پژوهش


پژوهش


گزارش عملکرد پژوهشی در سال 97-96:

پژوهشگران برتر:

1- جناب آقای دکتر جواد شهرکی به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده مدیریت و اقتصاد

2- جناب آقای دکتر عبدالعلی کشته گر به عنوان پژوهشگر برتر گروه مدیریت دولتی

3-جناب آقای عبدالباسط مرادزاده به عنوان دانشجوی پژوهشگر برتر در مقطع دکتری 

مجلات در حال انتشار:

1- فصلنامه علمی پژوهشی " پژوهش های مدیریت عمومی"

ISSN: 2008-2959

مدیر مسئول: دکتر بدر الدین اورعی یزدانی

سردبیر:دکتر عادل آذر

این نشریه در پایگاه "ایران ژورنال" نمایه سازی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به نشانی نمایه می شود.

2- فصلنامهIenternational Journal of Business and Development Studies

ISSN: 2008- 448X

مدیران مسئول :

Charles Harvi   دانشگاه ولنگوک - دکتر احمد اکبری ، دانشگاه سیستان و بلوچستان 

مدیران اجرایی: Faridah Haj Hasan  ، دانشگاه مالزی - مصیب پهلوانی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان

رتبه نشریه : علمی پژوهشی

Indexing: ISC Master Journals List

گزارش عملکرد پژوهشی در سال 95-94:

پژوهشگران برتر دانشکده مدیریت و اقتصاد در سال 95-94

1- آقای دکتر محمد نبی شهیکی تاش ، عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده مدیریت و اقتصاد

2- آقای دکتر غلامرضا زمانیان ، عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان پژوهشگر برتر گروه علوم اقتصادی

3- آقای دکتر باقر کرد ، عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان پژوهشگر برتر گروه مدیریت دولتی

کتابهای چاپ شده در سال 95-94

1- مدیریت در ایران با رویکرد حکمرانی الکترونیک ( مترجم: مولف: دکتر نورمحمد یعقوبی با همکاری جمعی اساتید کشور)

2- سیستم های اطلاعات مدیریت ( مترجم: مولف: دکتر نورمحمد یعقوبی)

3- دولت سیار( مترجم: مولف: دکتر نورمحمد یعقوبی)

مجلات در حال انتشار:

1- فصلنامه علمی پژوهشی "پژوهش های مدیریت عمومی"

ISSN:2008-2959

مدیر مسئول: دکتر بدرالدین اورعی یزدانی

سر دبیر : دکتر عادل آذر

مدیر اجرایی: دکتر نورمحمدیعقوبی

* این نشریه در پایگاه " ایران ژورنال " نمایه سازی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به نشانی نمایه می شود.

2- فصلنامه International Journal Of Business and Development Studies

ISSN: 2008-448x

مدیران مسئول :

Charles Harvie دانشگاه ولنگوک - دکتر احمد اکبری ، دانشگاه سیستان و بلوچستان

مدیران اجرایی: Faridah Haj Hasan ، دانشگاه مالزی - مصیب پهلوانی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان

رتبه نشریه : علمی پژوهشی

Indexing: ISC Master Journals list

3- فصلنامه چشم انداز حسابداری و حسابرسی

مدیر مسئول : دکتر احمد ناصری

سر دبیر : محمد عرب مازار یزدی

مدیر اجرایی: دکتر احمد پیفه

رتبه نشریه : علمی پژوهشی

گزارش عملکرد پژوهشی سال 96-95 دانشکده مدیریت و اقتصاد:

پژوهشگران برتر دانشکده مدیریت و اقتصاد در سال 96-95

1- دکتر نورمحمد یعقوبی، عضو هیات علمی گروه مدیریت دولتی                   پژوهشگر برتر دانشکده مدیریت و اقتصاد

2-  دکتر حبیب ا... سالارزهی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد                                                 پژوهشگر برتر گروه اقتصاد

3-  دکتر حبیب ا... سالارزهی، عضو هیات علمی گروه مدیریت دولتی                        پژوهشگر برتر گروه مدیریت دولتی

4- دکتر احمد ناصری، عضو هیت علمی گروه حسابداری                                                 پژوهشگر برتر گروه حسابداری

5-  مجید هاتفی مجومرد، دانشجوی مقطع دکتری رشته علوم اقتصادی- گرایش اقتصاد نظری

 

کتابهای چاپ شده در سال جاری(96)

1- معماری سازمانی
  مولف:دکتر نورمحمد یعقوبی

2- کسب و کار الکترونیک
  مولف:دکتر نور محمد یعقوبی با همکاری جمعی اساتید کشور  

3- مدیریت دانش در بخش دولتی
مولف:دکتر نورمحمد یعقوبی

4- روش تحقیق
 مولف:دکتر نورمحمد یعقوبی

5-  صکوک مرابحه در بانکداری اسلامی

مولف: حمیرا افشون، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد علوم اقتصادی