كارشناسی , مهندسی معدن-استخراج , دانشگاه یزد , 1381 ← 1385
كارشناسی ارشد , مهندسی معدن , دانشگاه تربیت مدرس , 1386 ← 1388
دكترا , مهندسی معدن , دانشگاه تربیت مدرس , 1390 ← 1395


1399

طراحي الگوي آتشكاري در معدن سنگ گچ مرواريد

اولين كنفرانس بين المللي و چهارمين كنفرانس ملي مهندسي مواد، متالورژي و معدن

ابراهيم الهي زيني, عبدالله راستگو, محمدجواد آذين فر - 1399/12/06

تحليل پايداري شيب منطقة جنوبي از آنومالي C شمالي معادن سنگ آهن سنگان با استفاده تعادل حدي

اولين كنفرانس بين المللي و چهارمين كنفراس ملي مهندسي مواد، متالورژي و معدن

حميد شجاع, محمدجواد آذين فر, ابراهيم الهي زيني - 1399/12/06
1398

استفاده از روش ماشين بردار پشتيبان براي پيش بيني نرخ نفوذ ماشين حفر تونل

هشتمين كنفرانس مهندسي معدن ايران

سيد امير اسعد فاطمي, مرتضي احمدي, محمدجواد آذين فر - 1398/11/30

ارائه معيار مقاومت برشي درزه سنگ با در نظر گرفتن اثر مقياس

سيزدهمين كنفرانس تونل ايران

محمدجواد آذين فر, سيد امير اسعد فاطمي, عبدالهادي قزوينيان - 1398/08/28

بررسي اثر مقياس بر ميزان آسيب سطح درزه در آزمايش برش مستقيم

سيزدهمين كنفرانس تونل ايران

محمدجواد آذين فر, سيد امير اسعد فاطمي - 1398/08/28
1391

بررسي اثرات ژئومكانكي مخزن بر روش ازدياد برداشت حرارتي

چهارمين كنفرانس مهندسي معدن ايران

ايوب الياسي, كامران گشتاسبي, محمدجواد آذين فر - 1391/07/18
1390

Intelligent Prediction of Uniaxial Compressive Strength for Sandstone

American Rock Mechanics Association

رضا كشاورزي, رضا جهانبخشي, محمدجواد آذين فر - 1390/02/06
1388

تعيين معيار مناسب برش در آزمايش برش مستقيم تحت بار نرمال ثابت در سنگهاي نرم

سومين كنفرانس مهندسي معدن

عبدالهادي قزوينيان, محمدجواد آذين فر - 1388/11/07

تعيين مقاومت فشاري تك محوري سنگهاي كربناته ديواره چاه نفت با استفاده از شبكه عصبي

سومين كنفرانس مهندسي معدن

رضا جهانبخشي, محمدجواد آذين فر - 1388/11/07

بررسي عوامل موثر بر مقدار انرژي ويژه در عمليت ليزركاري سنگ

سومين كنفرانس مهندسي معدن

مرتضي احمدي, محمد رضا عرفان, محمدجواد آذين فر - 1388/11/07


1398

تعيين راستاي جبهه كار استخراج معدن سنگ ساختماني براي استخراج بهينه بلوك ها با توجه به وضعيت هندسي نا

سيد امير اسعد فاطمي, سهيل زارع مطلق, محمدجواد آذين فر - 1398 -


1 - محمدجواد آذين فر, Abdolhadi Ghazvinian, سيد امير اسعد فاطمي
معيار مقاومت برشي جديد درزه هاي سنگي سه بعدي با در نظر گرفتن اثرات مقياس
(1400) Arabian Journal of Geosciences. 14 936-1-936-12
2 - حميد رضا نجاتي, محمدجواد آذين فر
اثر پرشدگي شكستگي سنگ بر مود يك و دو چفرمگي شكست
(1397) روش هاي تحليلي و عددي در مهندسي معدن. 8 19-25
3 - محمدجواد آذين فر, عبدالهادي قزوينيان, حميدرضا نجاتي
بررسي اثر مقياس بر پارامترهاي هندسي سطوح درزه سنگ
(1397) روش هاي تحليلي و عددي در مهندسي معدن. 8 99-114
4 - محمدجواد آذين فر, A.H. Ghazvinian, H.R. Nejati
Assessment of scale effect on 3D roughness parameters of fracture surfaces
(1396) European Journal of Environmental and Civil Engineering. 1-28
5 - Rashid Geranmaye Vaneghi, A. Ghazvinian, M.R. Hadei, محمدجواد آذين فر
Shear behavior of inherently anisotropic rocks
(1392) INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES. 61 96-110
6 - محمدجواد آذين فر, A. Ghazvinian, P. Norozi
Mechanical response of discontinuities of different joint wall contact strengths
(1392) Arabian Journal of Geosciences. 6 4419-4426
7 - A. H. Ghazvinian, محمدجواد آذين فر, R. Geranmayeh Vaneghi
Importance of Tensile Strength on the Shear Behavior of Discontinuities
(1391) ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING. 45 349-359


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 استاتيك مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 203، درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 106
2 آشنايي با مهندسي معدن و صنايع معدني مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00
3 فلوتاسيون و آزمايشگاه مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 207
4 ايمني ،بهداشت و محيط زيست در معادن مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00
5 عمليات نفشه برداري معدني مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ع): پنج شنبه 17:00-19:00
6 آز مباني كانه آرايي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ع): چهار شنبه 09:30-11:30
7 عمليات نفشه برداري معدني مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ع): پنج شنبه 17:00-19:00
8 آز مباني كانه آرايي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ع): چهار شنبه 09:30-11:30
9 ايمني بهداشت و محيط زيست مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00
10 ژئو تكنيك پيشرفته مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی ارشد درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 103
11 ايمني بهداشت و محيط زيست مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00
12 ژئو تكنيك پيشرفته مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی ارشد درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 103
13 استاتيك مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 203، درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 106
14 آشنايي با مهندسي معدن و صنايع معدني مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00
15 فلوتاسيون و آزمايشگاه مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 207
16 ايمني ،بهداشت و محيط زيست در معادن مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00
17 ايستايي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مواد کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 209
18 ايستايي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مواد کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 209

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 13:00 حضور
2 شنبه 17:00 18:30 حضور
3 يك شنبه 11:30 18:30 مشاوره
4 دو شنبه 07:30 18:00 حضور
5 سه شنبه 09:30 18:00 حضور
6 چهار شنبه 07:30 09:30 مشاوره استعدادهاي درخشان
7 چهار شنبه 12:30 18:00 مشاوره