كارشناسی , مهندسی شیمی - صنایع گاز , دانشگاه صنعت نفت آبادان , 1362 ← 1366
كارشناسی ارشد , مهندسی شیمی طراحی فرایند , دانشگاه صنعتی امیركبیر , 1367 ← 1370
دكترا , مهندسی شیمی طراحی فرایند , استرالیا , 1372 ← 1377


1400

CFD analysis of a de-humidifier unit

سومين كنگره بين المللي نمك زدايي

شهاب الدين خورشيدي, محمدامين مختاري, مرتضي زيودار - 1400/06/23

تاثيرآلومينا به عنوان يك پركننده سراميكي بر خواص مكانيكي و ضرايب انتقال حرارت لاستيك بيوتيل در حضور دوده

هفدهمين كنگره ملي مهندسي شيمي

الهام اسماعيلي, مهدي شيوا, مرتضي زيودار - 1400/06/16

آناليز افت فشار در آكنه هاي ساختاريافته به كمك ديناميك سيالات محاسباتي

هفدهمين كنگره ملي مهندسي شيمي

علي شاه محمدي, پريسا دانشگر, مرتضي زيودار - 1400/06/16
1399

بررسي اثر تعويض هدايت كننده ورودي روي رفتار هيدروديناميكي جداكننده گرانشي سه فازي صنعتي داراي بوت با استفاده از ديناميك سيالات محاسبات ي

هفتمين كنگره ملي شيمي و مهندسي شيمي ايران با تاكيد بر فن آوريهاي بومي ايران

زهره خليفات, مرتضي زيودار, رهبر رحيمي - 1399/08/14

Separation of Ziziphora Essence by Organic and Acidic Solvents

يازدهمين كنگره بين المللي مهدسي شيمي

مرتضي فنودي, مرتضي زيودار, M. Taghi Goldani - 1399/08/07
1398

بررسي رفتار هيدروديناميكي در جدا كننده سه فاز صنعتي داراي بوت

كنفرانس بين المللي فناوري هاي جديد در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي

زهره خليفات, مرتضي زيودار, رهبر رحيمي - 1398/02/14
1397

Experimental and CFD investigation for predicting weeping from sieve trays of Divided Wall Column

2nd International Biennial Oil, Gas and Petrochemical Conference

ميتراسادات سادات لواساني, رهبر رحيمي, مرتضي زيودار - 1397/08/23

Effects of flow direction on a sieve tray of Divided Wall Column

2nd International Biennial Oil, Gas and Petrochemical Conference

ميتراسادات سادات لواساني, رهبر رحيمي, مرتضي زيودار - 1397/08/23

بررسي اثر پارامتر هاي عملياتي بر قطر متوسط قطرات درفرايند دفع مس در برج ضرباني پرشده با استفاده ازطراحي ازمايش

هفتمين كنفرانس بين المللي مهندسي مواد و متالورژي و دوازدهمين همايش ملي مشترك انجمن مهندسي متالورژي و مواد ايران و انجمن ريخته گري ايران

حسين كمانداري, مرتضي زيودار, رهبر رحيمي, مهدي مولايي نسب - 1397/07/17

CFD Study of 11 Diethoxy Butane Production in a Reactive Distillation Column

دهمين گنگره و نمايشگاه بين المللي مهندسي شيمي ايران

مريم مزارعي ستوده, مرتضي زيودار, رهبر رحيمي - 1397/02/16
1396

مدل سازي فرايند شيرين سازي گاز هاي ترش كم فشار به روش تبديل كاتاليستي H2S به متيل مركاپتان

كنگره ملي شيمي و نانو شيمي از پژوهش تا توسعه ملي

سيدعبدالحميد خاكسار, مرتضي زيودار, رهبر رحيمي - 1396/06/03

شبيه سازي جدا كننده سه فازي مجتمع پتروشيمي برزويه

اولين كنفرانس ملي پژوهشهاي كاربردي در علوم و مهندسي

زهره خليفات, مرتضي زيودار, رهبر رحيمي - 1396/05/05
1384

Evaluation of Mass-Transfer Characteristics of a Structured Packing for Production and Separation of Food Flavours

7th world congress of chem eng. 2005

مرتضي زيودار - 1384/04/18


1395

ارايه روشي بهينه جهت اندازه گيري حداقل فشار امتزاجي گاز و نفت در عمليات افزايش برداشت نفت از مخازن ن

مرتضي زيودار, غلامرضا وکيلي نژاد - 1395 - دانشگاه سلطان قابوس عمان و دانشگاه سيستان و بلوچستان
1381

