كارشناسی , مهندسی معدن-استخراج , دانشگاه یزد , 1381 ← 1385
كارشناسی ارشد , مهندسی معدن , دانشگاه تربیت مدرس , 1386 ← 1388
دكترا , مهندسی معدن , دانشگاه تربیت مدرس , 1390 ← 1395


1400

بررسي تاثير ابعاد درزه در چند معيار تخمين ميزان آسيب سطح درزه در آزمايش برش مستقيم

دهمين كنفرانس مهندسي معدن ايران

محمدجواد آذين فر, سيد امير اسعد فاطمي, عبدالهادي قزوينيان, سهيل زارع مطلق - 1400/12/03

مطالعات اكتشافي و امكان سنجي كانسار منيزيت نوك آباد واقع در زون افيوليتي شرق ايران

دهمين كنفرانس ملي مهندسي معدن ايران

سبحان شبان فيض آباد, سهيل زارع مطلق, محمدجواد آذين فر, محمدمهدي كربلا, محمد نجفي - 1400/12/03

تعيين راستاي جبهه كار جهت استخراج بهينه بلوك ها با توجه به وضعيت ناپيوستگي ها به كمك نرم افزار 3DEC (مطالعه موردي معدن سنگ مرمريت درانجال)

دهمين كنفرانس مهندسي معدن ايران

سيد امير اسعد فاطمي, سهيل زارع مطلق, محمدجواد آذين فر, امين چمني - 1400/12/03
1399

طراحي الگوي آتشكاري در معدن سنگ گچ مرواريد

اولين كنفرانس بين المللي و چهارمين كنفرانس ملي مهندسي مواد، متالورژي و معدن

ابراهيم الهي زيني, عبدالله راستگو, محمدجواد آذين فر - 1399/12/06

تحليل پايداري شيب منطقة جنوبي از آنومالي C شمالي معادن سنگ آهن سنگان با استفاده تعادل حدي

اولين كنفرانس بين المللي و چهارمين كنفراس ملي مهندسي مواد، متالورژي و معدن

حميد شجاع, محمدجواد آذين فر, ابراهيم الهي زيني - 1399/12/06
1398

استفاده از روش ماشين بردار پشتيبان براي پيش بيني نرخ نفوذ ماشين حفر تونل

هشتمين كنفرانس مهندسي معدن ايران

سيد امير اسعد فاطمي, مرتضي احمدي, محمدجواد آذين فر - 1398/11/30

ارائه معيار مقاومت برشي درزه سنگ با در نظر گرفتن اثر مقياس

سيزدهمين كنفرانس تونل ايران

محمدجواد آذين فر, سيد امير اسعد فاطمي, عبدالهادي قزوينيان - 1398/08/28

بررسي اثر مقياس بر ميزان آسيب سطح درزه در آزمايش برش مستقيم

سيزدهمين كنفرانس تونل ايران

محمدجواد آذين فر, سيد امير اسعد فاطمي - 1398/08/28
1391

بررسي اثرات ژئومكانكي مخزن بر روش ازدياد برداشت حرارتي

چهارمين كنفرانس مهندسي معدن ايران

ايوب الياسي, كامران گشتاسبي, محمدجواد آذين فر - 1391/07/18
1390

Intelligent Prediction of Uniaxial Compressive Strength for Sandstone

American Rock Mechanics Association

رضا كشاورزي, رضا جهانبخشي, محمدجواد آذين فر - 1390/02/06
1388

تعيين معيار مناسب برش در آزمايش برش مستقيم تحت بار نرمال ثابت در سنگهاي نرم

سومين كنفرانس مهندسي معدن

عبدالهادي قزوينيان, محمدجواد آذين فر - 1388/11/07

تعيين مقاومت فشاري تك محوري سنگهاي كربناته ديواره چاه نفت با استفاده از شبكه عصبي

سومين كنفرانس مهندسي معدن

رضا جهانبخشي, محمدجواد آذين فر - 1388/11/07

بررسي عوامل موثر بر مقدار انرژي ويژه در عمليت ليزركاري سنگ

سومين كنفرانس مهندسي معدن

مرتضي احمدي, محمد رضا عرفان, محمدجواد آذين فر - 1388/11/07


1398

تعيين راستاي جبهه كار استخراج معدن سنگ ساختماني براي استخراج بهينه بلوك ها با توجه به وضعيت هندسي نا

