معاونت آموزشی


DDR Menu

  معاونت آموزشی

  ولی اله حسومی
  معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
  ولی اله حسومی
  dr.hasoomi@theo.usb.ac.ir
  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
  دانشیار
  1388 1400

  شرح وظایف


  - اجرای آئین نامه ها و مقررات آموزشی مصوب

   - برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرائی لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه

   - نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی گروهها و کوشش در جهت حل مشکلات آموزشی آنها

   - تهیه و تنظیم سیاستهای آموزشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده

   - نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی دانشجویان دوره های کارشناسی

   - رسیدگی به تخلفات آموزشی دانشجویان از طریق کمیته انظباطی

   - ارزشیابی عملکرد آموزشی سالیانه اعضای هیات علمی و کادر آموزشی دانشکده بمنظور ارتقاء کیفیت فعالیت آنها

   - نظارت بر حسن اجرای دوره های آزاد و کوتاه مدت آموزشی و شبانه با هماهنگی مدیران ذیربط سازمان مرکزی دانشگاه

   - ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران ذیربط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستورالعمل های آموزشی مصوب

   - نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری

   - تشکیل منظم جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

   - ارزیابی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی

   - ایجاد ارتباط وهماهنگی با مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت اجرای ضوابط و مقررات مربوط

   - نظارت بر اجرای آزمونهای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

  - شرکت در جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و انعکاس نتایج آن در دانشکده