كارشناسی , حقوق , دانشگاه امام صادق (ع ) , 1383 ← 1388
كارشناسی ارشد , حقوق , دانشگاه امام صادق (ع ) , 1388 ← 1390
دكترا , حقوق , دانشگاه آزاداسلامی واحددوره علوم و تحقیقات , 1390 ← 1395


دروس ارائه شده1401

اصول و عناصر گفتگوي اديان مبتني بر خطابات قرآن با اهل كتاب

همايش بين المللي گفتگوي اديان و مذاهب: همزيستي مسالمت آميز

مصطفي اربابي مجاز, احسان ساماني - 1401/12/08

نگرشي بر حق همزيستي مسالمت آميز پيروان مذاهب اسلامي نسبت به يكديگر در رساله حقوق امام سجاد عليه السلام

همايش بين المللي"گفتگوي اديان و مذاهب؛ هم زيستي مسالمت آميز"

احسان ساماني, مصطفي اربابي مجاز - 1401/12/08

اصول و لوازم گفتگوي مسالمت آميز اديان و مذاهب اسلامي مبتني بر انديشه آيت الله خامنه اي (مد ظله العالي)

همايش بين المللي گفتگوي اديان و مذاهب (همزيستي مسالمت آميز)

مصطفي اربابي مجاز, عباس كاظم پور - 1401/12/08
1398

مجازاتهاي جايگزين حبس راهبردي براي درمان و كاهش رفتارهاي پرخطر در جمعيت كيفري

سومين كنفرانس بين المللي مطالعات حقوقي و قضايي

مصطفي اربابي مجاز, احسان ساماني - 1398/12/22

تحليل فقهي حقوقي مسئوليت مدني دولت عربستان نسبت به فاجعه منا

سومين كنفرانس بين المللي مطالعات حقوقي و قضايي

احسان ساماني, مصطفي اربابي مجاز - 1398/12/22


بررسي نظريه پيشگيري رشد مدار از جرم در آموزه هاي اسلامي

عباس كاظم پور , [ مصطفي اربابي مجاز, نادر مختاري افراكتي, حسين خدايار, عبدالمهدي عربشاهي مقدم ]
نيمسال اول سال تحصيلي 01-00

مسئوليت مدني توليدكنندگان و عرضه‌كنندگان بازي‌هاي كامپيوتري خطرآفرين

نجمه نجم الديني , [ مصطفي اربابي مجاز, عليرضا آبين, نادر مختاري افراكتي, احسان ساماني, عبدالمهدي عربشاهي مقدم ]
نيمسال اول سال تحصيلي 01-00

بررسي تطبيقي عيوب نوپديد موجب فسخ نكاح از ديدگاه فريقين و قانون مدني ايران

عبدالرئوف شه بخش , [ احسان ساماني, مصطفي اربابي مجاز, اميرحمزه سالارزائي, جواد شايان فر, حسين خدايار ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

كيفيت اخذ اقرار در محاكم در فقه مذاهب

ياسمين باراني , [ نادر مختاري افراكتي, مصطفي اربابي مجاز ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99


1 - عبدالواحد بامري, مهدي فرمانيان, مصطفي اربابي مجاز, حميد ملك مكان
حقوق متقابل مردم و حاكم ديني در انديشه مذهب حنفي
(1402) مطالعات تطبيقي مذاهب فقهي. 3 60-84
2 - احسان ساماني, مصطفي اربابي مجاز
تحليل فقهي-حقوقي مسئوليت ناشي از اخفاء بيماري كوويد19در پرتو قانون مسئوليت مدني
(1401) فصلنامه دين و قانون. 10 175-198
3 - سميه نوري, مصطفي اربابي مجاز, محمدرضا كيخا
امكانسنجي اجراي قصاص در جنايت عمدي بر مو(نقد رويكرد قانون مجازات اسلامي، مواد 576 تا 586)
(1401) فقه و مباني حقوق اسلامي. 55 221-236
4 - مصطفي اربابي مجاز, محمدرضا كيخا, يوسف مرادي
بررسي لزوم استمرار عدالت شاهد تا زمان صدور رأي
(1401) مطالعات تطبيقي فقه و اصول مذاهب. 5 107-127


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 فقه قضايي الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): سه شنبه 18:00-20:00 ف مکان: 914
2 جرم شناسي الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: 911
3 حقوق اساسي الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): شنبه 18:00-20:00 مکان: كلاس 602
4 آيين دادرسي كيفري الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 18:00-20:00 مکان: كلاس 609
5 زبان تخصصي الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد درس(ت): پنج شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 604

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 حضور
2 شنبه 09:30 11:30 مشاوره
3 شنبه 11:30 13:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
4 شنبه 13:30 14:30 مشاوره
5 شنبه 18:00 20:00 کلاس درس حقوق اساسي (3010306_01) مکا
6 يك شنبه 07:30 09:30 مشاوره
7 يك شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
8 يك شنبه 11:30 13:30 حضور
9 يك شنبه 13:30 14:30 مشاوره
10 يك شنبه 15:00 17:00 کلاس درس جرم شناسي (3010058_01) مکان
11 يك شنبه 18:00 20:00 کلاس درس آيين دادرسي كيفري (3010332_01)
12 دوشنبه 07:30 09:30 کلاس درس حقوق اساسي (2) (3024009_01)
13 دوشنبه 09:30 11:30 حضور
14 دوشنبه 11:30 13:30 مشاوره
15 دوشنبه 13:30 14:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
16 دوشنبه 18:00 20:00 کلاس درس حقوق جزاي اختصاصي (2) جرايم عليه مصالح عمومي كشور
17 سه شنبه 07:30 09:30 حضور
18 سه شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
19 سه شنبه 11:30 13:30 مشاوره
20 سه شنبه 13:30 14:30 حضور
21 سه شنبه 18:00 20:00 کلاس درس فقه قضايي (3010049_01) مکان
22 سه شنبه 18:00 20:00 کلاس درس متون حقوقي (2) حقوق جزايي (3024054
23 چهارشنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
24 چهارشنبه 12:30 13:30 حضور
25 پنج شنبه 07:30 09:30 کلاس درس زبان تخصصي (3010831_01) مکا