كارشناسی , حسابداری , دانشگاه فردوسی مشهد , 1372 ← 1376
كارشناسی ارشد , حسابداری , دانشگاه علامه طباطبائی , 1377 ← 1380
دكترا , حسابداری , گریفیت - كویینزلند استرالیا , 1390 ← 1394


1397

تاثير اندازه شركت بر روابط هزينه نمايندگي و ساختار سرمايه شركتهاي دارويي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سومين كنفرانس ملي سالانه اقتصاد، مديريت وحسابداري

مهدي ثقفي, مهدي فغاني - 1397/11/03

بررسي تاثير بكارگيري حسابداري مديريت و حسابرسي در تحقق اهداف بخش عمومي (مطالعه موردي استان سيستان و بلوچستان)

حسابداران و بخش عمومي

مهدي فغاني, احمد پيفه, رضا ستوده - 1397/09/15

بررسي تاثير حسابداري پايداري در مسئوليت پاسخگويي بخش عمومي (مطالعه موردي: استان سيستان و بلوچستان)

حسابداران و بخش عمومي

مهدي فغاني, احمد پيفه, رضا ستوده - 1397/09/15

بررسي توانايي گزارشگري و پاسخگويي بخش عمومي از ديدگاه استفاده كنندگان (مطالعه موردي دستگاه هاي اجرايي استان سيستان و بلوچستان)

شانزدهمين همايش ملي حسابداري ايران

محمدعلي مرادي, احمد پيفه, مهدي فغاني, رضا ستوده - 1397/07/04
1396

تاثير پذيرش استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي (IFRS) بر شاخص هاي اقتصاد مقاومتي از ديدگاه صاحبنظران حرفه و دانشگاه

اولين كنفرانس ملي نقش حسابداري، اقتصاد و مديريت در توسعه پايدار با تاكيد بر اقتصاد مقاومتي

مهدي فغاني, رضا ستوده - 1396/09/23

بررسي تاثير تكنيك هاي حسابداري مديريت در اقتصاد مقاومتي

اولين همايش بين المللي اقتصاد مقاومتي مديريت نااطميناني و ضربه پذيري

احمد ناصري, مهدي فغاني, رضا ستوده - 1396/09/22


بررسي عوامل موثر برماندگاري نيروي انساني درموسسات حسابرسي

مرتضي شهركي , [ مهدي فغاني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

بررسي تاثير كاهش پاداش پرداختي به مديران برمديريت سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

الهام پورخاوش , [ مهدي فغاني ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

تاثير سازوكارهاي حاكميت شركتي براثربخشي كميته حسابرسي درشركت هاي عضو بازار سرمايه ايران

سعيده علي پور , [ مهدي فغاني ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

تاثيرمسوليت اجتماعي براهرم مالي شركت با نقش تعيين كنندگي رقابت دربازار محصول

اسمعيل معنوي , [ حسن يزدي فر, مهدي فغاني ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

بررسي نقش محافظه كاري حسابداري در سرعت تعديل ساختار سرمايه

عاطفه عباسي , [ مهدي فغاني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

مقايسه عملكرد مالي شركت هاي داراي مطالبات بالا با شركت هاي داراي اهرم مالي بالا درشركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مهدي حسن بيگي , [ فردين منصوري, مهدي فغاني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

تشريح علل ورشكستگي با استفاده از افشاي گزارش حسابرسي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فاطمه اماميان كاريزك , [ مهدي فغاني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

نقش تعديل كنندگي كارايي مديريت بررابطه بين انعطاف پذيري مالي وعملكرد شركت ها

مرضيه خدادادي , [ مهدي فغاني, بهنام مرادخاني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

بررسي نقش قدرت مديرعامل وكيفيت كميته حسابرسي درشفافيت اطلاعات

الهام خادم , [ مهدي فغاني, مسلم سعيدي گراغاني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تاثير بكارگيري ايكس بي ارال برهزينه حقوق صاحبان سهام

سميه اسماعيلي , [ مهدي فغاني, مسلم سعيدي گراغاني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

ارزيابي ميزان موفقيت شركتهادردستيابي به اهداف ناشي ازافزايش سرمايه

حديث جوانمرد , [ فردين منصوري, مهدي فغاني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بهينه سازي بودجه ريزي بر مبناي عملكرد در دستگاهاي اجرايي (مطالعه موردي دانشگاه سيستان وبلوچستان )

روح اله هاشمي نژادگروه , [ مهدي فغاني, مسلم سعيدي گراغاني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي تاثير سرمايه فكري بررابطه بين نظام حاكميت شركتي واجتناب مالياتي

سكينه دارسنج , [ مهدي فغاني, مسلم سعيدي گراغاني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

تاثيرهزينه هاي نمايندگي بررابطه بين كيفيت كنترل هاي داخلي ومديريت سود

هادي پهلوان , [ مهدي فغاني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

تاثيرساختار مالكيت بر كيفيت سود در بورس اوراق بهادار تهران

احمد نظامي , [ محمدعلي مرادي, مهدي فغاني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

بررسي تاثيركيفيت اطلاعات حسابداري وجريان نقدي آزاد بر بيش سرمايه گذاري در شركتهاي پذرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد افشارمهر , [ احمد ناصري, مهدي فغاني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88


مدير گروه حسابداري

از تاریخ 1398/11/01 - ادامه دارد


1 - مهدي ثقفي, مهدي فغاني, علي اكبر نونهال نهر, نازنين بشيري منش
Audit Fees, Detection of Accounting Misstatements and Financial Reporting Quality: Examining the Audit Fee Pressure Theory and Agency Theory
(1401) International Journal of Finance and Managerial Accounting. 7 125-140
2 - مرتضي باوقار, مهدي فغاني, محمد حسين رنجبر
سرريز نوسانات بين قيمت نفت اپك و بازارهاي سهام با در نظر گرفتن چرخه هاي تجاري و شكست ساختاري (مطالعه موردي؛ كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس و ايران)
(1401) دانش سرمايه گذاري. 11 195-218
3 - مهدي جاني, احمد پيفه, مهدي فغاني
مطالعه و بررسي چالشها و تنگناهاي سياسي و قانوني نظارت مالي ذيحسابان دستگاههاي اجرايي كشور با رويكرد اجراي مطلوب نظام حسابداري بخش عمومي
(1400) دانش حسابرسي. 21 181-208
4 - كريم نخعي, حسن يزدي فر, مهدي فغاني
ارتقاي سطح اثربخشي معيارهاي رقابتي شركتها براساس تكنيكهاي حسابداري مديريت استراتژيك از طريق تحليلهاي درخت تصميم و تئوري راف توسعه يافته
(1400) پژوهش هاي تجربي حسابداري. 11 137-168
5 - عليرضا هيراد, مهدي فغاني, احمد پيفه, علي پايان
طراحي الگوي پايش بهره وري صنايع خودرو
(1400) پژوهش هاي مديريت عمومي. 14 201-224
6 - رضا ستوده, مهدي فغاني, احمد پيفه
ارزيابي توانايي ديوان محاسبات كشور براي انجام مسئوليت پاسخ گويي عملياتي
(1399) حسابداري سلامت. 9 72-89
7 - رضا ستوده, مهدي فغاني, احمد پيفه
بررسي توانايي ديوان محاسبات كشور از ديدگاه پاسخ گويي مالي به استفاده كنندگان
(1399) دانش حسابرسي. 20 59-84
8 - مهدي فغاني, مهدي ثقفي, نازنين بشيري منش
ارتباط سبك زندگي با اخلاق كاري حسابداران
(1399) اخلاق در علوم و فناوري. 15 70-77
9 - رضا ستوده, مهدي فغاني, احمد پيفه
بررسي توانايي فرايندهاي داخلي ديوان محاسبات كشور جهت مسئوليت پاسخگويي به استفاده كنندگان
(1399) حسابداري دولتي. 7 209-223
10 - كريم نخعي, حسن يزدي فر, مهدي فغاني
The Impact of Propagating Management Accounting Innovations on Organizational Culture
(1398) International Journal of Finance and Managerial Accounting. 4 1-10
11 - حسن محمدزاده مقدم, مهدي فغاني, مصطفي حيدري
The Investigation of the Relationship between Financial Leverage and Return on Supply Chain Management Hassan
(1398) International Journal of Supply Chain Management. 8 715-725
12 - مهدي فغاني, Ernest Gyapong
Firm Characteristics Shareholder Sophistication and the Incidence of a First Strike Under the Two Strikes Rule in Australia
(1398) Australian Accounting Review. 29 663-678 مشاهده مقاله
13 - مهدي فغاني, سكينه دارسنج, مسلم سعيدي گراغاني, حميد زارعي
تاثير سرمايه فكري بر رابطه بين نظام حاكميت شركتي و اجتناب مالياتي
(1398) فصلنامه پژوهشهاي تجربي حسابداري. 8 219-245
14 - سيد عليرضا محمدزاده, مهدي ثقفي, مهدي فغاني
برنامه ريزي استراتژيك شركت هاي تعاوني براساس مدل SWOT مورد مطالعه استان خراسان جنوبي
(1398) مديريت فردا. 18 181-192
15 - محمدرضا غلامزاده, مهدي فغاني, احمد پيفه
كاربرد روشهاي گوسي و شعاعي در پيش بيني محدوديت مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
(1398) مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار. 10 286-311
16 - رضا ستوده, مهدي فغاني, احمد پيفه
بررسي توانايي نظام پاسخگويي ديوان محاسبات كشور از ديدگاه استفاده كنندگان (با رويكرد صيانت از حقوق مردم)
(1398) حقوق اداري. 7 167-198
17 - مهدي فغاني, هادي پهلوان
تأثير هزينه هاي نمايندگي بر رابطه بين كيفيت كنترل هاي داخلي و مديريت سود
(1397) دانش حسابداري. 9 65-87
18 - مهدي فغاني, مسلم سعيدي گراغاني, روح اله هاشمي نژادگروه
بهينه سازي بودجه ريزي بر مبناي عملكرد در دستگاههاي اجرايي با استفاده از الگوريتم بهينه سازي تراكم ذرات (مطالعه موردي دانشگاه سيستان و بلوچستان)
(1396) حسابداري دولتي. 4 87-100
19 - مهدي فغاني, Monem Reza, Chew Ng
SAY ON PAY' REGULATION AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER PAY: EVIDENCE FROM AUSTRALIA
(1394) Corporate Ownership and Control. 12 28-39


