كارشناسی , جغرافیا , دانشگاه اصفهان , 1362 ← 1366
كارشناسی ارشد , جغرافیا طبیعی اقلیم شناسی , دانشگاه اصفهان , 1366 ← 1369
دكترا , جغرافیا طبیعی اقلیم شناسی , دانشگاه اصفهان , 1375 ← 1381


1400

شبيه سازي تغييرات اقليمي مناطق زعفران خيز ايران با استفاده از داده¬هاي مدل گردش عمومي جو (GCM) براي دوره (2040-2011)

پنجمين كنگره بين المللي توسعه كشاورزي، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري ايران

عليرضا رضاييان, محمود خسروي, حميد نظري پور - 1400/05/19

اعتبارسنجي توليدات سنجش از دوري تبخير و تعرق سنجنده ماديس ماهواره ترا با روش هاي تجربي برآورد تبخير و تعرق براي مناطق كوهستاني ايران (مطالعه موردي: استان كردستان)

پنجمين كنگره ملي آبياري و زهكشي ايران

هيرش سليم پور, محمود خسروي, پيمان محمودي - 1400/04/02

تحليل آسايش دمايي انسان در نواحي گرم و خشك با رويكرد گردشگري شهرستان زاهدان

دومين كنفرانس بين المللي بيابان لوت با رويكرد گردشگري

فاطمه مير, محمود خسروي, فائزه شجاع - 1400/02/09
1398

ردپاي گرمايش جهاني در بارش هاي بهار 1398 غرب ايران

ششمين كنفرانس بين المللي - منطقه اي تغيير اقليم

محسن حميديان پور, محمود خسروي - 1398/09/27

مقايسه و ارزيابي دقت داده هاي شبكه اي بارش پايگاه CORDEX با داده هاي ايستگاهي مناطق بياباني موردكاوي: جنوب شرق ايران

ششمين كنفرانس بين المللي - منطقه اي تغيير اقليم

محمدرضا سالاري فنودي, محمود خسروي, تقي طاوسي, محسن حميديان پور - 1398/08/27

بررسي دوره هاي شدت و ضعف مونسون و اثر گذاري آن بر برخي كميت هاي هواشناختي در جنوب غرب آسيا

كنفرانس بين المللي تغيير اقليم،پيامدها،سازگاري و تعديل

محمود خسروي, فائزه شجاع كلاته مير علي, حسن خان محمدي, رويا پوركريم برآبادي - 1398/03/21

مسيريابي و مكانگزيني مسابقات اتومبيلراني با تأكيد بر توريسم ورزشي(مطالعه موردي: استان خراسان جنوبي)

اولين كنفرانس بين المللي گردشگري بيابان لوت؛ فرصت هاي محلي و بين المللي

مجتبي فياض زاده, محمود خسروي, مرتضي اسماعيل نژاد - 1398/02/11

تدوين يك تقويم اقليمي گردشگري بيابان لوت مطالعه موردي: گراغه نصرت آباد( لوت جنوبي)

اولين كنفر انس بين المللي گردشگري لوت(فرصتهاي محلي وبين المللي)

حديث رستمي, سيروس قنبري, محمود خسروي - 1398/02/11

تحليل فضايي - زماني غلظت گردوغبار در سيستان و بلوچستان با استفاده از سنجش ازدور (مطالعه موردي: گردوغبار 12 آگوست 2008).

اولين كنفرانس بين المللي گرد و غبار در جنوب غرب آسيا

حسين راهي زهي, محمود خسروي, محسن حميديان پور - 1398/02/03

تحليل رفتار بلندمدت عمق اپتيكي آئروسل (AOD) در دشت سيستان با استفاده از مدل 2-MERRA

كنفرانس بين المللي گرد و غبار در جنوب غرب آسيا

كوهزاد رئيس پور, محمود خسروي - 1398/02/03
1397

آسيب پذيري ،ارزيابي ريسك و تعديل بحران آب و مخاطره توفانهاي گردوغباري در يك اقليم در حال تغيير مطالعه موردي(سيستان،ايران)

دومين كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران

محمود خسروي - 1397/02/19

واكاوي اثر دماي سطح درياي عرب و عمان بر فعاليت چرخندهاي حارهاي و رطوبت نواحي ساحلي جنوب شرق ايران

دومين كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران

فائزه شجاع كلاته مير علي, محمود خسروي, علي اكبر شمسي پور - 1397/02/19

واكاوي روند سالانه تابش زمينتاب ايران با دادههاي دورسنجي

دومين كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران

اميدرضا كفايت مطلق, محمود خسروي - 1397/02/19
1396

تحليل روند جريان رودخانه هاي خروجي از ارتفاعات زردكوه بختياري، مطالعه موردي ايستگاه پل زمانخان و ايستگاه مرغك

اولين كنفرانس ملي انديشه ها و فناوري هاي نوين در علوم جغرافيايي

محمود خسروي, تقي طاوسي, كوهزاد رئيس پور, محبوبه اميدي قلعه محمدي - 1396/06/29
1392

بررسي و پهنه بندي يخبندان بهاره در استان لرستان با استفاده از GIS

دومين كنفرانس بين المللي مخاطرات محيطي

محمود خسروي - 1392/08/07

تحليل و پهنه بندي سرمازدگي پاييزه در استان لرستان

كنفرانس ملي چالش هاي سازگاري با تغيير اقليم و راهكارهاي كاهش آثار سو آن

محمود خسروي - 1392/07/10

تحليل بارش و دوره هاي مرطوب كوتاه مدت ايرانشهر با استفاده از مدل زنجيره ماركف

نخستين كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران

خالد قادري زه, تقي طاوسي, محمود خسروي, ناهيد اسمعيل زايي - 1392/02/31

بررسي نقش سيستم هاي كم فشار بريده در شكل گيري گرد وغبارهاي فراگير جنوب غرب ايران

نخستين كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران

كوهزاد رئيس پور, محمود خسروي, تقي طاوسي, محمد شريفي كيا - 1392/02/31

تحليل زماني و مكاني گردغبار حوضه كشكان

اولين همايش بين المللي ريزگردها،مديريت،عوامل و پيامدها

محمود خسروي - 1392/02/24

بررسي مقايسه اي ت ثير جمعيت بر سازمان يابي فضايي نقاط شهري با ت كيد برعملكرد جزيره گرمايي نمونه موردي استان تهران والبرز

نخستين كنفرانس ملي آب و هواشناسي

محمود خسروي - 1392/02/19

پايش و تحليل خشكسالي استان خراسان رضوي با استفاده از شاخص هاي خشكسالي (RAI-SPI)

نخستين كنفرانس ملي آب و هواشناسي

محمود خسروي - 1392/02/19

تحليل آماري پديده شرجي در استان خوزستان

نخستين كنفرانس ملي آب و هواشناسي

محمود خسروي - 1392/02/19

بررسي نقش سيستم هاي كم فشار بريده شده در شكل گيري گردو غبارهاي فراگير جنوب غرب ايران

نخستين كنفرانس ملي آب و هواشناسي

محمود خسروي - 1392/02/19
1391

بررسي و تبيين كاربرد تكنيكهاي داده كاوي در هواشناسي و مطالعات اقليمي

ششمين كنفرانس داده كاوي ايران

محمود خسروي - 1391/11/17

تحليل دوره هاي خشك كوتاه مدت ايرانشهر طي دوره آماري (1385-1359) با استفاده از مدل زنجيره ماركف

پنجمين كنگره بين المللي جغرافيدانان جهان اسلام

تقي طاوسي, محمود خسروي, خالد قادري زه - 1391/07/18

تحليل دوره هاي خشك كوتاه مدت ايرانشهر طي دوره آماري 1385 1359

پنجمين كنگره بين المللي جغرافيدانان جهان اسلام،

محمود خسروي - 1391/07/18

بررسي سناريو هاي تغييرات اقليمي آينده در جهان اسلام و ارائه راهكار هاي مديريتي جهت سازگاري و مقابله با اثرات آن

پنجمين كنگره بين المللي جغرافيدانان جهان اسلام،

محمود خسروي - 1391/07/18
1389

بررسي تاثير طوفانهاي شن به عنوان يكي از مهمترين عوامل بازدارنده توسعه

همايش سراسري جغرافيا، توسعه، دفاع و امنيت در جنوب شرق كشور

كوهزاد رئيس پور, محمود خسروي, تقي طاوسي - 1389/03/04

بررسي خشكسالي به عنوان يكي از بحرانهاي محيطي بازدارنده توسعه در استان سيستان و بلوچستان و راهكارهايي جهت كاهش اثرات آن

همايش سراسري جغرافيا، توسعه، دفاع و امنيت در جنوب شرق كشور

كوهزاد رئيس پور, محمود خسروي, تقي طاوسي - 1389/03/04

بررسي توزيع عمودي گرد و غبار ناشي از طوفان در خاورميانه با استفاده از مدل NAAPS مورد سيستان ايران

چهارمين كنگره بين المللي جغرافيدانان جهان اسلام

محمود خسروي - 1389/01/25
1387

خشكسالي و پيامدهاي زيست محيطي آن در استان سيستان و بلوچستان

سومين همايش مقابله با سوانح طبيعي

كوهزاد رئيس پور, تقي طاوسي, محمود خسروي - 1387/10/04

تحليل سينوپتيكي پديده ي گرد و غبار در استان خوزستان طي دوره ي آماري 2005-1996

سومين همايش مقابله با سوانح طبيعي

تقي طاوسي, محمود خسروي, كوهزاد رئيس پور - 1387/10/04

تاثير خشكسالي بر درياچه هامون و افزايش طوفانهاي گرد و خاك در منطقه سيستان

سومين همايش مقابله با سوانح طبيعي

كوهزاد رئيس پور, محمود خسروي, تقي طاوسي - 1387/10/04

بررسي اثر تغييرات آب و هوايي بر افزايش شدت آلودگي گرد و غبار محيطي در زاهدان

يازدهمين همايش ملي بهداشت

محمود خسروي, هانيه شكيبا, فرزانه سرگلزايي مقدم - 1387/08/07

تحليل فضايي آلايندگي طوفان هاي گرد و غباري ناشي از بادهاي 120 روزه سيستان با استفاده از داده هاي سنجش از دور ( دوره 2008-2001)

يازدهمين همايش ملي بهداشت

محمود خسروي - 1387/08/07
1386

بررسي ويژگي خشكسالي هاي استان خراسان جنوبي

همايش منطقه اي خشكسالي، پيامدها و راهكارهاي مقابله با آن

محمود خسروي, محمد اكبري - 1386/12/01

ارزيابي روند خشكسالي با استفاده از سنجش از دور (RS) (مطالعه موردي استان خراسان رضوي)

همايش منطقه اي خشكسالي، پيامدها و راهكارهاي مقابله با آن

محمود خسروي, راحله سرحدي - 1386/12/01
1382

بررسي انطباق سري هاي زماني دماي مشهد با تغييرات و نوسانات دماي كره زمين

سومين كنفرانس منطقه اي و اولين كنفرانس ملي تغيير اقليم

محمود خسروي - 1382/01/01
1381

تلفيق جاودانه معماري و فرهنگ ايران

نخستين همايش جلوه هاي فرهنگي تمدني ايران زمين در آئينه استان سيستان و بلوچستان

محمد علي قصري, محمود خسروي - 1381/01/01
1380

13th conference of Applied Climatology

IMPACTS OF EL NINO/SOUTHERN OSCILLA TION(ENSO) ON THE IRAN SOUTH EAST SUMMER AND AUTUMNAL PRECIPITAT

محمود خسروي, محمدرضا كاوياني, حسنعلي غيور - 1380/10/11

ENSO and Teleconnection Patterns Impacts on Summer and autumnal Precipitation Anomalies in Southeast

انجمن بين المللي جغرافيدانان (IGU)

محمود خسروي, حسنعلي غيور - 1380/10/11

ENSO NAO and AO Signals on the Autumnal Climate Conditions in the Southeast of IRAN

International conference oceanography of the eastern editerreaneam and black sea

محمود خسروي, محمدرضا كاوياني, حسنعلي غيور - 1380/10/11

نقش توسعه شهري در افزايش شدت سيلابها مطالعه موردي شهر زاهدان

هشتمين كنگره جغرافيدانان ايران

محمود خسروي - 1380/01/01

ملاحظاتي پيرامون اثرات ميكروكليماتولوژي جزيره گرمايي شهر

اولين كنفرانس منظقه اي تغيير اقليم

محمود خسروي - 1380/01/01

بحثي پيرامون تنگناهاي كمبود آب و مشكلات انتقال آب مورد نياز شهر زاهدان

اولين همايش استان شناسي استان سيستان و بلوچستان

محمود خسروي - 1380/01/01

بررسي بيلان آبي استان خراسان از نظر وضعيت ذخيره رطوبت خاك

اولين كنفرانس ملي بررسي راهكارهاي مقابله بابحران آب

ناصر جاوداني, سهراب محمدنيا قرائي, محمود خسروي - 1380/01/01

پايش خشكسالي بر اساس نمايه SPI دهكها و نرمال در استان سيستان و بلوچستان

اولين كنفرانس ملي بررسي راهكارهاي مقابله با بحران آب

حسين مقدم, محمود خسروي - 1380/01/01
1379

بررسي شاخص هاي ارزيابي شدت خشكسالي و امكان سنجي كاربرد شاخص شدت خشكسالي پالمر در ايران

اولين كنفرانس ملي بررسي راهكارهاي مقابله با كم آبي و خشكسالي

سهراب محمدنيا قرائي, ناصر جاوداني, محمود خسروي - 1379/01/01

سيستم مراقبت از شدت و وسعت خشكسالي بر اساس پهنه بندي شاخص پالمر

اولين كنفرانس ملي راهكارهاي مقابله با كم آبي و خشكسالي

سهيلا جوانمرد, محمود خسروي - 1379/01/01

امكان سنجي استفاده از انرژي باد در تامين نيازهاي جوامع روستايي استان سيستان و بلوچستان

چهارمين كنفرانس سراسري روستا و انرژي

محمود خسروي, مهدي خسروي - 1379/01/01
1378

برنامه ريزي حفاظت و مديريت بهره برداري بهينه از منابع آب حوضه آبريز زاهدان

همايش بررسي مسائل بهداشتي و حفاظت از منابع آب شهر زاهدان

محمود خسروي - 1378/01/01
1377

كاربرد تكنيكهاي آمار تحليلي در روشهاي مدرن طبقه بندي مطالعه موردي_اقليم سينوپتيك

دهمين كنگره جغرافيايي ايران

محمود خسروي - 1377/01/01


1382

نقش الگوهاي ارتباط از دو نيمكره شمالي در گستره وشدت خشكساليهاي فراگيراستان سيستان و بلوچستان

محمود خسروي - 1382 -
1379

بررسي اقليم كشاورزي استان سيستان و بلوچستان

حسين نگارش, محمود خسروي - 1379 -


برسي اثرات رخدادهاي حدي اقليمي برمحصول زرشك درخراسان جنوبي

غلامعلي كريمي , [ محمود خسروي, مرتضي اسمعيل نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

مطالعه وامكان سنجي اگروكليمايي كاشت گياه پنيرباددراستان سيستان وبلوچستان

عبدالغني زارعي , [ محمود خسروي, محسن آرمش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

تاثيرباددرساخت كالبدفيزيكي شهرزهك

سميرا نجفي , [ محمود خسروي, محسن حميديان پور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

مكان گزيني مسابقات اتومبيل راني

مجتبي فياض زاده , [ محمود خسروي, مرتضي اسمعيل نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي امكان سنجي اجراي پروژه باروري ابرها در استان سيستان و بلوچستان

فايزه رسايي , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, سمانه پورمحمدي, محمود خسروي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

پهنه بندي مناطق مستعد سيلاب در حوضه آبريزسرباز

اسداله ملازهي , [ محمود خسروي, محمدرضا پودينه, علي اصغر دهواري, محسن آرمش ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

آشكارسازي تغييرات زماني مكاني شاخص هاي فرين بارش و دمادراستان سيستان وبلوچستان

فاطمه كيخا , [ محسن حميديان پور, محمود خسروي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي تغييرات گردش عمومي جوطي دو فازال نينوولانينادر سواحل جنوبي ايران

سميه قاسمي , [ محمود خسروي, محسن حميديان پور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي تغييرات نمايه هاي حدي بارش مبتني برمدلهاي گردش عمومي

محمدعثمان نصرتي ناهوك , [ محسن حميديان پور, محمود خسروي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

كاربرد شاخص اقليمي تعطيلات در تقويم گردشگري

فريده اربابي , [ محمود خسروي, ابوذر پايدار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

توربين بادي سرعت باد امكان سنجي سيستم اطلاعات جغرافيايي

عزيزالله گوهرنيا , [ محمود خسروي, محسن حميديان پور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي تغييرات زماني مكاني كم فشار پاكستان دربازه زماني 1948-2014

صالح كردي تمين , [ محمود خسروي, محسن حميديان پور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

برنامه ريزي گردشگري روستاي ميمند توسعه گردشگري روستايي

زينب قشمي ميمند , [ عيسي ابراهيم زاده آكباد, محمود خسروي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

رابطه مخاطرات ناشي ازسيلابهاي شهري باعوامل ساختاري ومحيطي

ابوالفضل ابيل , [ تقي طاوسي, محمود خسروي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

اثرطوفانهاي دريايي برتغييرات فضايي -زماني تپه هاي ماسه اي ساحلي منطقه غرب زراباد

سليمان پيروزاده , [ محمود خسروي, صمد فتوحي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي مخاطرات ناشي ازريزگردهاي طوفان برسلامت انساني

سهيلا شيرزايي , [ محمود خسروي, محسن حميديان پور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي اثرات سرمازدگي ويخبندان برمحصولات كشاورزي حاشيه تفتان

بهروز كردي تمنداني , [ محمود خسروي, پيمان محمودي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

ارزيابي تاثير يارانه هاي بر اقتصاد خانوار روستايي شهرستان نور ممسني دهستانهاي جوزار

سهيلا محمدي , [ سيروس قنبري, محمود خسروي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

رفتارسنجي آب هاي زيرزميني دشت لنجان باتوجه به تغييرات دبي رودخانه زاينده رود

محبوبه صادقي دهنوي , [ تقي طاوسي, محمود خسروي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي تغييرات سطح پوشش برف درارتفاعات زردكوه بختياري

محبوبه اميدي قلعه محمدي , [ محمود خسروي, تقي طاوسي, كوهزاد رييس پور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

تحليل آماري پديده رعدوبرق وپهنه بندي آن دراستان خوزستان

نرگس كيانپوريان , [ محمود خسروي, كوهزاد رييس پور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي تاثيرعناصراقليمي درشيوع بيماريهاي ريوي وتنفسي شهرستان زاهدان

محمود براهويي , [ محمود خسروي, تقي طاوسي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي اثراقليم برشرايط اقليمي كشت زعفران در نواحي زعفران خيزايران

عليرضا رضاييان , [ محمود خسروي, حميد نظري پور ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي امواج گرمايي دردوره گرم سال دراستان لرستان

فاطمه بهاروند , [ محمود خسروي, مرتضي اسمعيل نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

ارزيابي شرايط آسايش آب وهوايي انسان درنواحي آب وهوايي كرانه هاي خليج فارس ودرياي عمان

زهرا كريمي , [ محمود خسروي, حميد نظري پور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي تاثيرخشكسالي برپديده مهاجرت درشهرستان گنابادمطالعه موردي كاخك

حسن نيك بخت ثاني كاخكي , [ تقي طاوسي, محمود خسروي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

تحليل همديدطوفانهاي شديدماسه اي منطقه سيستان

سيدمحمد حسيني , [ محمود خسروي, حميد نظري پور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

ارتباط متقابل رژيم بادهاي شرق خراسان بابادهاي صدوبيست روزه سيستان

رويا پوركريم برابادي , [ محمود خسروي, عباس مفيدي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

تحليل اثرپرفشارسيبري برروي بارش هاي شمال شرق ايران

فريده باكفايت رودي , [ محمود خسروي, آذر زرين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

مكان يابي سايت هاي اسكان اظطراري براي آسيب ديدگان زلزله در مناطق شهري با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي م مطالعه موردي منطقه سه شهر كرمان

رقيه صدر , [ محمود خسروي, حسين غضنفرپور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

مقايسه كاربردشاخص اقليم گردشگري وشاخص دماي فيزيولوژيك درتعيين آسايش اقليم گردشگري استان خراسان رضوي

اميد سروري , [ محمود خسروي, رضا اسماعيلي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

آسيب شناسي ريسك پذيري مديريت بحران واكوتوريسم شمشك وديزين

اشكان ممقاني نسب , [ علي حاجي نژاد, محمود خسروي, علي عسگري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي نقش فناوري اطلاعات در مديريت بلاياي طبيعي و كاهش مخاطرات در استان سيستان و بلوچستان مطالعه موردي بلاياي جوي در چابهار

سولماز ميرشكاري , [ حبيب ا... سالارزهي, محمود خسروي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

ارزيابي آسيب پذيري آبخوان آبرفتي دشت مند با استفاده از مدل دراستيك بر اساس جي اي اس

صفيه بحراني , [ ناصر اسدي, محمود خسروي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

مدل سازي وپيش بيني بارش ايستگاههاي منتخب استان فارس

فاطمه فيروزي , [ محمود خسروي, محمود خسروي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

تاثيرسرمازدگي برمحصولات كشاورزي استان لرستان

ليلا مكرم , [ محمود خسروي, تقي طاوسي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

شبيه سازي استان سيستان وبلوچستان بااستفاده ازريزگرداني داده هاي مدل گردش عمومي جو

اكبر زهرايي , [ تقي طاوسي, محمود خسروي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

مكانيابي اكوتوريسم كرمانشاه اورامانات

دانا رحيمي , [ تقي طاوسي, محمود خسروي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

آسايش اقليمي واكاوي سيستان وبلوچستان وكرمانشاه

زيبا شيراني , [ غلامرضا نوري, محمود خسروي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

يخبندان زودرس بررسي همديدخراسان رضوي پرفشارسيبري

حسين حيدري , [ محمود خسروي, رضا اسماعيلي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

مدل سازي محصولات زراعي رگرسيون چندمتغيره گوجه فرنگي جيرفت

مريم مالكي , [ محمود خسروي, تقي طاوسي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي پديده يخبندان وتهيه اطلس آن دراستان فارس

سارا كريم پور , [ محمود خسروي, تقي طاوسي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

تحليل همديدي بادهاي شديدشهربوشهر

زينب لطفي پور , [ تقي طاوسي, محمود خسروي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

سرمازدگي مركبات دشت داراب

اعظم شكاري , [ صمد فتوحي, محمود خسروي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

نقش سيستمهاي مونسون در تشديد بيماري مالاريا در جنوب استان سيستان وبلوچستان

نسرين حسين ابادي , [ تقي طاوسي, محمود خسروي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

پهنه بندي آگروكليمايي چغندرقند دراستان كرمانشاه با استفاده از GIS

الهه پرماه , [ حسين نگارش, محمود خسروي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

تحليل آماري سينوپتيكي پديده شرجي استان خوزستان

فايقه الماسي , [ محمود خسروي, بهلول عليجاني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

پهنه بندي اگروكليماي كشت نيشكربه روش AHPدر محيط GIS(مطالعه موردي استان خوزستان )

محمد ابراهيمي ليوسي , [ محمود خسروي, فربد فتوحي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي رابطه نوسانات بارش وتغييرسطح آبهاي زيرزميني واثرات زيست محيطي آن درشهرستان گنبد

مريم فهميده عمادي , [ غلامرضا نوري, محمود خسروي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

khorasan

محمود حسين زاده كرماني , [ محمود خسروي, امين عليزاده سيوكي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

بررسي اثرات خشكسالي برپديده هاي طبيعي وجاذبه هاي اكوتوريستي

ريحانه برزگري , [ غلامرضا نوري, محمود خسروي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

بررسي تاثيرعناصراقليمي برمساحت جنگل هاي ايران

فاطمه سراج الدين , [ غلامرضا نوري, محمود خسروي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

تاثيرخشكسالي برتغييرات منابع زيرزميني بااستفاده ازGISدرقره بلاغ

مهدي بيرانوند , [ صمد فتوحي, محمود خسروي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

پهنه بندي انرژي تابش خورشيدي باتوجه به تاثيرعامل توپوگرافي بااستفاده ازGiS

جعفر درخشي , [ محمود خسروي, سعيد جهانبخش اصل ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

اولين يخبندان پاييزه ،آخرين يخبندان بهاره ، فصل رشد،الگوهاي سينوپتيكي ،سيستم اطلاعات جغرافيائي

پيمان محمودي , [ محمود خسروي, بهلول عليجاني, ابوالفضل مسعوديان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

بررسي روند تغييرات دما در جنوب شرق ايران در طي دوره 2005-1956

ام البنين محمدي , [ محمود خسروي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

چشم انداز باستان شناسي شهرسوخته

بي تا بازيار , [ محمود خسروي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

تجزيه و تحليل فضاي محيطي دره بمپور با استفاده از سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

علي اكبر ابتين , [ محمود خسروي ]
نيمسال اول سال تحصيلي88-87


1396

اقليم‌شناسي چند‌متغيره، كاربرد تحليل‌هاي چند‌متغيره در جغرافياي طبيعي و اقليم‌‌شناسي

محمود خسروي - دانشگاه سيستان و بلوچستان - 1396 ايران


1 - اميدرضا كفايت مطلق, محمود خسروي, سيدابوالفضل مسعوديان
واكاوي پيوند سپيدايي با ارتفاع، شيب و وجه شيب در ايران زمين
(1401) ژئوفيزيك ايران. 16 241-251
2 - محدثه وزيري مهر, محسن حميديان پور, محمود خسروي, حميد نظري پور
الگوهاي گردشي جو و دوره هاي فرين تر و خشك فصل زمستان در جنوب شرق ايران
(1401) فيزيك زمين و فضا. 48 641-656
3 - محسن حميديان پور, حميد نظري پور, محمود خسروي, محدثه وزيري مهر
آينده نگري كشت نخل خرما در مناطق خشك و فراخشك جنوب شرقي ايران براساس سناريوهاي تغيير اقليم
(1401) برنامه ريزي منطقه اي. 12 31-44
4 - حميد نظري پور, محسن حميديان پور, محمود خسروي, محدثه وزيري مهر
تغييرپذيري فراواني و شدت خشكسالي در ايران با استفاده از شاخص استاندارد¬ شده بارش- تبخيرتعرق
(1401) علوم آب و خاك. 26 233-247
5 - سمانه پورمحمدي, مهران فاطمي, فايزه رسايي, سيد آرمان هاشمي منفرد, محمود خسروي
اثرات اجراي پروژه هاي تعديل آب و هوا بر منابع آب حوضه آبريز خاش با استفاده از مدل برنامه ريزي و ارزيابي منابع آب (WEAP)
(1400) مدل سازي و مديريت آب و خاك. 1 14-24
6 - حسين راهي زهي, محمود خسروي, محسن حميديان پور
تغييرات زماني-فضايي غلظت هواويزه در استان سيستان و بلوچستان (2018 - 2000)
(1400) تحليل فضايي مخاطرات محيطي. 8 79-92
7 - اميدرضا كفايت مطلق, محمود خسروي, سيدابوالفضل مسعوديان
واكاوي موانع برداشت/ ديدباني سپيدايي آبي فام در ايران زمين
(1400) سنجش از دور و Gis ايران. 13 23-38
8 - اميدرضا كفايت مطلق, محمود خسروي, سيد ابوالفضل مسعوديان, محمد صادق كيخسروي كياني, محسن حميديان پور
واكاوي ميانگين بلندمدت سپيدايي سرخ فام ايران زمين
(1399) پژوهش هاي جغرافياي طبيعي. 52 85-94
9 - اسداله ملازهي, محمدرضا پودينه, محمود خسروي, محسن آرمش, علي اصغر دهواري
پتانسيل سنجي خطر سيلاب در حوضه آبريز سرباز
(1399) تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي. 20 241-260
10 - عليرضا كمالي, محمود خسروي, محسن حميديان پور
Spatial-temporal analysis of net primary production (NPP) and its relationship with climatic factors in Iran
(1399) ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT. 192 1-20 مشاهده مقاله
11 - اسمعيل پودينه, برومند صلاحي, محمود خسروي, محسن حميديان پور
بررسي نقش گرمايش جهاني بر نوسانات فراسنجهاي باد و فشار تراز دريا در منطقه سيستان
(1399) علوم و تكنولوژي محيط زيست. 22 145-155
12 - محمدرضا سالاري فنودي, محمود خسروي, تقي طاوسي, محسن حميديان پور
مقايسه و ارزيابي دقت داده هاي بارش پايگاه كوردكس با داده هاي ايستگاهي(موردكاوي: بارش تابستانه جنوب شرق ايران)
(1399) پژوهش هاي اقليم شناسي. 11 15-32
13 - زرخاتون شه بخش, محمدرضا پودينه, محمود خسروي, حميد نظري پور
واكاوي آماري و طيفي سرعت باد در حاشيه هامون جازموريان در جنوب شرق ايران (مطالعه موردي: ايستگاه ايرانشهر)
(1399) هواشناسي و علوم جو. 3 1-15
14 - محمود خسروي, مرتضي اسماعيل نژاد
بررسي آماري همديدي موج هاي گرمايي كم تداوم ايران
(1399) مطالعات جغرافيايي مناطق كوهستاني. 1 19-33
15 - اميدرضا كفايت مطلق, محمود خسروي, سيد ابوالفضل مسعوديان
تحليل ميانگين درازمدت تابش بلند زميني ايران با داده هاي سنجش از دور
(1398) اطلاعات جغرافيايي سپهر. 28 199-209
16 - ابوالفضل ابيل, تقي طاوسي, محمود خسروي
تحليل مناطق بالقوه در معرض مخاطره سيلاب شهري مطالعه موردي شهر زاهدان
(1398) جغرافيا و توسعه. 16 91-106
17 - محترم محمدياريان, تقي طاوسي, محمود خسروي, محسن حميديان پور
ناحيه بندي رژيم بارش هاي حدي ايران
(1398) تحقيقات جغرافيايي. 34 183-192
18 - محمود خسروي, فائزه شجاع كلاته مير علي, هاجر پاكباز
بررسي منابع تأمين رطوبت رويدادهاي بارشي تابستانه جنوب شرقي ايران
(1398) مهندسي منابع آب. 11 127-144
19 - حسين فرامرزي, مريم نصيري, محمود خسروي, ابوذر كشاورزي, احمدرضا رضايي اردكاني
تاثيرات بالقوه عوامل اقليمي بر بيماري تب مالت انساني در استان فارس طي دوره 2009-2015
(1398) Iranian Journal of Medical Sciences. 44 465-473
20 - اميدرضا كفايت مطلق, محمود خسروي, سيد ابوالفضل مسعوديان, محمد صادق كيخسروي كياني, محسن حميديان پور
تغييرات زماني و مكاني تابش زمين تاب ايران(دوره آماري 1396- 1367)
(1398) ژئوفيزيك ايران. 13 73-85
21 - نسرين حسين ابادي, تقي طاوسي, عباس مفيدي, محمود خسروي
بررسي روند وارونگي هاي دمايي كلان شهرهاي ايران (تهران، مشهد، و تبريز)
(1398) پژوهش هاي جغرافياي طبيعي. 51 693-713
22 - سليمان پيروزاده, محمود خسروي, صمد فتوحي
پيش بيني تغييرات فضايي - زماني تپه هاي ماسه اي ناشي از طوفان هاي دريايي (مطالعه موردي: سواحل مكران)
(1398) تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي. 19 57-75 مشاهده مقاله
23 - محسن آرمش, محمود خسروي, محمد سليقه
تحليل تغييرپذيري دورههاي بارش تابستانه و آشكارسازي ارتباط آن با الگوي دوقطبي اقيانوس هند (IOD) (مطالعه موردي: جنوبشرق ايران)
(1397) جغرافيا و برنامه ريزي. 22 1-18
24 - هانيه شكيبا, محمود خسروي, تقي طاوسي, مهدي اژدري مقدم
پيش بيني دماي كمينه ايستگاه كرج با استفاده از داده هاي شاخص هاي پيوند از دور و شبكه عصبي مصنوعي
(1397) جغرافياي طبيعي. 11 85-103
25 - عزيزالله گوهرنيا, محمود خسروي, محسن حميديان پور
امكان سنجي احداث نيروگاه هاي بادي در شمال استان سيستان و بلوچستان از ديدگاه شرايط اقليمي و محيطي
(1397) نشريه كاوش هاي جغرافيايي مناطق بياباني. 2 1-20
26 - اسمعيل پودينه, برومند صلاحي, محمود خسروي, محسن حميديان پور
تحليل روند تغييرات بيشينه سرعت بادهاي 120 روزه سيستان با آزمونهاي من-كندال و شيب تخمين سن
(1397) پژوهش هاي دانش زمين. 9 114-128
27 - فريده اربابي, محمود خسروي, ابوذر پايدار
كاربرد شاخص اقليمي تعطيلات ( HCI) در تعيين تقويم گردشگري زمستانه (مطالعه موردي استان سيستان و بلوچستان )
(1397) برنامه ريزي منطقه اي. 8 47-60
28 - اسداله قبادي, محمود خسروي, تقي طاوسي
Surveying of Heat waves Impact on the Urban Heat Islands Case study the Karaj City in Iran
(1397) Urban Climate. 24 600-615 مشاهده مقاله
29 - هاجر پاكباز, محمود خسروي, تقي طاوسي, پيمان محمودي
تحليل الگوهاي فضايي طبقات شاخص عدم آسايش (DI) در ايران
(1397) تحليل فضايي مخاطرات محيطي. 2 73-90
30 - هانيه شكيبا, محمود خسروي, تقي طاوسي, مهدي اژدري مقدم
پيش بيني كمينه دما با استفاده از مدل شبكه هاي عصبي مصنوعي مورد: كرج
(1397) جغرافياي طبيعي. 11 85-103
31 - محمود خسروي, محسن عباس نيا, اسداله قبادي, محسن آرمش
بررسي ارتباط مكاني بين بارش هاي همرفتي بهاره و توپوگرافي شمال غرب ايران
(1396) جغرافيا و آمايش شهري منطقه اي. 7 21-37
32 - محسن حيدري دستنايي, مهدي مرتضوي, روح اله شيرازي, محمود خسروي
برهمكنش انسان و محيط تحليل فضايي-محيطي محوطه هاي دوره نوسنگي تا عصر مفرغ بخش لاران، استان چهار محال و بختياري
(1396) مطالعات باستان شناسي. 9 51-68
33 - سيدكرامت هاشمي عنا, محمود خسروي, تقي طاوسي, حميد نظري پور
ارزيابي توانمندي مدلهاي AOGCM در شبيه سازي طول دوره هاي خشك با رويكرد بررسي عدم قطعيت و تغيير اقليم در گستره ايران
(1396) اطلاعات جغرافيايي سپهر. 26 43-58
34 - محسن عباس نيا, تقي طاوسي, محمود خسروي
ارزيابي جامع تغييرات فصلي آينده دماي حداكثر ايران طي دوره گرم بر اساس مدلهاي گردش عمومي جو
(1396) آمايش جغرافيايي فضا. 7 121-133
35 - محمود خسروي, تقي طاوسي, كوهزاد رئيس پور, محبوبه اميدي قلعه محمدي
بررسي تغييرات سطح پوشش برف ارتفاعات زردكوه بختياري با استفاده از سنجش از دور
(1396) هيدروژئومورفولوژي. 3 25-44
36 - محمود خسروي, محسن عباس نيا, اسدالله قبادي, محسن آرمش
بررسي ارتباط مكاني بين بارش هاي همرفتي بهاره و توپوگرافي شمال غرب ايران
(1396) ACM TRANSACTIONS ON PROGRAMMING LANGUAGES AND SYSTEMS. 21-38
37 - تقي طاوسي, محمود خسروي, سيد كرامت هاشمي عنا, حميد نظري پور
ارزيابي توانمندي هاي مدل AOGCM در شبيه سازي طول دوره هاي خشك با رويكرد بررسي عدم قطعيت و تغيير اقليم در گستره ايران
(1396) اطلاعات جغرافيايي سپهر. 103 43-58
38 - محمود خسروي, زهرا كريمي, حميد نظري پور
تأثيرات بالقو? تغيير اقليم در توريسم سواحل جنوبي ايران بر پاي? طرح اطلاعات اقليمي گردشگري
(1396) جغرافيا و برنامه ريزي محيطي. 65 21-34
39 - محمود خسروي, محمد ابراهيمي, محمود بهروزي
بررسي وضعيت انرژي باد در استان خوزستان به ‌منظور استفاده از توربين‌هاي بادي
(1395) برنامه ريزي منطقه اي. 6 29-42
40 - محمود خسروي, شيما رستمي
بررسي ارتباط بارش و دماي ايران با چرخ لكه‌هاي خورشيدي با استفاده از پالايش موجك
(1395) پژوهش هاي اقليم شناسي. 5 39-52
41 - محمود خسروي, بهلول عليجاني, فائقه الماسي
تحليل همديدي سامانه‌هاي شرجي در استان خوزستان
(1395) پژوهش هاي اقليم شناسي. 5 57-72
42 - محسن عباس نيا, تقي طاوسي, محمود خسروي, حسين توروس
تحليل دامنه عدم قطعيت تغييرات آينده دماي حداكثر روزانه بر روي ايران با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
(1395) اطلاعات جغرافيايي سپهر. 25 29-43
43 - محمود خسروي, صمد فتوحي, سليمان پيروز زاده
بررسي تغييرات زماني -مكاني تپه‌هاي ساحلي ماسه‌اي با استفاده از سنجش‌ازدور (RS) مورد مطالعه: منطقه غرب زرآباد
(1395) تحليل فضايي مخاطرات محيطي. 2 1-14
44 - محمود خسروي, ابراهيم مسگري
تحليل فضايي روابط الگوهاي پيوند از دور با دماي ماهانه شمال غرب ايران
(1395) جغرافيا و آمايش شهري منطقه اي. 6 203-214
45 - پيمان محمودي, محمود خسروي, سيد ابوالفضل مسعوديان, بهلول عليجاني
بررسي همديد وسيع ترين و مستمرترين يخبندان ايران در دوره 2004-1963
(1395) پژوهش هاي اقليم شناسي. 7 1-20
46 - محمود خسروي, عباس مفيدي, رويا پوركريم برابادي
بررسي ارتباط متقابل باد صد و بيست روزه سيستان و بادهاي شرق خراسان
(1395) جغرافياي طبيعي. 9 19-37
47 - پيمان محمودي, محمود خسروي, سيد ابوالفضل مسعوديان, بهلول عليجاني
ميانگين گردش جوي منجر به يخبندان هاي فراگير در ايران
(1395) مطالعات جغرافياي مناطق خشك. 6 66-86
48 - فائزه شجاع, محمود خسروي, علي اکبر شمسي پور
مقايسه تطبيقي چرخندهاي حاره اي شمال درياي عرب و درياي عمان طي دهه اخير (2015-2005)
(1395) جغرافيا و مخاطرات محيطي. 5 91-108
49 - محمود خسروي, محسن حميديان پور, صالح كردي تمين
بررسي تغييرات زماني و مكاني كمفشار پاكستان
(1395) پژوهش هاي اقليم شناسي. 7 25-42
50 - محسن عباس نيا, تقي طاوسي, محمود خسروي
ارزيابي تغييرات آينده دما در ايستگاه هاي منتخب ايران بر اساس مدل هاي HADCM3 و CGCM3
(1395) Asia-Pacific Journal of Atmospheric Sciences. 52 371-377
51 - کرامت هاشمي عنا, محمود خسروي, تقي طاوسي
شبيه سازي طولاني ترين طول دوره هاي خشك با رويكرد تغيير اقليم در گستره ايران زمين
(1394) مطالعات جغرافياي مناطق خشك. 6 18-33
52 - پيمان محمودي, محمود خسروي, سيد ابوالفضل مسعوديان, بهلول عليجاني
طبقه بندي اقليمي – سينوپتيكي الگوهاي گردشي مرتبط با يخبندان هاي فراگير ايران
(1394) جغرافيا و برنامه ريزي محيطي. 26 219-246
53 - محمود خسروي, , محمدعلي عزيزاقلي,
مقايسه پهنه‌هاي بارشي استان سيستان و بلوچستان با استفاده از داده‌هاي ماهواره‌اي و ايستگاه‌هاي زميني
(1394) پژوهش هاي اقليم شناسي. 4 97-110
54 - اسدا.... قبادي, محمود خسروي, تقي طاوسي
تاثير تابع تغيير پذيري باد بر جزيره گرمايي مطالعه موردي شهر كرج ،ايران
(1394) International Journal of Architectural Engineering and Urban Planning. 26 83-92
55 - پيمان محمودي, محمود خسروي, سيد ابوالفضل مسعوديان, بهلول عليجاني
رابطه پيوند بين الگوهاي پيوند از دور و يخبندان هاي فراگير ايران
(1394) جغرافيا و توسعه. 175-194
56 - محمود خسروي, محسن آرمش, نعمت ا..... صفرزايي
تحليل همديدي يخبندانهاي زمستانه منطقه سيستان،(مورد ژانويه سال 2008)
(1394) جغرافيا و برنامه ريزي. 19 113-140
57 - محمود خسروي, تقي طاوسي, اکبر زهرايي
شبيه سازي تغييرات اقليمي استان سيستان و بلوچستان با استفاده از ريزگرداني داده هاي مدل گردش عمومي جو(GCM) براي دوره اقليمي(2040-2009)
(1394) تحقيقات جغرافيايي. 30 185-206
58 - پيمان محمودي, محمود خسروي, سيد ابوالفضل مسعوديان, بهلول عليجاني
رابطه بين الگوهاي پيوند از دور و يخبندان هاي فراگير ايران
(1394) جغرافيا و توسعه. 13 175-194
59 - پيمان محمودي, محمود خسروي, سيد ابوالفضل مسعوديان, بهلول عليجاني
بررسي روند تغييرات فراواني روزهاي همراه با يخبندان هاي فراگير و نيمه فراگير ايران
(1394) جغرافيا و برنامه ريزي. 19 303-327
60 - حجت اله دانشمند, تقي طاوسي, محمود خسروي, سيدسعيد توكلي افشاري
Modeling minimum temperature using adaptive neuro-fuzzy inference system based on spectral analysis of climate indices A case study in Iran
(1393) journal of the saudi society of agricultural sciences. 14 33-40
61 - محمود خسروي
طبقه بندي دما و بارش ايران زمين با استفاده از روش هاي زمين آماري و تحليل خوشه اي
(1393) برنامه ريزي منطقه اي. 4 121-132
62 - محمود خسروي, تقي طاوسي
Seismic triggering of atmospheric variables prior to the major earthquakes in the Middle East within a 12-year time-period of 2002 2013
(1393) NATURAL HAZARDS. 53 1539-1553
63 - محمود خسروي
محاسبه، ارزيابي و تحليل توزيع مكاني شاخص پرتو فرابنفش (UVI) در گستره ايران
(1393) تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي. 14 205-223
64 - محمود خسروي
شناسايي و آشكار سازي طوفان فراگير 1 جولاي 2008 ايران با استفاده از سنجنده AVHRR
(1393) مجله فضاي جغرافيايي. 14 31-50
65 - صادق كريمي, راضيه جاوداني, تقي طاوسي, محمود خسروي
واكنش فصل رشد در برابر خشكسالي و ترسالي اقليمي مورد مطالعه منطقه بلوچستان مركزي
(1393) جغرافيا و توسعه. 12 1-13
66 - تقي طاوسي, محمود خسروي, زينب لطفي پور
بررسي احتمال رخداد توفان هاي فرين در درياهاي ساحلي مورد كرانه هاي شبه جزيره بوشهر
(1393) زيست شناسي دريا. 6 39-50
67 - کوهزاد رييس پور, محمود خسروي, تقي طاوسي, محمد شريفي کيا
The influence of the polar front jet stream on the formation of dust events in the southwest of Iran
(1393) Air Quality Atmosphere and Health. 3-12
68 - محمدرضا منصوري دانشور, تقي طاوسي, محمود خسروي
Atmospheric blocking anomalies as the synoptic precursors prior to the induced earthquakes: a new climatic conceptual model
(1393) International Journal of Environmental Science and Technology. 1705-1718
69 - تقي طاوسي, محمود خسروي, دانا رحيمي
مكان يابي پهنه هاي مناسب اكوتوريسم، مطالعه موردي: منطقه اورامانات
(1393) آمايش جغرافيايي فضا. 4 19-40
70 - حجت اله دانشمند, تقي طاوسي, محمود خسروي, سيدسعيد توكلي افشاري
Modeling minimum temperature using adaptive neuro-fuzzy inference system based on spectral analysis of climate indices: A case study in Iran
(1393) journal of the saudi society of agricultural sciences. 14 33-40
71 - صادق کريمي, راضيه جاوداني جاوداني, محمود خسروي, تقي طاوسي
واكنش فصل رشد در برابر خشكسالي و ترسالي مطالعه موردي بلوچستان مركزي
(1393) جغرافيا و توسعه. 1-14
72 - محمود خسروي
Assessment of drought hazard impact on wheat cultivation using standardized
(1392) Arabian Journal of Geosciences. 11 4463-4473
73 - محمدرضا منصوري دانشور, تقي طاوسي, محمود خسروي
Synoptic detection of the short-term atmospheric precursors prior to a major earthquake in the Middle East North Saravan M 7.8 earthquake SE Iran
(1392) Air Quality Atmosphere and Health. 7 29-39
74 - محمود خسروي
بررسي تناسب محيطي شهرستان تربت حيدريه براي كشت چغندرقند با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي
(1392) چغندرقند. 30 119-138
75 - محمود خسروي
نقش سامانه موسمي در تشديد بيماري مالاريا در جنوب استان سيستان و بلوچستان با تاكيد بر شهر چابهار
(1392) جغرافيا و مخاطرات محيطي. 2 19-34
76 - محمود خسروي
شناسايي امواج گرمايي ايران
(1392) جغرافيا و توسعه. 11 39-54
77 - محمود خسروي
برآورد و پهنه بندي تابش خورشيدي دريافتي در سطح افقي با استفاده از پارامترهاي اقليمي در محيط GIS (مطالعه موردي استان آذربايجان-شرقي
(1392) مجله فضاي جغرافيايي. 13 39-63
78 - محمود خسروي
تاثير فعاليت هاي خورشيدي بر بارش استان گلستان طي دورهاي آماري 1961 تا 2005
(1392) جغرافيا و برنامه ريزي محيطي. 24 33-46
79 - پيمان محمودي, محمود خسروي
اطلس اقليم شناسي ويژگي هاي آماري يخبندان هاي ايران
(1392) تحقيقات جغرافيايي. 28 55-66
80 - محمدرضا منصوري دانشور, محمود خسروي, تقي طاوسي
Seismic triggering of atmospheric variables prior to the major earthquakes in the Middle East within a 12-year time-period of 2002–2013..
(1392) NATURAL HAZARDS. 74 1539-1553
81 - منصوري دانشور محمدرضا, تقي طاوسي, محمود خسروي
.Synoptic detection of the short-term atmospheric precursors prior to a major earthquake in the Middle East, North Saravan M 7.8 earthquake, SE Iran
(1392) Air Quality Atmosphere and Health. 7 29-39
82 - كوهزاد رئيس پور, محمود خسروي, تقي طاوسي, محمد شريفي كيا
بررسي نقش سيستم هاي كم فشار بريده در شكل گيري گرد و غبار فراگير جنوبغرب ايران
(1392) فصلنامه جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي)-موسسه آموزش عالي بين المللي قشم. 3 7-36
83 - تقي طاوسي, محمود خسروي, نسرين حسين ابادي
نقش سامانه موسمي در تشديد بيماري مالاريا در جنوب استان سيستان و بلوچستان
(1392) جغرافيا و مخاطرات محيطي دانشگاه فردو سي مشهد. 2 19-34
84 - محمود خسروي, محسن آرمش
پهنه بندي اقليمي استان مركزي با استفاده از تحليل عاملي-خوشه اي
(1391) جغرافيا و برنامه ريزي محيطي. 23 87-100
85 - پيمان محمودي, محمود خسروي, سيد ابوالفضل مسعوديان, بهلول عليجاني
نابهنجاري هاي همديدي منجر به يخبندان هاي فراگير ايران
(1391) جغرافيا و مخاطرات محيطي دانشگاه فردو سي مشهد. 1 17-34
86 - محمود خسروي, اكبر زهرايي, حسين حيدري, سارا بني نعيمه
تعيين مناطق هم خشكسالي استان گيلان با استفاده از شاخص ناهنجاري بارش
(1391) جغرافيا و مخاطرات محيطي دانشگاه فردو سي مشهد. 3 1-20
87 - محمود خسروي, حميد نظري پور
مطالعه ي همديد تيپ هاي هواي غالب منطقه ي سيستان (ايستگاه زابل)
(1391) پژوهش هاي جغرافياي طبيعي. 44 39-62
88 - محمود خسروي, مريم نصيري, سيد علي اكبر صفوي, نرجس پور جعفريان
پيش بيني خشك سالي با استفاده از شبكه ي عصبي مصنوعي، مطالعه موردي ايستگاه شيراز
(1391) مطالعات جغرافيايي مناطق خشك. 2 103-119
89 - مهدي اژدري مقدم, محمود خسروي, حسين حسين پورنيكنام, احسان جعفري ندوشن
پيش بيني خشكسالي با استفاده از مدل فازي-عصبي، شاخص هاي اقليمي، بارندگي و شاخص خشكسالي (مطالعه موردي زاهدان)
(1391) جغرافيا و توسعه. 10 61-72
90 - فاطمه فيروزي, حسين نگارش, محمود خسروي
مدل سازي، پيش بيني و بررسي روند بارش ايستگاه هاي منتخب استان فارس
(1391) برنامه ريزي منطقه اي. 77-91
91 - محمدرضا منصوري دانشور, علي باقر زاده, محمود خسروي
Assessment of drought hazard impact on wheat cultivation using standardized precipitation index in Iran
(1391) Arabian Journal of Geosciences. 6 4463-4473
92 - محمود خسروي, پيمان محمودي
پهنه بندي اقليمي غرب و شمال غرب ايران با رويكردي بر مديريت نوسازي راه
(1390) مجله فضاي جغرافيايي. 11 1-25
93 - محمود خسروي, محمد سليقه, بهروز صباغي
تاثير دماي سطح درياي عمان بر بارش فصول پاييز و زمستان سواحل جنوب شرقي ايران
(1390) جغرافيا و برنامه ريزي. 16 59-81
94 - تقي طاوسي, محمود خسروي, كوهزاد رئيس پور
تحليل آماري پديده گرد و غبار در استان خوزستان طي دوره (2005-1996)
(1390) نيوار. 17-26
95 - محمود خسروي
ارزيابي ميزان انتشار گاز گلخانه اي متان حاصله از فعاليت هاي دامپروري در ايران طي سالهاي 85-1375
(1389) نيوار - سازمان هواشناسي كشور. -
96 - تقي طاوسي, محمود خسروي
تحليل همديدي سامانه هاي گردو غباري در استان خوزستان
(1389) جغرافيا و توسعه. -
97 - تقي طاوسي, محمود خسروي
پديده گرد و غبار، مهمترين بحران زيست محيطي در استان خوزستان
(1389) اطلاعات سياسي اقتصادي. -
98 - حسين نگارش, محمود خسروي
مطالعه خشكسالي هاي كوتاه مدت شهرستان زاهدان
(1389) جغرافيا و توسعه. -
99 - محمود خسروي
كاربرد تحليل خوشه اي در شناسايي ويژگي هاي روزهاي بارشي (ايستگاه خاش)
(1389) مجله فضاي جغرافيايي. -
100 - تقي طاوسي, محمود خسروي
بررسي خشكسالي و تحليل روند دوره هاي خشك كوتاه مدت ايرانشهر با استفاده از مدل زنجيره ماركف در دوره آماري 1385-1359
(1389) فصلنامه علوم محيطي. -
101 - محمود خسروي
تحليلي بر اثرات اقليمي سيكلون حاره اي گونو بر جنوب شرق ايران
(1389) پژوهش هاي جغرافياي طبيعي. 18 53-73
102 - محمود خسروي
تحليل همديد پديده گرد و غبار در استان خوزستان
(1389) جغرافيا و توسعه. 8 97-118
103 - محمود خسروي
تحليل فضايي-زماني پايداري درياچه هاي هامون
(1389) تحقيقات منابع آب ايران. 6 68-79
104 - حميد نظري پور, محمود خسروي
شناسايي تيپ هاي هوايي زاهدان به روش تحليل خوشه اي
(1389) جغرافيا و برنامه ريزي محيطي. 40 29-44
105 - محمود خسروي, حميد نظري پور
كاربرد تحليل خوشه اي در شناسايي ويژگي هاي روزهاي بارشي(خاش)
(1389) فضاي جغرافيايي. 9 65-90
106 - حميد نظري پور, محمود خسروي
شناسايي تيپ هاي بارشي بر اساس تحليل خوشه اي(مطالعه موردي زاهدان)
(1389) جغرافيا و برنامه ريزي محيطي. 40 29-44
107 - جواد خوشحال, محمود خسروي, حميد نظري پور
شناسايي منشا و مسير رطوبت بارش هاي فوق سنگين استان بوشهر در جنوب و جنوب غرب ايران
(1388) جغرافيا و توسعه. 16 7-28
108 - محمود خسروي
بررسي ويژگي خشكسالي هاي استان خراسان جنوبي
(1388) جغرافيا و توسعه. -
109 - محمود خسروي, مجيد حبيبي نوخندان, رضا اسماعيلي
پهنه بندي اثر خطر سرمازدگي ديررس بر روي باغات مطالعه موردي شهرستان مه ولات
(1387) جغرافيا و توسعه. -
110 - حسين نگارش, محمود خسروي
The Geomorphic and Morphometrics of Napag Mud Volcano In the South Eastern Area of Iran
(1387) مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان. 30 -
111 - محمود خسروي
شناسايي منش و مسير رطوبت بارش هاي فوق سنگين استان بوشهر
(1387) جغرافيا و توسعه. 16 -
112 - محمود خسروي
ت ثيرات محيطي اندركش نوسان هاي رودخانه هيرمند با بادهاي 120 روزه سيستان
(1387) فصلنامه تحقيقات جغرافيايي (دانشگاه اصفهان). 91 -
113 - حسين نگارش, محمود خسروي
The Bam Earthquake Analysis and its Geomorphological Manifestations and Evidenes
(1387) مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان. 30 -
114 - محمود خسروي, صادق كريمي خواجه لنگي, محمد سليقه
ارتباط شاخص قطبي با نوسان هاي دمايي. مورد، ايستگاه شهركرد
(1386) جغرافيا و توسعه. 5 -
115 - صادق كريمي, محمود خسروي, مرضيه افضلي
بررسي تغيير پذيري الگوهاي فشار حاكم بر ايستگاه شهركرد با استفاده از ماتريس همبستگي
(1386) نيوار. -
116 - حسين نگارش, محمود خسروي
The Geomorphic and Morphometric Characteristics of Napag Mud Volcano in the South Eastern of Iran
(1386) جغرافيا و برنامه ريزي محيطي. 30 51-68
117 - محمود خسروي
بررسي اثر الگوهاي دور پيوند بر خشكساليهاي فراگير زمستانه استان سيستان و بلوچستان
(1384) جغرافيا و توسعه. -
118 - محمود خسروي
بررسي رابطه بين الگوهاي چرخشي كلان مقياس نيمكره شمالي با خشكساليهاي سالانه سيستان و بلوچستان
(1383) جغرافيا و توسعه. -
119 - محمود خسروي
كاربرد سنجش از راه دور در مطالعات اقليمي مناطق خشك و بياباني
(1381) تحقيقات جغرافيايي - خصوصي. 17 -
120 - محمود خسروي
ENSO AND TELECONNECTION PATTERNS IMPACTS ON SUMMER AND AUTUMNAL PRECIPITATION ANOMALIES IN SOUTHEAST IRAN
(1381) مجله رسمي انجمن جغرافيدانان بين المللي. -
121 - سهراب محمدنيا قرائي, ناصر جاوداني, سهيلا جوانمرد, ليلي خزانه داري, محمود خسروي
بررسي نمايه هاي ارزيابي شدت خشكسالي و امكان سنجي كاربرد نمايه شدت خشكسالي پالمر در ايران
(1380) نيوار - سازمان هواشناسي كشور. -
122 - حسنعلي غيور, محمود خسروي
تاثير پديده انسو بر ناهنجاري هاي بارش تابستاني و پائيزي منطقه جنوب شرق ايران
(1380) تحقيقات جغرافيايي - خصوصي. -
123 - محمود خسروي
اثرات نامساعد بيوكليمايي ناشي از محيط طبيعي دردشت سيستان
(1368) Geographical Research. 4 163-184


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 تحليل فضايي داده هاي آب و هواشناسي باسيستم اطلاعات جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا طبیعی- اقلیم شناسی کارشناسی ارشد درس(ت): پنج شنبه 09:30-11:30 مکان: آزمايشگاه جغرافيا جي اي اس
2 موضوعات ويژه پژوهش هاي آب وهواشناسي جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا طبیعی- اقلیم شناسی دکتری درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: آزمايشگاه جغرافيا جي اي اس

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 مشاوره مشاوره دانشجويان و همكاران دانشكده
2 شنبه 09:30 14:30 حضور اداري دانشكده
3 يك شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
4 يك شنبه 09:30 11:30 عدم دسترسي شوراي گروه و دانشكده
5 يك شنبه 11:30 14:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
6 دوشنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
7 دوشنبه 09:30 12:30 عدم دسترسي شوراي پژوهشي دانشگاه
8 دوشنبه 12:30 14:30 حضور دبيرخانه هيئت مميزه
9 سه شنبه 07:30 09:30 کلاس درس موضوعات ويژه پژوهش هاي آب وهواشناسي (1012974_01)
14 چهارشنبه 13:00 15:00 کلاس درس تحليل فضايي شهر (1012974_01)
15 چهارشنبه 15:00 17:00 کلاس درس تكنيك هاوتحليل هاي آمارفضايي (1026
16 پنج شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
17 پنج شنبه 09:30 11:30 کلاس درس تحليل فضايي داده هاي آب و هواشناسي باسيستم اطلاعات
18 پنج شنبه 11:30 13:00 راهنمايي دانشجويان دكتري