کارگاه ها


کارگاه ها

 • کارگاه آشنایی با نظریه ی مجموعه ی ناهموار-مدرس: دکترمهری مبینی- اردیبهشت 95- به مدت 2 ساعت
 • کارگاه آشنایی با مجموعه های نرم- مدرس: دکتر مهری مبینی- شهریور 96
 • آموزش نرم افزار Latex- مدرسین : دکتر مجتبی باخرد، دکتر سید علیرضا احمدی- آذر 96- به مدت 16 ساعت
 • آموزش نرم افزار Matlab- مدرس : دکتر مریم مجرب- اردیبهشت 97- به مدت 12 ساعت
 • آموزش نرم افزار R- مدرس : دکتر محمد حسین دهقان- آذر 96- به مدت 12 ساعت
 • کارگاه آشنایی با نظریه رسته- مدرسین: پروفسور محمد مهدی ابراهیمی، پروفسور مژگان محمودی- آذر 96- به مدت 6ساعت
 • کارگاه مقاله نویسی و نگارش ریاضیات به زبان انگلیسی- مدرسین:دکتر حسین حسینی گیو، دکتر مریم علی پور کلائی-آذر 96– به مدت 10 ساعت
 • آموزش نرم افزار Latex- مدرسین: دکتر مجتبی باخرد، دکتر سید علیرضا احمدی- ادریبهشت و خرداد 97
 • آموزش نرم افزار Matlab- مدرس: دکتر مریم مجرب- اردیبهشت 1397
 • آموزش نرم افزار وین ادیت و واکاوی مقالات- مدرسین: دکتر مجتبی باخرد، دکتر امید ضابطی- آبان 97- به مدت 16 ساعت
 • کارگاه آشنایی با مجموعه های نرم و کاربردهای آن- مدرس: دکتر  Y.B.Jun- آبان 97- به مدت 1/5 ساعت
 • آموزش نرم افزار Minitab- مدرس: دکتر سید مهدی امیر جهانشاهی- آبان و آذر 97- به مدت 8 ساعت
 • آموزش نرم افزار Latex- مدرسین: دکتر مجتبی باخرد، دکتر سید علیرضا احمدی- آبان و آذر 97- به مدت 20 ساعت
 • کارگاه مدل سازی- مدرس: دکتر الهام شمس آرا- آذر 97- به مدت 5 ساعت
 • آموزش نرم افزار Mathematica- مدرس: دکتر مریم علی پور کلائی- آذر 97- به مدت 12 ساعت
 • آموزش نرم افزار R- مدرس: دکتر محمد حسین دهقان- آذر و بهمن 97- به مدت 16 ساعت