گروه برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی و تحول اداری


گروه برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی و تحول اداری

 

رييس گروه برنامه ريزي و توسعه منابع انساني و تحول اداري

سرکار خانم زهرا امینی
 

تلفن: ۳۱۱۳۶۲۷۴-۰۵۴
فکس: ۳۳۴۴۶۸۸۸-۰۵۴
پست الکترونیک:-

 
وظایف گروه برنامه ريزي وتوسعه منابع انساني
 • تنظيم برنامه هاي آموزشي مورد نياز كاركنان وهماهنگي با اداره كل بهره وري وتحول اداري وزارت متبوع در اين زمينه
 • نيازسنجي ومكاتبه با كليه واحدهاي دانشگاه در خصوص دوره هاي آموزشي عمومي، تخصصي
 • اولويت بندي در برگزاري دوره هاي اعلام شده موردنياز واحدها
 • همكاري با معاونت پشتيباني در پيش بيني نيروي انساني مورد نياز دانشگاه
 • تهيه وتنظيم آمارهاي لازم در باره فعاليتها ونيروها وعوامل موجود دردانشگاه وواحدهاي تابعه به منظور اعمال نظر صحيح ومنطقي در مديريت دانشگاه
 • بررسي مداوم وظايف سازماني دانشگاه وواحدها وچگونگي كار در آنها با توجه به توسعه دانشگاه
 • مطالعه وبررسي مستمر وظايف سازماني واحدهاي تابعه به منظور تفكيك وتقسيم صحيح وظايف بين واحدها وجلوگيري از تكرار وتداخل وظايف دانشگاه
 • برنامه ريزي وارائه طريق براي بهبود روشهاي انجام كار وتحول اداري وبهره وري
 • تهيه وتنظيم نمودار سازماني (تشكيلاتي) وتهيه وتنظيم پستهاي سازماني متناسب با وظايف ومسئوليتهاي واحدهاي تابعه دانشگاه با همكاري واحدهاي ذيربط
 • برقراري ارتباط با كارشناسان وزارت علوم ،تحقيقات وفناوري جهت تجديدنظر وتغييرات درسازمان وتشكيلات دانشگاه
 • تهيه وتنظيم شرح وظايف واحدها وهمچنين شرح وظايف پستهاي سازماني دانشگاه وابلاغ آنها به واحدها پس از تصويب توسط هيات امناء
 • بررسي پيشنهادات واحدها در مورد تغيير واصلاح پستهاي سازماني وشرح وظايف وتهيه گزارشات لازم وانجام اقدامات ضروري جهت رفع مشكلات سازماني آنها
 • تشخيص وتعيين رشته شغلي پستهاي سازماني با توجه به طرحهاي طبقه بندي مشاغل
 • استقرار نظام آماري ثبتي درداخل دانشگاه
 • تهيه ،اجرا واستخراج طرحهاي آمارگيري براي توليد آمارهاي مورد نياز وپردازش وتحليل آن در جهت استفاده از نتايج در برنامه هاي دانشگاه وهمچنين در راستاي طرحها وبرنامه هاي وزارت متبوع ومركز آماربر اساس ضوابط ،دستورالعملها،بخشنامه ها وراهكارهاي ابلاغي آن مراكز
 • اطلاع رساني وارائه آمارهاي توليدشده

A.pdf

Z.pdf