كارشناسی , شیمی محض , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1381 ← 1385
كارشناسی ارشد , شیمی معدنی , دانشگاه صنعتی اصفهان , 1386 ← 1388
دكترا , شیمی معدنی , دانشگاه صنعتی اصفهان , 1388 ← 1393


1397

Binding mode investigation between a platinum (II) complex and BSA by fluorescence spectroscopy

بيستمين كنفرانس شيمي معدني ايران

خاطره عبدي - 1397/12/18

Linear Dichroism in DNA-Drug Interaction Studies

بيستمين كنفرانس شيمي معدني ايران

خاطره عبدي - 1397/12/18

Investigation of interaction between [Pd(en)(2-pyc)]NO3 and bovine serum albumin (BSA) using fluorescence spectroscopy

بيستمين كنفرانس شيمي معدني ايران

نسيمه جام گوهري, خاطره عبدي - 1397/12/18

Interaction of Ethylenediamine 2-pyridinecarboxcylatopalladium(II) nitrate with CT-DNA/BSA and its anti-tumor activity

بيستمين كنگره شيمي ايران

حسن منصوري ترشيزي, نسيمه جام گوهري, خاطره عبدي - 1397/04/26


يك كمپلكس پالاديوم(II) با ليگاند پاي پيريدين سنتز شناسايي برهم كنش با DNA

عالمه اذرنگ , [ خاطره عبدي, حسن منصوري ترشيزي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 00-99

ادامه پايان نامه كارشناسي ارشد - عنوان جديد--- سنتز و شناسايي كمپلكسي جديد از پالاديوم(II) با ليگاند مورفولين و برهمكنش آن باDNA

سعيده براهويي , [ خاطره عبدي, حسن منصوري ترشيزي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 00-99

پايان نامه 2 كارشناسي ارشد

معصومه احمدي سرخوني , [ حسن منصوري ترشيزي, خاطره عبدي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

سنتز و شناسائي كمپلكس هاي شيف باز با برخي عناصر واسطه و بر همكنش آنها با BSA,CT-DNA

معصومه احمدي سرخوني , [ حسن منصوري ترشيزي, خاطره عبدي ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

پايان نامه 2 كارشناسي ارشد (برهم كنش كمپلكسهاي هشت وجهي Zn(II) حاوي ليگاندهاي 2و2- بي پيريدين، 1و10- فنانترولين با CT-DNA BSA

بي بي قدسيه علي پور , [ حسن منصوري ترشيزي, خاطره عبدي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

مطالعه برهمكنش مهار كننده هاي فسفودي استرازها توسط داكينگ و شبيه سازي ديناميك مولكولي

راحله راه بركهخا , [ عفت دهقانيان, مهران فيضي ده نايبي, خاطره عبدي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

مطالعات بر همكنش بين تعدادي كمپلكس Zn2+/Pd2+ با BSA,DNA

بي بي قدسيه علي پور , [ حسن منصوري ترشيزي, خاطره عبدي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

مطالعات پيوند شدن تعدادي كمپلكس پالاديم و روي به BSA,DNA

راضيه ملك محمدي نژاد , [ حسن منصوري ترشيزي, خاطره عبدي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

سنتز، شناسايي و مطالعه بلوري كمپلكسهاي جديد فلزات واسطه با ليگاند 5،5- ديمتيل 2، 3 -بي پيريدين ، مطالعه برهمكنش آنها با Fs-DNA بررسي خواص آنتي باكتريال كمپلكها و نانو ذرات اكسيدي آن

طاهره كندري , [ نيلوفر اكبرزاده تربتي, خاطره عبدي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

اندركنش اتيلين دي آمين، پيريدين كربوكسيلاتو پالاديوم(11 ) نيترات با DNA غده تيموسو خواص ضد تومورآن

نسيمه جام گوهري , [ حسن منصوري ترشيزي, خاطره عبدي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

مطالعه بر هم كنش DNA غده تيموس با كمپلكس اتيلن دي آمين،2- پيريدين كربوكسيلاتوپلاتينيوم(11) كلريد به روش هاي طيف سنجي و خواص ضد تومور آن

معصومه صادقي زاده , [ حسن منصوري ترشيزي, خاطره عبدي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95


