كارشناسی , اقتصاد , دانشگاه پنجاب هندوستان , 1358 ← 1362
كارشناسی ارشد , علوم تربیتی , دانشگاه پنجاب هندوستان , 1362 ← 1364
دكترا , علوم تربیتی , دانشگاه پنجاب هندوستان , 1365 ← 1374


1394

بررسي رابطه عزت نفس سازماني با بازخورد سازماني و سازگاري شغلي ميان کارکنان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

دومين كنفرانس بين المللي روانشناسي، علوم تربيتي و سبك زندگي

عبدالوهاب پورقاز, عابده نظري, ناهيد اميري - 1394/11/29
1387

a comparison of unipolar and bipolar rating scales for measuring SWD

39th european mathematical psychology group meeting

مهرداد مظاهري دشت ارژندي, عبدالوهاب پورقاز - 1387/06/17

بررسي مقايسه اي وضعيت سلامت رواني دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي

چهارمين همايش سراسري بهداشت رواني دانشجويان

عبدالوهاب پورقاز, مهوش رقيبي, مهرداد مظاهري دشت ارژندي - 1387/03/01
1386

بررسي تاثير روش شناخت رفتار درمانگري CBT دراقدام كنندگان به خودكشي

دومين كنگره سراسري رفتارهاي پرخطر

مهوش رقيبي, عبدالوهاب پورقاز - 1386/08/08
1385

بررسي مقايسه اي نظام ارزشي دانشجويان دانشگاههاي س و ب و آزاد اسلامي زاهدان

سومين سمينار سراسري بهعداشت رواني دانشجويان

عبدالوهاب پورقاز, مهوش رقيبي - 1385/03/03


1383

بررسي نظام ارزشي دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان

عبدالوهاب پورقاز, مهوش رقيبي - 1383 -

بررسي ميزان كارآيي واحدهاي تربيتي دانشگاه (اعم ازنظري وعملي) در كار تدريس معلمان مقطع متوسطه استان س

علي حسن زاده فروغي, عبدالوهاب پورقاز - 1383 -
1382

بررسي علل بيسوادي وكم سوادي زنان دراستان سيستان و بلوچستان

مهوش رقيبي, عبدالوهاب پورقاز - 1382 -


نقش سبك هاي تفكر ومهارت هاي ارتباطي معلمان در خلاقيت هيجاني دانش آموزان

فاطمه ميربلوچ زهي , [ عبدالوهاب پورقاز ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

تاثير آموزش پژوهش محور برتفكر انتقادي وعملكرد تحصيلي دانش آموزان

عباسعلي سعيدي صفت , [ عبدالوهاب پورقاز ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

اثر بخشي آموزش دانش آموز محور برخود شكوفايي وسازگاري اجتماعي دانش آموزان

فرشته مهدوي يگانه , [ عبدالوهاب پورقاز ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تاثير آموزش مهارت جرات ورزي بر اضطراب اجتماعي وكمرويي دانش آموزان

مجتبي پيرفلك , [ عبدالوهاب پورقاز, افسانه مرزيه ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

رابطه ي تفكر خلاق وكمال گرايي با تعهد اجتماعي

فاطمه مختاري , [ افسانه مرزيه, عبدالوهاب پورقاز ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

تاثير اجراي برنامه فلسفه براي كودكان بر افزايش خود كارآمدي ، شادي ،خوش بيني وتفكر انتقادي دانش آموزان

انيسه رهدار , [ عبدالوهاب پورقاز, افسانه مرزيه ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

استفاده از شبكه هاي اجتماعي وارتباط آن با سبك هاي هويتي وگرايش به رفتارهاي پر خطر در دانش آموزان

خدابخش جنگي زهي شستان , [ عبدالوهاب پورقاز, حسين جناآبادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

رابطه هوش فرهنگي وتفكر انتقادي با يادگيري خود راهبر

بهنوش شهركي نيا , [ عبدالوهاب پورقاز, حسين جناآبادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

رابطه ي خود تعيين گري وسازگاري فردي در دانش آموزان تيزهوش وعادي

مهتاب شعباني رابري , [ حسين جناآبادي, عبدالوهاب پورقاز ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

رابطه تاب آوري با عملكرد تحصيلي در دانش آموزان خانواده هاي طلاق وعادي

مژگان شاكري , [ عبدالوهاب پورقاز, حسين جناآبادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

رابطه معناي تحصيلي با استرس ادراك شده وخوش بيني تحصيلي

عصمت مهريان , [ حسين جناآبادي, عبدالوهاب پورقاز ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

تفكر انتقادي وارتباط آن با مداراي اجتماعي در دانشجويان

سميه نجفي , [ عبدالوهاب پورقاز, افسانه مرزيه ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

رابطه سبكهاي هويت وهويت علمي با عملكرد تحصيلي دانشجويان

عاليه نجاري , [ عبدالوهاب پورقاز, افسانه مرزيه ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

رابطه كمالگرايي سازگار وناسازگار با احساس خستگي شناختي، اجتماعي، جسماني

فريده خجسته , [ افسانه مرزيه, عبدالوهاب پورقاز ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

رابطه ساختار عاطفي دانش آموزان با فرسودگي تحصيلي

سميه بيكار , [ افسانه مرزيه, عبدالوهاب پورقاز ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

امكان سنجي پياده سازي بازاريابي الكترونيكي درصنعت فرش دستباف استان گلستان

عافيه پورانجنار , [ عبدالمجيد ايماني, عبدالوهاب پورقاز ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

رابطه ي فشار رواني با خوش بيني وانگيزه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

علي صديق ساروني , [ عبدالوهاب پورقاز, حسين جناآبادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

رابطه ساده وچند گانه شايسته سالاري باحمايت اجتماعي وميزان خود كارآمدي مديران مدارس

مريم محمدي ملاشاهي , [ ناصر ناستي زائي, عبدالوهاب پورقاز ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

رابطه بين سبك هاي هويت وتصوير بدني با اضطراب در دانش آموزان

ميثم دهواري , [ حسين جناآبادي, عبدالوهاب پورقاز ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

رابطه تفكر انتقادي باخود كارآمدي ويادگيري خود گردان دانش آموزان

وحيده اخوا , [ عبدالوهاب پورقاز, حسين جناآبادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

رابطه مهارتهاي سه گانه مديريتي با اثر بخشي مديران از ديدگاه دبيرا

منصوره موسايي , [ عبدالوهاب پورقاز, حسين جناآبادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

رابطه حمايت اجتماعي با بهبودسازماني واثر بخشي سازماني

علي اصغر رحماندوست , [ عبدالوهاب پورقاز, حسين جناآبادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

تيپ هاي شخصيت وشوخ طبعي بابهبود عملكرد معلمان

زهرا قايني نژاد , [ عبدالوهاب پورقاز, حسين جناآبادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

رابطه بين كمال گرايي والدين باخود تنظيمي تحصيلي وخود كنترلي در دانش آموزان

دادخدا شاولي بر , [ عبدالوهاب پورقاز, حسين جناآبادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

رابطه ي بين شيوه هاي فرزند پروري والدين وشيوه هاي انضباطي ادراك شده با جرات ورزي

ليلا پودينه , [ عبدالوهاب پورقاز, حسين جناآبادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

تبيين رابطه شايستگي هاي محوري باعملكرد مديران گروههاي آموزشي دانشگاه سيستان وبلوچستان

زهرا سرگزي , [ ناصر ناستي زائي, عبدالوهاب پورقاز ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

رابطه سبك هاي مديريت كلاس با اهمال كاري اعضائ هيات علمي ودانشجويان دانشگاه سيستان وبلوچستان

ارزو خواجه دادميري , [ ناصر ناستي زائي, عبدالوهاب پورقاز ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

رابطه سبك هاي مديريت كلاس با انگيزه پيشرفت ويادگيري خودراهبر دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه سيستان وبلوچستان

عيسي اصغري , [ ناصر ناستي زائي, عبدالوهاب پورقاز ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

مديريت زمان و ارتباط آن با توانمند سازي وتوسعه سازماني

سيدعلي غفاري , [ عبدالوهاب پورقاز, حسين جناآبادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

رابطه ي انگيزش تحصيلي وراهبردهاي خودتنظيمي با اضطراب درس آمار دانشجويان

سميه اردوني , [ افسانه مرزيه, عبدالوهاب پورقاز ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

جايگاه پژوهش وتحقيق در نظام 3-3-6 براساس سند تحول بنيادين

احمدعلي سرابندي بنجار , [ مسعود خنجر خاني, عبدالوهاب پورقاز ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

نقش حمايت اجتماعي ادراك شده برفشار رواني ناشي از كار دبيران مقطع متوسطه در شهرستان

رضا اكبري , [ حسين جناآبادي, عبدالوهاب پورقاز ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

هوش هشت گانه گاردنرو ارتباط آن با مهارتهاي مديران مدارس ابتدايي

راضيه اللهي رايني , [ عبدالوهاب پورقاز, حسين جناآبادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي تاثير آموزش خلاقيت بر مولفه هاي فراشناختيتفكر خلاق در مديران ابتدايي شهرستان چابهار

بي بي فاطمه محسني , [ عبدالوهاب پورقاز ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

(رابطه ميان انگيزش تحصيلي باسبك هاي هويت وراهبردهاي فراشناختي دانش آموزان)

طاهره گرگيچ سالم , [ افسانه مرزيه, عبدالوهاب پورقاز ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

رابطه رهبري توزيع شده با عملكردسازماني در مدارس ابتدايي

سميه امامي فر , [ عبدالوهاب پورقاز, حسين جناآبادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

رابطه حمايت اجتماعي مديران با وجدان كاري معلمان

هاجره كرد , [ عبدالوهاب پورقاز, حسين جناآبادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

رابطه هوش سازماني با مديريت نوآوري وارتقاي شغلي درسازمان.

عاطفه اويسي كهخا , [ عبدالوهاب پورقاز, افسانه مرزيه ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

رابطه هوش معنوي با مهارتهاي اجتماعي وخودشكوفايي دانشجويان.

سيدمجتبي هاشمي , [ حسين جناآبادي, عبدالوهاب پورقاز ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

رابطه هراس اجتماعي با خود كارآمدي ودرگيري شغلي كاركنان دانشگاه س-ب

حبيبه محمدي نسب سرجاز , [ عبدالوهاب پورقاز, سيدرضا بلاغت ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

مقايسه ميزان مهارت هاي جرات ورزي ،خودكارآمدي وسازگاري اجتماعي بين دانش آموزان مدارس عادي وتيزهوشان

مليحه عباسي اصيل , [ سيدرضا بلاغت, عبدالوهاب پورقاز ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي رابطه حمايت سازماني ادراك شده با فرسودگي شغلي

حميده قدردان توماچ , [ نورمحمد يعقوبي, عبدالوهاب پورقاز ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

رابطه عامل هاي شخصيتي با سبك هاي يادگيري و سازگاري اجتماعي دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان

مريم غني ظاهر , [ عبدالوهاب پورقاز, افسانه مرزيه ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

رابطه توسعه سازماني با كيفيت زندگي كاري كاركنان آموزشي

مليحه حدادي , [ عبدالوهاب پورقاز, افسانه مرزيه ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

رابطه سلامت سازماني با كيفيت زندگي كاري و سازگاري شغلي بين كاركنان

الياس ملازهي , [ عبدالوهاب پورقاز, افسانه مرزيه ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي تطابق ارزشيابي با استانداردهاي چهاگانه ارزشيابي و تاثير آن بر مولفه هاي جو كلاس

مريم حجتي نسب , [ عبدالوهاب پورقاز, عابده نظري ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

رابطه خودپنداره با مهارت هاي اجتماعي و خودكارآمدي دانش اموزان آسيب ديده ي بينايي و شنوايي

زهرا خياطي , [ عبدالوهاب پورقاز, ناصر ناستي زائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

سبك هاي مديريت تعارض و ارتباط ان با شخصيت شغلي

فاطمه ميرشكاري , [ عبدالوهاب پورقاز ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

نقش راهبردهاي يادگيري خود نتنظيمي باورهاي انگيزشي درعملكردي تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه

رسول غفاري مفرد , [ عبدالوهاب پورقاز, سيدعليقلي روشن ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

ارزيابي ميزان اثربخشي سيستم ارزشيابي عملكرد كاركنان دانشگاه سيستان و بلوچستان

فاطمه اربابي مجاز ده ارباب , [ سيدعليقلي روشن, عبدالوهاب پورقاز ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

هوش اجتماعي مديران و ارتباط آن با قابليت جذب دانش در مدارس متوسطه و راهنمايي دخترانه شهر زاهدان

معظمه نوري كوه بناني , [ عبدالوهاب پورقاز, سيدعليقلي روشن ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي سبك هاي يادگيري ورابطه آن بامنابع كنترل وپيشرفت تحصيلي دردانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر زاهدان

الناز رحيمي , [ عبدالوهاب پورقاز, فرامرز سابقي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

رابطه جو نوآوري سازماني با اثر بخشي كاركناندانشگاههاي علمي وكاربردي زاهدان

سجاد شكوهي , [ عبدالوهاب پورقاز, فرامرز سابقي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

كاركردهاي مديريتي مديران و نقش آن در بهسازي سازماني مدارس دخترانه

ندا قوي , [ عبدالوهاب پورقاز, ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي رابطه

ناهيد اميري , [ عبدالوهاب پورقاز ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي مقايسه

مليحه دهباشي , [ عبدالوهاب پورقاز ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

رابطه بين ساختار زماني و اعتماد سازماني در دانشگاههاي جامع دولتي شهر زاهدان

فاطمه نصيري , [ ابوالقاسم فرهنگ, عبدالوهاب پورقاز ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي اثر بخشي چرخش شغلي و رابطه آن با عدالت سازماني و اعتماد سازماني

سعيد جمشيرزهي , [ ابوالقاسم فرهنگ, عبدالوهاب پورقاز ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

رابطه مهارتهاي تفكر انتقادي باخطرپذيري وعزت نفس دانشجويان

سيده ليلا موسوي , [ عبدالوهاب پورقاز, سيدعليقلي روشن ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

روابط ساده وچند گانه عدالت سازماني باسلامت سازماني وفرسودگي شغلي

شيوا زارع , [ عبدالوهاب پورقاز, سيدعليقلي روشن ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي رابطه عدالت سازماني و هوش سازماني با رفتار شهروندي سازماني در بين معلمان مقطع متوسطه شهرستان كرمان

فاطمه غلامرضاميرزايي , [ عبدالوهاب پورقاز, يحيي كاظمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي عوامل موثر بر فرسودگي شغلي معلمان مقطع ابتدايي

رضا كشاورزي , [ عبدالوهاب پورقاز, بهمن كردتميني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي اثر بخشي ارتباطات معلمان براساس ميزان افسردگي و عزت نفس و عوامل فردي

افسانه صادقي نژاد , [ حسين جناآبادي, عبدالوهاب پورقاز ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي رابطه تئوري برابري با ميزان رضايت شغلي و تعهد سازماني معلمان مقطع ابتدائي با راهنمايي

عبدالقادر نارويي , [ عبدالوهاب پورقاز, حسين جناآبادي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

ارزشيابي طرح تاسيس مجتمع هاي آموزشي- تربيتي از ديدگاه معاونين آموزشي مدارس ابتدايي شهرستان كرمانشاه

سامان صاحبي , [ عبدالوهاب پورقاز, ولي مهدي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي رابطه فراموشي سازماني در دانشگاه سيستان و بلوچستان

محمد محمودوند , [ عليرضا حيدرزادگان, عبدالوهاب پورقاز ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي منابع قدرت مديران و جو سازماني مدارس راهنمايي در شهر زاهدان

فاطمه شريفي , [ عبدالوهاب پورقاز, عليرضا حيدرزادگان ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

بررسي رابطه سبك تفكر

امين محمدي , [ عبدالوهاب پورقاز, يحيي كاظمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

بررسي مولفه هاي مديريت دانش

سجاد كاظمي , [ عبدالوهاب پورقاز, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

بررسي تفاوتهاي شخصيتي افراد داراي لكنت زبان و والدين آنها با افراد عادي و والدين آنها

مهديه نورا , [ عبدالوهاب پورقاز, مهوش رقيبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88


1384

كاربرد روشهاي آمار توصيفي در علوم تربيتي وروانشناسي

عبدالوهاب پورقاز - - 1384 ايران


عضو هيات تحريريه مجله مطالعات روانشناسي و تربيتي

از تاریخ 1393/07/01 - ادامه دارد


1 - عاطفه ريگي, نعمت اله عزيزي, عبدالوهاب پورقاز
بررسي انتقادي مديريت دانشگاه ها در دستيابي به رتبه برتر در رتبه بندي هاي جهاني
(1399) پژوهش هاي مديريت عمومي. 13 219-243
2 - عاطفه ريگي, نعمت الله عزيزي, عبدالوهاب پورقاز
تحليل انتقادي عوامل برون دانشگاهي موثر بر رتبه جهاني دانشگاه هاي ايران
(1399) پژوهش در نظام هاي آموزشي. 14 91-109
3 - محمد نوروزي امسال, عبدالوهاب پورقاز, افسانه مرزيه
نقش ميانجيگري كمال گرايي در رابطه جهت گيري هدفي با مسئوليت پذيري دانش آموزان
(1399) مطالعات روانشناسي تربيتي. 17 154-177
4 - عاطفه ريگي, نعمت اله عزيزي, عبدالوهاب پورقاز
تحليل كيفيت نظام آموزش عالي ايران بر اساس موازين رتبهبنديهاي 1 جهاني: رهيافتهايي براي برنامهريزان آموزش عالي
(1398) مطالعات برنامه ريزي آموزشي. 8 122-150
5 - عصمت مهريان, حسين جناآبادي, عبدالوهاب پورقاز
رابطه معناي تحصيلي با استرس ادراك شده و خوش بيني تحصيلي در دانش آموزان شهر نيشابور
(1398) مطالعات روانشناسي تربيتي. 16 137-156
6 - فريده خجسته, افسانه مرزيه, عبدالوهاب پورقاز
Predicting Fatigue in University Students via Subtypes of Perfectionism
(1398) International Journal of Psychology(IPA). 13 8-42
7 - انيسه رهدار, عبدالوهاب پورقاز, افسانه مرزيه
The Impact of Teaching Philosophy for Children on Critical Openness and Reflective Skepticism in Developing Critical Thinking and Self-Efficacy
(1397) international journal of instruction. 11 539-556 مشاهده مقاله
8 - بهنوش شهركي نيا, عبدالوهاب پورقاز, حسين جناآبادي
بررسي رابطه هوش فرهنگي و تفكر انتقادي با يادگيري خودراهبر دانشجويان
(1396) مطالعات روانشناسي تربيتي. 14 127-148
9 - سميه اردوني, افسانه مرزيه, عبدالوهاب پورقاز
رابطه انگيزش تحصيلي و راهبردهاي خود تنظيمي با اضطراب درس آمار دانشجويان
(1396) مطالعات روانشناسي تربيتي. 14 37-62
10 - سميه بيكار, افسانه مرزيه, عبدالوهاب پورقاز
ساختار عاطفي دانش آموزان و ارتباط آن با فرسودگي تحصيلي با تاكيد بر جنسيت
(1396) international journal of instruction. 11 183-194
11 - عبدالوهاب پورقاز, سعيده صلحي راد
حمايت سازماني و ارتباط آن با كيفيت زندگي كاري كاركنان اداره برق شهرستان زابل
(1395) پژوهش هاي مديريت عمومي. 9 97-117
12 - طاهره گرگيچ سالم, افسانه مرزيه, عبدالوهاب پورقاز
نقش پيش بيني كنندگي انگيزش تحصيلي در ارتباط با سبكهاي هويت و راهبردهاي فراشناختي دانش آموزان
(1395) مطالعات روانشناسي تربيتي. 13 83-112
13 - عيسي اصغري, ناصر ناستي زائي, عبدالوهاب پورقاز
رابطه سبك هاي مديريت كلاس با انگيزش پيشرفت و يادگيري خودراهبر دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه سيستان و بلوچستان
(1395) گام هاي توسعه در آموزش پزشكي. 13 268-280
14 - آرزو خواجه داد مير, ناصر ناستي زائي, عبدالوهاب پورقاز
رابطه ي مديريت كلاس با اهمال كاري تحصيلي دانشجويان تحصيلات تكميلي
(1395) توسعه آموزش در علوم پزشکي. 9 10-19
15 - ليلا پودينه, حسين جناآبادي, عبدالوهاب پورقاز
رابطه سبك هاي فرزندپروري و سبك هاي انضباطي با جرات ورزي دانش اموزان
(1395) مطالعات روانشناسي تربيتي. 24 21-38
16 - عبدالوهاب پورقاز, سعيده صاتحي
حمايت سازماني و ارتباط آن با كيفيت زندگي كاري كاركنان اداره برق شهرستان زابل
(1395) پژوهش هاي مديريت عمومي. 9 97-116
17 - عبدالوهاب پورقاز, افسانه مرزيه, سميه نجفي
تفكر انتقادي و ارتباط آن با مداراي اجتماعي در دانش آموزان
(1395) NEW EDUCATIONAL REVIEW. 49 91-100
18 - ابوالقاسم فرهنگ, فاطمه نصيري, عبدالوهاب پورقاز
بررسي ساختار سازماني و رابطه آن با اعتماد سازماني در دانشگاه¬هاي دولتي جامع شهر زاهدان
(1394) پژوهش هاي مديريت عمومي. 8 -
19 - ميثم دهواري, حسين جناآبادي, عبدالوهاب پورقاز
The Relationship of Identity Styles and Body Image with Anxiety among High School Students
(1394) Modern Applied Science. 10 178-183
20 - دادخدا شاولي بر, حسين جناآبادي, عبدالوهاب پورقاز
بررسي ارتباط خودتنظيمي و خودكنترلي بر عملكرد تحصيلي دانش اموزان
(1394) Review of European Studies. 8 217-223
21 - , حسين جناآبادي, عبدالوهاب پورقاز
رابطه سبك هاي هويت و تصوير بدن با نگراني در ميان دانش آموزان دبيرستان
(1394) Modern Applied Science. 10 178-183
22 - , ناصر ناستي زائي, عبدالوهاب پورقاز
رابطه شايستگي‌هاي محوري با عملكرد مديران گروه‌هاي آموزشي دانشگاه سيستان و بلوچستان
(1394) پژوهش هاي مديريت عمومي. 8 33-52
23 - علي صديق ساروني, حسين جناآبادي, عبدالوهاب پورقاز
رابطه بين فشار رواني با خوش بيني و انگيزه پپيشرفت تحصيلي دانش اموزان
(1394) International Education Studies. 9 127-133
24 - عبدالوهاب پورقاز, حسين جناآبادي, زهرا قايني نزاد
تيپ هاي شخصيت و شوخ طبعي و ارتباط آن با بهبود عملكرد معلمان
(1394) NEW EDUCATIONAL REVIEW. 46 247-259
25 - نورمحمد يعقوبي, عبدالوهاب پورقاز
study of perceived organizational support relationship with Job Burnout
(1393) International Journal of Academic in Business and Social Sciences. 4 315-324
26 - حسين جناآبادي, عبدالوهاب پورقاز
Investigating the Relationship of Using Satellite TVs and the Internet with Religious Identity of High School Third Grade Students in Zahedan
(1393) JAMAICAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. 26 48-56
27 - حسين جناآبادي, عبدالوهاب پورقاز, نعيمه نوري
هوش اجتماعي و رابطه ان با مديريت دانش
(1393) Mediterranean Journal of Social Sciences. 6 333-342
28 - عاطفه اويسي کهخا, عبدالوهاب پورقاز, افسانه مرزيه
Examining the Relationship of Organizational Intelligence with Innovation Management and Career Advancement in an Organization
(1393) BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES. 395-404
29 - عبدالوهاب پورقاز, الناز رحيمي
سبكهاي يادگيري و ارتباط آن با منابع كنترل در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر زاهدان
(1393) مطالعات روانشناسي تربيتي. 11 45-60
30 - معظمه نوري, عبدالوهاب پورقاز, حسين جناآبادي
Social Intelligence and Its Relationship withSchool Administrators’ Knowledge Absorption Capability
(1393) Mediterranean Journal of Social Sciences. 6 333-342
31 - عبدالوهاب پورقاز, عبدالقادر نارويي, حسين جناآبادي
examine the relationship between organizational citizenship behavior
(1393) psychology. 6 800-807
32 - عبدالوهاب پورقاز,
سبك هاي يادگيري و ارتباط آن با منابع كنترل در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر زاهدان
(1393) مطالعات روانشناسي تربيتي. 19 45-60
33 - معظمه نوري, عبدالوهاب پورقاز, حسين جناآبادي
هوش اجتماعي و ارتباط آن با ظرفيت جذب دانش مديران مدارس
(1393) Mediterranean Journal of Social Sciences. 6 333-343
34 - , عبدالوهاب پورقاز, مائده سادات رقيب
ساخت و اعتبار يابي مقياس علل گرايش به سوء مصرف مواد مخدر در جوانان( مطالعه موردي: استان خراسان رضوي)
(1392) اعتياد پژوهي. 7 73-93
35 - عبدالوهاب پورقاز, امين محمدي
بررسي رابطه منابع قدرت مديران با ويژه گي هاي شخصيتي كاركنان
(1390) پژوهش هاي مديريت عمومي. 111-130
36 - بهمن كردتميني, عبدالوهاب پورقاز, صوفيا خانقايي
مطالعه بين فرهنگي رضايت شغلي به عنوان تابعي از وفاداري به سازمان و سلامت روان در بين كاركنان دانشگاه سيستان و بلوچستان و دانشگاه مسلم عليگر هند
(1389) فصلنامه مطالعات شبه قاره. 7 53-70
37 - بهمن کر تميني, عبدالوهاب پورقاز, سوفيا خانقائي
مطالعه بين فرهنگي
(1389) فصلنامه مطالعات شبه قاره. 3 53-70
38 - سيدعليقلي روشن, عبدالوهاب پورقاز
بررسي موانع خلاقيت در دانش آموزان از ديدگاه معلمان
(1387) مطالعات تربيتي و روانشناسي (عنوان قبلي مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد). -
39 - عبدالوهاب پورقاز
بررسي مقايسه اي سلامت روان دانش آموزان مقطع متوسطه شهر زاهدان
(1384) مجله مطالعات روانشناسي تربيتي (دانشگاه سيستان و بلوچستان). -