كارشناسی , مهندسی عمران - عمران , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1373 ← 1375
كارشناسی ارشد , مهندسی صنایع , دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان , 1382 ← 1385


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 پروژه پاياني مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی
2 مباني اقتصاد مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00، درس(ت): چهار شنبه 09:30-11:30
3 مديريت و كنترل پروژه مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی درس(ت): شنبه 17:00-19:00، درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00
4 اصول حسابداري و هزينه يابي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 210، درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 109
5 استاتيك و مقاومت مصالح مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 210، درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 204
6 برنامه ريزي توليد مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 201، درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 211
7 برنامه ريزي توليد مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 201، درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 211
8 مديريت مالي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00
9 مديريت مالي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00
10 پروژه پاياني مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی
11 مباني اقتصاد مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00، درس(ت): چهار شنبه 09:30-11:30
12 مديريت و كنترل پروژه مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی درس(ت): شنبه 17:00-19:00، درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00
13 اصول حسابداري و هزينه يابي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 210، درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 109
14 استاتيك و مقاومت مصالح مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 210، درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 204

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 14:00 مشاوره مشاوره دانشجويان شاهد و صنايع سازمان مركزي دفتر شا
2 يك شنبه 07:30 09:30 مشاوره مشاوره دانشجويان صنايع المپياد دفتر كار -دانشكده
3 يك شنبه 11:30 14:30 حضور مطالعات پژوهشي
4 دو شنبه 07:30 12:30 حضور كار پژوهشي
5 سه شنبه 07:30 14:00 مشاوره مشاوره دانشجويان صنايع و شاهد و ايثارگر سازمان م
6 چهار شنبه 07:30 09:30 مشاوره مشاوره دانشجويان صنايع و شاهد و ايثارگر دفتر كار