كارشناسی , ریاضی محض - هندسه , دانشگاه بوعلی سینا همدان , 1381 ← 1385
كارشناسی ارشد , ریاضی محض - هندسه , دانشگاه فردوسی مشهد , 1385 ← 1387
دكترا , ریاضی محض - هندسه , دانشگاه فردوسی مشهد , 1388 ← 1392


1 - فاطمه هلن قانع, محبوبه نظري, محسن صالح, زهرا شعباني سياهكلده
Robust Density of Periodic Orbits for Skew Products with High Dimensional Fiber
(1391) ABSTRACT AND APPLIED ANALYSIS. 2013 1-7
2 - فاطمه هلن قانع, محبوبه نظري, محسن صالح, زهرا شعباني سياهكلده
ROBUST DENSITY OF PERIODIC SINKS AND SOURCES FOR ITERATED FUNCTION SYSTEMS
(1391) international journal of pure and applied mathematics. 86 359-364
3 - فاطمه هلن قانع, محبوبه نظري, محسن صالح, زهرا شعباني سياهكلده
جاذب ها و قسمت هاي نامريي آنها براي پاد ضرب ها با بعد بالا
(1390) INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS. 22 1-16


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 رياضي 2 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 208، درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00
2 رياضي عمومي 2 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30 مکان: كلآس 29، درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00 مکان: كلآس 31
3 معادلات ديفرانسيل ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 509 مهندسي، درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 401
4 مباحثي در سيستم هاي ديناميكي ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن دکتری درس(ت): شنبه 15:00-17:00، درس(ت): چهار شنبه 17:00-19:00
5 رياضي 2 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 208، درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00
6 رياضي عمومي 2 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30 مکان: كلآس 29، درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00 مکان: كلآس 31
7 معادلات ديفرانسيل ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 509 مهندسي، درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 401
8 مباحثي در سيستم هاي ديناميكي ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن دکتری درس(ت): شنبه 15:00-17:00، درس(ت): چهار شنبه 17:00-19:00

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 مشاوره
2 شنبه 08:00 13:00 مشاوره
3 شنبه 11:30 13:00 مشاوره
4 شنبه 14:00 19:30 مشاوره
5 شنبه 17:30 20:00 حضور
6 يك شنبه 11:30 13:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
7 يك شنبه 17:30 19:30 مشاوره
8 دو شنبه 07:30 09:30 مشاوره
9 دو شنبه 08:00 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
10 دو شنبه 11:30 18:00 حضور
11 دو شنبه 11:30 13:00 مشاوره
12 سه شنبه 08:00 13:00 مشاوره
13 سه شنبه 15:00 17:00 حضور
14 چهار شنبه 07:30 09:30 مشاوره
15 چهار شنبه 08:00 12:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
16 چهار شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
17 چهار شنبه 11:30 13:30 مشاوره
18 چهار شنبه 13:00 18:00 مشاوره
19 چهار شنبه 14:00 15:00 حضور
20 پنج شنبه 07:30 12:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
21 پنج شنبه 13:30 17:00 حضور
22 پنج شنبه 17:00 20:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد