كارشناسی , علوم اقتصادی - اقتصاد كشاورزی , دانشگاه فردوسی مشهد , 1381 ← 1385
كارشناسی ارشد , علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی , دانشگاه مازندران , 1386 ← 1389
دكترا , علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی , دانشگاه مازندران , 1389 ← 1393


1396

بررسي پتانسيلهاي اشتغالزايي بخشهاي مختلف استان سيستان و بلوچستان در مناطق شهري: مدل داده ستانده دومنطقهاي

اولين همايش بين المللي برنامه ريزي اقتصادي، توسعه پايدار و متوازن منطقه اي

رمضان حسين زاده, معصومه قرنجيك, سامان قادري - 1396/02/13
1395

اثرات زيست محيطي مصارف خانوارهاي شهري استان يزد با رهيافت داده- ستانده منطقه¬اي

نخستين همايش ملي توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي استان يزد و چشم انداز آن در افق 1404

رمضان حسين زاده, مصيب پهلواني, سميه دهقانپور - 1395/06/27
1394

The effect of technological changes on total output, using an input-output SDA approach

چهارمين همايش كاربرد الگوي داده - ستانده در برنامه ريزي اقتصادي و اجتماعي

رمضان حسين زاده - 1394/11/26


1394

بررسي اهميت بخش آموزش عالي در اقتصاد استان سيستان و بلوچستان به روش تحليل داده- ستانده

رمضان حسين زاده - 1394 - استان سيستان وبلوچستان


تحليل پيشران هاي موثر بر توسعه قابليت هاي رقابتي SMEs (مورد مطالعه كسب و كارهاي نوپاي مستقر در پارك علم و فناوري شهر مشهد

مليحه يل , [ مهيم تاش, رمضان حسين زاده, مسعود دهقاني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

بررسي اثرات اقتصادي تغيير اقليم بر بخش كشاورزي در استان س و ب

سامان رافت , [ جواد شهركي, رمضان حسين زاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

رشدبخشي ماتريس حسابداري اجتماعي توزيع درآمد تغييرات ساختاري

فرزانه فهيمي , [ رمضان حسين زاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

تاثير بازارچه هاي مرزي ميلك و گمشاد بر توسعه اقتصادي و اشتغال شهرستان زابل و هيرمند

زهرا راشكي قلعه نو , [ امين رضا كماليان, رمضان حسين زاده, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تجزيه و تحليل زيربناها در سرمايه گذاري بخش كشاورزي استان سيستان و بلوچستان با استفاده از تكنيك داده- ستاده

مهديه شهرياري , [ محمود هاشمي تبار, رمضان حسين زاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

تحليل داده ستانده مصرف انرژي در بخش هاي مختلف اقتصاد ايران با تاكيد بر بخش كشاورزي

نسرين حسين بر , [ محمدنبي شهيكي تاش, رمضان حسين زاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي تاثير مزيت نسبي صنايع بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت استان سيستان و بلوچستان

ثريا يوسف زهي , [ مصيب پهلواني, رمضان حسين زاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

تاثير تركيب انواع سپرده ها بر سود آوري بانك ها (مطالعه موردي : شعب بانك ملي استان سيستان و بلوچستان

امير هاشمزهي , [ مصيب پهلواني, رمضان حسين زاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي اثر مصارف نهايي خانوارهاي شهري و روستايي بر واردات واسطه اي بخشهاي اقتصاد استان خراسان جنوبي با استفاده از جدول داده - ستانده

سعيده ايزدي , [ غلامرضا زمانيان, رمضان حسين زاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي اثرات تغيير ساختار اقتصاد برتغييرات اشتغال اقتصاد استان سيستان وبلوچستان(با استفاده از جدول داده-ستانده 1390-1385)

معصومه سپاهي , [ جواد شهركي, رمضان حسين زاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي اثر تغيير مصارف نهايي خانوارهاي شهري و روستايي بر توليد استان سيستان و بلوچستان (بااستفاده از جدول داده-ستانده)