مدل سازي و شبيه سازي برجهاي تقطير از نوع چرخندة مخروطي جهت توليد اسانس از مواد غذايي و گياهي

مرتضي زيودار, رهبر رحيمي - 1381 -


تعيين سينتيك واكنش هاي الكيلاسيون و شبيه سازي ديناميكي واحد 600 پتروشيمي نوري

مسلم ابروفراخ , [ مرتضي زيودار, كيانوش رزاقي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

بررسي افزايش ضريب نفوذ حرارتي آميزه بلادر پخت تاير با پركننده هاي هادي گرما

الهام اسماعيلي , [ مرتضي زيودار, مهدي شيوا ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

شبيه سازي ديناميكي واحدبنزن-تولوئن تي 6002 شركت پتروشيمي نوري (پ1)

محمدامين نوروزي , [ مرتضي زيودار ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

شبيه سازي ديناميكي واحدپيش خوراك مجتمع پتروشيمي نوري (پ1)

فرشاد همتايي پورشيرازي , [ مرتضي زيودار ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

شبيه سازي ديناميكي برج هاي مجتمع پتروشيمي نوري وبررسي افزايش ظرفيت باآكنه هاي ساختاريافته

علي علوي , [ مرتضي زيودار ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

شبيه سازي ديناميكي برج تثبيت كننده واحدهيدروژناسيون بنزين پيروليزپتروشيمي نوري وبررسي افزايش ظرفيت بااستفاده ازآكنه هاي ساختاريافته

مرضيه علي نژاد , [ مرتضي زيودار ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

مطالعه هيدروديناميكي جذب دي اكسيدكربن دربرج هاي آكنده بوسيله سي اف دي

سيده گيتا شرفي , [ رهبر رحيمي, مرتضي زيودار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

استخراج طلا ازمحلول ليچينگ لجن مس اندي مجتمع مس سرچشمه

محمدحسين دهقانپورفراشاه , [ مرتضي زيودار ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

اندازه گيري ضرايب انتقال جرم وافت فشار دربرج رطوبت زني با آكنه هاي نامنظم

مسعود خراساني , [ مرتضي زيودار, فرشاد فرشچي تبريزي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

محاسبه بازده روي سيني هاي برج تقطير

مريم مزارعي ستوده , [ رهبر رحيمي, مرتضي زيودار ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

شبيه سازي غشاها براي جداسازي گازها با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي

مجيد مهدويان , [ مرتضي زيودار, حسين آتشي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87


1395

مباني طراحي برج‌هاي تقطير با سيني‌هاي مخروطي چرخان

مرتضي زيودار - دانشگاه سيستان و بلوچستان - 1395
1398

دايره المعارف انتقال و فرآوري گاز طبيعي

مرتضي زيودار, سجاد گلثومي, سلمان حاجيان قيمي - پورينا - 1398 ايران


معاون آموزشي دانشكده مهندسي

از تاریخ 1395/07/01 تا تاریخ 1397/06/23

مدير گروه

از تاریخ 1398/04/04 - ادامه دارد


1 - مرتضي زيودار, مسلم ابروفراخ
بررسي انتقال گاز طبيعي در شرايط فوق بحراني
(1400) مهندسي شيمي ايران. 20 50-63
2 - سيدعبدالمجيد خاكسار, مرتضي زيودار, رهبر رحيمي
مقايس? فرايندهاي شيرين سازي گازهاي ترش و امكان سنجي اقتصادي شيرين سازي گازهاي ترش ارسالي به فلر به روش تبديل كاتاليستي H2S به متيل مركاپتان
(1400) مهندسي شيمي ايران. 20 17-30
3 - زهره خليفات, مرتضي زيودار, رهبر رحيمي
بهينه كردن طراحي جداكننده گرانشي سه فازي صنعتي به منظور رفع مشكلات مربوط به فرايند جدايش
(1400) علوم و مهندسي جداسازي. 13 1-16
4 - زهره خليفات, مرتضي زيودار, رهبر رحيمي
مروري بر مدلسازي جداكنندههاي چندفازي گرانشي با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي
(1399) Iranian Journal of Chemical Engineering. 19 54-65
5 - سيدعبدالمجيد خاكسار, مرتضي زيودار, رهبر رحيمي
A Green Route for Wasted Sulfur Consumption: Kinetic Modelling of Methyl Mercaptan Synthesis from Refinery H2S Streams over the K2Wo4/Al2O3 Catalyst
(1398) Advances in Environmental Technology. 5 213-219
6 - ميتراسادات سادات لواساني, رهبر رحيمي, مرتضي زيودار, Mohammad Kalbassi
CFD Modeling to Predict Mass Transfer in Multicomponent Mixtures
(1398) Chemical Product and Process Modeling. 14 1-15 مشاهده مقاله
7 - زهره خليفات, مرتضي زيودار, رهبر رحيمي
كاربرد ديناميك سيالات محاسباتي به منظور عيب يابي و تحليل رفتار هيدروديناميكي در يك جداكننده گرانشي سه فازه صنعتي
(1398) Journal of Gas Technology. 5 57-75
8 - زهره خليفات, مرتضي زيودار, رهبر رحيمي
Simulation of an Industrial Three Phase Boot Separator Using Computational Fluid Dynamics
(1398) Journal of Gas Technology. 6 30-42
9 - الهام نارويي, داود محبي كلهري, عبدالرضا صميمي, مرتضي زيودار
Preparation and characteristics' evaluation of zeolite/activated carbon composite granules, using high shear mixer granulator
(1398) Materials Research Express. 6 125532-1-125532-12
10 - الهام نارويي, داود محبي كلهري, عبدالرضا صميمي, مرتضي زيودار
A comparative study of the effect of compost/woodchips mixture, natural zeolite and zeolite/activated carbon mixture as packing materials on the biofilter performance
(1398) Advances in Environmental Technology. 5 67-75
11 - ميتراسادات سادات لواساني, رهبر رحيمي, مرتضي زيودار
Response surface methodology in optimization of a divided wall column
(1397) KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING. 35 1414-1422 مشاهده مقاله
12 - مريم مزارعي ستوده, مرتضي زيودار, رهبر رحيمي
CFD modeling of multiphase flow in reactive distillation column
(1397) CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSING. 129 1-9 مشاهده مقاله
13 - ميتراسادات سادات لواساني, رهبر رحيمي, مرتضي زيودار
Hydrodynamic study of different configurations of sieve trays for a dividing wall column by using experimental and CFD methods
(1397) CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSING. 129 162-170 مشاهده مقاله
14 - عرفان زياري فر, رهبر رحيمي, مرتضي زيودار
New Design and Optimization for Replacing Dimethyl Disulfide with Wasted Disulfide Oil in Olefin Furnaces
(1397) ENERGY and FUELS. 32 11375-11382 مشاهده مقاله
15 - سيدعبدالمجيد خاكسار, مرتضي زيودار, رهبر رحيمي
Investigation on the Catalytic Conversion of Hydrogen Sulfide to Methyl Mercaptan as a Novel Method for Gas Sweetening Experimental and Modeling Approaches
(1397) Journal of Natural Gas Science and Engineering. 61 97-105 مشاهده مقاله
16 - عرفان زياري فر, رهبر رحيمي, مرتضي زيودار
Using disulfide oil as coke inhibitor to reduce environmental hazards in olefin heaters
(1397) Advances in Environmental Technology. 4 183-186
17 - مريم مزارعي ستوده, مرتضي زيودار, رهبر رحيمي
CFD Simulation of Dry and Wet Pressure Drop and Flow Patern in Catalytic Structured Packings
(1396) Journal of Chemical and Petroleum Engineering. 51 27-37
18 - سيده گيتا شرفي, رهبر رحيمي, مرتضي زيودار
Pressure drop in randomly packed absorption tower in transient Flow regime
(1396) Journal of Gas Technology. 3 38-47
19 - مسعود خراساني, مرتضي زيودار, فرشاد فرشچي تبريزي
اندازه گيري ضرايب انتقال جرم فاز گاز در برج رطوبت زني با آكنه هاي نا منظم
(1394) علوم و مهندسي جداسازي. 7 13-20
20 - رهبر رحيمي, محمد حسين سودمند, مرتضي زيودار, اشکان البرزي, m Rahmanian
Modeling and Simulation of a Divided Wall Column for 1,3 Butadiene Purification
(1393) Iranian Journal of Chemical Engineering. 12 60-67
21 - رهبر رحيمي, محمدحسن سودمند, مرتضي زيودار, اشكان البرزي, مهدي رحمانيان
Modeling and Simulation of a DividedWall Column for 13 Butadiene
(1393) Iranian Journal of Chemical Engineering. 12 60-67
22 - محمدرحيم استادزهي, رهبر رحيمي, طالب زارعي, مرتضي زيودار
CFD simulation of concap tray hydrodynamics
(1392) Journal of Chemical and Petroleum Engineering. 47 39-50
23 - رهبر رحيمي, مرتضي زيودار
ويژگي هيدروديناميكي سيني كلاهك مخروطي مطالعه تجربي بر روي افت فشار، ريزش و ماندگي مايع
(1392) CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSING. 64 17-23
24 - سيدحسين حسيني, مرتضي زيودار, رهبر رحيمي
شبيه سازي ناپاياي بستر شارانيده حبابي حاوي ذره هاي نوع B بااستفاده از CFD در سرعتهاي بالاي گاز
(1390) شيمي و مهندسي شيمي ايران. 30 29-41
25 - سيد حسين حسيني, گودرز احمدي, رهبر رحيمي, مرتضي زيودار, محسن ناصراصفهاني
CFD studies of solids hold-up distribution and circulation patterns in gas-solid
(1389) POWDER TECHNOLOGY. 200 202-215
26 - سيد حسين حسيني, رهبر رحيمي, مرتضي زيودار, عبدالرضا صميمي
شبيه سازي ناپاياي بستر شارانيده شده حبابي حاوي ذرات نوع B بااستفاده از CFD
(1389) نشريه جدا سازي و ژديده هاي انتقال (دانشگاه فردوسي مشهد). 21 13-30
27 - طالب زارعي , رهبر رحيمي, مرتضي زيودار
Computational fluid dynamic simulation of MVG tray hydraulics
(1388) KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING. 26 1213-1219
28 - سيدحسين حسيني, رهبر رحيمي, مرتضي زيودار, عبدالرضا صميمي
CFD simulation of gas-solid bubbling fluidized bed containing FCC particles
(1388) KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING. 26 1405-1413
29 - مسعود حق شناس, مرتضي زيودار, رهبر رحيمي, نصر اصفهاني
Numerical Simulation of Hydrodynamics parameters of the Packed Columns Effects of Geometrical Characteristics on Pressure Drop
(1388) WORLD APPLIED SCIENCES JOURNAL . 11 1439-1445


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 طرح و اقتصاد كارخانه مهندسی شهید نیكبخت مهندسی شیمی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 108، درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 211
2 توزيع و انتقال گاز (ويژه وروديهاي 92 به بعد ) مهندسی شهید نیكبخت مهندسی شیمی کارشناسی درس(ت): شنبه 17:00-19:00، درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00
3 غشاء ها وفرآيندهاي غشايي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی شیمی کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 208، درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 101
4 مباحث ويزه 1 مهندسی شهید نیكبخت مهندسی شیمی دکتری درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00، درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00
5 طرح و اقتصاد كارخانه مهندسی شهید نیكبخت مهندسی شیمی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 108، درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 211
6 توزيع و انتقال گاز (ويژه وروديهاي 92 به بعد ) مهندسی شهید نیكبخت مهندسی شیمی کارشناسی درس(ت): شنبه 17:00-19:00، درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00
7 غشاء ها وفرآيندهاي غشايي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی شیمی کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 208، درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 101
8 مباحث ويزه 1 مهندسی شهید نیكبخت مهندسی شیمی دکتری درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00، درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 حضور
2 شنبه 09:30 11:30 حضور
3 شنبه 11:30 14:30 حضور
4 شنبه 11:30 14:30 حضور
5 شنبه 14:30 18:00 حضور مطالعه و مشاوره
6 شنبه 14:30 17:30 عدم دسترسي
7 يك شنبه 07:30 09:30 حضور
8 يك شنبه 07:30 09:30 حضور
9 يك شنبه 09:30 11:30 حضور شوراي دانشكده
10 يك شنبه 11:30 14:30 حضور
11 يك شنبه 11:30 14:30 حضور
12 يك شنبه 14:30 17:30 عدم دسترسي
13 دو شنبه 07:30 09:30 حضور استعداد درخشان
14 دو شنبه 07:30 09:30 حضور
15 دو شنبه 09:30 11:30 حضور
16 دو شنبه 11:30 14:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
17 دو شنبه 11:30 14:30 مشاوره
18 دو شنبه 14:30 17:30 عدم دسترسي
19 سه شنبه 07:30 09:30 حضور
20 سه شنبه 09:30 11:30 حضور
21 سه شنبه 11:30 14:30 حضور شوراي گروه
22 سه شنبه 11:30 14:30 حضور شوراي گروه
23 سه شنبه 14:30 17:30 عدم دسترسي
24 چهار شنبه 07:30 09:30 حضور
25 چهار شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
26 چهار شنبه 09:30 11:30 حضور
27 چهار شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
28 چهار شنبه 11:30 14:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
29 چهار شنبه 11:30 14:30 مشاوره
30 چهار شنبه 14:30 17:30 عدم دسترسي
31 پنج شنبه 07:30 14:30 حضور مطالعه و مشاوره و كلاسهاي جبراني