كارشناسی ارشد , ریاضی محض - آنالیز , دانشگاه بیرجند , 1385 ← 1387
دكترا , ریاضی محض - آنالیز , دانشگاه شهید باهنركرمان , 1387 ← 1391


1398

برآوردگر جديد تابع بقا با استفاده از تابع موجك براي داده هاي سانسور از راست

دومين كنفرانس دانشجويي آمار ايرن

مهراله مباركي, محمدحسين دهقان, حسين حسيني گيو - 1398/11/30
1397

در مورد خاصيت مازور فضاهاي باناخ

فضاهاي تابعي 12

حسين حسيني گيو - 1397/04/18


آناليز تابعي تابع بقا شرطي با متغير كمكي تابعي از زمان و برآورد آن با داده هاي سانسور شده

مهراله مباركي , [ محمدحسين دهقان, حسين حسيني گيو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

عملگرهاي انتگرالي و معادلات انتگرالي غير خطي در فضاهاي توابع با تغيير كراندار

منيره ملك زادگان , [ حسين حسيني گيو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

فضاهاي باناخ زير تصويري

مرضيه ايرندگاني , [ حسين حسيني گيو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

قضايايي روي نقاط ثابت مشترك از نگاشت هاي نوع توسيع در فضاهاي متريك مخروطي

بهاره درويش پور , [ رحمت الله لشكري پور, حسين حسيني گيو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93


1394

آناليز رياضي و ماهيت آن

حسين حسيني گيو - The American Mathematical Society - 1394


1 - حسين حسيني گيو
فضاي باناخ بطور موروثي تفكيك ناپذير چيست؟
(1398) Notices of the American Mathematical Society. 66 1474-1475 مشاهده مقاله
2 - حسين حسيني گيو
دايره انحنا بدون بردار يكه قائم
(1396) Mathematics Magazine. 90 347-352
3 - حسين حسيني گيو
The axiom of choice well-ordering and well-classification
(1393) AMERICAN MATHEMATICAL MONTHLY. 122 56-59
4 - حسين حسيني گيو
Proving the Banach-Alaoglu theorem via the existence of the Stone-Cech compactification
(1392) AMERICAN MATHEMATICAL MONTHLY. 121 167-169
5 - حسين حسيني گيو, مهدي رجبعلي‌پور, عطاالله عسکري همت
عملگرهاي تحليل غيركراندار
(1391) BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN. 20 123-132
6 - حسين حسيني گيو
تبديل فوريهي كوتاه زمان جهتي
(1391) JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS. 399 100-107
7 - حسين حسيني گيو, مهدي رجبعلي‌پور
در مورد ساختار و خواص قابهاي تحليلي از پايين كراندار
(1391) Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science. 37 227-230


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 مباني آناليز رياضي ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: كلآس 35، درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلآس 35
2 مباحث ويژه ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن دکتری درس(ت): شنبه 18:00-20:00، درس(ت): يك شنبه 18:00-20:00

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 کلاس درس مباني آناليز رياضي (2810045_01)
2 شنبه 09:30 15:00 حضور رسيدگي به امور گروه رياضي
3 شنبه 18:00 20:00 کلاس درس مباحث ويژه (2810925_02)
4 يك شنبه 07:30 09:30 کلاس درس مباني آناليز رياضي (2810045_01)
5 يك شنبه 09:30 11:30 کلاس درس مباني ماتريس ها وجبر خطي (2810283_
6 يك شنبه 11:30 13:00 مشاوره
7 يك شنبه 13:00 15:00 حضور رسيدگي به امور گروه رياضي
8 يك شنبه 18:00 20:00 کلاس درس مباحث ويژه (2810925_02)
9 دوشنبه 07:30 09:30 کلاس درس رياضي 2 (2816116_03) مکان:
10 دوشنبه 09:30 11:00 مشاوره
11 دوشنبه 11:00 13:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
12 دوشنبه 13:00 14:30 حضور رسيدگي به امور گروه رياضي
13 سه شنبه 07:30 09:30 مشاوره
14 سه شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
15 سه شنبه 11:30 14:30 حضور رسيدگي به امور گروه رياضي
16 سه شنبه 15:00 17:00 کلاس درس مباني ماتريس ها وجبر خطي (2810283_
17 چهارشنبه 07:30 09:30 کلاس درس رياضي 2 (2816116_03) مکان:
18 چهارشنبه 09:30 11:00 حضور جلسه گروه رياضي
19 چهارشنبه 11:00 12:00 حضور رسيدگي به امور گروه رياضي
20 چهارشنبه 12:00 13:30 حضور حضور در جلسه دانشكده
21 چهارشنبه 13:30 14:30 حضور رسيدگي به امور گروه رياضي