سيد امير اسعد فاطمي, سهيل زارع مطلق, محمدجواد آذين فر - 1398 -


1 - آزاده آگاه, فرامرز دولتي ارده جاني, محمدجواد آذين فر
2D Simulation of Dynamic Transportation of Volatile Hydrocarbons in Vadose Zone of Tehran Oil Refinery and Industrial area of Ray, Tehran, Iran
(1401) Journal of Mining and Environment. 13 809-820
2 - محمدجواد آذين فر, وهاب سرفرازي, آزاده آگاه
مطالعه شكست درزه هاي ناممتد صفحه اي و پلكاني بسته با استفاده از نرم افزار PFC2D
(1401) مكانيك سنگ ايران. 6 51-62
3 - سيد امير اسعد فاطمي, مرتضي احمدي, محمدجواد آذين فر, امين چمني
مقايسه قابليت ها و كارآيي روش هاي مختلف در پيش بيني عملكرد ماشين حفر تونل و پيشنهاد بهترين روش براي ارائه مدل
(1401) مكانيك سنگ ايران. 6 31-42
4 - محمدجواد آذين فر, Abdolhadi Ghazvinian, سيد امير اسعد فاطمي
معيار مقاومت برشي جديد درزه هاي سنگي سه بعدي با در نظر گرفتن اثرات مقياس
(1400) Arabian Journal of Geosciences. 14 936-1-936-12
5 - حميد رضا نجاتي, محمدجواد آذين فر
اثر پرشدگي شكستگي سنگ بر مود يك و دو چفرمگي شكست
(1397) روش هاي تحليلي و عددي در مهندسي معدن. 8 19-25
6 - محمدجواد آذين فر, عبدالهادي قزوينيان, حميدرضا نجاتي
بررسي اثر مقياس بر پارامترهاي هندسي سطوح درزه سنگ
(1397) روش هاي تحليلي و عددي در مهندسي معدن. 8 99-114
7 - محمدجواد آذين فر, A.H. Ghazvinian, H.R. Nejati
Assessment of scale effect on 3D roughness parameters of fracture surfaces
(1396) European Journal of Environmental and Civil Engineering. 1-28
8 - Rashid Geranmaye Vaneghi, A. Ghazvinian, M.R. Hadei, محمدجواد آذين فر
Shear behavior of inherently anisotropic rocks
(1392) INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES. 61 96-110
9 - محمدجواد آذين فر, A. Ghazvinian, P. Norozi
Mechanical response of discontinuities of different joint wall contact strengths
(1392) Arabian Journal of Geosciences. 6 4419-4426
10 - A. H. Ghazvinian, محمدجواد آذين فر, R. Geranmayeh Vaneghi
Importance of Tensile Strength on the Shear Behavior of Discontinuities
(1391) ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING. 45 349-359


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 استاتيك مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): يك شنبه 18:00-20:00 مکان: كلاس 101، درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 101
2 آشنايي با مهندسي معدن و صنايع معدني مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): سه شنبه 18:00-20:00 مکان: كلاس 211
3 مصالح وروشهاي ساختماني در فضاي سبز جغرافیا و برنامه ریزی محیطی مهندسی فضای سبز کارشناسی درس(ت): چهارشنبه 13:00-15:00 ز مکان: كلاس 201، درس(ع): چهارشنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 201

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 08:00 12:00 مشاوره
2 شنبه 12:00 15:30 حضور
3 يك شنبه 08:00 12:00 مشاوره
4 يك شنبه 12:00 15:30 حضور
5 يك شنبه 18:00 20:00 کلاس درس استاتيك (2430251_01) مکان:
6 دوشنبه 08:00 12:00 مشاوره
7 دوشنبه 12:00 15:30 حضور
8 سه شنبه 08:00 09:30 مشاوره
9 سه شنبه 09:30 11:30 کلاس درس استاتيك (2430251_01) مکان:
10 سه شنبه 11:30 15:30 حضور
11 سه شنبه 18:00 20:00 کلاس درس آشنايي با مهندسي معدن و صنايع معدني
12 چهارشنبه 08:00 09:30 مشاوره
13 چهارشنبه 09:30 11:30 کلاس درس مصالح وروشهاي ساختماني در فضاي سبز
14 چهارشنبه 11:30 13:00 مشاوره
15 چهارشنبه 13:00 15:00 کلاس درس مصالح وروشهاي ساختماني در فضاي سبز
16 چهارشنبه 15:00 17:00 کلاس درس ژئو تكنيك پيشرفته (2430611_01)