كارشناسی ارشد , فیزیك گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدانها , دانشگاه ارومیه , 1386 ← 1388
دكترا , فیزیك گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدانها , دانشگاه رازی كرمانشاه , 1390 ← 1395


1 - ساره دادفر, صلاح الدين زرين
Analytic derivation of the photon structure function F-2(gamma) ( x, Q(2)) at the leading order and the next-to-leading order approximations based on the Laplace transform method
(1399) EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C. 80 319-1-319-27
2 - G.R. Boroun, صلاح الدين زرين, ساره دادفر
Laplace method for the evolution of the fragmentation function of B mesons
(1395) NUCLEAR PHYSICS A. 953 21-31
3 - G. R. Boroun, صلاح الدين زرين, ساره دادفر
The nonsinglet spin-dependent structure function evolution by Laplace and characteristics methods
(1394) PHYSICS OF ATOMIC NUCLEI. 79 236-242


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 فيزيك 1 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 210، درس(ت): چهار شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 108
2 آزمايشگاه فيزيك 1 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ع): سه شنبه 09:30-11:30 مکان: آزمايشگاه فيزيك 1
3 فيزيك 2 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 204، درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 105
4 ترموديناميك و مكانيك آماري2 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:00 مکان: كلاس 21 (سمعي و بصري)، درس(ت): دو شنبه 15:00-16:30 مکان: كلآس 34 (سمعي و بصري)، درس(ت): چهار شنبه 13:00-14:30 مکان: كلآس 34 (سمعي و بصري)
5 فيزيك 1 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 210، درس(ت): چهار شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 108
6 آزمايشگاه فيزيك 1 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ع): سه شنبه 09:30-11:30 مکان: آزمايشگاه فيزيك 1
7 فيزيك 2 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 204، درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 105
8 ترموديناميك و مكانيك آماري2 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:00 مکان: كلاس 21 (سمعي و بصري)، درس(ت): دو شنبه 15:00-16:30 مکان: كلآس 34 (سمعي و بصري)، درس(ت): چهار شنبه 13:00-14:30 مکان: كلآس 34 (سمعي و بصري)

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 مشاوره
2 شنبه 11:30 15:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
3 يك شنبه 07:30 12:30 حضور
4 دو شنبه 07:30 12:30 حضور
5 دو شنبه 18:00 20:30 مشاوره
6 سه شنبه 07:30 14:00 حضور
7 سه شنبه 17:00 20:00 مشاوره
8 چهار شنبه 11:30 20:30 حضور
9 پنج شنبه 09:00 13:00 حضور