كارشناسی , علوم اقتصادی - اقتصاد كشاورزی , دانشگاه فردوسی مشهد , 1381 ← 1385
كارشناسی ارشد , علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی , دانشگاه مازندران , 1386 ← 1389
دكترا , علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی , دانشگاه مازندران , 1389 ← 1393


1396

بررسي پتانسيلهاي اشتغالزايي بخشهاي مختلف استان سيستان و بلوچستان در مناطق شهري: مدل داده ستانده دومنطقهاي

اولين همايش بين المللي برنامه ريزي اقتصادي، توسعه پايدار و متوازن منطقه اي

رمضان حسين زاده, معصومه قرنجيك, سامان قادري - 1396/02/13
1395

اثرات زيست محيطي مصارف خانوارهاي شهري استان يزد با رهيافت داده- ستانده منطقه¬اي

نخستين همايش ملي توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي استان يزد و چشم انداز آن در افق 1404

رمضان حسين زاده, مصيب پهلواني, سميه دهقانپور - 1395/06/27
1394

The effect of technological changes on total output, using an input-output SDA approach

چهارمين همايش كاربرد الگوي داده - ستانده در برنامه ريزي اقتصادي و اجتماعي

رمضان حسين زاده - 1394/11/26


1397

بررسي موانع سرمايه گذاري در استان سيستان و بلوچستان

امين رضا كماليان, رمضان حسين زاده, نورمحمد يعقوبي, مصيب پهلواني - 1397 -
1394

بررسي اهميت بخش آموزش عالي در اقتصاد استان سيستان و بلوچستان به روش تحليل داده- ستانده

رمضان حسين زاده - 1394 - استان سيستان وبلوچستان


اثر تغيير ساختار مصرف انرژي بر انتشار آلاينده هاي هوا در استان هاي ايران: رهيافت اقتصادسنجي فضايي

مريم يعقوبي كنگان , [ محمدنبي شهيكي تاش, رمضان حسين زاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

بررسي اثرات اقتصادي تغيير اقليم بر بخش كشاورزي در استان س و ب

سامان رافت , [ جواد شهركي, رمضان حسين زاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

رشدبخشي ماتريس حسابداري اجتماعي توزيع درآمد تغييرات ساختاري

فرزانه فهيمي , [ رمضان حسين زاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

تاثير بازارچه هاي مرزي ميلك و گمشاد بر توسعه اقتصادي و اشتغال شهرستان زابل و هيرمند

زهرا راشكي قلعه نو , [ امين رضا كماليان, رمضان حسين زاده, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تجزيه و تحليل زيربناها در سرمايه گذاري بخش كشاورزي استان سيستان و بلوچستان با استفاده از تكنيك داده- ستاده

مهديه شهرياري , [ محمود هاشمي تبار, رمضان حسين زاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

تحليل داده ستانده مصرف انرژي در بخش هاي مختلف اقتصاد ايران با تاكيد بر بخش كشاورزي

نسرين حسين بر , [ محمدنبي شهيكي تاش, رمضان حسين زاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

برآورد تابع تقاضاي مسكن با رويكرد تابع هدانيك (مطالعه موردي: شهر سنندج)

محمدهيوا جعفري , [ مصيب پهلواني, رمضان حسين زاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95