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 مديريت سرمايه گذاري اقتصاد،مدیریت و حسابداری حسابداری کارشناسی درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: 915
2 زبان تخصصي 1 اقتصاد،مدیریت و حسابداری حسابداری کارشناسی درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: 910
3 زبان تخصصي 2 اقتصاد،مدیریت و حسابداری حسابداری کارشناسی درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: 922
4 بررسي موارد خاص درحسابداري اقتصاد،مدیریت و حسابداری حسابداری کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: 914
5 مديريت سرمايه گذاري اقتصاد،مدیریت و حسابداری حسابداری کارشناسی درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: 915
6 زبان تخصصي 1 اقتصاد،مدیریت و حسابداری حسابداری کارشناسی درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: 910
7 زبان تخصصي 2 اقتصاد،مدیریت و حسابداری حسابداری کارشناسی درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: 922
8 بررسي موارد خاص درحسابداري اقتصاد،مدیریت و حسابداری حسابداری کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: 914

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 14:30 حضور
2 شنبه 07:30 14:00 حضور انجام امور محوله گروه
3 يك شنبه 07:30 13:00 مشاوره
4 يك شنبه 09:30 14:00 مشاوره دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد
5 دو شنبه 07:30 14:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
6 دو شنبه 09:30 12:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
7 دو شنبه 12:00 14:00 حضور جلسه شوراي گروه
8 سه شنبه 07:30 13:00 مشاوره
9 سه شنبه 09:30 14:00 حضور انجام امور محوله گروه
10 چهار شنبه 07:30 14:30 حضور
11 چهار شنبه 07:30 12:00 حضور انجام امور محوله و راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارش
12 چهار شنبه 12:00 14:00 حضور جلسه شوراي آموزشي دانشكده