي مورد: كرج
(1397) جغرافياي طبيعي. 11 85-103
23 - تقي طاوسي
بررسي نقش فضاهاي سبز بر تعديل گرماي شهر مورد كاوي: بوستان گل محمدي در شهر اصفهان
(1397) آمايش جغرافيايي فضا. 8 61-74
24 - پيمان محمودي, تقي طاوسي, عبدالمجيد شباب مقدم
ارزيابي روند تغييرات فراواني روزهاي شرجي در نيمه جنوبي ايران
(1396) برنامه ريزي منطقه اي. 7 55-68
25 - پيمان محمودي, تقي طاوسي, عبدالمجيد شباب مقدم
بررسي رفتار زماني - مكاني روزهاي شرجي در نيمه جنوبي ايران
(1396) جغرافيا (برنامه ربزي منطقه اي). 7 89-101
26 - تقي طاوسي, نسرين حسين ابادي
ارزيابي شاخص هاي وارونگي دماي لايه مرزي هواي شهر تهران
(1396) تحقيقات جغرافيايي. 32 120-132
27 - تقي طاوسي, الله بخش ريگي
تحليل تداوم روزهاي توفاني شهر زاهدان با استفاده از مدل زنجيره ماركف
(1396) فضاي جغرافيايي. 17 131-148
28 - سيدكرامت هاشمي عنا, محمود خسروي, تقي طاوسي, حميد نظري پور
ارزيابي توانمندي مدلهاي AOGCM در شبيه سازي طول دوره هاي خشك با رويكرد بررسي عدم قطعيت و تغيير اقليم در گستره ايران
(1396) اطلاعات جغرافيايي سپهر. 26 43-58
29 - محسن عباس نيا, تقي طاوسي, محمود خسروي
ارزيابي جامع تغييرات فصلي آينده دماي حداكثر ايران طي دوره گرم بر اساس مدلهاي گردش عمومي جو
(1396) آمايش جغرافيايي فضا. 7 121-133
30 - پيمان محمودي, تقي طاوسي, عبدالمجيد شباب مقدم
بررسي رفتار زماني - مكاني روزهاي شرجي در نيمه جنوبي ايران
(1396) جغرافيا (برنامه ربزي منطقه اي). 7 101-89
31 - تقي طاوسي, محسن حميديان پور, راشد دهاني
بررسي تغييرات زماني و تحليل فضايي رخداد توفان‌هاي تندري و ارتباط آن با انسو مورد: استان سيستان و بلوچستان
(1396) تحليل فضايي مخاطرات محيطي. 4 17-34
32 - محمود خسروي, تقي طاوسي, كوهزاد رئيس پور, محبوبه اميدي قلعه محمدي
بررسي تغييرات سطح پوشش برف ارتفاعات زردكوه بختياري با استفاده از سنجش از دور
(1396) هيدروژئومورفولوژي. 3 25-44
33 - سعيده عيني, تقي طاوسي, سيدمهدي امير جهانشاهي
مدل سازي كمينه دمايي شرق استان كرمانشاه
(1395) فضاي جغرافيايي. 16 47-67
34 - فايقه الماسي, تقي طاوسي, نسرين حسين ابادي
واكاوي رفتار و تغييرات بسامد رخداد امواج گرمايي شهر اهواز
(1395) آمايش جغرافيايي فضا. 6 137-150
35 - محسن عباس نيا, تقي طاوسي, محمود خسروي, حسين توروس
تحليل دامنه عدم قطعيت تغييرات آينده دماي حداكثر روزانه بر روي ايران با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
(1395) اطلاعات جغرافيايي سپهر. 25 29-43
36 - تقي طاوسي
تحليل الگوي همديد و نمايه قائم هوا در بارش هاي شديد دوره هاي انتقالي مورد: بارش هاي شديد مهر 1390 جنوب شرق ايران
(1395) تحقيقات جغرافيايي. 31 115-127
37 - تقي طاوسي, فائزه شجاع كلاته مير علي, الهه اكبري, الهه عسگري
ارزيابي تغييرات كاربري اراضي و تحليل روند بيابان زايي اقليمي چاله گاوخوني
(1395) فضاي جغرافيايي. 16 79-94
38 - تقي طاوسي, اسداله قبادي
ارزيابي تداوم روزهاي يخبندان زابل با استفاده از مدل زنجيره ماركف
(1395) Ecopersia. 5 1919-1932
39 - محسن عباس نيا, تقي طاوسي, محمود خسروي
ارزيابي تغييرات آينده دما در ايستگاه هاي منتخب ايران بر اساس مدل هاي HADCM3 و CGCM3
(1395) Asia-Pacific Journal of Atmospheric Sciences. 52 371-377
40 - کرامت هاشمي عنا, محمود خسروي, تقي طاوسي
شبيه سازي طولاني ترين طول دوره هاي خشك با رويكرد تغيير اقليم در گستره ايران زمين
(1394) مطالعات جغرافياي مناطق خشك. 6 18-33
41 - اسدا.... قبادي, محمود خسروي, تقي طاوسي
تاثير تابع تغيير پذيري باد بر جزيره گرمايي مطالعه موردي شهر كرج ،ايران
(1394) International Journal of Architectural Engineering and Urban Planning. 26 83-92
42 - محسن عباس نيا, تقي طاوسي, سيما پور هاشمي
تحليل و پيش بيني آماري دوره هاي توفاني كوتاه مدت سبزوار با استفاده از زنجيره ماركف
(1394) فضاي جغرافيايي. 15 233-250
43 - مهدي مهدي نسب, حسين نگارش, تقي طاوسي
مدل سازي بارش- رواناب حوضه آبريز كشكان براساس مدلهاي آماري
(1394) جغرافيا و برنامه ريزي محيطي. 26 67-84
44 - محمود خسروي, تقي طاوسي, اکبر زهرايي
شبيه سازي تغييرات اقليمي استان سيستان و بلوچستان با استفاده از ريزگرداني داده هاي مدل گردش عمومي جو(GCM) براي دوره اقليمي(2040-2009)
(1394) تحقيقات جغرافيايي. 30 185-206
45 - تقي طاوسي, اکبر زهرايي
مدلسازي و پيش بيني تغييرات بيشينه دماي شيراز براي دوره اقليمي منتهي به سال 0011 خورشيدي
(1394) نيوار. 43-52
46 - حجت اله دانشمند, تقي طاوسي, محمود خسروي, سيدسعيد توكلي افشاري
Modeling minimum temperature using adaptive neuro-fuzzy inference system based on spectral analysis of climate indices A case study in Iran
(1393) journal of the saudi society of agricultural sciences. 14 33-40
47 - تقي طاوسي, اكبر زهرايي, قدير دل آرا
احتمال رخداد روزهاي انباشت هواي سرد در چاله گاوخوني با استفاده از مدل زنجيره ماركف
(1393) جغرافيا و توسعه. 117-132
48 - محمود خسروي, تقي طاوسي
Seismic triggering of atmospheric variables prior to the major earthquakes in the Middle East within a 12-year time-period of 2002 2013
(1393) NATURAL HAZARDS. 53 1539-1553
49 - صادق كريمي, راضيه جاوداني, تقي طاوسي, محمود خسروي
واكنش فصل رشد در برابر خشكسالي و ترسالي اقليمي مورد مطالعه منطقه بلوچستان مركزي
(1393) جغرافيا و توسعه. 12 1-13
50 - تقي طاوسي, محمود خسروي, زينب لطفي پور
بررسي احتمال رخداد توفان هاي فرين در درياهاي ساحلي مورد كرانه هاي شبه جزيره بوشهر
(1393) زيست شناسي دريا. 6 39-50
51 - تقي طاوسي, محمود خسروي, زينب لطفي پور
بررسي احتمال رخداد توفان‌هاي فرين در درياهاي ساحلي مورد: كرانه‌هاي شبه جزيره بوشهر.
