اعضای هیأت علمی


هیات علمی

احمد ناصری
مدیر گروه
احمد ناصری
nasseri@acc.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
استادیار
1389 1397
احمد پیفه
احمد پیفه
pifeh@acc.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
استادیار
1384 1398
رامین زراعتگری
رامین زراعتگری
ramin@acc.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و حسابداری
استادیار
1394 1394
مهدی فغانی
مهدی فغانی
faghani@acc.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
استادیار
1396 1398
فردین منصوری
فردین منصوری
fm_mansor@yahoo.com
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
استادیار
1385 1396