كارشناسی , حقوق , دانشگاه امام صادق (ع ) , 1383 ← 1388
كارشناسی ارشد , حقوق , دانشگاه امام صادق (ع ) , 1388 ← 1390
دكترا , حقوق , دانشگاه آزاداسلامی واحددوره علوم و تحقیقات , 1390 ← 1395


دروس ارائه شده1398

مجازاتهاي جايگزين حبس راهبردي براي درمان و كاهش رفتارهاي پرخطر در جمعيت كيفري

سومين كنفرانس بين المللي مطالعات حقوقي و قضايي

مصطفي اربابي مجاز, احسان ساماني - 1398/12/22

تحليل فقهي حقوقي مسئوليت مدني دولت عربستان نسبت به فاجعه منا

سومين كنفرانس بين المللي مطالعات حقوقي و قضايي

احسان ساماني, مصطفي اربابي مجاز - 1398/12/22


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 زبان تخصصي 3 الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): جمعه 07:30-09:30
2 حقوق اساسي الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: 918
3 حقوق جزاي عمومي اسلام الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 603
4 حقوق جزاي خصوصي دراسلام الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00 مکان: 918
5 حقوق بين الملل عمومي الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 603
6 قواعد فقه جزايي الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): جمعه 13:00-15:00
7 قواعد فقه جزايي الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): جمعه 13:00-15:00
8 آيين دادرسي كيفري الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): پنج شنبه 07:30-09:30
9 آيين دادرسي كيفري الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): پنج شنبه 07:30-09:30
10 زبان تخصصي 3 الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): جمعه 07:30-09:30
11 حقوق اساسي الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: 918
12 حقوق جزاي عمومي اسلام الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 603
13 حقوق جزاي خصوصي دراسلام الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00 مکان: 918
14 حقوق بين الملل عمومي الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 603
15 زبان تخصصي 1 الهیات و معارف اسلامی فلسفه و كلام اسلامی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30
16 زبان تخصصي 2 الهیات و معارف اسلامی فلسفه و كلام اسلامی کارشناسی درس(ت): جمعه 13:00-15:00
17 زبان تخصصي 1 الهیات و معارف اسلامی فلسفه و كلام اسلامی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30
18 زبان تخصصي 2 الهیات و معارف اسلامی فلسفه و كلام اسلامی کارشناسی درس(ت): جمعه 13:00-15:00

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 مشاوره
2 شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
3 شنبه 09:30 11:30 مشاوره
4 شنبه 11:30 12:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
5 شنبه 11:30 12:30 حضور
6 شنبه 12:30 14:30 مشاوره
7 شنبه 12:30 13:30 حضور
8 شنبه 13:30 14:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
9 يك شنبه 07:30 09:30 مشاوره
10 يك شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
11 يك شنبه 11:30 13:00 حضور
12 يك شنبه 11:30 12:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
13 يك شنبه 12:30 13:30 حضور
14 يك شنبه 13:30 14:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
15 يك شنبه 15:00 16:00 مشاوره
16 دو شنبه 07:30 09:30 حضور
17 دو شنبه 09:30 11:30 حضور
18 دو شنبه 11:30 12:30 مشاوره
19 دو شنبه 11:30 12:30 حضور
20 دو شنبه 12:30 14:30 مشاوره
21 دو شنبه 12:30 13:30 حضور
22 دو شنبه 13:30 14:30 مشاوره
23 سه شنبه 07:30 09:30 مشاوره
24 سه شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
25 سه شنبه 11:30 13:00 حضور
26 سه شنبه 11:30 12:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
27 سه شنبه 12:30 13:30 حضور
28 سه شنبه 13:00 14:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
29 سه شنبه 13:30 14:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
30 چهار شنبه 07:30 09:30 حضور
31 چهار شنبه 07:30 09:30 حضور
32 چهار شنبه 11:30 12:30 مشاوره
33 چهار شنبه 12:30 13:30 حضور
34 چهار شنبه 13:30 14:30 حضور
35 چهار شنبه 15:00 17:00 مشاوره