(1393) زيست شناسي دريا. 6 39-51
52 - کوهزاد رييس پور, محمود خسروي, تقي طاوسي, محمد شريفي کيا
The influence of the polar front jet stream on the formation of dust events in the southwest of Iran
(1393) Air Quality Atmosphere and Health. 3-12
53 - محمدرضا منصوري دانشور, تقي طاوسي, محمود خسروي
Atmospheric blocking anomalies as the synoptic precursors prior to the induced earthquakes: a new climatic conceptual model
(1393) International Journal of Environmental Science and Technology. 1705-1718
54 - تقي طاوسي, محمود خسروي, دانا رحيمي
مكان يابي پهنه هاي مناسب اكوتوريسم، مطالعه موردي: منطقه اورامانات
(1393) آمايش جغرافيايي فضا. 4 19-40
55 - تقي طاوسي, اکبر زهرايي, قدير دل آرا
احتمال رخداد روزهاي انباشت هواي سرد در چال هي گاوخوني با استفاده از مدل زنجيره ي ماركف
(1393) جغرافيا و توسعه. 97-116
56 - حجت اله دانشمند, تقي طاوسي, محمود خسروي, سيدسعيد توكلي افشاري
Modeling minimum temperature using adaptive neuro-fuzzy inference system based on spectral analysis of climate indices: A case study in Iran
(1393) journal of the saudi society of agricultural sciences. 14 33-40
57 - تقي طاوسي, زينب رخشاني, فاطمه فيروزي
تحليل روند تغييرات بيشينه و كمينه دماي فصلي و سالانه استان فارس با استفاده از روش هاي ناپارامتري
(1393) نيوار. 29-39
58 - صادق کريمي, راضيه جاوداني جاوداني, محمود خسروي, تقي طاوسي
واكنش فصل رشد در برابر خشكسالي و ترسالي مطالعه موردي بلوچستان مركزي
(1393) جغرافيا و توسعه. 1-14
59 - پيمان محمودي, تقي طاوسي, حجت اله دانشمند, عبدالمجيد شباب مقدم
پهنه بندي روزهاي شرجي در نيمه جنوبي ايران
(1393) تحليل فضايي مخاطرات محيطي. 1 47-63
60 - تقي طاوسي, منير ياري
تعيين گستره آسايش دمايي در برنامه ريزي اقليم گردشگري مورد مطالعه استان سيستان و بلوچستان
(1392) جغرافيا و توسعه. -
61 - تقي طاوسي, نعمت الله صفرزايي
بررسي همديد نقش آب و هواي موسمي بر توفان هاي گرد و غباري سيستان
(1392) فصلنامه جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي)-موسسه آموزش عالي بين المللي قشم. 3 135-149
62 - محمدرضا پودينه, تقي طاوسي, حسين نگارش, بهلول عليجاني
Synoptic Analysis of Storms and Severe Storms of Zahedan City with an Emphasis on Predicting the Probability of their Incidence
(1392) Research Journal of Environmental and Earth Sciences. 5 537-547
63 - تقي طاوسي, كوهزاد رئيس پور, احسان بيگ رضايي
تحليل آماري و پيش بيني احتمال وقوع بادهاي شديد و توفاني استان كرمانشاه
(1392) جغرافيا و برنامه ريزي محيطي. 93-106
64 - تقي طاوسي, اكبر زهرائي
مدل سازي سري هاي زماني پديده گرد و غبار شهر اهواز
(1392) فصلنامه تحقيقات جغرافيايي (دانشگاه اصفهان). 159-170
65 - محمدرضا منصوري دانشور, تقي طاوسي, محمود خسروي
Synoptic detection of the short-term atmospheric precursors prior to a major earthquake in the Middle East North Saravan M 7.8 earthquake SE Iran
(1392) Air Quality Atmosphere and Health. 7 29-39
66 - تقي طاوسي, منير ياري
تعيين گستره آسايش دمايي در برنامه ريزي اقليم گردشگري، مورد: استان سيستان و بلوچستان
(1392) جغرافيا و توسعه. 29-45
67 - تقي طاوسي, نعمت الله صفرزايي
بررسي همديد نقش آب و هواي موسمي بر توفان¬هاي گرد و غباري سيستان
(1392) جغرافيا (برنامه ربزي منطقه اي). 135-149
68 - تقي طاوسي, برزو سبزي
تعيين گستره منطقه آسايش زيست اقليمي براي برنامه ريزي گردشگري مورد شناسي: استان ايلام
(1392) جغرافيا و آمايش شهري منطقه اي. 3 21-34
69 - تقي طاوسي, کوهزاد رئيس پور, احسان بيگ رضايي
تحليل آماري و پيش‌بيني احتمال وقوع بادهاي شديد و توفاني استان كرمانشاه
(1392) جغرافيا و برنامه ريزي محيطي. 24 93-106
70 - صادق کريمي, حسين نگارش, تقي طاوسي, بهلول عليجاني
تحليل سيستماتيك چرخه ازون تروپوسفري در سيستم سيبرنتيك آب و هوا( مورد: مادر شهر تهران
(1392) جغرافيا. 11 189-215
71 - محمدرضا منصوري دانشور, محمود خسروي, تقي طاوسي
Seismic triggering of atmospheric variables prior to the major earthquakes in the Middle East within a 12-year time-period of 2002–2013..
(1392) NATURAL HAZARDS. 74 1539-1553
72 - منصوري دانشور محمدرضا, تقي طاوسي, محمود خسروي
.Synoptic detection of the short-term atmospheric precursors prior to a major earthquake in the Middle East, North Saravan M 7.8 earthquake, SE Iran
(1392) Air Quality Atmosphere and Health. 7 29-39
73 - تقي طاوسي, محمود خسروي, نسرين حسين ابادي
نقش سامانه موسمي در تشديد بيماري مالاريا در جنوب استان سيستان و بلوچستان
(1392) جغرافيا و مخاطرات محيطي دانشگاه فردو سي مشهد. 2 19-34
74 - كوهزاد رئيس پور, محمود خسروي, تقي طاوسي, محمد شريفي كيا
بررسي نقش سيستم هاي كم فشار بريده در شكل گيري گرد و غبار فراگير جنوبغرب ايران
(1392) فصلنامه جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي)-موسسه آموزش عالي بين المللي قشم. 3 7-36
75 - صادق كريمي خواجه لنگي, حسين نگارش, تقي طاوسي, بهلول عليجاني
تحليل همديد امواج سرماهاي فراگير ايران مورد موج سرماي دي و بهمن 1383 استان چهارمحال و بختياري
(1391) جغرافيا و توسعه. 55-76
76 - تقي طاوسي, محمد اسكندري ثاني, محمود حسين زاده كرماني
قابليت ها و تنگناهاي توسعه محور شرق در شرايط امروزي ايران و منطقه
(1391) مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه اي. 79-100
77 - محمدرضا منصوري دانشور, علي باقرزاده, تقي طاوسي
Assessment of Bioclimatic Comfort Conditions based on Physiologically Equivalent Temperature (PET) using the Ray Man Model in Iran
(1391) Central European Journal of Geosciences. 5 53-60
78 - تقي طاوسي, محمد اسکندري ثاني, محمود حسين زاده کرماني
قابليت ها و تنگناه هاي توسعه محور شرق در شرايط امروز ايران و منطقه
(1391) مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه اي. 79-100
79 - محمدرضا منصوري دانشور, علي باقر زاده, تقي طاوسي
Assessment of Bioclimatic Comfort Conditions basedon Physiologically Equivalent Temperature (PET) using the RayMan Model in Iran
(1391) Central European Journal of Geosciences. 5 53-60
80 - صادق کريمي, حسين نگارش, تقي طاوسي, بهلول عليجاني
تحليل همديد امواج سرماهاي فراگير ايران (مورد: موج سرماي دي و بهمن 1383 استان چهار محال و بختياري)
(1391) جغرافيا و توسعه. 55-76
81 - تقي طاوسي
شرايط اقليمي موثر در تكامل معماري يخ چال
(1390) مجله ي مطالعات ايراني. 169-192
82 - تقي طاوسي, محمود خسروي, كوهزاد رئيس پور
تحليل آماري پديده گرد و غبار در استان خوزستان طي دوره (2005-1996)
(1390) نيوار. 17-26
83 - تقي طاوسي
شرايط اقليمي موثر در تكامل معماري «يخ چال»
(1390) مطالعات ايراني. 10 169-192
84 - تقي طاوسي, محمود خسروي
تحليل همديدي سامانه هاي گردو غباري در استان خوزستان
(1389) جغرافيا و توسعه. -
85 - تقي طاوسي
تحليل آماري احتمال وقوع و دوره هاي برگشت يخبندان هاي زودرس و ديررس زاهدان در دوره آماري (1386-1360)
(1389) مجله فضاي جغرافيايي. -
86 - تقي طاوسي
تحليل آماري و پيش بيني يخبندانهاي ديررس شهركرد طي دوره آماري 2004-1961
(1389) نيوار. -
87 - تقي طاوسي
مقايسه گسترش مكاني اقليم هاي خشك و نيمه خشك در ايران طي دوره 2005-1976
(1389) تحقيقات مرتع و بيابان ايران. -
88 - تقي طاوسي, محمود خسروي
پديده گرد و غبار، مهمترين بحران زيست محيطي در استان خوزستان
(1389) اطلاعات سياسي اقتصادي. -
89 - تقي طاوسي, محمود خسروي
بررسي خشكسالي و تحليل روند دوره هاي خشك كوتاه مدت ايرانشهر با استفاده از مدل زنجيره ماركف در دوره آماري 1385-1359
(1389) فصلنامه علوم محيطي. -
90 - تقي طاوسي
ارزيابي شاخص هاي آسايش دمايي و معماري همساز با اقليم روانسر
(1389) جغرافيا و برنامه ريزي. -
91 - تقي طاوسي, كوهزاد رئيس پور
تحليل آماري و پيش بيني احتمال وقوع توفان هاي شديد با استفاده از روش تجزيه و تحليل سري هاي جزئي، مطالعه موردي منطقه سيستان
(1389) مطالعات جغرافيايي مناطق خشك. 1 93-105
92 - تقي طاوسي, حميد نظري پور, محمدرضا پودينه
ارتباط تيپ هاي همديد هواي خور و بيابانك با آرايش گردشي تراز مياني جو
(1389) نيوار. 34 5-16
93 - تقي طاوسي, هوشمند عطايي, آزيتا كاظمي
اقليم و معماري مدارس نوساز شهر اصفهان
(1387) جغرافيا و توسعه. -
94 - تقي طاوسي
نظام هاي مديريت سنتي آبياري در مناطق خشك و نيمه خشك ايران، مورد كشتزارهاي ينگ آباد
(1384) جغرافيا و توسعه. 93-112


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 اقليم شناسي فيزيكي جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا کارشناسی درس(ت): يك شنبه 18:00-20:00 مکان: آزمايشگاه جغرافيا جي اي اس
2 آب و هواشناسي شهري و حمل ونقل جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا طبیعی- اقلیم شناسی کارشناسی ارشد درس(ت): چهارشنبه 18:00-20:00 مکان: آزمايشگاه جغرافيا جي اي اس
3 آب و هواشناسي شهري پيشرفته جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا طبیعی- اقلیم شناسی دکتری درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30 مکان: آزمايشگاه جغرافيا جي اي اس

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 09:30 11:30 حضور
2 شنبه 15:30 20:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
3 يك شنبه 09:30 11:30 عدم دسترسي جلسه شوراي عمومي دانشكده
4 يك شنبه 15:30 18:00 مشاوره
5 يك شنبه 18:00 20:00 کلاس درس اقليم شناسي فيزيكي (1028146_01)
6 دوشنبه 07:30 11:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
7 دوشنبه 16:00 20:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
8 سه شنبه 07:30 09:30 حضور
9 سه شنبه 09:30 11:30 کلاس درس آب و هواشناسي شهري پيشرفته (101496
10 سه شنبه 15:30 20:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
11 چهارشنبه 07:30 09:30 مشاوره
12 چهارشنبه 09:30 11:30 عدم دسترسي جلسه آموزشي گروه جغرافياي طبيعي
13 چهارشنبه 15:30 18:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
14 چهارشنبه 18:00 20:00 کلاس درس آب و هواشناسي شهري و حمل ونقل (101
15 پنج شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
16 پنج شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد