مدیریت دانشکده


مدیریت دانشکده

نورمحمد یعقوبی
رئیس دانشکده
نورمحمد یعقوبی
yaghoubi@mgmt.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
استاد
1382 1398