1 - ليلي حيدرپورصارمي, Karim Dadashi Noshahr, علي ابراهيمي, Ali Khalegian, خاطره عبدي, ميلاد لگزيان
Multi-stage screening to predict the specific anticancer activity of Ni(II) mixed-ligand complex on gastric cancer cells; biological activity, FTIR spectrum, DNA binding behavior and simulation studies
(1400) SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY. 251 119377-1-119377-10
2 - امنه حيدري, حسن منصوري ترشيزي, Maryam Saeidifar, خاطره عبدي
Experimental and Computational Studies on the Interaction between DNA and BSA with a Couple of Isomeric [Pd(daf)(Leu)]+ , and [Pd(daf)(Ile)]+ Antitumor Complexes, Their Synthesis and Spectral Characterization
(1400) BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN. 94 2678-2694
3 - Ismaeil Mohammadi, Fatemeh Zeraatpisheh, Elham Ashiri, خاطره عبدي
Solvothermal synthesis of g-C3N4 and ZnO nanoparticles on TiO2 nanotube as photoanode in DSSC
(1399) INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY. 45 18831-18839
4 - خاطره عبدي, عليرضا نوروزي, حسن منصوري ترشيزي, راضيه ملك محمدي نژاد
يك كمپلكس (Zn(II با ليگاند باز شيف درشت حلقه تتراآزا. تهيه، شناسايي و مطالعه ي تجربي و تئوري برهم كنش آن با CT-DNA و BSA
(1399) شيمي و مهندسي شيمي ايران. -
5 - حسن منصوري ترشيزي, فاطمه خسروي, خاطره عبدي, ساره زارعيان جهرمي
Ordering a selected Zn(II), Cu(II), Pd(II) and Co(III) complex compounds. Their separately and combinedly antibacterial therapy and DNA-binding studies
(1398) JOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE and DYNAMICS. 37 1-41
6 - حسن منصوري ترشيزي, ساره زارعيان جهرمي, خاطره عبدي, مريم سعيدي فر
Nonionic but water soluble, [Glycine-Pd-Alanine] and [Glycine-Pd-Valine] complexes. Their synthesis, characterization, antitumor activities and rich DNA/HSA interaction studies
(1398) JOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE and DYNAMICS. 37 3566-3582
7 - طاهره كندري, نيلوفر اكبرزاده تربتي, خاطره عبدي, Michal Dusek, Vaclav Eigner
A novel cadmium(II) complex of bipyridine derivative: synthesis, X-ray crystal structure, DNA-binding and antibacterial activities
(1398) JOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE and DYNAMICS. 38 236-247
8 - فرحناز محمدلو, حسن منصوري ترشيزي, خاطره عبدي
Interaction of bis(alkylamine)dichloropalladium(II) complexes with CT-DNA and BSA; their synthesis, characterization, antitumor, and antibacterial evaluations
(1398) JOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE and DYNAMICS. 1-67
9 - نرجس علي صوفي, حسن منصوري ترشيزي, خاطره عبدي
تهيه و شناسايي ليگاندهاي آلكيل دي تيوكربامات و كمپلكس هاي +Ni2 آن ها
( ) شيمي و مهندسي شيمي ايران. -


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 شيمي عمومي علوم پایه شیمی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: كلآس 34 (سمعي و بصري)، درس(ع): شنبه 12:30-15:00 مکان: آزمايشگاه شيمي عمومي1
2 تاريخ و فلسفه شيمي علوم پایه شیمی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 18:00-20:00 مکان: كلاس 38
3 تاريخ و فلسفه شيمي علوم پایه شیمی کارشناسی
4 مباني بيوتكنولوژي علوم پایه شیمی کارشناسی درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: كلآس 36، درس(ت): چهار شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 26 (سمعي وبصري)
5 شيمي معدني 1 علوم پایه شیمی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: كلآس 36، درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: كلآس 35
6 شيمي صنايع معدني علوم پایه شیمی کارشناسی درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00 مکان: كلآس 36، درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00
7 شيمي عمومي علوم پایه شیمی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: كلآس 34 (سمعي و بصري)، درس(ع): شنبه 12:30-15:00 مکان: آزمايشگاه شيمي عمومي1
8 تاريخ و فلسفه شيمي علوم پایه شیمی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 18:00-20:00 مکان: كلاس 38
9 تاريخ و فلسفه شيمي علوم پایه شیمی کارشناسی
10 مباني بيوتكنولوژي علوم پایه شیمی کارشناسی درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: كلآس 36، درس(ت): چهار شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 26 (سمعي وبصري)
11 شيمي معدني 1 علوم پایه شیمی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: كلآس 36، درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: كلآس 35
12 شيمي صنايع معدني علوم پایه شیمی کارشناسی درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00 مکان: كلآس 36، درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 08:00 15:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
2 شنبه 08:00 11:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
3 شنبه 11:00 13:00 حضور مطالعه
4 شنبه 16:00 18:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
5 شنبه 16:30 20:00 حضور آزمايشگاه تحقيقات
6 شنبه 18:00 20:00 حضور مطالعه
7 يك شنبه 08:00 11:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
8 يك شنبه 08:00 11:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
9 يك شنبه 11:00 13:00 حضور مطالعه
10 يك شنبه 11:00 13:00 حضور مطالعه و مشاوره
11 يك شنبه 16:00 18:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
12 يك شنبه 16:30 20:00 حضور آزمايشگاه تحقيقات
13 يك شنبه 18:00 20:00 حضور مطالعه
14 دو شنبه 08:00 11:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
15 دو شنبه 08:00 11:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
16 دو شنبه 11:00 13:00 حضور مطالعه
17 دو شنبه 11:00 13:00 حضور مطالعه
18 دو شنبه 16:30 20:00 حضور آزمايشگاه تحقيقات
19 سه شنبه 08:00 11:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
20 سه شنبه 08:00 09:30 حضور مطالعه
21 سه شنبه 11:00 13:00 حضور مطالعه و مشاوره
22 سه شنبه 11:30 14:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
23 سه شنبه 14:00 15:00 حضور مطالعه
24 سه شنبه 18:00 20:00 حضور مطالعه
25 سه شنبه 18:00 20:00 حضور مطالعه
26 چهار شنبه 08:00 09:30 حضور مطالعه
27 چهار شنبه 09:30 13:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
28 چهار شنبه 11:30 13:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
29 چهار شنبه 13:00 15:00 حضور مطالعه
30 چهار شنبه 13:30 15:00 حضور مطالعه
31 چهار شنبه 18:00 20:00 حضور مطالعه
32 چهار شنبه 18:00 20:00 حضور مطالعه
33 پنج شنبه 08:00 15:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
34 پنج شنبه 09:00 14:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد