كارشناسی , فیزیك , دانشگاه فردوسی مشهد , 1364 ← 1369
كارشناسی ارشد , فیزیك گرایش نجوم و اخترفیزیك , دانشگاه شهید باهنركرمان , 1372 ← 1375
دكترا , علوم وفناوری نانو-نانوفیزیك , دانشگاه پونا - هندوستان , 1380 ← 1385


1396

سنتز و مطالعه فوتوفيزيكي نانومايسلهاي معكوس حامل رنگينه اريتروسين بي

پنجمين كنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در شيمي و مهندسي شيمي

عادله مرادي كر, موسي علي احمد, عباس رهدار - 1396/11/13

سنتز و بررسي فوتوفيزيك نانومايسلها حامل رنگينه كريستال وايولت

پنجمين كنفرنس بين المللي نوآوري هاي اخير در شيمي و مهندسي شيمي

عادله مرادي كر, موسي علي احمد, عباس رهدار - 1396/11/13
1389

تهيه نانوذرات اكسيد كبالت به دو روش متفاوت شيميايي و فيزيكي و مقايسه نتايج حاصل

اولين كنفرانس ملي علوم و فناوري نانو

موسي علي احمد, مريم مولاپناه كنارويي, حميده سراواني - 1389/11/27

آشكارسازي امواج ماورا ي بنفش با استفاده از نانوبلورهاي اكسيد تيتانيم

اولين كنفرانس ملي علوم و فناوري نانو

سامره عزيزي, ناصر هاتفي كرگان, موسي علي احمد, محمدسعيد هادوي - 1389/11/27

توليد نانوذرات اكسيد كبالت به روش سل-ژل تغيير يافته و بررسي خواص نوري آن

كنفرانس فيزيك ايران

موسي علي احمد, مريم مولاپناه كنارويي, حميده سراواني - 1389/06/20

محاسبه ضريب عبور در ديود تونل زني تشديدي

شانزدهمين گردهمايي فيزيك ماده چگال

مرضيه نکويي, افراسياب صالحي مغانلو, ناصر هاتفي كرگان, موسي علي احمد - 1389/03/06


سنتز سبز و مشخصه يابي كامپوزيت كبالت اكسايدنقره (Co3O4/Ag) حامل گرافن اكسايد احياء شده

رضا رخشاني راد , [ موسي علي احمد, مجيد آذرنگ, عباس رهدار, ناصر هاتفي كرگان, محسن سعادت, احمدرضا دارائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

سنتز سبز و مشخصه يابي كامپوزيت نيكل اكسايد نقره(NiO/Ag) حامل گرافن اكسايد احياء شده

سميه سعيدي مهر , [ موسي علي احمد, مجيد آذرنگ, عباس رهدار ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

سنتز سبز و مشخصه¬يابي كامپوزيت اكسيد روي حامل گرافن اكسايد احياء شده

غزاله قلاسي مود , [ موسي علي احمد, مجيد آذرنگ, احمدرضا دارائي, عبدالمحمود داورپناه, سيدعليرضا علوي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

سنتز و مطالعه اپتيكي و ديناميكي نانومايسل هاي حامل رنگينه و زيست مولكول

حوا اسماعيل زايي قلعه كهنه , [ موسي علي احمد, عباس رهدار ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

سنتز و مطالعه فوتوفيزيك نانومايسل ها حامل رنگينه با استفاده از ميكروامولوسيون آب در روغن

عادله مرادي كر , [ موسي علي احمد, عباس رهدار ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

سنتز سبز و مشخصه يابي كامپوزيت سولفيد روي حامل گرافن اكسايد احيا شده

سجاد سفيدچقايي , [ موسي علي احمد, مجيد آذرنگ ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

سنتز و مشخصه يابي نانوذرات دي اكسيد سريم خالص و آلاييده با آهن به روش شيمي سبز

معصومه ساماني , [ موسي علي احمد, عباس رهدار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

سنتز و مشخصه يابي نانوذرات اكسيد روي آلاييده به كروم

فهيمه هاشم زهي , [ موسي علي احمد, محسن دهباشي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

تاثير نمك بر حركت نانوقطره ها در محلول غيرقطبي

عبدالحكيم سپاهي , [ موسي علي احمد, سهيل شريفي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

سنتز نانوذرات مگنتيت به روش الكتروشيميايي بدون سورفكتانت در سيستم آبي

فردين صادق فر , [ موسي علي احمد, عباس رهدار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

سنتز و بررسي خواص اپتيكي و مغناطيسي نانوذرات آلومينيم اكسيد آلاييده به نيكل

فاطمه محمدپور , [ موسي علي احمد, محسن دهباشي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

سنتز و بررسي خواص اپتيكي و مغناطيسي نانوذرات آلومينيم اكسيد آلاييده به واناديوم

مريم حسني , [ موسي علي احمد, حسن حسني ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

تاثير ليپيد بر حركت نانوقظره ها در ميكروامولشن

شمس الدين اكوان , [ موسي علي احمد, سهيل شريفي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

سنتز نانوذرات اكسيد نيكل(NiO) آلاييده با آهن با استفاده از روش همرسوبي

احمد سالاري , [ موسي علي احمد, محسن مهرگان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي ديناميك حركت نانوقطره ها در گذار شبكه اي

اسماعيل دودمان , [ احمدرضا دارائي, سهيل شريفي, موسي علي احمد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

مطالعه تاثير غلظت محلولهاي يوني با نانو ساختار ليپوزومي بر پراكندگي نور: حالت ديناميكي

ابوذر نصرالهي , [ موسي علي احمد, سهيل شريفي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي تاثير مقياس طول و شكل نانوذره محلول بر طيف سنجي همبستگي فوتون

مسعود دلگشا , [ موسي علي احمد, سهيل شريفي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

سنتز نانوذرات نقره و مطالعه اثر اندازه بر روي خواص نوري آن

سيدحمزه عدناني سادات , [ موسي علي احمد, ناصر هاتفي كرگان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

تهيه و مشخصه يابي نانوذرات نيكل اكسايد آلائيده با مس

يحيي عزيزي , [ موسي علي احمد, عباس رهدار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

سنتز و مشخصه يابي نانوذرات دي اكسيد سيليكون با استفاده از روش شيميايي

طاهره محمدي قراسويي , [ موسي علي احمد, سهيل شريفي, محسن مهرگان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

مطالعه ساختار الكتروني اشغال نشده سطح Na/Cu(110) با استفاده از تحليل داده هاي طيف سنجي هاي معكوس فوتوالكترونها و بازتاب ناهمسانگرد

محمدرضا مزيناني , [ عبدالمحمود داورپناه, موسي علي احمد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

سنتز و مشخصه يابي نانوذرات آلومينيم اكسايد

محمد كيان عليجاني , [ موسي علي احمد, سهيل شريفي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

سنتز نانوذرات اكسيد آهن Fe2O3 با استفاده از روش شيميايي

احمد رفيعي نيا , [ موسي علي احمد, سهيل شريفي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي ويژگي هاي مغناطيسي نانوذرات آلياژ آهن - كبالت - نيكل تهيه شده به روش همرسوبي

ارش قاسمي , [ عبدالمحمود داورپناه, موسي علي احمد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

اثر بار الكتريكي بر روي حركت نانوقطرات آب در روغن

ناهيد كريمي , [ موسي علي احمد, سهيل شريفي, محسن مهرگان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي تجربي خواص مغناطيسي نانوذرات و نانوساختارهاي Co-Fe-Mn توليد شده به روش همرسوبي

حسن اصلاحي , [ عبدالمحمود داورپناه, موسي علي احمد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

ساخت و تجزيه و تحليل نانوذرات اكسيد قلع آلائيده با آهن

هادي شيدايي محلي , [ موسي علي احمد, محسن مهرگان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

سنتز و مشخصه¬يابي نانوذرات دي اكسيد قلع آلائيده به نيكلNi-SnO2

محسن دهباشي , [ موسي علي احمد, عبدالمحمود داورپناه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