نرگس برزگردره پر , [ غلامرضا زمانيان, مصيب پهلواني, رمضان حسين زاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي اثر تغيير تركيب وحجم صادرات براشتغال دراقتصاد ايران بااستفاده از روش تلفيقي داده-ستانده و اقتصاد سنجي

محمود اسپندار , [ مصيب پهلواني, رمضان حسين زاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

برآورد تابع تقاضاي مسكن با رويكرد تابع هدانيك (مطالعه موردي: شهر سنندج)

محمدهيوا جعفري , [ مصيب پهلواني, رمضان حسين زاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

نقش و اهميت بخش بانك و واسطه گري هاي مالي در اقتصاد استان خراسان جنوبي داده ستانده منطقه اي

صادق هاشم پور , [ مصيب پهلواني, رمضان حسين زاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93


1 - رمضان حسين زاده, نورالدين شريفي
The Effect of Technological Structure Change on Total Output: An Input-Output Analysis
(1397) Iranian Journal of Economic Studies. 7 25-39
2 - رمضان حسين زاده
اداره امور عمومي و اشتغال در شهرستان زاهدان : بررسي مزيت فعاليتهاي اقتصادي و اثر آن بر اشتغال
(1397) پژوهش هاي مديريت عمومي. 11 181-198
3 - رمضان حسين زاده, محمود اسپندار
اثر تغيير ساختار صادرات بر توليد بخشهاي اقتصاد ايران: رهيافت تجزيه ساختاري در الگوي داده-ستانده
(1397) پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي. 8 139-150
4 - نورالدين شريفي, رمضان حسين زاده
اثر صادرات بين منطقه اي بر رشد توليد مناطق مطالعه موردي استان گلستان و سايرمناطق كشور با تحليل داده ستانده
(1395) تحقيقات مدلسازي اقتصادي. 6 123-146
5 - رمضان حسين زاده, نورمحمد يعقوبي
اثر تغييرات ساختاري در آموزش عالي بر توليد منطقه مطالعه موردي استان سيستان و بلوچستان
(1395) Iranian Economic Review. 20 21-31
6 - نور الدين شريفي, رمضان حسين زاده
Sources of Change in Energy Consumption in Iran: A Structural Decomposition Analysis
(1393) Iranian Economic Review. 19 325-339
7 - نورمحمد يعقوبي, رمضان حسين زاده
The Effect of Technological Changes on Employment: Regional I-O SDA Approach
( ) iranian economic review. -


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 ماليه بين الملل اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی درس(ت): شنبه 15:00-17:00
2 تجارت بين الملل اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی درس(ت): شنبه 17:00-19:00، درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: 910
3 روش تحقيق اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی
4 ماليه بين الملل اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی درس(ت): شنبه 15:00-17:00
5 تجارت بين الملل اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی درس(ت): شنبه 17:00-19:00، درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: 910
6 روش تحقيق اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی
7 اقتصادسنجي مالي اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی درس(ت): پنج شنبه 09:00-11:00
8 اقتصادسنجي مالي اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی درس(ت): پنج شنبه 09:00-11:00

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 12:00 13:00 حضور مشاوره
2 يك شنبه 09:30 11:30 مشاوره
3 يك شنبه 12:00 13:00 حضور جلسه گروه
4 يك شنبه 13:00 15:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد جلسه گروه
5 دو شنبه 12:00 13:00 حضور مشاوره
6 دو شنبه 15:00 17:00 حضور مشاوره دانشجويان المپيادي
7 سه شنبه 07:30 09:30 مشاوره
8 سه شنبه 12:00 13:00 حضور مشاوره دانشجويان المپيادي
9 سه شنبه 13:00 15:00 حضور انجام امور مجله زيست بوم نوآوري
10 چهار شنبه 07:30 09:30 مشاوره
11 چهار شنبه 12:00 13:00 حضور مشاوره دانشجويان المپيادي
12 چهار شنبه 13:00 15:00 حضور مشاوره دانشجويان ارشد