1 - رمضان حسين زاده, محمدنبي شهيكي تاش
اثر تغييرات تكنولوژيكي بر مصرف انرژي در ايران: تحليل تجزيه ساختاري
(1401) International Journal of Sustainable Energy. 41 434-443
2 - ثريا خدادادي, مصيب پهلواني, رمضان حسين زاده
اثر تغيير ساختار صنعتي بر انتشار دي اكسيدكربن در استا ن هاي ايرا ن : رهيافت اقتصادسنجي فضايي
(1401) علوم محيطي. 20 221-236
3 - رمضان حسين زاده
اثرگذاري تركيب و حجم صادرات بر تقاضاي نيروي كار به تفكيك سطح تحصيلات و مناطق شهري و روستايي
(1401) اقتصاد و تجارت نوين. 17 39-65
4 - حبيب انصاري ساماني, رمضان حسين زاده, زهرا غفوري
ارزيابي اثر شاخص انگيزه بازنشستگي بر نرخ بيكاري جوانان
(1401) پژوهش هاي برنامه و توسعه. 3 7-34
5 - رمضان حسين زاده, امير دادرس مقدم, معصومه قرنجيك
اثر تغييرات ساختاري بر رشد اقتصاد منطقه اي: رهيافت پانل فضايي
(1400) اقتصاد مقداري. 18 51-62
6 - مصيب پهلواني, رمضان حسين زاده, حسينعلي بنداني خاريكه
بررسي اثر سرمايه گذاري بخش تعاوني بر اشتغال در راستاي سياست هاي كلي اشتغال
(1400) سياست هاي راهبردي و كلان. 9 272-297
7 - رمضان حسين زاده
اثر تغيير مصرف خانوارها در گروه هاي مختلف درآمدي بر اشتغال در اقتصاد ايران
(1400) بررسي مسائل اقتصاد ايران. 8 137-157
8 - رمضان حسين زاده, معصومه قرنجيك
اثر تغيير ارتباطات بين منطقه اي بر تغييرات اشتغال: تجزيه ساختاري در مدل داده- ستانده دومنطقه اي
(1400) پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي. 29 357-383
9 - مريم كيقبادي, مصيب پهلواني, رمضان حسين زاده
اثرات فضايي توسعه مالي بر رشد اقتصادي منطقه اي رهيافت اقتصاد سنجي فضايي
(1400) توسعه و سرمايه. 6 19-32
10 - هانيه كاظمي, رمضان حسين زاده
Decomposition analysis of Changes in Energy Consumption in Iran: Structural Decomposition Analysis
(1399) Environmental Energy and Economic Research. 4 231-239
11 - فاطمه اشرفي, رمضان حسين زاده
اثر تغيير تقاضاي نهايي بر ارزش افزوده با تاكيد بر نقش صادرات: كاربرد مدل داده- ستانده در دوره 1390-1395
(1399) اقتصاد و تجارت نوين. 15 29-48
12 - مهران افراسيابي, مصيب پهلواني, رمضان حسين زاده
بررسي اثردرآمدهاي نفت بر همگرايي منطقه اي در اقتصاد ايران: رهيافت اقتصادسنجي فضايي
(1399) توسعه و سرمايه. 5 1-16
13 - نورمحمد يعقوبي, رمضان حسين زاده
The Effect of Technological Changes on Employment: Regional I-O SDA Approach
(1399) Iranian Economic Review. 24 415-429
14 - زهرا راشكي قلعه نو, نورمحمد يعقوبي, رمضان حسين زاده, امين رضا كماليان
اثر صادرات بازارچه هاي مرزي بر اشتغال منطقه سيستان
(1398) راهبرد توسعه. 15 155-172
15 - مهران افراسيابي, مصيب پهلواني, رمضان حسين زاده
بررسي اثر سرمايه انساني بر همگرايي منطقه اي در ايران: رهيافت اقتصادسنجي فضايي
(1398) مدلسازي اقتصاد سنجي. 5 67-85
16 - حامد آرامش, رمضان حسين زاده, نورمحمد يعقوبي
اثرات قاچاق محصولات كشاورزي بر توليد بخشهاي مختلف در اقتصاد ايران (مطالعه موردي استان سيستان و بلوچستان)
(1398) اقتصاد. 13 1-16
17 - فاطمه اشرفي, رمضان حسين زاده
اثر تغيير ساختار صادرات بر ارزش افزوده و جبران خدمات كاركنان در اقتصاد ايران: كاربرد مدل داده - ستانده
(1398) سياست گذاري پيشرفت اقتصادي. 7 129-150
18 - رمضان حسين زاده, نورالدين شريفي
The Effect of Technological Structure Change on Total Output: An Input-Output Analysis
(1397) Iranian Journal of Economic Studies. 7 25-39
19 - رمضان حسين زاده
اداره امور عمومي و اشتغال در شهرستان زاهدان : بررسي مزيت فعاليتهاي اقتصادي و اثر آن بر اشتغال
(1397) پژوهش هاي مديريت عمومي. 11 181-198
20 - رمضان حسين زاده, محمود اسپندار
اثر تغيير ساختار صادرات بر توليد بخشهاي اقتصاد ايران: رهيافت تجزيه ساختاري در الگوي داده-ستانده
(1397) پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي. 8 139-150
21 - نورالدين شريفي, رمضان حسين زاده
اثر صادرات بين منطقه اي بر رشد توليد مناطق مطالعه موردي استان گلستان و سايرمناطق كشور با تحليل داده ستانده
(1395) تحقيقات مدلسازي اقتصادي. 6 123-146
22 - رمضان حسين زاده, نورمحمد يعقوبي
اثر تغييرات ساختاري در آموزش عالي بر توليد منطقه مطالعه موردي استان سيستان و بلوچستان
(1395) Iranian Economic Review. 20 21-31
23 - نور الدين شريفي, رمضان حسين زاده
Sources of Change in Energy Consumption in Iran: A Structural Decomposition Analysis
(1393) Iranian Economic Review. 19 325-339


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 اقتصاد خرد 3 مدیریت و اقتصاد علوم اقتصادی کارشناسی درس(ت): دوشنبه 07:30-09:30 مکان: 912، درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30 مکان: 912
2 اقتصاد سنجي 2 مدیریت و اقتصاد علوم اقتصادی کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: 913، درس(ت): چهارشنبه 15:00-17:00 مکان: 913
3 اقتصاد صنعتي مدیریت و اقتصاد علوم اقتصادی کارشناسی درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: 913
4 اقتصاد شهري مدیریت و اقتصاد علوم اقتصادی کارشناسی درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: 917
5 كاربرد اقتصادسنجي درپژوهش هاي حسابداري مدیریت و اقتصاد حسابداری کارشناسی ارشد درس(ت): چهارشنبه 09:30-11:30 مکان: 915

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 کلاس درس اقتصاد سنجي 2 (1412125_01)
2 شنبه 13:00 15:00 کلاس درس اقتصاد صنعتي (1412150_01) م
3 يك شنبه 07:30 09:30 کلاس درس اقتصاد سنجي (1412604_01) مک
4 دوشنبه 07:30 09:30 کلاس درس اقتصاد خرد 3 (1412122_01) م
5 سه شنبه 09:30 11:30 کلاس درس اقتصاد خرد 3 (1412122_01) م
6 سه شنبه 13:00 15:00 کلاس درس اقتصاد شهري (1412450_01) مک
7 سه شنبه 15:00 17:00 کلاس درس اقتصاد سنجي (1412604_01) مک
8 چهارشنبه 07:30 09:30 کلاس درس اقتصاد سنجي پيشرفته 1 (1412786_01)
9 چهارشنبه 09:30 11:30 کلاس درس كاربرد اقتصادسنجي درپژوهش هاي حسابداري (1412125_01)