ساخت يك آشكارساز ماوراي بنفش با استفاده از نانوذرات اكسيد تيتانيوم

سامره عزيزي , [ ناصر هاتفي كرگان, موسي علي احمد, محمدسعيد هادوي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

سنتز و مشخصه يابي نانوذرات اكسيد كبالت

مريم مولاپناه كنارويي , [ موسي علي احمد, حميده سراواني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

سنتز و مشخصه يابي نانوذرات اكسيد منگنز

انيسه كافي كنگ , [ محمد گشتاسبي راد, موسي علي احمد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

سنتز و مشخصه يابي نانوذرات اكسيد آهن

نرگس نصيري مقدم , [ موسي علي احمد, محسن مهرگان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

مطالعه و بررسي مدهاي فوتونيكي محبوس شده در ساختار مايكروكاواك استوانه اي

سميه خدامي اتشاني , [ احمدرضا دارائي, موسي علي احمد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

سنتز و مشخصه يابي نانوذرات فريت نيكل NiFe2O4

محمدرسول نوري , [ موسي علي احمد, ناصر هاتفي كرگان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

شبيه سازي يك ديود تونل زني تشديدي

مرضيه نكوئي , [ ناصر هاتفي كرگان, موسي علي احمد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

سنتز و مشخصه يابي نانوذرات فريت منگنز MnFe2O4

سميه حيدري , [ احمدرضا دارائي, موسي علي احمد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

بررسي تجربي خواص مغناطيسي نانوذرات كبالت منگنز تهيه شده به روش سل - ژل

افراسياب صالحي مغانلو , [ عبدالمحمود داورپناه, موسي علي احمد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87


مدير امور اداري

از تاریخ 1394/07/01 تا تاریخ 1397/11/10

از تاریخ 1393/11/15 تا تاریخ 1394/04/30


1 - عادله مرادي كر, موسي علي احمد, رهدار عباس
سنتز و مطالعه فوتوفيزيكي نانومايسل هاي معكوس حامل ماده رنگزا
(1399) علوم و فناوري رنگ. 14 191-202
2 - مجيد آذرنگ, ارزو بختياري نيا, رضا رخشاني راد, عبدالمحمود داورپناه, موسي علي احمد, مريم فريفته جهانتي
Green gelatin-assisted: Synthesis of Co3O4NPs@rGO nanopowder for highly efficient magnetically separable methylene orange dye degradation
(1399) ADVANCED POWDER TECHNOLOGY. 32 504-514 مشاهده مقاله
3 - مجيد آذرنگ, موسي علي احمد, قربان شيراوي زاده, ر عظيمي, رامين يوسفي
Zn-doped PbO nanoparticles (NPs)/fluorine-doped tin oxide (FTO) as photoanode for enhancement of visible-near-infrared (NIR) broad spectral photocurrent application of narrow bandgap nanostructures SnSe NPs as a case study
(1397) JOURNAL OF APPLIED PHYSICS. 124 123101-
4 - مجيد آذرنگ, mehran sookhakian, موسي علي احمد, Masoumeh Dorraj, Basirun Wan Jeffrey, Goh Boon Tong, A
Nitrogen doped graphene supported zinc sulfide nanorods as efficient Pt free for visible-light photocatalytic hydrogen production
(1397) INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY. 43 14905-14914
5 - Abbas Rahdar, Pablo Taboada, موسي علي احمد, Mohammad Reza Hajinezhad, فردين صادق فر
Iron oxide nanoparticles Synthesis physical characterization and intraperitoneal biochemical studies in Rattus norvegicus
(1397) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. 1173 240-245 مشاهده مقاله
6 - عباس رهدار, موسي علي احمد, محمدرضا حاجي زاده, معصومه ساماني
Xanthan gum-stabilized nano-ceria: Green chemistry based synthesis, characterization, study of biochemical alterations induced by intraperitoneal doses of nanoparticles in rat
(1397) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. 1173 166-172 مشاهده مقاله
7 - Seyedeh Maryamdokht Taimoory, عباس رهدار, موسي علي احمد, فردين صادق فر, محمد رضا حاجي نژاد, محمد جها
Corrigendum to "The synthesis and characterization of a magnetite nanoparticle with potent antibacterial activity and low mammalian toxicity" [J. Mol. Liq. 265 (2018) 96 - 104]
(1397) JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS. 265 96-104 مشاهده مقاله
8 - Abbas Rahdar, موسي علي احمد, عادله مرادي كر, Dibakar Sahoo
Probing the reverse micelle environment with a cationic dye by varying oil and water content of micelles
(1397) SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY. 210 165-170 مشاهده مقاله
9 - Abbas Rahdar, موسي علي احمد, معصومه ساماني, Mostafa HeidariMajd, Md. Abu Bin Hasan Susan
Synthesis and characterization of highly efficacious Fe-doped ceria nanoparticles for cytotoxic and antifungal activity
(1397) CERAMICS INTERNATIONAL. 1-16 مشاهده مقاله
10 - Abbas Rahdar, Mohammad Almasi-Kashi, Asad Muhammad Khan, موسي علي احمد, Anayatollah Salimi, Moez Gue
Effect of ion exchange in NaAOT surfactant on droplet size and location of dye within Rhodamine B (RhB)-containing microemulsion at low dye concentration
(1396) JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS. 252 506-513 مشاهده مقاله
11 - Seyedeh Maryamdokht Taimoory, John F. Trant, Abbas Rahdar, موسي علي احمد, فردين صادق فر
Importance of the Inter-Electrode Distance for the Electrochemical Synthesis of Magnetite Nanoparticles Synthesis Characterization Computational Modelling and Cytotoxicity
(1396) e-Journal of Surface Science and Nanotechnology. 15 31-39 مشاهده مقاله
12 - عباس رهدار, محمد الماسي, موسي علي احمد
اثر طول زنجيره ي روغن بر روي قطرات امولسيون نانومتري در محل رنگينه درون AOT با مقدار ثابت آب
(1396) JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS. 233 398-402
13 - Seyedeh Maryamdokht Taimoory, John F Trant, Abbas Rahdar, موسي علي احمد, فردين صادق فر, Mahmoud Hash
Importance of the Inter-Electrode Distance for the Electrochemical Synthesis of Magnetite Nanoparticles: Synthesis, Characterization, Computational Modelling, and Cytotoxicity
(1395) e-Journal of Surface Science and Nanotechnology. 15 31-39
14 - موسي علي احمد, عباس رهدار, فردين صادق فر, سميرا باقري, محمدرضا حاجي نژاد
Synthesis and Biochemical effects of magnetite nanoparticle by surfactant-free electrochemical method in an aqueous system: The current density effect
(1395) Nanomedicine Research Journal. 1 39-46
15 - عباس رهدار, موسي علي احمد, يحيي عزيزي
NiO Nanoparticles Synthesis and Characterization
(1394) Journal of Nanostructures. 5 145-151
16 - عباس رهدار, موسي علي احمد, يحيي عزيزي
NiO Nanoparticles: Synthesis and Characterization
(1393) journal of nanostructures. 5 145-151
17 - عباس رهدار, موسي علي احمد, يحيي عزيزي
نانو ذرات اكسيد نيكل : سنتز و خواص
(1393) journal of nanostructures. 5 145-151
18 - موسي علي احمد, عباس رهدار, يحيي عزيزي
سنتز مس تخديري اكسيد نيكل نانو ذرات به روش شيميايي
(1393) Journal of Nanostructures. 4 145-152
19 - ابوذر نصرالهي, سهيل شريفي, موسي علي احمد
AFM Study of a Lipid Multilayer with Cholesterol
(1392) Chemical Rapid Communications. 1 56-59
20 - سهيل شريفي , محمدرضا محمدي, موسي علي احمد, othmar marti, masoud amirkhani
The effect of TBAC on the collective diffusion coefficient and morphology of AOT microemulsion at X 6.7
(1392) PHYSICS AND CHEMISTRY OF LIQUIDS. 51 469-479
21 - موسي علي احمد, محمدرسول نوري
Synthesis and characterization of nickel ferrite nanoparticles by chemical method
(1392) INDIAN JOURNAL OF PHYSICS. 87 431-434
22 - محسن دهباشي , موسي علي احمد, محمدرضا محمدشفيعي, مجيد قشنگ
SNO2 NANOPARTICLES PREPARATION ANDEVALUATION OF THEIR CATALYTIC ACTIVITY IN THE OXIDATION OF ALDEHYDE DERIVATIVES TO THEIRCARBOXYLIC ACID AND SULFIDES TO SULFOXIDE ANALOGS
(1392) PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS. 188 864-872
23 - محسن دهباشي , موسي علي احمد, محمدرضا محمد شفيعي, مجيد قشنگ
Nickel-doped SnO2 Nanoparticles Preparation and Evaluation of Their Catalytic Activity in the Synthesis of 1-amido Alkyl-2-naphtholes
(1392) SYNTHESIS AND REACTIVITY IN INORGANIC METAL-ORGANIC AND NANO-METAL CHEMISTRY. 43 1301-1306
24 - موسي علي احمد, محمدرسول نوري, ناصر هاتفي كرگان, م سرگزي
Synthesis of nickel ferrite nanoparticles by co-precipitation chemical method
(1392) International Journal of the Physical Sciences. 8 854-858
25 - محسن دهباشي, موسي علي احمد, محمد رضا محمد شفيعي, مجيد قشنگ
Nickel-doped SnO2 Nanoparticles: Preparation and Evaluation of Their Catalytic Activity in the Synthesis of 1-amido Alkyl-2-naphtholes
(1392) Synthesis and Reactivity in Inorganic Metal-Organic and Nano-Metal Chemistry. 43 1301-1306
26 - موسي علي احمد, نرگس نصيري مقدم
synthesis of magnetite ( -Fe2O3) nanoparticles by thermal-decomposition of magnetite (Fe3O4) nanoparticles
(1391) MATERIALS SCIENCE. 2 264-268
27 - موسي علي احمد, محمدرسول نوري
Synthesis and characterization of nickel ferrite nanoparticles by chemical method
(1391) INDIAN JOURNAL OF PHYSICS. 87 :431-434
28 - Mohsen Dehbashi, موسي علي احمد, Mohammad Reza Mohammad Sha?ee, Majid Ghashang
SnO2 NANOPARTICLES: PREPARATION AND EVALUATION OF THEIR CATALYTIC ACTIVITY IN THE OXIDATION OF ALDEHYDE DERIVATIVES TO THEIR CARBOXYLIC ACID AND SULFIDES TO SULFOXIDE ANALOGS
(1391) PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS. 188 :864-872
29 - Soheil Sharif, محمد رضا محمدي, موسي علي احمد, Mart Othmar, Masoud Amirkhani
The effect of TBAC on the collective diffusion coefficient and morphology of AOT microemulsion at X ^6.7
(1391) PHYSICS AND CHEMISTRY OF LIQUIDS. 51 469-479
30 - ناصر هاتفي كرگان, موسي علي احمد, سامره عزيزي
Detecting Ultra-Violet radiation by using Titanium Dioxide Nanoparticles
(1391) Soft Nanosience Letters. 2 29-33
31 - محسن دهباشي, موسي علي احمد, محمود رضا محمد شفيعي, مجيد قشنگ
NiO-SnO2 Composite Nano-Powder: Preparation and Evaluation of their Catalytic Activity in the Synthesis of 1-amido alkyl-2-naphtholes
(1391) LETTERS IN ORGANIC CHEMISTRY. 9 711-719
32 - مريم مولاپناه كنارويي, موسي علي احمد, حميده سراواني
Fabrication of Superhydrophobic surface by Co3O4 nanoparticles
(1391) INDIAN JOURNAL OF PHYSICS. 87 211-215
33 - محسن دهباشي , موسي علي احمد, Mohammad R. M. Shafiee, مجيد قشنگ
NiO-SnO2 composite nano-powder Preparation and evaluation of their catalytic activity in the synthesis of 1-amido alkyl-2-naphtholes
(1391) LETTERS IN ORGANIC CHEMISTRY. 9 711-719
34 - محسن دهباشي , موسي علي احمد
Experimental study of structural and optical band gap of nickel doped tin oxide nanoparticles
(1391) International Journal of the Physical Sciences. 7 5415-5420
35 - عباس رهدار, موسي علي احمد, H asnaashari
Effect of different capping agents on the undoped ZnS semiconductor nanocrystals Synthesis and optical and structural Characteization
(1391) Advanced Science Letters. 19 547-549
36 - خديجه نيكجو, موسي علي احمد, سهيل شريفي , محسن سرگزي
Photon Correlation Spectroscopy and SAXS Study of Cylindrical to Spherical Transition in the AOT Microemulsion by Changing Solvent
(1391) Soft Nanosience Letters. 2 17-21
37 - موسي علي احمد, دهباشي محسن
Ni-Doped SnO2 Nanoparticles Synthesized by Chemical Co-Precipitation Method
(1391) مجله انرژي و محيط زيست. 4 49-52
38 - محسن دهباشي , موسي علي احمد
Synthesis of Sn0.986Ni0.014O Nanoparticles and Study of Their Optical Band Gap
(1391) International Journal of Optics and Photonics. 6 113-116
39 - ناهيد كريمي, سهيل شريفي , موسي علي احمد
photon correlation spectroscopy and SAXS study of mixture of NaCl with AOT microemulsion at X 6.7
(1390) Optics and Photonics Journal. 2 54-58
40 - محسن دهباشي, موسي علي احمد, محمدرضا محمدشفيعي, Majid Ghashang
ChemInform Abstract: NiO—SnO2 Composite Nano-Powder: Preparation and Evaluation of Their Catalytic Activity in the Synthesis of 1-Amidoalkyl-2-naphtholes.
(1390) LETTERS IN ORGANIC CHEMISTRY. 9 711-719
41 - شريواس آشتاپوتري, آپارنا دشپاندي, موسي علي احمد, سونالي ماراتي, suchita kalele, J Chimanpure, a jurb
Integrating Nano and microparticles
(1384) INDIAN JOURNAL OF PURE and APPLIED PHYSICS. 44 107-112


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 فيزيك 1 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 509 مهندسي، درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 307
2 فيزيك 1 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 303 مهندسي، درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 410 مهندسي
3 فيزيك 2 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30، درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00 مکان: كلآس 31
4 آزمايشگاه نانوفيزيك 1 علوم پایه فیزیك کارشناسی ارشد درس(ع): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: آزمايشگاه نانوفيزيك
5 فيزيك 1 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 509 مهندسي، درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 307
6 فيزيك 1 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 303 مهندسي، درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 410 مهندسي
7 فيزيك 2 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30، درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00 مکان: كلآس 31
8 آزمايشگاه نانوفيزيك 1 علوم پایه فیزیك کارشناسی ارشد درس(ع): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: آزمايشگاه نانوفيزيك

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 14:30 حضور حضور در دفتر - آزمايشگاه
2 شنبه 17:00 19:00 حضور حضور در دفتر - آزمايشگاه
3 يك شنبه 10:00 12:30 مشاوره در دفتر - آزمايشگاه
4 دو شنبه 07:30 14:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد حضور در دفتر - آزمايشگاه
5 دو شنبه 16:30 18:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد حضور در دفتر - آزمايشگاه
6 سه شنبه 07:30 09:30 حضور شوراي گروه
7 سه شنبه 12:30 14:30 حضور
8 چهار شنبه 07:30 14:30 مشاوره دفتر - آزمايشگاه
9 چهار شنبه 17:00 19:00 مشاوره دفتر - آزمايشگاه
10 پنج شنبه 07:30 14:30 حضور حضور در دفتر - آزمايشگاه